Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Żaneta Stanek

str. 5

BUDŻET

Maria Jastrzębska

str. 15

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl

str. 30

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Dróżdż

str. 37

NADZÓR I KONTROLA

Iwona Zyman

str. 46

DYLEMATY

Józef Stęplowski

str. 59

ORZECZNICTWO

Krzysztof Radzikowski

str. 63

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Żaneta Stanek
Obowiązek zwrotu bonifikaty na podstawie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami - zagadnienia szczegółowe
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 68 ust. 1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być sprzedawane przy zastosowaniu bonifikaty od ceny sprzedaży. Bonifikata jest formą pomocy ze środków publicznych, przyznawaną nabywcom tych nieruchomości. Osoba, która nabyła lokal po obniżonej cenie, może go niezwłocznie sprzedać, uzyskując w ten sposób korzyść majątkową. W celu przeciwdziałania takim praktykom wprowadzono - na podstawie art. 68 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami - obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji i unormowano zasady zwrotu tej bonifikaty. Artykuł jest kontynuacją tematyki obowiązku zwrotu bonifikaty w jego cywilnoprawnym aspekcie i porusza zagadnienia szczegółowe związane ze zwrotem bonifikaty, dotyczące m.in. dopuszczalności zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności o zapłatę kwoty równej udzielonej bonifikacie i waloryzacji kwoty równej udzielonej bonifikacie. Ponadto niniejszy artykuł jest próbą rozstrzygnięcia kwestii czasowych ram obowiązywania ustawy z 24.08.2007 r. zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami, poprzez szczegółowe określenie konsekwencji prawnych tej nowelizacji dla beneficjentów.

Początek strony


Maria Jastrzębska
Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny przyczyn i skutków nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w sektorze bankowym i parabankach poprzez korzystanie ze standardowych i niestandardowych instrumentów finansowych. Analizie poddano także kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego oraz problem niewypłacalności i upadłości jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec sformułowano rekomendacje zmian w regulacjach prawnych, mających przeciwdziałać niekontrolowanemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego, powodującemu negatywne skutki dla nich samych oraz dla Skarbu Państwa.

Początek strony


Bogumił Pahl
Zmiany w zakresie opodatkowania gruntów pod wodami
Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem rolnym gruntów pokrytych wodami. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym została uchwalona 25.06.2015 r., a weszła w życie - co do zasady - 1.01.2016 r. i dość istotnie zmodyfikowała rozwiązania prawne w zakresie gruntów pokrytych różnymi kategoriami wód.

Początek strony


Mateusz Dróżdż
Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu wpłynięcia jednej oferty - uwagi de lege lata
Artykuł porusza problematykę unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu wpłynięcia jednej oferty. W pracy opisano przesłanki tej decyzji, odwołując się do przepisów ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do kodeksu cywilnego.
Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości, które wiążą się z przedmiotową problematyką. W opracowaniu dokonano interpretacji poszczególnych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wskazano również na praktyczne problemy związane z tą instytucją. Autor artykułu zaznacza, że przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powodują w praktyce wiele wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione w przyszłości przez ustawodawcę.

Początek strony


Iwona Zyman
Efekty działań restrukturyzacyjnych szpitali samorządowych na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli - część I
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. kontrolę restrukturyzacji wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych. Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia wyników tej kontroli, a jednocześnie przedstawia wnioski z dyskusji prowadzonej w ramach panelu ekspertów dotyczącego sytuacji finansowej szpitali samorządowych w Polsce. W części I artykułu przedstawiono analizę przedkontrolną przedmiotu kontroli i stanu prawnego w zakresie kontrolowanych zagadnień oraz ocenę pokontrolną. Natomiast w części II opracowania zostanie zaprezentowana synteza wyników kontroli, ryzyka i uwarunkowania w procesie restrukturyzacyjnym szpitali samorządowych, tezy i wnioski z panelu ekspertów oraz podsumowanie.

Początek strony


Józef Stęplowski
Czy kredyt konsolidacyjny wymaga zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
Od stycznia 2014 r. został wprowadzony indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia oparty częściowo na danych historycznych, a częściowo na danych planowanych. Nowy wskaźnik ma charakter syntetyczny i w odróżnieniu od obowiązujących poprzednio liczony jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W nowym systemie szczególnego znaczenia nabiera harmonogram spłaty długu publicznego w danym roku budżetowym. W celu spełnienia wymogu z art. 243 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych często występuje potrzeba restrukturyzacji długu. Jednym ze sposobów ustalenia nowych, dogodnych warunków jego spłaty jest zmiana umów kredytowych w trybie art. 144 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Restrukturyzacji długu można dokonać również poprzez konsolidację na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty, pożyczki i emitować papiery wartościowe na spłatę dotychczasowego zadłużenia z tych samych tytułów. W praktyce podejmowane są również próby subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego. Zarówno konsolidacja długu, jak i subrogacja są kwestionowane przez niektóre organy nadzoru. Zasadnicza rozbieżność w interpretacji przepisów przy konsolidacji długu dotyczy zmian budżetu z tego tytułu. W praktyce często wymaga się, aby w przypadku kredytu konsolidacyjnego zwiększać budżet jednostki samorządu terytorialnego po stronie przychodów i rozchodów. W roku przeprowadzenia operacji prowadzi to do pozornego przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia poprzez podwójne przyjmowanie tych samych kwot po stronie rozchodów. Konsolidacja długu ma charakter operacji finansowej i nie stanowi podstawy do zmiany budżetu. Kredyt konsolidacyjny ani nie finansuje zwiększonych wydatków, ani nie prowadzi do zmniejszenia nominalnej kwoty długu publicznego. W tej sytuacji zwiększanie przychodów i rozchodów w przypadku jego zaciągnięcia nie znajduje uzasadnienia.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Zróżnicowanie mocy wiążącej poszczególnych danych z ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków lokalnych (na przykładzie praw ujawnionych w księdze wieczystej). Glosa do wyroków NSA z 26.09.2014 r. (II FSK 2405/12, II FSK 3098/12, II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3101/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 i II FSK 1078/13)
Wyroki: II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 i II FSK 1078/13:
1. Uwzględniając kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, tj. ustalenia elementów przedmiotowych i podmiotowych zobowiązania podatkowego, zawarte w niej informacje można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy (dopóki ewidencja nie zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie administracyjnym, dane te nie mogą być przez organ w toku postępowania podatkowego samodzielnie korygowane). Drugą kategorię stanowią natomiast informacje o względnej mocy wiążącej, tj. takie, których zgodność z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym może być przy wymiarze podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów procesowych (art. 180 § 1 w związku z art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej).
2. Do pierwszej grupy można zaliczyć dane ewidencyjne dotyczące przeznaczenia, funkcji, obszaru i granic działek gruntu, a także rodzaju zabudowy i powierzchni użytkowej położonych na tych gruntach budynków.
3. W drugiej grupie znajdą się z kolei: dane dotyczące tych elementów przedmiotowych, które zostały wskazane w ustawie podatkowej (jako podlegające opodatkowaniu bądź nie), a jednocześnie przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie przewidują dla tych kategorii oznaczenia stosownym, skonkretyzowanym symbolem, czy też dane dotyczące zlokalizowanych na działce gruntu budynków, które w rzeczywistości nie istnieją. Ewidencja gruntów nie może również przesądzać o własności nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego), co przekłada się na ustalenie podmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W tym zakresie, zgodnie z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, należy w pierwszej kolejności uwzględniać wpisy ujawnione w dziale drugim księgi wieczystej (dotyczące własności i użytkowania wieczystego).
Wyroki: II FSK 2405/12, II FSK 3098/12 i II FSK 3101/12:
1. Artykuł 21 ust. 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi czne nie daje podstaw do podziału danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków na te, które są wiążące dla organów podatkowych, i te, które takiego waloru nie mają. Organ podatkowy obowiązany jest uwzględnić "dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków" bez żadnych ograniczeń. Jest ona dla organu podatkowego urzędowym źródłem informacji o osobie właściciela i posiadacza samoistnego oraz o samej nieruchomości, tj. gruncie i budynku.
2. Gdy zgodnie z art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej podatnik wykaże w postępowaniu podatkowym, że wbrew wskazanym w stosownej procedurze administracyjnej przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną (art. 122 powołanej ustawy).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Żaneta Stanek
 • The obligation to refund discounts under Article 68 of the Act on real property management - detailed issues
 • p. 5

  BUDGET

  Maria Jastrzębska
 • Excessive indebtedness of local authority units - causes, consequences, prevention
 • p. 15

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl
 • Changes in the taxation of land under waters
 • p. 30

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Mateusz Dróżdż
 • Annulment of proceedings on the conclusion of an agreement on healthcare benefits because of the receipt of a single offer - de lege lata remarks
 • p. 37

  SUPERVISION AND AUDIT

  Iwona Zyman
 • The effects of restructuring measures of local authority hospitals in the light of the audit findings of the Supreme Audit Office - Part I
 • p. 46

  DILEMMAS

  Józef Stęplowski
 • Does a consolidation loan require an amendment to the local authority budget?
 • p. 59

  CASE LAW

  Krzysztof Radzikowski
 • Differentiation of the binding force of individual data from the records of land and buildings for assessing local taxes (using the example of rights disclosed in the land and mortgage register). Comments on the judgements of the Supreme Administrative Court of 26 September 2014 (II FSK 2405/12, II FSK 3098/12, II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3101/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 and II FSK 1078/13)
 • p. 63

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Żaneta Stanek
  The obligation to refund discounts under Article 68 of the Act on real property management - detailed issues
  In accordance with the provisions of the Act on real property management (Article 68, para. 1), property owned by the State Treasury and local authority units may be sold at a discounted sales price. A discount is a form of state aid granted to buyers of such real property. A person who has purchased premises at a reduced price may sell them immediately thereby obtaining a financial gain. In order to prevent such practices, pursuant to Article 68, para. 2 and 2a of the Act on real property management, the obligation has been introduced to refund an amount equal to the discount granted after its revaluation and the principles of refunding this discount have been codified. The article is a continuation of the topic of the obligation to refund the discount in civil-law terms and discusses detailed issues related to the refund of the discount, regarding, among others, the admissibility to secure an amount equal to the discount through a mortgage claim for the payment of an amount equal to the discount granted and the revaluation. Furthermore, this article is an attempt to resolve the issue of the timeframe of the validity of the Act amending the Act on real property management of 24 August 2007, through the detailed specification of the legal consequences of this amendment to beneficiaries.

  Back to top


  Maria Jastrzębska
  Excessive indebtedness of local authority units - causes, consequences, prevention
  The objective of this article is to assess the causes and consequences of excessive indebtedness of local authority units in the banking and para-banking sector through the use of standard and non-standard financial instruments. The powers of the regional chambers of audit in dealing with over-indebtedness of local authority units, as well as the problem of insolvency and bankruptcy of local authority units, were also analysed. Finally, recommendations of changes in the regulatory environment were formulated, which have the objective of countering the uncontrolled indebtedness of local authority units, causing negative effects for them, themselves, as well as for the State Treasury.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Changes in the taxation of land under waters
  The objective of this article is to present new principles of taxing property with property tax, as well as land covered with waters with agricultural tax. The amendment to the Act on local taxes and charges and the Act on agricultural tax was enacted on 25 June 2015. It entered into force - in principle - on 1 January 2016 and quite significantly modified the legal solutions regarding land covered by various categories of water.

  Back to top


  Mateusz Dróżdż
  Annulment of proceedings on the conclusion of an agreement on healthcare benefits because of the receipt of a single offer - de lege lata remarks
  The article addresses the issue of the annulment of proceedings on the conclusion of a contract for the provision of healthcare benefits because of the receipt of a single offer. It describes the reasons for this decision, referring to the provisions of the Act on healthcare benefits financed with public funds of 27 August 2004 and the Polish Civil Code.
  The objective of this article is to clarify the doubts related to the issue in question. It presents an interpretation of the individual provisions of the Act on healthcare benefits financed with public funds. It also mentions the practical problems of this institution. The author notes that, in practice, the provisions of the Act on healthcare benefits financed with public funds create many doubts which should be clarified in the future by the legislature

  Back to top


  Iwona Zyman
  The effects of restructuring measures of local authority hospitals in the light of the audit findings of the Supreme Audit Office - Part I
  The Supreme Audit Office conducted an audit of the restructuring of selected independent public healthcare centres benefiting from State aid in 2015. This article is an attempt to present the results of this audit and, simultaneously, presents the conclusions from the discussion conducted among a panel of experts on the financial situation of local authority hospitals in Poland.
  Part I of the article presents an analysis of the pre-audit subject matter of the audit and the legal situation regarding the audited issues and the audit assessment. Meanwhile, part II presents a summary of the audit results, the risks and conditions in the restructuring process of local authority hospitals, theses and conclusions of the panel of experts, as well as a summary.

  Back to top


  Józef Stęplowski
  Does a consolidation loan require an amendment to the local authority budget?
  An individual index of debt repayment, based partly on historical data and partly on planned data, was introduced in January 2014. The new index is of a summary nature and, in contrast with the previously applicable indices, it is calculated individually for every local authority unit. The public debt repayment schedule in the given financial year is particularly important in the new system. The need for debt restructuring frequently appears in order to satisfy the requirement of Article 243 of the Public Finance Act. One of the methods of establishing new, convenient conditions of repayment is to change loan agreements in the procedure of Article 144 of the Public Procurement Law of 29 January 2004. Debt restructuring can also be achieved through consolidation under Article 89, para. 1, item 3 of the Public Finance Act, which provides that local authorities may draw loans and borrowings, as well as issuing securities to repay existing debt from the same titles. In practice, attempts at subrogation are also made under Article 518 of the Polish Civil Code. Both debt consolidation and subrogation are challenged by some supervisory authorities. The fundamental difference in the interpretation of the regulations on debt consolidation applies to changes in the budget from this. In practice, it is often required that, in the case of a consolidation loan, the budget of the local authority unit is increased on both the revenues and disbursements sides. In the year when this operation is conducted, the debt repayment index is seemingly exceeded by accepting the same amounts twice on the disbursements side. Debt consolidation is a financial operation and does not constitute grounds for amending the budget. A consolidation loan neither finances increased spending nor leads to a reduction in the nominal amount of public debt. In this situation, it is not justified to increase the receipts (przychody) and other expenditures (rozchody) in the case of drawing this loan.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Differentiation of the binding force of individual data from the records of land and buildings for assessing local taxes (using the example of rights disclosed in the land and mortgage register). Comments on the judgements of the Supreme Administrative Court of 26 September 2014 (II FSK 2405/12, II FSK 3098/12, II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3101/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 and II FSK 1078/13)
  Judgements: II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 and II FSK 1078/13:
  1. Taking into account the criterion of the binding force of the records of land and buildings for assessing property tax, namely determining the elements which are the subject and object of the tax liability, the information contained therein can be divided into two categories. The first constitutes data which is directly binding on the tax authority (until the records are changed in the legally prescribed administrative procedure, this data cannot be independently corrected by the authority during the tax procedure). However, the second category is information with relatively binding force, namely information, the compliance of which with the legal or factual situation can be verified during the assessment of the tax with the use of acceptable procedural instruments (Article 180 § 1 in connection with Article 194 § 3 of the Tax Code).
  2. The first group includes data from records on the purpose, function, area and borders of plots of land, as well as the type of development and the usable space of the buildings on this land.
  3. The second group includes, in turn: data on those elements which have been identified in the tax code (as taxable or not), while, at the same time, the regulations on keeping records of land and buildings do not provide for the marking of these categories with an appropriate specific symbol or data on buildings located on the plot of land which do not actually exist. Land records must also not prejudge the ownership of the property (the right of perpetual usufruct), which translates into the establishment of the entity which is taxable with property tax. In this respect, in accordance with the guarantee of reliability of land and mortgage registers, in the first instance, consideration must be given to entries disclosed in the second section of the land and mortgage register (regarding ownership and perpetual usufruct).
  Judgements: II FSK 2405/12, II FSK 3098/12 and II FSK 3101/12:
  1. Article 21, para. 1 of the Geodetic and cartographic law does not give grounds for dividing data contained in the records of land and buildings into that which is binding on the tax authorities and that which does not have such attributes. The tax authority is obliged to take into account the "data contained in the records of the land and buildings" without any restrictions. For the tax authority, it is an offi cial source of information about the owner and the independent possessor, as well as about the property itself, namely the land and building.
  2. If the taxpayer demonstrates, in the procedure of Article 194 § 3 of the Tax Code, in tax proceedings that, contrary to the premises specified in the respective administrative procedure for changing the classification in the records so that they are consistent with the actual situation, the registration authorities have not made the appropriate changes, the tax authorities must verify such circumstances to make their decision on the basis of the objective truth (Article 122 of the said Act).

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora