Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,87 53,87
Cena regularna: 59,85
59,85
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińOd Redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Przemysław Śleszyński

str. 5

BUDŻET

Artur Olszewski

str. 22

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk

str. 31

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk

str. 41

NADZÓR I KONTROLA

Joanna Perucka

str. 54

DYLEMATY

Piotr Walczak

str. 64

VARIA

Wojciech Tarnowski

str. 68

Grażyna Wróblewska

str. 76

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Przemysław Śleszyński
Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r.
W artykule przedstawiono wyniki badań Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk zrealizowanych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie prognoz sporządzanych do planów miejscowych. Dane zostały zebrane przez Główny Urząd Statystyczny dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na podstawie ankiety (w zależności od kategorii pytań otrzymano 42-58% odpowiedzi ze wszystkich gmin w Polsce). Prognozowane dochody wyniosły na koniec 2013 r. 34,8 mld zł, prognozowane wydatki - 66,8 mld zł, zrealizowane dochody - 6,6 mld zł, zrealizowane wydatki - 10,1 mld zł. Występuje bardzo zróżnicowana polityka gmin w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz wysoka koncentracja najwyższych obrotów finansowych w stosunkowo niewielkiej liczbie samorządów. Z kolei ujemne saldo może być poważnym problemem finansowym, w tym w niektórych przypadkach grozić destabilizacją budżetów gmin.

Początek strony


Artur Olszewski
Ocena prawidłowości ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, z perspektywy sądowoadministracyjnej
Autor z perspektywy sądowoadministracyjnej przedstawia kwestie związane z ustaleniem wysokości dotacji należnej niepublicznym organom prowadzącym.

Początek strony


Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
Zwolnienie budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych z podatku od nieruchomości
W artykule przedstawiono analizę jednego ze zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, którym jest zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych. Przepisy konstruujące zakres tego zwolnienia wykazują się sporym brakiem czytelności, co oddziałuje niekorzystanie zarówno na adresatów zwolnienia, jak i budżety gmin. Niestety ustawodawca, kierując się czasem już tylko fikcyjnie pojmowaną racjonalnością, korzysta z odesłań w taki sposób, że nie można ustalić precyzyjnie zakresu zwolnienia podatkowego.

Początek strony


Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi
Zarządzanie środkami publicznymi wymaga respektowania określonych zasad i kryteriów ukształtowanych przez prawo. Ignorowanie reguł prawnych lub iluzoryczne podejście gestorów do nowoczesnych metod zarządzania organizacją publiczną może w konsekwencji skutkować pojawieniem się znacznego ryzyka związanego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia problematyki dyscypliny finansów publicznych. Autorzy dokonali oceny wymierzanych kar przez uprawnione organy oraz przedstawili wybrane orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej. Analiza obejmuje lata 2008-2013.

Początek strony


Joanna Perucka
Analiza wyników kontroli w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych
System zamówień publicznych ma służyć racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych, przeciwdziałaniu korupcji oraz zapewnić równe traktowanie dostawców i wykonawców przez stworzenie warunków uczciwej konkurencji w trakcie ubiegania się o zamówienie publiczne. Ponadto stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych daje gwarancję udzielenia najkorzystniejszych zamówień dla jednostek sektora finansów publicznych. W niniejszym artykule przedstawiono analizę wyników kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez Regionalne Izby Obrachunkowe w zakresie stosowania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.

Początek strony


Piotr Walczak
Zaciąganie zobowiązań dłużnych w sytuacji budżetu przewidującego nadwyżkę
Przepisy ustawy o finansach publicznych w różny sposób limitują możliwość zaciągania zobowiązań dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z zastosowanych ograniczeń jest wyznaczenie sytuacji, w których prawnie dopuszczalne jest zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub emisja papierów wartościowych. Nie mieści się w ramach legalności - poza ściśle reglamentowanymi przez ustawodawcę przypadkami - zaciągnięcie zobowiązania kreującego dług publiczny w sytuacji budżetu przewidującego nadwyżkę.

Początek strony


Wojciech Tarnowski
Wieloletnia prognoza finansowa - fikcja czy instrument stabilizacji finansowej samorządu? Polemika
W orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych zaczyna utrwalać się pogląd, zgodnie z którym przesłanka realizmu wieloletniej prognozy finansowej z art. 226 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych adresowana jest przede wszystkim do jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, że wykazanie przez organ nadzoru naruszenia przez jednostkę samorządu terytorialnego tego przepisu musi być powiązane z naruszeniem innego przepisu prawnego, np. art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z tak postawioną tezą trudno się zgodzić, o czym jest mowa w niniejszym artykule.

Początek strony


Grażyna Wróblewska
Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, Poznań, 5-6.03.2015 r.
Artykuł jest relacją z Kongresu XXV-lecia odtworzenia w Polsce Samorządu Terytorialnego, którego organizatorami było sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych. tj.: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie w obchodach uczestniczyło ok. 1300 osób. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Od Redakcji
p. 5

ARTICLES

Przemysław Śleszyński
 • Financial management for municipalities in the light of the forecasts of the financial effects of the existing land use plans in 2013
 • p. 5

  BUDGET

  Artur Olszewski
 • Assessment of the correctness of determining the level of the grant referred to in Article 90 of the Act on the Education System of 7 September 1991 from the point of view of the administrative courts
 • p. 22

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
 • Exemption of buildings and structures occupied by a group of agricultural producers from property tax
 • p. 31

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk
 • Penalties for a breach of financial discipline in public finance as a result of a dysfunction in the management of public funds
 • p. 41

  SUPERVISION AND AUDIT

  Joanna Perucka
 • Analysis of the results of audits regarding compliance with the procedures arising from the public procurement regulations
 • p. 54

  DILEMMAS

  Piotr Walczak
 • Incurring debt liabilities in the case of a budget planning a surplus
 • p. 64

  VARIA

  Wojciech Tarnowski
 • Long-term financial forecast - fiction or instrument of financial stabilisation for the local authority? Controversies
 • p. 68

  Grażyna Wróblewska
 • 25th Anniversary Congress of Territorial Self-Government, Poznań, 5-6 March 2015
 • p. 76

  Table of Contents & Abstracts
  p. 78
  Przemysław Śleszyński
  Financial management for municipalities in the light of the forecasts of the financial effects of the existing land use plans in 2013
  The article presents the results of the study by the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences conducted for the Ministry of Infrastructure and Development regarding the forecasts prepared for land use plans. The data was collected by the Central Statistical Office and the Ministry of Infrastructure and Development in a survey (depending on the category of questions, 42-58% of responses were received from all municipalities in Poland). The total forecast income at the end of 2013 was PLN 34.8 billion, forecast expenditure - PLN 66.8 billion, actual income - PLN 6.6 billion, actual expenditure - PLN 10.1 billion. The municipalities had very diverse policies for obtaining and spending funds, as well as a high concentration of the largest financial turnover with a relatively small number of local authorities. In turn, the negative balance can be a serious financial problem and, in some cases, it can threaten the destabilization of the budgets of the municipalities.

  Back to top


  Artur Olszewski
  Assessment of the correctness of determining the level of the grant referred to in Article 90 of the Act on the Education System of 7 September 1991 from the point of view of the administrative courts
  The author presents issues related to determining the level of the grant payable to private managing entities.

  Back to top


  Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
  Exemption of buildings and structures occupied by a group of agricultural producers from property tax
  The article presents an analysis of one of the statutory exemptions from property tax, which is a property tax exemption of buildings and structures occupied by a group of agricultural producers. The provisions specifying the scope of this exemption are highly incomprehensible, which adversely affects both the addressees of the exemption and the budgets of the municipalities. Unfortunately, the legislature, sometimes guided by purely fictitiously understood rationality, uses references in such a way that it is not possible to precisely determine the scope of the tax exemption.

  Back to top


  Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk
  Penalties for a breach of financial discipline in public finance as a result of a dysfunction in the management of public funds
  The management of public funds requires the respect of certain principles and criteria developed by the law. Ignoring the legal rules or the illusory approach of the administrators to modern management methods of managing a public organization can consequently result in the appearance of a significant risk related to a breach of discipline in public finance. The main objective of this article is to attempt to present the issues of public finance discipline. The authors assessed the imposition of penalties by the competent authorities and presented selected judgements of the Head Adjudicating Commission. The analysis encompasses the years 2008-2007.

  Back to top


  Joanna Perucka
  Analysis of the results of audits regarding compliance with the procedures arising from the public procurement regulations
  The public procurement system has the objective of serving the rational spending of public funds, preventing corruption and assuring equal treatment of suppliers and contractors by creating conditions of fair competition in the process of applying for a public contract. Furthermore, the application of the provisions of the Public Procurement Act guarantees the award of the most favourable contracts to entities from the public finance sector. This article presents an analysis of the results of the audits conducted by the Regional Chambers of Audit in 2013 regarding the application of the procedures arising from the public procurement regulations.

  Back to top


  Piotr Walczak
  Incurring debt liabilities in the case of a budget planning a surplus
  The provisions of the Public Finance Act restrict the ability of local authority units to incur debt liabilities in various ways. One of the restrictions used is the definition of the situations in which it is legally admissible to enter into a loan or credit agreement or issue securities. Incurring liabilities creating public debt does not fit within the framework of legality - other than cases which are strictly defined by the legislature - in the case of a budget providing for a surplus.

  Back to top


  Wojciech Tarnowski
  Long-term financial forecast - fiction or instrument of financial stabilisation for the local authority? Controversies
  The view is beginning to consolidate in the case law of the voivodship administrative courts that the premise of realism of a long-term financial forecast under Article 226 of the Public Finance Act of 27 August 2009 is primarily addressed to local authority units, which means that the demonstration of the breach of this regulation by the local authority must be related to a breach of another provision of the law, such as Article 243 of the Public Finance Act. It is difficult to agree with such an argument, as discussed in this article.

  Back to top


  Grażyna Wróblewska
  25th Anniversary Congress of Territorial Self-Government, Poznań, 5-6 March 2015
  The article is a report on the Congress of the 25th anniversary of the restoration of territorial self-government in Poland, organized by six national self-government organizations, namely the Union of Polish Metropolises, the Union of Small Polish Towns, the Union of Rural Municipalities of the Republic of Poland, the Association of Polish Cities, the Association of Polish Counties and the Union of the Voivodships of the Republic of Poland. A total of approx. 1300 people attended the event. The honorary patron of the congress was the President of the Republic of Poland, Mr. Bronisław Komorowski.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora