Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,87 53,87
Cena regularna: 59,85
59,85
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

OD REDAKCJI

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
str. 5

ARTYKUŁY

Rafał Cieślak

str. 6

Katarzyna Borowska

str. 23

BUDŻET

Urszula Rabiej

str. 32

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Iwona Wołczak-Ciecierska

str. 43

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Winiarz

str. 54

NADZÓR I KONTROLA

Katarzyna Tromsa

str. 64

ORZECZNICTWO

Ryszard Szostak

str. 72

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Rafał Cieślak
Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wykorzystanie środków unijnych wymaga stosowania przez beneficjentów wielu norm wynikających z konieczności zapewnienia prawidłowego wydatkowania funduszy. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione instytucje, że środki wykorzystywane są w sposób niewłaściwy, niezgodny z określonymi procedurami lub przeznaczeniem, zastosowanie znajdują różne mechanizmy eliminowania stwierdzanych nieprawidłowości. Artykuł koncentruje się na analizie regulacji prawnych Unii Europejskiej i uregulowań krajowych w zakresie przesłanek i skutków nieprawidłowego gospodarowania środkami Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020, w kontekście możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez podmioty uczestniczące w systemie absorpcji środków europejskich.

Początek strony


Katarzyna Borowska
Znikomy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w praktyce orzeczniczej organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Pojęcie szkodliwości dla finansów publicznych jest defi niowane w praktyce orzeczniczej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie ogólnych kryteriów wskazanych w ustawie z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W artykule omówiono istotne dla określenia stopnia szkodliwości dla finansów publicznych popełnionego naruszenia dyscypliny, kryteria obojętne dla zdefiniowania tego pojęcia oraz skutki ustalenia znikomego stopnia szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Artykuł zawiera wiele przykładów zaczerpniętych z orzecznictwa w tym zakresie.

Początek strony


Urszula Rabiej
Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł jest poświęcony zmianom związanym z nową regulacją prawną, która wymaga korekty w podejściu do planowania wydatków finansowanych częścią oświatową subwencji ogólnej poprzez ujmowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków na kształcenie specjalne w wysokości nie mniejszej niż kwota wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe zostały zobowiązane do dokonania stosownych zmian w terminie do 31.03.2015 r.

Początek strony


Iwona Wołczak-Ciecierska
Koszty upomnienia jako niepodatkowa należność budżetowa
Dochodzenie należności w trybie egzekucji administracyjnej - co do zasady - powoduje konieczność doręczenia upomnienia, co prowadzi do powstania kosztu upomnienia. Prawidłowe sklasyfikowanie charakteru prawnego kosztów upomnienia w praktyce organów podatkowych umożliwia usunięcie wątpliwości w zakresie dochodzenia tych kosztów, ich umarzania czy zasad przedawniania. Artykuł ma na celu wyjaśnienie charakteru prawnego kosztów upomnienia w świetle ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych poprzez analizę ich powstania na mocy przepisów ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W praktyce organów podatkowych często zdarza się sytuacja, gdy wniosek o umorzenie poza zaległością podatkową dotyczy także kosztów upomnienia. W takim przypadku konieczne jest ustalenie podstawy prawnej podjęcia przez organ podatkowy rozstrzygnięcia takiego wniosku. Innym problemem jest to, że często wpłata dokonana przez zobowiązanego nie pokrywa kosztów upomnienia, a jedynie należność główną, i wówczas powstaje wątpliwość co do dopuszczalności zaliczenia tej wpłaty na podstawie ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Początek strony


Mateusz Winiarz
Naruszenie zasady bezstronności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wszelkich zasad określonych przepisami ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych wymaga bezstronności osób, które wykonują poszczególne czynności. Ustawodawca nie tylko uregulował sposób i formę zagwarantowania tej bezstronności, ale przewidział też odpowiedzialność określonych osób za naruszenie wskazanych w przepisach obowiązków.

Początek strony


Katarzyna Tromsa
Sprawozdawczość budżetowa jako element jawności i przejrzystości finansów publicznych a praktyka jednostek samorządu terytorialnego na tle ustaleń kontroli
Art. 41 ustawy o finansach publicznych nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz zawiera delegacje dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń określających rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań oraz jednostki zobowiązane do ich sporządzania. W artykule przedstawiono między innymi nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej ujawnione na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe.

Początek strony


Ryszard Szostak
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13)
Strony umowy o zmówienie publiczne mogą zastrzec, poprzez zastosowanie art. 3581 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 prawa zamówień publicznych, postanowienie zawierające klauzulę o charakterze waloryzującym (adaptacyjną) dotyczącą wysokości ustalonego w umowie wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego. Zastosowanie klauzuli adaptacyjnej należy uznać za dopuszczalne, pod warunkiem że informacja o tym będzie zawarta w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o przetargu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Rafał Cieślak
 • Irregularities related to the implementation of projects fi nanced with EU funds as the grounds for claiming liability for a breach of public finance discipline
 • p. 6

  Katarzyna Borowska
 • Negligible degree of harmfulness of a breach of public finance discipline in the judicial practice of the competent authorities in cases of a breach of public finance discipline
 • p. 23

  BUDGET

  Urszula Rabiej
 • Spending on special education in the budgets of local authority units
 • p. 32

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Iwona Wołczak-Ciecierska
 • Reminder costs as a non-taxable budget receivable
 • p. 43

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Mateusz Winiarz
 • A breach of the principle of impartiality in public procurement proceedings as a breach of public finance discipline
 • p. 54

  SUPERVISION AND AUDIT

  Katarzyna Tromsa
 • Budget reporting as a part of the openness and transparency of public finance and the practice of local authority units in the light of audit findings
 • p. 64

  CASE LAW

  Ryszard Szostak
 • Is it acceptable to revalue a flat-rate fee which is set in a public contract? Commentary on the ruling of the Supreme Court of 22 October 2014 (III CSK 773/13)
 • p. 72

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Rafał Cieślak
  Irregularities related to the implementation of projects financed with EU funds as the grounds for claiming liability for a breach of public finance discipline
  The use of EU funds requires that beneficiaries apply many standards arising from the need to ensure that the funds are spent correctly. If authorized institutions find that the funds are used incorrectly, in a manner which is inconsistent with specified procedures or the intended purpose, various mechanisms for eliminating the irregularities that are found are applicable. The article focuses on the analysis of the legislation of the European Union and national regulations regarding the premises and consequences of the incorrect use of EU funding in the 2007-2013 and 2014-2020 financial perspectives, in the context of the possibility of entities involved in the system of absorbing European funds breaching public finance discipline.

  Back to top


  Katarzyna Borowska
  Negligible degree of harmfulness of a breach of public finance discipline in the judicial practice of the competent authorities in cases of a breach of public finance discipline
  The concept of harmfulness to public finance in judicial practice in cases of a breach of public finance discipline is defined on the basis of the general criteria specified in the Act on liability for a breach of public finance discipline of 17 December 2004. The article discusses the criteria that are important for determining the degree of harmfulness to public finance by a breach of discipline, the criteria which are irrelevant for defining this concept and the consequences of determining the negligible extent of harmfulness of breaching public finance discipline. The article contains many examples taken from case law on this.

  Back to top


  Urszula Rabiej
  Spending on special education in the budgets of local authority units
  The article is devoted to the changes brought about by the new regulatory framework, which requires a change in the approach to the planning of spending financed by the education part of the overall subsidy through the recognition of expenditure on special education in local authority budgets at an amount of no less than the amount arising from the allocation of the educational part of the general subsidy. The bodies managing schools and educational institutions were obligated to make these changes by 31 March 2015.

  Back to top


  Iwona Wołczak-Ciecierska
  Reminder costs as a non-taxable budget receivable
  In principle, recovery of receivables in administrative enforcement proceedings requires the service of a reminder, which results in the emergence of a reminder cost. In the practice of the tax authorities, the correct classification of the legal nature of the reminder costs removes doubts with regard to claiming or cancelling these costs, as well as the principles of their limitation. The article has the objective of clarifying the legal nature of the reminder costs in the light of the Public Finance Act of 27 August 2009 by analysing their emergence under the provisions of the Act on Administrative Enforcement Proceedings of 17 June 1966. The situation frequently arises in the practice of the tax authorities, when, in addition to the tax arrears, the application for cancellation also applies to the reminder costs. In such a case, the legal grounds for the settlement of such an application by the tax authorities need to be established. Another problem is that payment made by the debtor frequently only applies to the principal amount, excluding the reminder costs, and then the question arises as to the admissibility of the recognition of this payment under the Tax Code of 29 August 1997.

  Back to top


  Mateusz Winiarz
  A breach of the principle of impartiality in public procurement proceedings as a breach of public finance discipline
  Handling a public procurement procedure with the observance of all the rules laid down by the provisions of the Public Procurement Act of 29 January 2004 requires the impartiality of people who perform individual activities. The legislature not only regulates the method and form of guaranteeing this impartiality, but also provides for the liability of specific individuals for a breach of the obligations laid down in the regulations.

  Back to top


  Katarzyna Tromsa
  Budget reporting as a part of the openness and transparency of public finance and the practice of local authority units in the light of audit findings
  Article 41 of the Public Finance Act imposes the duty on public sector entities to prepare reports on the fulfilment of the processes related to the accumulation and distribution of public funds and contains commissions for the Minister of Finance to issue regulations specifying the types, forms, timing and methods of preparing reports and the entities obliged to prepare them. The article presents, inter alia, irregularities in budget reporting disclosed on the basis of the findings from the audits conducted by the Regional Chambers of Audit.

  Back to top


  Ryszard Szostak
  Is it acceptable to revalue a fl at-rate fee which is set in a public contract? Commentary on the ruling of the Supreme Court of 22 October 2014 (III CSK 773/13)
  The parties to a public contract may, through the application of Article 3581 § 2 of the Polish Civil Code in connection with Article 139, para. 1 of the Public Procurement Act, include a provision containing a revaluation (adaptation) clause with regard to the amount of the fee due to the contractor from the contracting authority which is set in the contract. The use of an adaptation clause should be considered acceptable, on condition that the information on this is included in the terms of reference or in the tender notice.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora