Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,94 86,94
Cena regularna: 96,60
96,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińWspomnienie o prof. Michale Kuleszy
str. 5

Wprowadzenie do konferencji "System(?) nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce"
str. 7

WYSTĄPIENIA GOŚCI

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 9

Michał Kulesza
str. 14

Jolanta Szołno-Koguc
...Wspomnienie o prof. Michale Kuleszy
str. 5

Wprowadzenie do konferencji "System(?) nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce"
str. 7

WYSTĄPIENIA GOŚCI

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 9

Michał Kulesza
str. 14

Jolanta Szołno-Koguc
str. 20

ARTYKUŁY

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

str. 24

Joanna M. Salachna

str. 29

Małgorzata Cilak

str. 40

Elżbieta Feret

str. 48

Ryszard Paweł Krawczyk

str. 63

Maria Jastrzębska

str. 80

Krystyna Sawicka

str. 90

Marzanna Poniatowicz

str. 104

Wojciech Gonet

str. 111

Krystyna Piotrowska-Marczak

str. 123

Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski

str. 130

DYSKUSJA

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 140

Marek Mazurkiewicz
str. 141

Przemysław Pest
str. 143

Irena Czaja-Hliniak
str. 144

Stefan Traczyk
str. 145

Andrzej Borodo
str. 146

Joanna M. Salachna
str. 148

Stefan Płażek
str. 149

Ryszard P. Krawczyk
str. 150

Bogdan Cybulski
str. 152

Indeks rzeczowy publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2012 r.
str. 154

Index of Publications in "Finansach Komunalnych" in 2012
str. 157

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2012 r./ Index of Authors of publications in "Local Authority Finance" in 2012
str. 161

Table of Contents & Abstracts
str. 163
Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Uprawnienia kontrolne Ministra Finansów wobec jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wielkości deficytu i zadłużenia
Ze względu na konieczność podjęcia przez Polskę działań dostosowawczych do wymogów rekomendacji Unii Europejskiej, dotyczących redukcji deficytu i długu sektora finansów publicznych, niezbędne jest rozłożenie ciężaru dostosowań pomiędzy jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialne za przyczynianie się do ogólnej kwoty deficytu sektora finansów publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, są poddane ograniczeniom zarówno jako elementy składowe sektora finansów publicznych, jak i odrębny segment, dla którego ustawodawca wprowadza dodatkowe, odrębne regulacje o charakterze dyscyplinującym.

Początek strony


Joanna M. Salachna
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad aktami planowania finansowego oraz organizowania wydatków - dylematy interpretacyjne
Opracowanie przedstawia występujące w praktyce nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych problemy związane z interpretacją przepisów prawnofinansowych. Spośród pojawiających się dylematów autorka wybrała te, które są najbardziej istotne, i to w działalności nadzorczej zarówno izb, jak i samych jednostek samorządu terytorialnego. Prezentowane w artykule wątpliwości, które pojawiają się w trakcie wykładni regulacji normatywnych, dotyczą przede wszystkim: zakresu swobody jednostek samorządu terytorialnego w ustalaniu zakresu treściowego ich budżetu, obowiązku i zakresu ustalenia przez RIO budżetu zastępczego w sytuacji niemożności skonstruowania budżetu zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz dopuszczalności i warunków ustalania przez samorządy reguł dotowania.

Początek strony


Małgorzata Cilak
Problem krzyżowania się kompetencji nadzorczych wojewody i regionalnych izb obrachunkowych w sferze działalności gospodarczej samorządu terytorialnego
Istnienie odrębnych organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego - wojewody i regionalnych izb obrachunkowych - jest uzasadniane szczególnym charakterem nadzoru finansowego i potrzebą oddzielenia go od nadzoru ogólnego. Dualizm nadzoru nad samorządem może skutkować w niektórych sytuacjach krzyżowaniem się kompetencji nadzorczych wojewody i regionalnych izb obrachunkowych. Autorka podkreśla, że nie zawsze jest możliwe rozdzielenie spraw finansowych, podlegających nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych, od spraw ogólnych, nadzorowanych przez wojewodę. Zdarzają się sytuacje, gdy w tej samej sprawie wypowiadają się oba organy nadzoru, stąd też pojawia się pytanie o ich pozycję ustrojową.

Początek strony


Elżbieta Feret
Samorządowe zadania publiczne a zakres działania regionalnych izb obrachunkowych
Opracowanie poświęcono określeniu związków występujących pomiędzy samorządowymi zadaniami publicznymi a działalnością regionalnych izb obrachunkowych. Próbę zdefiniowania tych zależności autorka podejmuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, literatury przedmiotu, orzecznictwa sądowego oraz danych zaczerpniętych ze "Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorzadu terytorialnego w 2011 roku", opracowanego przez Krajową Radę RIO.

Początek strony


Ryszard Paweł Krawczyk
Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - aktualne dylematy
Opracowanie ukazuje problemy organizacyjno-prawne regionalnych izb obrachunkowych wpływające na właściwe wykonywanie funkcji kontrolnych wobec samorządu terytorialnego. Wzrost zadań wykonywanych przez izby następuje w warunkach ograniczających możliwość efektywnego działania izb. Tym przeszkodom mają - zdaniem autora - zapobiegać próby wdrożenia przez regionalne izby obrachunkowe nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wprowadzanie nowych standardów kontroli.

Początek strony


Maria Jastrzębska
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w opinii tych jednostek i instytucji kontroli zewnętrznej
Wprowadzenie kontroli zarządczej ma się przyczynić do istotnych zmian w działaniu jednostek samorządu terytorialnego poprzez przechodzenie od administrowania (stosowanie prawa) do zarządzania (osiąganie rezultatów). Zdaniem autorki konieczne jest w tym celu odejście od skupiania się na zapewnieniu zgodności z przepisami prawa poszczególnych aspektów działalności jednostek w kierunku spojrzenia na nie całościowo, w kontekście celów, jakie mają do zrealizowania.

Początek strony


Krystyna Sawicka
Instytucja absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego a zadania regionalnych izb obrachunkowych
Ocena zarządu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium następują w ramach określonej procedury, którą cechuje wysoki stopień sformalizowania. Poza organem stanowiącym i jego komisją rewizyjną oraz organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, których procedura absolutoryjna dotyczy bezpośrednio, jej podmiotem jest także regionalna izba obrachunkowa, wypełniająca ściśle określone przez ustawodawcę zadania na rzecz merytorycznej oceny wykonania budżetu i prawidłowego przebiegu procedury.

Początek strony


Marzanna Poniatowicz
Ocena mechanizmów kontroli i reglamentacji deficytu oraz długu podsektora samorządowego w Polsce1
W artykule autorka ukazuje przesłanki i specyfikę stosowania reguł fiskalnych w polskim podsektorze samorządowym, a także ocenia te instrumenty w aspekcie zapewnienia stabilności finansowej analizowanego podsektora. Ponadto autorka dokonuje charakterystyki i oceny reguł fiskalnych dotyczących deficytu samorządu terytorialnego (tzw. złotej reguły zrównoważonego budżetu bieżącego, reguły wydatkowej), a także reguł limitujących zarówno poziom jego zadłużenia, jak i kosztów jego obsługi.

Początek strony


Krystyna Piotrowska-Marczak
Budżet zadaniowy i jego związki z działalnością nadzorczą, opiniodawczą i kontrolną RIO
Budżet zadaniowy na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego ma charakter fakultatywny. W artykule autorka stwierdza, że dostosowanie funkcji regionalnych izb obrachunkowych do potrzeb nowego systemu zarządzania wymaga ustalenia metod weryfikacji budżetów zadaniowych od strony finansowej, objęcie nadzorem finansowym wieloletniego planu finansowego w układzie zadaniowym oraz oceny powiązania polityki finansowej ze strukturą wydatków.

Początek strony


Wojciech Gonet
Kontrola wykorzystania dotacji
W tekście autor dokonuje analizy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem realnych możliwości odzyskania przez jednostkę sektora finansów publicznych niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych. Proponuje rozwiązania prawne ograniczające możliwości nieprawidłowego wykorzystania środków z dotacji poprzez prowadzenie kontroli w trakcie realizacji zadania, wypłatę środków z przyznanej dotacji jako refundację poniesionych nakładów, a w przypadku dotacji finansujących wykonanie zadań inwestycyjnych wykorzystanie inżyniera kontaktu - do kontroli projektu inwestycyjnego. Proponuje również rozwiązania prawne dotyczące możliwości udzielania dotacji przez podmioty z sektora prywatnego dla jednostek sektora finansów publicznych wraz z kontrolą wykorzystania tych środków za pomocą funkcji rachunku powierniczego.

Początek strony


Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
Niektóre kategorie uchwał budżetowych związków jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych
Nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych podlegają szeroko rozumiane uchwały budżetowe związków jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy zaznaczają, że wyniki nadzoru są generalnie pozytywne, bowiem tylko do ok. 5% uchwał są zastrzeżenia klasyfikowane jako: nieistotne naruszenia prawa, istotne naruszenia prawa wymagające wydania orzeczenia o nieważności w części lub w całości uchwały, naruszenie prawa, które stało się bezprzedmiotowe z uwagi na zakończenie roku budżetowego, lub naruszenie prawa usunięte przez organ związku jednostek samorządu terytorialnego w trakcie postępowania prowadzonego przez regionalną izbę obrachunkową.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


In memory of Professor Michał Kulesza
p. 5

From editors
p. 7

STATEMENTS OF THE GUESTS

Teresa Dębowska-Romanowska
p. 9

Michał Kulesza
p. 14

Jolanta Szołno-Koguc
p. 20

ARTICLES

Elżbieta Kornberger-Sokołowska
 • Audit powers of the Minister of Finance with respect to local authorities regarding the level of deficit and debt
 • p. 24

  Joanna M. Salachna
 • Supervision of the regional chambers of audit over financial planning spending organization acts - dilemmas in interpretation
 • p. 29

  Małgorzata Cilak
 • Problem of the overlap of supervisory powers of the voivod and the regional chambers of audit within the sphere of local authority business activities
 • p. 40

  Elżbieta Feret
 • Local authority public tasks and the scope of activities of the regional chambers of audit
 • p. 48

  Ryszard Paweł Krawczyk
 • Audit function of the regional chambers of audit - current dilemmas
 • p. 63

  Maria Jastrzębska
 • The functioning of management control in local authorities according to those units and external audit institutions
 • p. 80

  Krystyna Sawicka
 • The institution of the vote of approval in local authorities and tasks of the regional chambers of audit
 • p. 90

  Marzanna Poniatowicz
 • The assessment of mechanisms of auditing and restricting the deficit and debt of the local authority subsector in Poland
 • p. 104

  Wojciech Gonet
 • Control of the utilization of grants
 • p. 111

  Krystyna Piotrowska-Marczak
 • Task-based budget and its relationship with the supervisory, opinion giving and audit activities of the RCA
 • p. 123

  Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
 • Certain categories of budget resolutions of local authority associations in the light of the supervisory activities of the regional chambers of audit
 • p. 130

  THE DISCUSSION

  Teresa Dębowska-Romanowska
  p. 140

  Marek Mazurkiewicz
  p. 141

  Przemysław Pest
  p. 143

  Irena Czaja-Hliniak
  p. 144

  Stefan Traczyk
  p. 145

  Andrzej Borodo
  p. 146

  Joanna M. Salachna
  p. 148

  Stefan Płażek
  p. 149

  Ryszard P. Krawczyk
  p. 150

  Bogdan Cybulski
  p. 152

  Index of Contents of publications in "Local Authority Finance" in 2012
  p. 154

  Index of Publications in "Local Authority Finance" in 2012
  p. 157

  Index of Authors of publications in "Local Authority Finance" in 2012
  p. 161

  Table of Contents & Abstracts
  p. 163
  Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  Audit powers of the Minister of Finance with respect to local authorities regarding the level of deficit and debt
  In view of the need for Poland to take steps to become aligned to the requirements of the European Union's recommendations on the reduction in the public sector deficit and debt, the onus of the alignments needs to be spread among the public sector units responsible for contributing to the overall level of the public sector deficit. Local authority units, as public sector units, undergo restrictions as both constituent elements of the public sector and a separate segment, for which the legislator introduces additional, separate regulations of a disciplinary nature.

  Back to top


  Joanna M. Salachna
  Supervision of the regional chambers of audit over financial planning spending organization acts - dilemmas in interpretation
  The article presents issues arising in the supervisory practice of the regional chambers of audit, which are related to the interpretation of the financial law regulations. Of the dilemmas which arise, the authoress has chosen whose which are most important, equally, in the supervisory activities of the chambers and the local authorities themselves. The doubts presented in the article, which appear during the interpretation of the normative regulations, primarily apply to the scope of freedom of local authorities in determining the content of their budget, the obligation and extent to which the RCA established a substitute budget in the event of the inability to develop a budget which is consistent with the applicable regulations, as well as the admissibility and conditions under which the local authorities define the rules for awarding grants.

  Back to top


  Małgorzata Cilak
  Problem of the overlap of supervisory powers of the voivod and the regional chambers of audit within the sphere of local authority business activities
  The existence of separate supervisory bodies above local authorities - the voivod and the regional chambers of audit - is justified by the specific nature of the financial supervision and the need to separate it from general supervision. The dualism of the supervision over the local authority may result in certain situations of overlapping supervisory powers of the voivod and the regional chambers of audit. The authoress emphasizes that it is not always possible to separate the financial issues which are subject to the supervision of the regional chambers of audit from the general issues supervised by the voivod. Situations arise in which both supervisory bodies speak out on the same subject and, therefore, the question arises of their structural position.

  Back to top


  Elżbieta Feret
  Local authority public tasks and the scope of activities of the regional chambers of audit
  The study has been devoted to the specification of the relationships arising between local authority public tasks and the activities of the regional chambers of audit. The authoress attempts to define these dependencies on the basis of the applicable provisions of the law, the literature on the subject, court rulings and data taken from the Report of the National Council of the Regional Chambers of Audit.

  Back to top


  Ryszard Paweł Krawczyk
  Audit function of the regional chambers of audit - current dilemmas
  The article presents the organizational and legal problems of the regional chambers of audit affecting the proper performance of the audit functions with respect to local authorities. The number of tasks performed by the chambers is increasing in conditions which restrict the ability of the chambers to operate effectively. According to the author, these obstacles have the purpose of preventing attempts by the regional chambers of audit to implement new organizational solutions and introduce new audit standards.

  Back to top


  Maria Jastrzębska
  The functioning of management control in local authorities according to those units and external audit institutions
  The introduction of management control is expected to contribute to significant changes in the operations of local authorities by moving from administration (application of the law) to management (achieving results). According to the authoress, there is a need to move away from focusing on ensuring compliance of aspects of the activities of the units with the law towards viewing them holistically in terms of the objectives which they need to achieve.

  Back to top


  Krystyna Sawicka
  The institution of the vote of approval in local authorities and tasks of the regional chambers of audit
  Local authority management is appraised on the fulfilment of the budget and a resolution granting a vote of approval is adopted within a prescribed, highly formalized procedure. In addition to the legislative body and its audit commission, as well as the executive body of the local authority, to which the procedure on awarding the vote of approval directly applies, the regional chamber of audit performing the tasks of substantively assessing the implementation of the budget and the correct course of the procedure, which are strictly defined by the legislator, is also an entity, namely a participant in the proceedings.

  Back to top


  Marzanna Poniatowicz
  The assessment of mechanisms of auditing and restricting the deficit and debt of the local authority subsector in Poland
  The authoress presents the grounds and the specific nature of the application of the fiscal rules in the Polish local authority subsector in the article and evaluates these instruments with regard to the assurance of financial stability of the subsector under review. Furthermore, the authoress describes and assesses the fiscal rules on local government deficit (the so-called golden rule of a balanced operating budget, the spending rule), as well as rules limiting both the level of its debt and its debt servicing costs.

  Back to top


  Krystyna Piotrowska-Marczak
  Task-based budget and its relationship with the supervisory, opinion giving and audit activities of the RCA
  A task-based budget at local authority level is optional. In the article, the authoress states that the adjustment of the functions of the regional chambers of audit to the new management system requires the establishment of the methods of verifying task-based budgets from the financial point of view, the inclusion of the long-term financial plan in the task-based format and the assessment of the relationships between the financial policy and the structure of spending within the financial supervision.

  Back to top


  Wojciech Gonet
  Control of the utilization of grants
  The article focuses on the applicable legal solutions regarding the control of the utilization of grants, taking into account the realistic opportunities for public sector units to recover incorrectly utilized funds. The author proposes legal solutions which reduce the opportunity to misuse funding from the grant by implementing controls during the fulfilment of the tasks, paying funds from the grant awarded as a reimbursement of the outlay incurred and, in the case of grants financing investment tasks, using a contract engineer to control the investment project. He also proposes legal solutions regarding the possibility of private sector entities awarding grants to public sector sector entities, together with the control of the utilization of these funds through the function of a trust account.

  Back to top


  Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
  Certain categories of budget resolutions of local authority associations in the light of the supervisory activities of the regional chambers of audit
  Broadly understood budget resolutions of associations of local authorities are subject to the supervision of the regional chambers of audit. The authors point out that the results of the supervision are generally positive, because the reservations to only about 5% of resolutions are classified as a negligible breach of the law, a significant breach of the law requiring a judgement declaring the resolution invalid in whole or in part, a breach of the law, which has become irrelevant because of the end of the budget year, or a breach of the law which is rectified by the local authority during the proceedings conducted by the regional chamber of audit.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora