Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Ireneusz Rosiek

str. 5

Artur Nowak-Far

str. 13

BUDŻET

Marcin Będzieszak

str. 23

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl

str. 35

Władysław Grześkiewicz

str. 45

Elżbieta Rogala

str. 56

NADZÓR I KONTROLA

Ewa Kowalczyk-Hyży

str. 59

RECENZJE I OMÓWIENIA

Adam Krzywoń
Grzegorz Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz (wydanie 2, Warszawa 2016, Wolters Kluwer, ss. 1028)
str. 73

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Ireneusz Rosiek
Skuteczność zarządzania ryzykiem instytucji publicznej a dostęp do informacji publicznej
Celem artykułu jest zaprezentowanie implikacji zachodzących pomiędzy dostępnością informacji publicznej a skutecznością niektórych narzędzi zarządczych stosowanych w instytucjach publicznych. Autor przyjmuje, że naturalne jest, iż kierownicy niechętnie powinni dzielić się wiedzą na temat słabości kierowanych przez siebie instytucji, ponieważ te ułomności mogą być często odzwierciedleniem ich niedoskonałości w zarządzaniu. Polskie prawo jednak nakazuje dokumentowanie zidentyfikowanych ryzyk. Gdy dokumenty takie mogą być ujawniane na zewnątrz, wówczas nie ma dostatecznej motywacji, by owe dokumenty wskazywały na rzeczywiste problemy organizacji. Jest to bowiem politycznie niepoprawne. Taktyczne jest więc tworzyć dokumentację z zakresu zarządzania ryzykiem, która zadośćuczyniłaby prawnym wymogom, ale nie ujawniała rzeczywistych zagrożeń dla organizacji. W konsekwencji udokumentowana forma zarządzania ryzykiem staje się dla kierownictwa bezużyteczna.

Początek strony


Artur Nowak-Far
Specjalne podatkowe źródła finansowania miejscowości uzdrowiskowych w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji
W Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji istnieją rozwinięte regulacje dotyczące miejscowości uzdrowiskowych. Stanowią one podstawę prawną dla specjalnych podatków stanowiących jedno ze źródeł finansowania tych miejscowości. Są pobierane od osób przebywających w nich czasowo w celu korzystania z ich szczególnych walorów. Pomimo pewnych różnic dotyczących administracji tych podatków w poszczególnych państwach, objętych analizą, ustanowione w nich podatki uzdrowiskowe wykazują znaczne podobieństwa: są pobierane przez podmioty oferujące noclegi, zaś z punktu widzenia teorii opodatkowania mają charakter incydentalny, są przejawem opodatkowania czasu wolnego i służą łagodzeniu niektórych nierówności społecznych. Mają także za zadanie wyrównać miejscowościom uzdrowiskowym koszty wynikające z ograniczenia ich możliwości rozwojowych, a także podatności na tzw. chorobę kosztów. W każdym z państw podatki uzdrowiskowe są jednak drugorzędnym źródłem finansowania kurortów.

Początek strony


Marcin Będzieszak
Stabilność dochodów własnych bieżących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Celem artykułu jest analiza stabilności dochodów własnych bieżących w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w kontekście wzrostu gospodarczego. By osiągnąć ten cel, dokonano próby zdefiniowania stabilności dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz - w oparciu o przyjęte rozumienie stabilności - skonstruowano metodykę jej pomiaru, a także dokonano niezbędnych obliczeń dla wszystkich typów jednostek samorządu terytorialnego (w latach 2004-2015). Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że dochody z podatków lokalnych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są najbardziej stabilnymi dochodami i tym samym spełniają kryterium zdefiniowane przez Richarda A. Musgrave'a. W przypadku drugiego z wymienionych źródeł dochodów widoczny jest wpływ kryzysu gospodarczego na zwiększoną niestabilność. Najbardziej niestabilnymi dochodami są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zarówno w latach kryzysowych, jak i niekryzysowych). Co do zasady wnioski te można wytłumaczyć stabilnością bazy podatkowej. Szczególna jest charakterystyka opłat za usługi, gdyż w przypadku gmin dochody te są niestabilne w wyższym stopniu, choć nieistotne dochodowo, natomiast w przypadku powiatów ziemskich i grodzkich - bardziej stabilne i ważniejsze dochodowo.

Początek strony


Bogumił Pahl
Podmiotowość prawnopodatkowa działkowca w zakresie budynków wzniesionych na gruntach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym stowarzyszenia ogrodowego
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów, które powstają na etapie ustalania zakresu podmiotowego podatku od nieruchomości w zakresie budynków wzniesionych na gruntach stowarzyszenia ogrodowego przez działkowców. Wskazany problem wynika z faktu, że kodeks cywilny nie jest jedynym aktem prawnym regulującym kwestie prawa własności obiektów budowlanych. Prawo to zaś ma decydujące znaczenie w kontekście ustalenia podmiotu, na którym spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Początek strony


Władysław Grześkiewicz
Wpływ luki podatkowej na realizację zadań publicznych
W artykule dokonano analizy dochodów i wydatków budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w relacji do produktu krajowego brutto w latach 2010-2015 i ich wpływu na realizację zadań publicznych. Z przedstawionych danych wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło rozwarcie luki pomiędzy wzrostem produktu krajowego brutto a dochodami budżetowymi. Na obniżenie wpływów dochodów budżetowych złożyło się wiele przyczyn, są nimi między innymi: oszustwa podatkowe, wzrost zaległości budżetowych oraz obniżenie skuteczności ich ściągalności i przedawnienie. Obniżenie wpływów dochodów budżetowych wpływa na realizację zadań publicznych.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Wynajem przez szkoły - jaka klasyfikacja, taki VAT
Na każdą wykonywaną usługę, która jest objęta stawką VAT 8%, podatnik ją wykonujący musi ustalić obowiązujące dla niej grupowanie statystyczne według PKWiU z 2008 r. Taki jest wymóg przepisów ustawy o VAT w sprawie obowiązywania obniżonej do 8% stawki VAT. Dołączony do niej wykaz towarów i usług objętych stawką VAT 8% opiera się głównie na tej klasyfikacji (grupowaniach statystycznych). Brak danej usługi w tym wykazie zobowiązuje podatnika do zastosowania podstawowej stawki VAT w wysokości 23%.

Początek strony


Ewa Kowalczyk-Hyży
Rola audytu wewnętrznego w rozliczaniu dotacji celowych
Tematem artykułu jest funkcjonowanie audytu wewnętrznego, zarówno w organach administracji rządowej, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego, w kontekście dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Prawidłowo przeprowadzona analiza dokumentów dotyczących przyznanych i udzielonych transferów z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pozwoli uniknąć uchybień w tym zakresie ze skutkiem pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Obszar badawczy obejmuje literaturę naukową w merytorycznym zakresie oraz zgromadzoną dokumentację w trakcie pracy w Ministerstwie Finansów oraz Urzędzie Miasta Łodzi w Biurze Rady Miejskiej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Ireneusz Rosiek
 • Effectiveness of risk management of a public institution and access to public information
 • p. 5

  Artur Nowak-Far
 • Special sources of tax revenue from spas in Austria, the Czech Republic, Germany and Slovakia
 • p. 13

  BUDGET

  Marcin Będzieszak
 • Stability of own-source revenues of local authority units in Poland
 • p. 23

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl
 • Tax-law recognition of an allotment gardener with regard to buildings erected on land owned by or under perpetual usufruct to an allotment association
 • p. 35

  Władysław Grześkiewicz
 • Impact of the tax gap on the fulfilment of public tasks
 • p. 45

  Elżbieta Rogala
 • Rental by schools - classification reflects VAT
 • p. 56

  SUPERVISION AND AUDIT

  Ewa Kowalczyk-Hyży
 • The role of internal audit in accounting for special purpose grants
 • p. 59

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Adam Krzywoń
  Grzegorz Wierczyński, Editing and publication of normative acts. Commentary (2nd edition, Warsaw 2016, Wolters Kluwer, pp. 1028)
  str. 73

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Ireneusz Rosiek
  Effectiveness of risk management of a public institution and access to public information
  The objective of the article is to present the implications taking place between the availability of public information and the effectiveness of some of the management tools used in public institutions. The author assumes that it is natural for managers to reluctantly share knowledge about the weaknesses of the institutions they manage, because these shortcomings can often be a reflection of their own imperfections in management. Polish law, however, requires that the identified risks are documented. If such documents can be disclosed externally, there is insufficient motivation for these documents to highlight the real problems of the organization. This is because it is politically incorrect. It is, therefore, tactical to create documentation on risk management, which would refl ect the legal requirements, but does not disclose the actual risks to the organization. Consequently, the documented form of risk management is useless to management.

  Back to top


  Artur Nowak-Far
  Special sources of tax revenue from spas in Austria, the Czech Republic, Germany and Slovakia
  Austria, the Czech Republic, Germany and Slovakia have well-developed regulations regarding spa towns. They constitute the legal grounds for special taxes, which are one of the sources of financing of these towns. They are collected from people staying there temporarily to benefit from their specific attributes. Despite some differences in the administration of these taxes in the individual countries encompassed by the study, the spa taxes under review which these countries have set have marked similarities: they are collected by entities offering accommodation, whereas,from the point of view of the theory of taxation, they are of an incidental nature; they are levied on leisure time and are used to eliminate certain social inequalities. They are also intended to compensate the spa towns for the costs arising from the restrictions on their development opportunities,as well as their vulnerability to the so-called cost disease. However, spa taxes are a secondary source of budget revenue in each of these countries.

  Back to top


  Marcin Będzieszak
  Stability of own-source revenues of local authority units in Poland
  The objective of the article is to analyse the stability of own-source revenues of local authority units, particularly in the context of economic growth. In order to achieve this goal, an attempt has been made to defi ne the stability of the revenue of local authority units and, on based on the accepted understanding of stability, a measurement methodology has been designed and the necessary calculations were performed for all types of local authority units (in 2004-2015). The analysis revealed that revenues from local taxes and the share of personal income tax are the most stable types of revenue and therefore satisfy the criterion defi ned by Richard A. Musgrave. In the case of the latter, the impact of economic crises is noticeable on increased volatility. The most volatile revenues are from the share of corporate income tax (in both crisis and noncrisis years). In principle, these conclusions can be explained by the stability of the tax base. The characteristics of charges for services are unique, because, in the case of municipalities, revenues are volatile to a greater extent, although insignificant from an income point of view, whereas, in the case of rural and urban counties, they are more stable and more important from the point of view of revenue.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Tax-law recognition of an allotment gardener with regard to buildings erected on land owned by or under perpetual usufruct to an allotment association
  The primary objective of this article is to present the problems that arise at the stage of determining who is responsible for property tax on buildings erected by allotment gardeners on land belonging to a garden allotment association. This problem arises from the fact that the Polish Civil Code is not the only legal regulation governing ownership of buildings. Meanwhile, this law is of crucial importance in the context of the determination of the entity which is liable for property tax.

  Back to top


  Władysław Grześkiewicz
  Impact of the tax gap on the fulfilment of public tasks
  The article presents an analysis of the revenue and expenditure of the State budget and local authority units with respect to gross domestic product in the years 2010-2015 and their impact on the fulfilment of public tasks. It arises from the data that, in the period under review, the gap has widened between the increase in gross domestic product and budget revenue. There are many reasons for the reduction in the receipts of budget revenues including: tax fraud, the increase in budget arrears, as well as the reduction in the effectiveness of their collectability and their expiry. The reduction of the receipts of budget revenue affects the fulfilment of public tasks.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  Rental by schools - classification reflects VAT
  A taxpayer providing any service that is subject to VAT at a rate of 8% must determine the statistical grouping according to the Polish classification of goods and services, PKWiU 2008, which applies to it. This is a requirement of the provisions of the VAT Act regarding the applicability of the VAT rate which is reduced to 8%. The list of goods and services subject to VAT at a rate of 8%, which is attached to it, is mainly based on this classification (statistical grouping). The lack of a given service on this list requires the taxpayer to apply the basic rate of VAT of 23%.

  Back to top


  Ewa Kowalczyk-Hyży
  The role of internal audit in accounting for special purpose grants
  The subject matter of the article is the operation of the internal audit, both in the bodies of the government administration and local authority units, in the context of special purpose grants provided from the state budget to local authority units for fulfilling government administration tasks. A properly conducted analysis of the documents regarding the transfers from the state budget awarded and granted for fulfilling commissioned government administration tasks and spent by local authority units will enable the avoidance of shortcomings in this respect, with the effect of prosecuting for breaching public finance discipline. The area of research encompasses the substantive scope of the scientific literature and the documentation gathered while working at the Ministry of Finance and the Łódź City Hall in the City Council Office.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora