Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Monika Bogucka-Felczak

str. 5

BUDŻET

Michał Kowalski

str. 14

Mirosław Czekaj, Piotr Sztandera

str. 22

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 33

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Paulina Pieprzyk

str. 40

NADZÓR I KONTROLA

Patrycja Zawadzka

str. 52

Przemysław Sperczyński

str. 61

ORZECZNICTWO

str. 71

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Monika Bogucka-Felczak
Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów
Niniejszy artykuł stanowi sygnalizację najistotniejszych i podnoszonych dotychczas w doktrynie zagadnień związanych z sądową ochroną praw jednostek samorządu terytorialnego (JST) do dochodów. Sądowa ochrona praw JST do dochodów wynika z art. 167 Konstytucji. Wskazuje on na trzy kategorie dochodów samorządów, tj. dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Statuuje też pewne zasady wyposażania samorządów w dochody, tj. przede wszystkim zasadę adekwatności i zasadę ustawowego określania źródeł dochodów samorządu terytorialnego.

Początek strony


Michał Kowalski
Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na przykładzie specustawy drogowej
Środki finansowe otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości stanowią dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dla JST te odszkodowania są dochodami bieżącymi, które pozostają jednak poza reżimem prawnym ustawy o finansach publicznych w zakresie planowania budżetowego z uwagi na brak rozwiązań systemowych w prawie finansowym i materialnym oraz proceduralnym prawie administracyjnym. Autor omawia ten problem na przykładzie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej specustawą drogową, zaznaczając, że dotyczy to również innych odszkodowań z tytułu realizacji inwestycji publicznych, np. związanych z mistrzostwami EURO 2012. Postuluje, aby już na etapie planowania inwestycji inwestorzy informowali JST o możliwości pojawienia się środków z tytułu odszkodowań.

Początek strony


Mirosław Czekaj, Piotr Sztandera
Modelowanie procesów ewidencji księgowej m.st. Warszawy przy wykorzystaniu notacji BPMN
Artykuł przedstawia zastosowanie modelowania procesów biznesowych w notacji Business Process Modeling Notation (BPMN), na przykładzie projektu zrealizowanego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. W pierwszej części artykułu przybliżono podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów. Następnie opisano metodykę modelowania procesów. Dalej przedstawiono przykład zastosowania notacji BPMN w m.st. Warszawie. Na zakończenie artykułu wskazano przykład zastosowania modelowania procesów biznesowych w innych projektach realizowanych w instytucjach sektora publicznego.

Początek strony


Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Opodatkowanie komunalnych wysypisk śmieci i infrastruktury obiektów sportowych
Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP w 2011 r. wynika, że główne problemy związane z podatkiem od nieruchomości dotyczą zasad opodatkowania wysypisk komunalnych oraz różnorodnych obiektów sportowych, związanych z uprawianiem sportu i rekreacji. Celem artykułu jest analiza wybranych (najczęściej pojawiających się) problemów interpretacyjnych związanych z opodatkowaniem tych rodzajów nieruchomości. Zasadnicze problemy związane z opodatkowaniem wysypisk śmieci ogniskują się wokół pojęcia "względy techniczne" i zasad naliczania podatku po zamknięciu wysypiska oraz poddania go procesowi rekultywacji. W odniesieniu do obiektów sportowych problemy związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości wynikają z różnorodności konstrukcyjnej i technicznej tych obiektów oraz sposobu ich wykorzystywania (użytkowania).

Początek strony


Paulina Pieprzyk
Rola JST w świetle ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej stwarza prawną możliwość prywatyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jednocześnie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego JST wiele nowych obowiązków (głównie finansowych). Realizując zadania o publicznym charakterze, samorząd terytorialny ma dostosować się do mechanizmów rynkowych, przejmując funkcję kreatora i organizatora systemu ochrony zdrowia. Niestety, omawiana ustawa nie zmienia zasadniczo podstawowych zasad finansowania systemu ochrony zdrowia.

Początek strony


Patrycja Zawadzka
Instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych
Przedmiotem niniejszego opracowania są instrumenty dłużne, rozumiane jako instrumenty zwrotnego finansowania, będące formą zaciągania zobowiązań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe zostały poddane analizie pod kątem uchwał nadzorczych kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Celem opracowania jest wskazanie nieprawidłowości występujących w uchwałach organów stanowiących JST, będących podstawą ich unieważnienia przez kolegia RIO.

Początek strony


Przemysław Sperczyński
Finanse gminne w latach 2008-2010 - analiza problemów i tendencji na podstawie kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe - cz. II
Niniejsze opracowanie stanowi część drugą artykułu, który ukazał się w grudniu 2011 r. W pierwszej autor przedstawił analizę ilościową i finansową występujących w jednostkach samorządu terytorialnego nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe. Wykazał jednocześnie, że wzrastające z roku na rok liczba i zakres przeprowadzanych przez RIO kontroli nie tylko przekładają się na wagę stwierdzanych nieprawidłowości, ale również na kształt finansów komunalnych. W tej części opracowania autor - na podstawie analizy konkretnych naruszeń norm prawnych i wewnętrznych regulacji - identyfikuje szczegółowe problemy i tendencje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego.

Początek strony


Bogumił Pahl
Opodatkowanie lokalu garażowego znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
Wyrok NSA z 12.10.2011 r.
Garaż - stanowiący część budynku mieszkalnego - podlega, jako ta część, opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z zastosowaniem stawki podatkowej przewidzianej dla części budynku mieszkalnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a wymienionej ustawy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Monika Bogucka-Felczak
 • Court protection of the rights of LAUs to income
 • p. 5

  BUDGET

  Michał Kowalski
 • Income of LAUs for compensation for the lost right of ownership of real property using the example of the Special Road Act
 • p. 14

  Mirosław Czekaj, Piotr Sztandera
 • Accounting record modelling processes at the Capital City of Warsaw using BPMN notation
 • p. 22

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • Taxation of municipal landfills and sports facilities
 • p. 33

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Paulina Pieprzyk
 • The role of LAUs in the light of the Act on Medical Activities of 15 April 2011
 • p. 40

  SUPERVISION AND AUDIT

  Patrycja Zawadzka
 • Debt instruments of local authority units in supervisory resolutions of regional chambers of audit
 • p. 52

  Przemysław Sperczyński
 • Municipal finance in the years 2008-2010 - analysis of the problems and trends based on comprehensive audits conducted by RCAs - part II
 • p. 61

  CASE LAW

 • Taxation of a garage located in a block of flats (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 12 October 2011, II FSK 733/10: Bogumił Pahl)
 • p. 71

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Monika Bogucka-Felczak
  Court protection of the rights of LAUs to income
  This article indicates the most important issues raised to date in the doctrine of the law related to the court protection of the rights of local authority units (LAUs) to income. Court protection of the rights of LAUs to income arises from Article 167 of the Constitution. It indicates three categories of local authority income, i.e. the LAU's own income, general subsidies and special purpose grants from the State budget. It also establishes certain rules for giving local authorities income, i.e. primarily the principle of adequacy and the statutory principle of specifying the sources of local authority income.

  Back to top


  Michał Kowalski
  Income of LAUs for compensation for the lost right of ownership of real property using the example of the Special Road Act
  The funding received by local authorities as compensation for the lost right of ownership of real property constitutes public income in the meaning of the Public Finance Act. For local authority units (LAUs), this compensation is current income, which remains outside the legal regime of the Public Finance Act with regard to budget planning because of the lack of systemic solutions in financial and substantive law, as well as in procedural administrative law. The author discusses this problem using the example of compensation for expropriated property under the Act on the detailed rules for preparing and implementing public road investments of 10 April 2003, colloquially referred to as the Special Road Act, highlighting that this also applies to other compensation for making public investments, such as those related to the EURO 2012 Championships. He postulates that investors should inform LAUs about the possibility of funds being made available for compensation as early as at the planning stage of the investment.

  Back to top


  Mirosław Czekaj, Piotr Sztandera
  Accounting record modelling processes at the Capital City of Warsaw using BPMN notation
  The article presents the use of business process modelling with Business Process Modelling Notation (BPMN), using the example of the project being implemented at the City Hall of the Capital City of Warsaw. The first part of the article presents the basic concepts related to modelling the processes. It then describes the methodology of modelling the processes. After this, it presents an example of the use of BMPN notation at the Capital City of Warsaw. The article ends by presenting an example of applying business process modelling in other projects being implemented at public sector institutions.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  Taxation of municipal landfills and sports facilities
  The research conducted by the Association of Spa Municipalities of the Republic of Poland in 2011 shows that the main problems related to property tax apply to the rules on taxing municipal landfills and various sports facilities related to sport and recreation. The objective of the article is to analyse selected (the most frequent) interpretation problems related to the taxation of such real property. The fundamental problems related to taxing landfills focus on the notion of "technical considerations" and the principles of calculating the tax after the landfill is closed and subjected to the reclamation process. In the case of sports facilities, the problems related to taxation with property tax arise from the structural and technical diversity of these facilities and the method of their use.

  Back to top


  Paulina Pieprzyk
  The role of LAUs in the light of the Act on Medical Activities of 15 April 2011
  The Act on Medical Activities of 15 April 2011 creates the legal possibility to privatize independent public health centres. It simultaneously imposes many new obligations (mainly financial) on local authority units (LAUs). In fulfilling public tasks, the local authority needs to adapt to market mechanisms, assuming the function of creator and organizer of the healthcare system. Unfortunately, the said act does not fundamentally change the basic principles of financing the healthcare system.

  Back to top


  Patrycja Zawadzka
  Debt instruments of local authority units in supervisory resolutions of regional chambers of audit
  This study refers to debt instruments, understood as instruments of repayable financing, which constitute a method of drawing budget liabilities by local authority units (LAUs). Loans, borrowings and securities have been analysed from the point of view of the supervisory resolutions of the boards of the regional chambers of audit (RCAs). The objective of the study is to identify the irregularities arising in the resolutions of the decision-making bodies of the LAUs as the basis of their annulment by the boards of the RCAs.

  Back to top


  Przemysław Sperczyński
  Municipal finance in the years 2008-2010 - analysis of the problems and trends based on comprehensive audits conducted by RCAs - part II
  This study is the second part of the article, which appeared in December 2011. In the first part, the author presented a quantitative and financial analysis of the irregularities appearing in local authority units, which were found during audits conducted by the regional chambers of audit. He simultaneously demonstrated that the annually increasing number and range of audits conducted by the RCAs not only translates into the significance of the irregularities found, but also the shape of municipal finance. In this part of the study, based on the analysis of specific breaches of the legal standards and internal regulations, the author identifies specific problems and trends in local authority financial management.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Taxation of a garage located in a block of flats (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 12 October 2011, II FSK 733/10: Bogumił Pahl)
  A garage - which constitutes a part of a residential building - is taxable, as that part of the building, under Article 2 (1) (2), in connection with Article 1a (1) (1) of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991, using the tax rate anticipated for a part of a residential building, as referred to in Article 5 (1) (2) (a) of the said Act.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora