Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,87 53,87
Cena regularna: 59,85
59,85
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Iwona Szymańska

str. 5

BUDŻET

Artur Tomasz Olszewski

str. 23

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk

str. 31

Kamilla Grobicka-Madej

str. 39

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Klupczyński

str. 47

Jakub Rzymowski

str. 55

NADZÓR I KONTROLA

Radosław Kujawiński

str. 62

ORZECZNICTWO

Adam Bartosiewicz

str. 71

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Iwona Szymańska
Ustawa o funduszu sołeckim. Nowe rozwiązania proceduralne i materialne
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim. Uregulowania uchwalone w tej ustawie, dotyczące zarówno kwestii proceduralnych, jak i materialnych, zostały omówione w odniesieniu do wcześniej obowiązujących norm zawartych w ustawie z 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim. W pierwotnym zamierzeniu proponowano bowiem nowelizację obowiązującej ustawy, ze względu jednakże na skalę zmian został uchwalony nowy akt prawny. Podjęto również próbę oceny wprowadzonych uregulowań w kontekście ich stosowania.

Początek strony


Artur Tomasz Olszewski
Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego po zmianach dokonanych reformą przedszkolną z 2013 r.
Artykuł zawiera omówienie wybranych zagadnień związanych z dotowaniem przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian, jakie zostały zapoczątkowane w 2013 r. w ustawie z 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Tekst artykułu uwzględnia orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa w zakresie, w jakim odnoszą się one do analizowanych zagadnień. W niniejszym tekście nie zostały omówione kwestie związane z dofinansowaniem przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dotacji udzielanej w drodze otwartego konkursu ofert.

Początek strony


Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
Elastyczność przepisów podatku od nieruchomości na przykładzie zwolnienia nieruchomości (ich części) zajętych na działalność stowarzyszeń oraz gruntów "trwale zajętych"
W artykule poruszono problematykę elastyczności przepisów jednego ze zwolnień ustawowych w konstrukcji podatku od nieruchomości. Autorzy wskazują konsekwencje, jakie wywołuje umiejscowienie wyrażeń kreujących elastyczność przepisów podatku od nieruchomości. Konsekwencje te przejawiają się w wykreowaniu stopnia elastyczności tych przepisów.

Początek strony


Kamilla Grobicka-Madej
Niedopuszczalność wprowadzenia przez gminę dodatkowej opłaty na podstawie uchwały niebędącej aktem prawa miejscowego
Przepisy prawa nie dają podstawy do uznania autonomii gminy w zakresie władztwa daninowego. Pojęcie "opłata kompensacyjna" nie jest określone w obowiązujących przepisach prawa. Postanowienia ustawy o ochronie przyrody nie przewidują wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i ustalenia "opłaty kompensacyjnej" lub "wartości kompensacyjnej". Rada gminy nie jest upoważniona do swobodnego działania w tym zakresie oraz "poprawiania" ustawodawcy.

Początek strony


Mateusz Klupczyński
Obligacje przychodowe - nowa perspektywa dla jednostek samorządu terytorialnego?
Prawie 14 lat trwało oczekiwanie na pierwszą emisję obligacji przychodowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Czy dokonana w 2014 r. przez miasto Lublin emisja przyczyni się do rozwoju rynku tych papierów wartościowych? W artykule podjęto próbę zdiagnozowania barier, które wstrzymują rozwój rynku obligacji przychodowych, oraz określenia perspektywy na najbliższe lata.

Początek strony


Jakub Rzymowski
Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Artykuł dotyczy doręczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej pism od organów administracji do stron i uczestników ogólnego postępowania administracyjnego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono obowiązkom organu administracji w dziedzinie doręczeń elektronicznych. W artykule zaprezentowano również nową instytucję postępowania administracyjnego, jaką jest fi kcja doręczenia elektronicznego.

Początek strony


Radosław Kujawiński
Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli - wnioski na tle praktyki organu kontroli jako zawiadamiającego o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Przez wzgląd na swoją pozycję ustrojową Najwyższa Izba Kontroli wykazuje się znaczącą aktywnością jako zawiadamiający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na tym tle powstają liczne problemy związane ze stosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem opracowania jest scharakteryzowanie czterech z nich: 1) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w spółkach komunalnych, 2) dokonywania przez zawiadamiającego oceny stopnia społecznej szkodliwości naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych dla finansów publicznych, 3) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niegospodarnego wydatkowania środków publicznych oraz 4) przedawnienia karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z zagadnieniami tymi wiąże się potrzeba zaproponowania wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa.

Początek strony


Adam Bartosiewicz
Podatek naliczony od inwestycji gminnych wykorzystywanych przez samorządowe zakłady budżetowe. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.03.2015 r. (I FSK 1725/14)
W ostatnich latach ukształtowała się linia orzecznictwa, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, których efekt został przekazany do samorządowego zakładu budżetowego i jest przez niego użytkowany do sprzedaży opodatkowanej. Omawianym orzeczeniem - które wprawdzie formalnie artykułuje jedynie wątpliwości sądu pytającego w powyższej kwestii - skład orzekający zdaje się kwestionować tę linię orzeczniczą. Argumentacja uzasadniająca niniejsze orzeczenie nie zasługuje jednak na uznanie z powodów przytoczonych w publikowanej glosie.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Iwona Szymańska
 • Parish Fund Act. New procedural and substantive solutions
 • p. 5

  BUDGET

  Artur Tomasz Olszewski
 • Grant for nursery schools operated by entities other than local authority units after the changes introduced by the nursery school reform of 2013
 • p. 23

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
 • Flexibility of the regulations on property tax using the example of the exemption of property (its parts) occupied for activities of associations and "permanently occupied" land
 • p. 31

  Kamilla Grobicka-Madej
 • Inadmissibility of the introduction by a municipality of an additional charge based on a resolution which is not an act of local law
 • p. 39

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Mateusz Klupczyński
 • Revenue bonds - a new outlook for local authority units?
 • p. 47

  Jakub Rzymowski
 • Service by means of electronic communication in general administrative proceedings
 • p. 55

  SUPERVISION AND AUDIT

  Radosław Kujawiński
 • Audit activities of the Supreme Audit Office - conclusions in the light of the practice of the audit body as the party giving notice of a suspected breach of public fi nance discipline
 • p. 62

  CASE LAW

  Adam Bartosiewicz
 • Input tax on municipal investments used by local authority budget establishments. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 17 March 2015 (I FSK 1725/14)
 • p. 71

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Iwona Szymańska
  Parish Fund Act. New procedural and substantive solutions
  The objective of this article is to present the new solutions introduced by the Parish Fund Act of 21 February 2014. The regulations enacted in this Act, which apply to both procedural and substantive issues, were discussed with respect to the previously existing standards contained in the Parish Fund Act of 20 February 2009. This is because the original intention was to propose an amendment to the applicable Act, although, a new legal act was enacted because of the scale of the changes. An attempt was also made to assess the regulations introduced in the context of their application.

  Back to top


  Artur Tomasz Olszewski
  Grant for nursery schools operated by entities other than local authority units after the changes introduced by the nursery school reform of 2013
  The article contains an overview of selected issues related to the award of grants to nursery schools operated by entities other than local authority units, taking into account the changes that were initiated in 2013 in the Act on the Education System of 7 September 1991. The article also discusses the case law of the courts of general jurisdiction, the administrative courts and the views of the representatives of the legal doctrine to the extent to which they relate to the issues analysed. However, it does not refer to issues related to the co-fi nancing of nursery schools operated by entities other than local authority units regarding a grant awarded through an open tender.

  Back to top


  Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
  Flexibility of the regulations on property tax using the example of the exemption of property (its parts) occupied for activities of associations and "permanently occupied" land
  The article discusses the issue of flexibility of the regulations of one of the exemptions laid down by law in the structure of property tax. The authors indicate the consequences incited by the positioning of expressions that create flexibility of the regulations on property tax. These consequences appear in the creation of a degree of fl exibility of these regulations.

  Back to top


  Kamilla Grobicka-Madej
  Inadmissibility of the introduction by a municipality of an additional charge based on a resolution which is not an act of local law
  The law does not give grounds for recognizing the autonomy of a municipality regarding taxation authority. The notion of "compensatory charge" is not defined in the applicable provisions of the law. The provisions of the Nature Protection Act do not provide for permission to be issued for felling trees or removing bushes and for setting the "compensatory charge" or "compensatory value." The municipal council is not authorized to operate freely in this area and "correct" the legislature.

  Back to top


  Mateusz Klupczyński
  Revenue bonds - a new outlook for local authority units?
  The wait for the first issue of revenue bonds by local authority units lasted almost 14 years. Will the issue made by the City of Lublin in 2014 contribute to the development of the market for these securities? An attempt has been made in this article to diagnose the barriers preventing the development of the revenue bond market and to describe the outlook for the coming years.

  Back to top


  Jakub Rzymowski
  Service by means of electronic communication in general administrative proceedings
  The article applies to serving communications from the administrative bodies to parties and participants of general administrative proceedings by means of electronic communication. A particularly large amount of space has been devoted to the obligations of the administrative body regarding administrative service. The article also presents the new institution of administrative proceedings, which is a fiction of electronic service.

  Back to top


  Radosław Kujawiński
  Audit activities of the Supreme Audit Office - conclusions in the light of the practice of the audit body as the party giving notice of a suspected breach of public finance discipline
  The systemic position of the Supreme Audit Office means that it is a very active notifying party in cases of a breach of public finance discipline. In this light, numerous problems appear related to the application of the laws in force in this respect. The objective of the article is to describe four of them, namely: 1) liability for a breach of public finance discipline in municipal companies, 2) assessment by the notifying party of the level of social damage to public finance from a breach of public finance discipline, 3) liability for a breach of public finance discipline in the context of mismanagement when spending public funds and 4) statute of limitations for a breach of public finance discipline. These issues are related to the need to propose motions for laying down or applying the law.

  Back to top


  Adam Bartosiewicz
  Input tax on municipal investments used by local authority budget establishments. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 17 March 2015 (I FSK 1725/14)
  A line of judgements has appeared in recent years, according to which the local authority unit is entitled to deduct input tax from capital expenditure, the result of which was transferred to a local authority budget establishment and is used by it for taxable sales. Despite formally articulating only the doubts of the court enquiring about this matter, in the ruling in question, the adjudicating panel appears to challenge this line of judgements. However, the arguments justifying this ruling do not deserve to be accepted for the reasons cited in the published commentary.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora