Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińXX-LECIE RIO

Regionalne izby obrachunkowe - to już dwadzieścia lat!
str. 5

Przemówienie Ralfa Seibicke, wiceprezesa EURORAI, z okazji XX-lecia powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, IV Konferencja miesięcznika "Finanse Komunalne", Książ, 11 października 2012 r.
str. 8

ARTYKUŁY
...XX-LECIE RIO

Regionalne izby obrachunkowe - to już dwadzieścia lat!
str. 5

Przemówienie Ralfa Seibicke, wiceprezesa EURORAI, z okazji XX-lecia powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, IV Konferencja miesięcznika "Finanse Komunalne", Książ, 11 października 2012 r.
str. 8

ARTYKUŁY

Ewa Markowska-Bzducha

str. 11

BUDŻET

Władysław Grześkiewicz

str. 24

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl

str. 40

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jacek Murzydło

str. 45

NADZÓR I KONTROLA

Przemysław Pest

str. 55

ORZECZNICTWO

str. 66

RECENZJE

Adam Czudec
Recenzja książki Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej (red. nauk.), Julii Zdanukiewicz, Rafała Cieślaka, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Warszawa 2012
str. 76

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Ewa Markowska-Bzducha
Zagrożenia decentralizacji. Samorządowy dług publiczny w krajach Unii Europejskiej w latach 2001-2010
Opracowanie jest kontynuacją rozważań autorki dotyczących finansowego aspektu decentralizacji terytorialnej (zob. "Finanse Komunalne" nr 12/2012). Celem opracowania jest analiza zmian w poziomie długu samorządowego sektora publicznego w krajach UE w latach 2001-2010 pod kątem ich oceny jako - będącego konsekwencją procesów decentralizacji finansów publicznych - zagrożenia dla stabilności makroekonomicznej tych krajów. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia główne obszary zagrożeń dla makroekonomicznej stabilizacji, wynikające z decentralizacji finansów publicznych. W kolejnej pokazuje ograniczenia w zaciąganiu długu przez sektor samorządowy w krajach UE. W ostatniej części analizuje natomiast zmiany w poziomie samorządowego długu publicznego w badanych latach.

Początek strony


Władysław Grześkiewicz
Finanse samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2009-2011
Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej potwierdza, że samorządowe zakłady opieki zdrowotnej znajdują się w kryzysie finansowym. Zadłużenie staje się trwałym elementem polskiego systemu opieki zdrowotnej - jest ono nie tylko wynikiem braku równowagi pomiędzy kosztami a przychodami. Analiza ujmuje ocenę zasobów majątku i źródeł finansowania, strukturę i dynamikę rachunku zysków i strat w latach 2009-2011 oraz strukturę kapitałowo-majątkową samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. W artykule autor nie tylko ocenia kondycję finansową tych zakładów, ale również na zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed nimi w najbliższym czasie.

Początek strony


Bogumił Pahl
Morskie farmy wiatrowe zlokalizowane w wyłącznej strefie ekonomicznej a podatek od nieruchomości
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą z tzw. źródeł odnawialnych powoduje, że w Polsce powstaje dużo nowych kompleksów siłowni wiatrowych, określanych "farmami wiatrowymi". Inwestycje te są realizowane przede wszystkim na lądzie, powstają jednak koncepcje budowy farm wiatrowych na morzu, w wyłącznej strefie ekonomicznej. W związku z tym już na etapie planowania tych inwestycji autor proponuje, by zastanowić się nad problemami natury prawnej: jaki organ jest właściwy rzeczowo dla spraw związanych z tego typu inwestycjami i czy takie farmy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Początek strony


Jacek Murzydło
Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych art. 7 ustawy z 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Artykuł koncentruje się na wskazaniu prawnych implikacji art. 7 ustawy z 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, uzależniającego możliwość podejmowania i wykonywania działalności określonej ustawą od nienaruszenia przez nią przeznaczenia (sposobu wykorzystania) nieruchomości, określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz w odrębnych przepisach.

Początek strony


Przemysław Pest
Uchylanie rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych w praktyce sądów administracyjnych w latach 2011-2012
Jedną z konstytucyjnych gwarancji funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego jest sądowa ochrona ich samodzielności. Ochrona ta obejmuje m.in. możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do sądu administracyjnego z powodu jego niezgodności z prawem. Opracowanie przedstawia orzeczenia sądów administracyjnych z lat 2011-2012, uchylające akty nadzoru regionalnych izb obrachunkowych na skutek uwzględnienia skargi jednostki samorządu terytorialnego.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (P 33/09)
Wyrok NSA z 31.07.2012 r. (II FSK 1003/12) i wyrok NSA z 13.09.2012 r. (II FSK 1048/12)
1. Zaklasyfikowanie wyrobiska górniczego (jako obiektów i urządzeń) do budowli dla górnictwa i kopalnictwa, według Klasyfikacji Środków Trwałych, nie jest wystarczające do tego, by uznać je w całości, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 3 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przedmiot opodatkowania, a ich wartość zaliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
2. Niezbędne jest ustalenie w toku postępowania podatkowego, które z obiektów i urządzeń znajdujących się w wyrobisku górniczym spełniają kryterium uznania ich za przedmiot opodatkowania w świetle przepisów regulujących podatek od nieruchomości.
3. Podstawa opodatkowania, będąca konkretyzacją przedmiotu podatkowego, nie może uwzględniać wartości wyrobiska górniczego, liczonej kosztami jego wydrążenia oraz kosztami poniesionymi przed aktywowaniem środków trwałych usytuowanych w takich wyrobiskach.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


20th ANNIVERSARY of the RCA

Regional Chambers of Audit - it is already twenty years!
p. 5

Speech by Ralf Seibicke, Vice-President of EURORAI, on the 20th anniversary of the establishment of the regional chambers of audit in Poland, IV "Municipal Finance" Conference, Książ, 11 October 2012
p. 8

ARTICLES

Ewa Markowska-Bzducha
 • Threats of decentralization. Local authority public debt in the European Union Member States in 2001-2010
 • p. 11

  BUDGET

  Władysław Grześkiewicz
 • Finances of local authority independent healthcare centres in 2009-2011
 • p. 24

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl
 • Offshore wind farms located in an exclusive economic zone and property tax
 • p. 40

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jacek Murzydło
 • New regulations on the land use plan in the light of the Geological and Mining Law of 9 June 2011 - legal implications of Article 7 of the Act
 • p. 45

  SUPERVISION AND CONTROL

  Przemysław Pest
 • Repeal of supervisory decisions of the regional chambers of audit in the practice of the administrative courts in 2011-2012
 • p. 55

  CASE LAW

 • Taxation of underground mining excavations with property tax after the ruling of the Constitutional Tribunal of 13 September 2011 (P 33/09) (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 31 July 2012, II FSK 1003/12, and the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 September 2012, II FSK 1048/12: Krzysztof Radzikowski)
 • p. 66

  REVIEWS

  Adam Czudec
  Elżbieta Kornberger-Sokołowska's (ed.), Julia Zdanukiewicz's and Rafał Cieślak's review of the book, Territorial self-government units as beneficiaries of EU funds, Warsaw 2012
  p. 76

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Ewa Markowska-Bzducha
  Threats of decentralization. Local authority public debt in the European Union Member States in 2001-2010
  The article is a continuation of the authoress' considerations of the financial aspect of territorial decentralization (see "Municipal Finance" No. 12/2012). The objective of the article is to analyse the changes in the level of local authority public sector debt in the EU Member States in the years 2001-2010 in terms of their assessment as threats to the macroeconomic stability of these countries, as a consequence of the public finance decentralization processes. In the first part of the article, the authoress presents the main areas of threat to macroeconomic stability arising from public finance decentralization. In the next part, she presents the restrictions on the drawing of debt by the local authority sector in the EU Member States. However, in the last part, she analyses the changes in the level of local authority public debt in the years under review.

  Back to top


  Władysław Grześkiewicz
  Finances of local authority independent healthcare centres in 2009-2011
  The analysis of the economic and financial situation confirms that local authority healthcare centres are in a financial crisis. Debt is becoming a permanent feature of the Polish healthcare system - it is not only a result of the imbalance between expenses and revenue. The analysis contains an assessment of the assets and sources of financing, the structure and changes in the profit and loss account in 2009-2011 and the capital and asset structure of local authority independent healthcare centres. In the article, the author assesses effectiveness using the example of healthcare centres with respect to which the local authority is the founding body. The author tries to draw attention to the financial condition of local authority healthcare centres, as well as the threats and challenges they will face in the near future.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Offshore wind farms located in an exclusive economic zone and property tax
  The increase in the demand for electricity generated from so-called renewable energy sources means that a large number of new complexes of wind power stations described as "wind farms" are springing up in Poland. These investments are primarily conducted on land, although concepts are arising to build wind farms at sea, in an exclusive economic zone. Therefore, the author proposes considering the legal problems as early as at the planning stage of these investments: which authority has the competence for matters related to investments of this type and whether such farms are taxable with property tax.

  Back to top


  Jacek Murzydło
  New regulations on the land use plan in the light of the Geological and Mining Law of 9 June 2011 - legal implications of Article 7 of the Act
  The article focuses on the presentation of the legal implications of Article 7 of the Geological and Mining Law of 9 June 2011, making the ability to undertake and conduct the activities specified in this Act contingent on their lack of breach of the intended purpose (method of use) of the property, as specified in the land use plan (the municipality's structure plan), as well as in separate regulations

  Back to top


  Przemysław Pest
  Repeal of supervisory decisions of the regional chambers of audit in the practice of the administrative courts in 2011-2012
  One of the constitutional guarantees of the functioning of local authorities is court protection of their independence. This protection includes, inter alia, the ability to appeal against a supervisory decision to the Board of the Regional Chamber of Audit and the administrative court because of its non-compliance with the law. The article presents rulings of the administrative courts in 2011-2012 repealing supervisory acts of regional chambers of audit as a result of successful complaints from local authorities.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Taxation of underground mining excavations with property tax after the ruling of the Constitutional Tribunal of 13 September 2011 (P 33/09) (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 31 July 2012, II FSK 1003/12, and the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 September 2012, II FSK 1048/12: Krzysztof Radzikowski)
  1. The classification of a mining excavation (as facilities and equipment) as structures for mining and quarrying according to the Classification of Fixed Assets is insufficient to consider them wholly as a taxable item and include their value in the tax base for property tax in accordance with Article 4 (1) (3) of the Act on Local Taxes and Charges, in connection with Article 16g (1) (3) and Article 16g (3) of the Act on Corporate Income Tax.
  2. During tax proceedings, it is necessary to establish which structures and equipment located in the mining excavation meet the criterion for recognizing them as taxable items in the light of the regulations governing property tax.
  3. The tax base, which is the specification of the subject matter to be taxed, cannot include the value of the excavation, calculated by the costs of digging it, as well as the costs incurred before the capitalization of fixed assets located in these excavations.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora