Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Anna Wierzbica

str. 5

Paweł Klimek

str. 13

BUDŻET

Remigiusz Arendarski

str. 21

Witold Srokosz

str. 32

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl, Paweł Lewandowski

str. 40

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jarosław Balcewicz

str. 49

NADZÓR I KONTROLA

Przemysław Pest

str. 58

ORZECZNICTWO

str. 67

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Anna Wierzbica
Odwołanie dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia
Odwołanie dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia następuje na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Podstawową przesłanką warunkującą legalność tego odwołania jest wystąpienie "przypadku szczególnie uzasadnionego". Autorka zauważa, że brak ustawowej definicji tego sformułowania spowodował, iż dookreślenie tego, jakie przypadki zasługują na miano "szczególnie uzasadnionych", zostało pozostawione przede wszystkim doktrynie i orzecznictwu sądowemu. Utrwalona linia orzecznicza nakazuje wąską interpretację tego pojęcia i utożsamianie go jedynie z takimi przypadkami, w których odwołanie ze stanowiska jest konieczne z uwagi na zagrożenie interesu publicznego. Zagrożenie to musi być przy tym na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków dyrektora przez daną osobę. Taki stan rzeczy powoduje, że skuteczne odwołanie ze stanowiska w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 staje się rzadkością.

Początek strony


Paweł Klimek
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego - stowarzyszenie czy związek
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego jest możliwa w postaci związków i stowarzyszeń komunalnych. Należy przy tym zauważyć, że forma stowarzyszenia komunalnego może w pełni realizować zadania związku komunalnego i jest bardziej elastyczna. Stowarzyszenia mogą tworzyć pomiędzy sobą wszystkie rodzaje jednostek samorządu terytorialnego (JST), natomiast związki tylko gminy i powiaty, czyli jednostki na równorzędnym szczeblu samorządu. Stowarzyszenia mogą zawiązywać spółki prawa handlowego (co nie jest możliwe w przypadku związków), JST przekazująca stowarzyszeniu realizację zadania nie zrzeka się samodzielnej możliwości jego realizacji (w przeciwieństwie do realizacji zadania przekazanego związkowi). Warto więc zastanowić się, czy ramy prawne instytucji związku i stowarzyszenia komunalnego, skonstruowane 21 lat temu, odpowiadają współczesnym realiom i potrzebom JST. Współpracę między samorządami autor omawia na przykładzie stowarzyszenia Związek Gmin "Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty".

Początek strony


Remigiusz Arendarski
Możliwości weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej spółki komunalnej i jej wpływ na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego
W ostatnim okresie pojawiło się wiele publikacji dotyczących sytuacji finansowej spółek komunalnych oraz jej możliwego negatywnego wpływu na finanse właściciela, czyli jednostki samorządu terytorialnego. W artykule Autor analizuje czynniki oraz wskaźniki finansowe mające wpływ na zdolność kredytową i ocenę sytuacji finansowej spółek komunalnych. Ponadto rozważa możliwe finansowe formy wsparcia realizacji przedsięwzięcia przez samorząd pod kątem ewentualnego wpływu na kondycję finansową samorządu w przyszłości.

Początek strony


Witold Srokosz
Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Problematyka bankowej obsługi budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) co pewien czas jest podnoszona w literaturze przedmiotu. Upływ czasu i związane z tym zmiany stanu prawnego, a także znaczenie tej problematyki dla banków oraz JST wymuszają potrzebę jej ponownego podjęcia, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Początek strony


Bogumił Pahl, Paweł Lewandowski
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub prawa majątkowego na rzecz gminy
Artykuł przedstawia instytucję wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z powodu przeniesienia własności rzeczy lub prawa majątkowego. Jest to szczególna forma ustania stosunku prawnopodatkowego, gdyż w ten sposób mogą być realizowane wyłącznie zaległości podatkowe. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego stanowi klasyczny przykład wykorzystania w prawie podatkowym instytucji wykształconych w prawie cywilnym. Oznacza to, że dla skutecznego ustania stosunku między związkiem publicznoprawnym a podatnikiem konieczne jest właściwe zastosowanie, choć nie w każdym przypadku, przepisów prawa cywilnego.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Problemy zamówień publicznych na roboty budowlane
Kwalifikacja robót budowlanych w zamówieniach publicznych musi uwzględniać regulacje unijne oraz krajowe. Ma to praktyczny wpływ na prowadzone postępowania. Autor omawia problematykę dzielenia zamówień na roboty budowlane, robót zamiennych i dodatkowych, a także usług projektowych oraz zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Ze względu na stopień skomplikowania oraz wartość zamówień na roboty budowlane dostarczają one najwięcej problemów do rozwiązania zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Dotyczy to w równym stopniu także organów kontrolnych.

Początek strony


Przemysław Pest
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa dolnośląskiego
Jednym z istotnych zagadnień z zakresu finansów komunalnych jest temat nadzoru, jaki regionalne izby obrachunkowe sprawują nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego. Opracowanie przedstawia podstawy prawne nadzoru oraz dane na temat działalności nadzorczej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2006-2011 w kontekście obowiązujących w tym okresie ustaw o finansach publicznych z 2005 i 2009 r. Autor prezentuje katalog najczęściej wskazywanych w uchwałach budżetowych istotnych i nieistotnych naruszeń prawa. Przedstawia także, w jaki sposób wprowadzenie nowej ustawy o finansach publicznych wpłynęło na liczbę stwierdzanych przez izby naruszeń.

Początek strony


Mirosław Paczocha
Zakres wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Wyrok WSA w Rzeszowie z 28 kwietnia 2011 r. (I SA/Rz 177/11)
Ustawodawca w art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zawarł normę, którą tak należy odczytywać, że ustawodawca nie wprowadza żadnych ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych co do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Anna Wierzbica
 • Dismissal of the director of a school (educational establishment) during the school year without notice
 • p. 5

  Paweł Klimek
 • Cooperation between local authorities - the association or the union
 • p. 13

  BUDGET

  Remigiusz Arendarski
 • Ability to verify the capabilities and creditworthiness of a municipal company and its impact on the financial standing of a local authority unit
 • p. 21

  Witold Srokosz
 • Bank servicing of the local authority unit budget
 • p. 32

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl, Paweł Lewandowski
 • Expiry of a tax liability as a result of the transfer of ownership rights to items or property rights to a municipality
 • p. 40

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jarosław Balcewicz
 • Problems of public procurement for construction works
 • p. 49

  SUPERVISION AND CONTROL

  Przemysław Pest
 • Supervision of the regional chambers of audit of the budget resolutions of local authority units the example of the Dolny Śląsk Voivodship
 • p. 58

  CASE LAW

 • Scope of budget expenditure of local authority units which does not expire at the end of the budget year (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 28/04/2011, I SA/Rz 177/11: Mirosław Paczocha)
 • p. 67

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Anna Wierzbica
  Dismissal of the director of a school (educational establishment) during the school year without notice
  The dismissal of the director of a school (educational establishment) during the school year without notice is conducted on the basis of Article 38 para.1, item 2 of the Act on the Educational System of 7 September 1991. The basic prerequisite on which the legality of such an appeal is conditional is the presence of a "particularly justified event". The authoress points out that the lack of statutory definition of this formulation has meant that the clarification of which cases deserve to be described as "particularly justified" has been left primarily to the doctrine of the law and court judgements. The consolidated line of judgements requires a narrow interpretation of this notion and its identification exclusively with such cases in which the dismissal from this position is necessary because of the threat to the public interest. Similarly, this threat must be so significant that it prevents the given person from performing the duties of director any longer. Such a state of affairs means that effective dismissal from the position in the procedure of Article 38, para. 1, item 2 is becoming a rarity.

  Back to top


  Paweł Klimek
  Cooperation between local authorities - the association or the union
  Local authorities may cooperate through municipal unions and associations. However, it should be noted that the form of the municipal association can fully perform the tasks of a municipal union and is more flexible. Associations may be formed by any types of local authority units, while unions can only be formed by municipalities and counties, i.e. units from the same level of local government. Associations can establish commercial law companies (which is not possible in the case of unions); the local authority transferring the fulfilment of a task to the association does not waive its independent ability to implement it (as opposed to the fulfilment of a task transferred to a union). Therefore, it is worth considering whether the legal framework of the institution of union and association of municipalities, which was designed 21 years ago, reflects contemporary reality and the needs of local authority units. The author discusses the cooperation between local authorities using the example of the Association of Municipalities "Górna Małapanew and Górna Liswarta Economic and Tourism Agreement" [Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty]

  Back to top


  Remigiusz Arendarski
  Ability to verify the capabilities and creditworthiness of a municipal company and its impact on the financial standing of a local authority unit
  Numerous publications have recently appeared on the financial standing of municipal companies and its possible adverse impact on finances of the owner, namely the local authority unit. In the article, the author analyses the factors and the financial indicators which affect the creditworthiness and the assessment of the financial standing of municipal companies. Furthermore, he considers the possible financial forms of support for the implementation of the project by the local authority in terms of the possible impact on the local authoritys financial condition in the future.

  Back to top


  Witold Srokosz
  Bank servicing of the local authority unit budget
  The issue of bank servicing of the local authority units budget is mentioned every so often in the literature on the subject. The passage of time and the related changes in the law, as well as the significance of this issue for banks and local authority units force the need to take it up again, especially with regard to the Public Finance Act of 27 August 2009.

  Back to top


  Bogumił Pahl, Paweł Lewandowski
  Expiry of a tax liability as a result of the transfer of ownership rights to items or property rights to a municipality
  The article presents the institution of the expiry of a tax liability as a result of the transfer of ownership rights to items or property rights. This is a special form of expiry of a tax law relationship, because only tax arrears can be treated in this way. The expiry of a tax liability is a classic example of benefiting from institutions in tax law which have developed in civil law. This means that the appropriate application of the provisions of civil law, albeit not in every case, is necessary for the effective expiry of the association between the public law relationship and the taxpayer.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  Problems of public procurement for construction works
  The qualification of construction works in public procurement must take into account EU and national regulations. This has a practical impact on the proceedings being handled. The author discusses the issue of splitting works contracts into construction, excavation and additional works, as well as design works and securing the punctual payment of the fee. Because of the degree of complexity and the value of the contracts for construction works, they provide the largest number of problems to be addressed by both the contracting authorities and contractors. This also applies equally to the audit authorities.

  Back to top


  Przemysław Pest
  Supervision of the regional chambers of audit of the budget resolutions of local authority units the example of the Dolny Śląsk Voivodship
  One of the important issues regarding local authority finance is the supervision, which the regional chambers of audit exercise over the budget resolutions of local authority units. The study presents the legal grounds for the supervision, as well as data on the supervisory activities of the Regional Chamber of Audit in Wrocław with regard to the budget resolutions of local authorities in the Dolny Śląsk Voivodship in the years 2006-2011 in the context of the the Public Finance Acts of 2005 and 2009, which were in force during this period. The author presents a list of the major and minor breaches of the law which are most frequently mentioned in budget resolutions. He also presents how the introduction of the new Public Finance Act affected the number of breaches found by the chambers.

  Back to top


  Mirosław Paczocha
  Scope of budget expenditure of local authority units which does not expire at the end of the budget year (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 28/04/2011, I SA/Rz 177/11: Mirosław Paczocha)
  The legislator included a standard in Article 263, para. 2 of the Public Finance Act, which should be interpreted in such a way that the legislator is not introducing any restrictions on the subjects or objects with regard to the list of expenditure which does not expire at the end the budget year.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora