Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
107,73 107,73
Cena regularna: 119,70
119,70
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Paweł Swianiewicz

str. 7

Marek Dylewski

str. 22

Mirosław Czekaj

str. 30

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

str. 37

Jolanta Zawora

str. 43

Arkadiusz Kamiński

str. 55

Joanna M. Salachna

str. 61

Dariusz Woźniak

str. 68

Maria Jastrzębska

str. 72

Bogdan Nawrocki

str. 79

Grażyna Wróblewska

str. 99

Beata Zofia Filipiak

str. 110

Jan Czempas

str. 120

Agata Dambska

str. 137

VARIA

Grażyna Kozuń-Cieślak

str. 140

Indeks rzeczowy publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2014 r.
str. 155

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2014 r.
str. 158

Table of Contents & Abstracts
str. 160
Paweł Swianiewicz
Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy - doświadczenia lat 2007-2013
Niniejszy artykuł to swego rodzaju podsumowanie odwołujące się do kilku realizowanych projektów badawczych. Przytaczane dane empiryczne pochodzą w większości z tych wcześniejszych badań, choć w niektórych przypadkach zostały uzupełnione oryginalnymi analizami i obliczeniami.
Artykuł rozpoczyna krótka analiza ilościowa wielkości pozyskiwanych funduszy. Następnie pokazano przestrzenne zróżnicowanie alokacji tych środków pomiędzy poszczególne samorządy. Dalsza część artykułu zawiera elementy pogłębionej interpretacji tego zróżnicowania oraz procesu uczenia się (czy też w szerszym rozumieniu: europeizacji) w działaniach instytucji samorządowych obejmującej: czynniki wpływające na szanse uzyskania dotacji, współpracę międzygminną przy realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, ewolucję w postrzeganiu funduszy przez beneficjentów samorządowych widzianą przez pryzmat koncepcji europeizacji.

Początek strony


Marek Dylewski
Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej
W artykule przedstawiono istotne problemy związane z oceną i pomiarem potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej UE. Celem opracowania jest wskazanie uwarunkowań w zakresie potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Wskazano i zidentyfikowano także czynniki mające wpływ na potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia lat przyszłych. Rozważania prowadzone są na tle uwarunkowań prawnych oraz ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Początek strony


Mirosław Czekaj
Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014-2020 - występujące ograniczenia
Zakładając średnie dofinansowanie z Unii Europejskiej do przedsięwzięć na poziomie 60% oraz utrzymanie obecnej sytuacji dochodowej, jednostki samorządu terytorialnego będą potrzebowały dodatkowo na wkład własny w nowej perspektywie około 26 mld zł, w większości do pozyskania w formach zwrotnych. W efekcie należy liczyć się z utrzymaniem dotychczasowego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r., a przejściowo może też zwiększyć się ich zadłużenie, jeśli będą one korzystały z wyłączeń wskaźnikowych. Wprowadzenie do limitu zadłużenia możliwości wyłączenia kosztów oraz spłaty zadłużenia finansującego projekty z refundacją unijną na poziomie minimum 60% skoncentruje jednostki samorządu terytorialnego na realizacji projektów gwarantujących ten poziom dofinansowania.
Dla zmniejszenia ryzyka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego powinny określać własne wewnętrzne limity zadłużeniowe uwzględniające wszystkie ryzyka wydatkowe.
W okresie historycznie niskich stóp procentowych realistycznie konstruowana wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać rezerwy na ryzyko wzrostu stóp procentowych, a jednostki samorządu terytorialnego powinny regularnie przeprowadzać stress-testy finansowe dla zweryfikowania możliwości utrzymania wysokości oraz struktury zadłużenia w długim okresie czasu.

Początek strony


Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej
Możliwość uchwalenia budżetu samorządowego uwarunkowana jest spełnieniem wymogów dotyczących wskaźnika zadłużenia opartego na danych charakteryzujących sytuację finansową danej jednostki samorządu terytorialnego w okresie trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Artykuł omawia zastrzeżenia dotyczące tego wskaźnika oraz wypracowywane przez samorządy metody "obchodzenia" ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań dłużnych, a także braki w normatywnym ujęciu procesów racjonalizacji zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.

Początek strony


Jolanta Zawora
Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Zdolność jednostki samorządu do aplikowania o dofinansowanie środkami unijnymi jest uwarunkowana możliwością zapewnienia współfinansowania unijnego wsparcia. Celem opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a także jej zróżnicowania w ujęciu regionalnym w latach 2007-2013. Szczególnej ocenie poddano kondycję finansową gmin i miast na prawach powiatu. Przyjęty w opracowaniu okres badań pozwoli ocenić kondycję finansową samorządów na tle zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych, a także w kontekście przejścia do nowego etapu finansowania w ramach programów UE (2014-2020).

Początek strony


Arkadiusz Kamiński
Długoterminowe finansowanie dłużne w rozwoju samorządu lokalnego
Podejście do tego tematu wydaje się proste i nasuwa się samo, zarówno w kontekście obecnych regulacji prawnych, jak i stosowanych w samorządach sposobów finansowania inwestycji. Organizatorzy konferencji, sugerując temat "Pozyskiwanie finansowania dłużnego długoterminowego dla rozwoju samorządu lokalnego", świadomie pragnęli uwypuklić jego znaczenie i potencjał, jaki się z nim wiąże dla samorządów w kolejnych latach. Jednocześnie samo finansowanie dłużne i wykorzystanie środków z budżetu nowej perspektywy unijnej, powinno opierać się na dotychczasowych dokonaniach i doświadczeniach, przy wykorzystaniu zaleceń uznawanych za korzystne i prowadzonych zgodnie ze strategią całego sektora publicznego.

Początek strony


Joanna M. Salachna
Dlaczego należy poprawić mechanizmy wieloletniej prognozy finansowej?
Zmiana prawnej konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej uchwalanej przez jednostki samorządu terytorialnego wydaje się konieczna, szczególnie gdy zważy się na postulaty: gospodarności (oszczędności) gospodarowania, zachowania równowagi finansowej czy sprawności zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Dokonanie zmian na lepsze nie będzie jednak możliwe bez uwzględnienia podstawowych zasad tworzenia przepisów prawa. W artykule zaprezentowano kryteria oceny wadliwości obowiązujących regulacji wieloletniej prognozy finansowej. Poza tym omówiono najistotniejszą wadę przepisów - ich niedostosowanie do podstawowej zasady, jaką jest realność planowania.

Początek strony


Dariusz Woźniak
Wieloletnie planowanie na podstawie wieloletnich prognoz finansowych
Umiejętność poprawnego planowania finansów w perspektywie wieloletniej będzie niewątpliwie jednym z elementów efektywnej absorpcji środków unijnych z kolejnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Wieloletnie prognozy finansowe w samorządach - mimo ustawowego wymogu dotyczącego realistyczności - charakteryzują się jednakże znacznymi odchyleniami od planu. Co zatem zrobić, żeby poprawić realizm planowania? Czy nadmiar formalizmu i coraz bardziej rozbudowane formularze pomagają osiągnąć ten cel? Czy wyłączanie kolejnych kategorii długu z pozycji zadłużenia to dobre rozwiązanie? Na te pytania autor stara się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Początek strony


Maria Jastrzębska
Zarządzanie - podejście normatywne do zagadnienia pod kątem procesów decyzyjnych i ryzyka
Celem artykułu jest ocena dotychczasowego podejścia jednostek samorządu terytorialnego (JST) do zarządzania ryzykiem oraz analiza uwarunkowań tego zarządzania. Zwrócono również uwagę na konieczność doskonalenia procesu formułowania celów JST i pomiaru ich realizacji (zarządzania przez cele) oraz zastąpienie podejścia funkcjonalnego podejściem procesowym w zarządzaniu JST, co warunkuje podniesienie skuteczności i efektywności jej działania, w tym zarządzania ryzykiem. Podjęto również próbę określenia poziomu dojrzałości zarządzania ryzykiem JST w kontekście poziomu dojrzałości procesowej JST. W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych z wykorzystaniem metody analizy opisowej.

Początek strony


Bogdan Nawrocki
Podejście do procesów decyzyjnych i ryzyka w praktyce zarządzania na przykładzie decyzji finansowych dotyczących wielkości oraz parametrów zadłużenia, podejmowanych w m.st. Warszawie
Zmienność uwarunkowań gospodarczych, prawnych i interpretacyjnych oraz złożoność relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi decyzjami wymaga stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) jasno sprecyzowanego systemu decyzyjnego pozwalającego na płynne dostosowywanie wyboru optymalnej decyzji do zmieniających się prawdopodobieństw zidentyfikowanych scenariuszy rozwoju. Przy tworzeniu i doskonaleniu systemów decyzyjnych w JST pomocna może być analiza porównawcza rozwiązań stosowanych w m.st. Warszawie

Początek strony


Grażyna Wróblewska
Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego - problemy praktyczne
Artykuł przedstawia występujące w praktyce nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych problemy związane z zarządzaniem długiem przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym związane z oceną realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, a także nieprawidłowości ujawniane w toku kontroli zadłużenia.

Początek strony


Beata Zofia Filipiak
Zasadność powoływania jednostki budżetowej - o istocie problemu
W artykule przedstawiono idee powoływania jednostki budżetowej jako formy organizacyjnej sektora finansów publicznych. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie o zasadność powoływania tej formy organizacyjnej. Wskazano na problemy związane ze sprawnym i efektywnym wydatkowaniem środków na realizację zadań publicznych przez jednostki budżetowe. Zamierzeniem autora było również wskazanie na przesłanki alternatywnej alokacji zadań poza formę jednostki budżetowej.

Początek strony


Jan Czempas
Struktury i procesy demograficzne jako determinanty decyzji podejmowanych przez samorządy terytorialne
Rozwój gospodarczy krajów i jednostek terytorialnych jest w dużym stopniu zależny od stanu potencjału demograficznego. Można wskazać takie jednostki, w których rozwój demograficzny przebiega w sposób zaburzony i dysproporcjonalny, jak również takie, w których potencjał demograficzny ulega stopniowemu wzrostowi. Dzięki analizie potencjału demograficznego jednostek samorządu terytorialnego (JST) otrzymuje się obraz zachodzących w społeczeństwie procesów, zależności i tendencji związanych z ruchem naturalnym i wędrówkowym. Odpowiednia polityka gospodarcza, w tym inwestycyjna i działania prospołeczne, jest w stanie zniwelować negatywne efekty przedsiębranych lub zaniechanych działań dotyczących sfery indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzkich. Dla zobrazowania zachodzących i przewidywanych zjawisk demograficznych warto skorzystać z takich narzędzi analiz statystycznych, jak np. piramidy wieku i wskaźniki demograficzne.

Początek strony


Agata Dambska
Możliwość optymalizacji kosztów samorządowych. Od oszczędniejszego back office do lepszego front office
Teza, że w każdych warunkach należy dążyć do racjonalnego wykorzystania zasobów będących w dyspozycji gmin, powiatów i województw, jest oczywista. Zgodzi się z nią każdy praktyk i teoretyk zarządzania. Powstaje jednak pytanie, czemu ma ona służyć, jak ją projektować i wdrażać. Niniejszy tekst zawiera propozycję strategii racjonalizowania zasobów przez wspólnoty. Zakłada ona stopniową transformację działania struktur samorządowych. Optymalizacja czynności obsługowych (ang. back office) przyniesie oszczędności, ale przede wszystkim dostarczy doświadczenia, wiedzy i pomysłów na całościowe rozwiązania. Dzięki temu jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły odegrać kluczową rolę w ponownym, lepszym ukształtowaniu centralnych regulacji w najważniejszych i najdroższych sferach działalności, m.in. oświacie, pomocy społecznej, polityce rynku pracy (ang. front office).

Początek strony


Grażyna Kozuń-Cieślak
Obligacje municypalne - czego uczą doświadczenia amerykańskie
Rynek amerykański jest uważany za najlepiej rozwinięty rynek obligacji municypalnych na świecie, a mnogość różnego rodzaju papierów wartościowych emitowanych przez władze lokalne różnych szczebli wskazuje na dużą atrakcyjność tego sposobu pozyskiwania środków finansowych dla pożyczkobiorców, jak również na niesłabnące zainteresowanie inwestorów tą formą lokowania pieniędzy. Przepisy prawne regulujące aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego na rynku dłużnych papierów wartościowych były wzorowane właśnie na modelu amerykańskim. Dlatego doświadczenia płynące z tego rynku mogą - zdaniem autorki artykułu - stanowić ważny przyczynek do dyskusji nad potrzebą dalszych zmian instytucjonalno-prawnych, mających na celu ożywienie rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Paweł Swianiewicz
 • Absorption of EU structural funds by Polish local authorities - experience of 2007-2013
 • p. 7

  Marek Dylewski
 • The financial potential of LAUs at the beginning of the new financial perspective
 • p. 22

  Mirosław Czekaj
 • The situation of local authorities at the beginning of the new stage of financing in 2014-2020 - limitations
 • p. 30

  Elżbieta Kornberger-Sokołowska
 • The debt ratio and the determinants of the functioning of LAUs in conditions of a varying economic climate
 • p. 37

  Jolanta Zawora
 • Conditions of use of European Union funds arising from the financial situation of LAUs
 • p. 43

  Arkadiusz Kamiński
 • Long-term debt financing in local authority development
 • p. 55

  Joanna M. Salachna
 • Why should the LTFF mechanisms be improved?
 • p. 61

  Dariusz Woźniak
 • Long-term planning based on long-term financial forecasts
 • p. 68

  Maria Jastrzębska
 • Management - a regulatory approach to the issue in terms of decision-making processes and risk
 • p. 72

  Bogdan Nawrocki
 • Approach to decision-making processes and risk in management practice using the example of financial decisions made by the City of Warsaw regarding the level and parameters of debt
 • p. 79

  Grażyna Wróblewska
 • Managing a LAU's debt - practical problems
 • p. 99

  Beata Zofia Filipiak
 • Validity of establishing a budget unit - essence of the problem
 • p. 110

  Jan Czempas
 • Demographic structure and processes as determinants of decisions made by local authorities
 • p. 120

  Agata Dambska
 • The possibility of optimizing local authority expenses. From a thriftier back office to a better front office
 • p. 137

  VARIA

  Grażyna Kozuń-Cieślak
 • Municipal bonds - what American experience teaches
 • p. 140

  Index of Contents of publications in "Local Authority Finance" in 2014
  p. 155

  Index of Authors of publications in "Local Authority Finance" in 2014
  p. 158

  Table of Contents & Abstracts
  p. 160
  Paweł Swianiewicz
  Absorption of EU structural funds by Polish local authorities - experience of 2007-2013
  The article is a summary of several completed research projects on EU fund absorption by local authorities in Poland. The empirical data cited largely comes from earlier research, although, in some cases, it is supplemented by original analyses and calculations. It starts with a brief quantitative analysis of the level of funds absorbed in projects implemented by local authorities. This is followed by a brief analysis of the geographic differentiation in the allocation of these funds to individual local authorities. The article then focuses on elements of the in-depth interpretation of this differentiation, as well as the learning process (Europeanization) in the operations of local government institutions, including and analysis of the factors influencing the chances of obtaining grants, inter-municipal cooperation in the implementation of projects financed with structural funds by the local authorities and the evolution in the perception of structural funds by local authorities, seen from the point of view of the concept of Europeanization.

  Back to top


  Marek Dylewski
  The financial potential of LAUs at the beginning of the new financial perspective
  The article presents the important issues related to the assessment and measurement of the financial capacity of local authority units (LAUs) at the beginning of the EU's new financial perspective. The objective of the study is to identify the conditions regarding the financial capacity of LAUs. The factors affecting the financial capacity of LAUs from the point of view of future years have been also indicated and identified. The considerations are based on the legal conditions and limitations on the ability of LAUs to benefit from debt instruments.

  Back to top


  Mirosław Czekaj
  The situation of local authorities at the beginning of the new stage of financing in 2014-2020 - limitations
  Assuming an average European Union co-financing of projects at a level of 60% and the maintenance of the current income situation, LAUs will need to additionally contribute approximately PLN 26 bn in the new perspective, largely in order to obtain repayable forms of financing. Therefore, the LAUs should be expected to maintain the current level of indebtedness in 2020, whereas their debt may also temporarily increase if they use ratio exemptions. The introduction to the limit of debt of the ability to exclude costs and repay debt which finances projects with an EU reimbursement of at least 60% will mean that LAUs will focus on implementing projects assuring this level of co-financing. In order to reduce the risk of insolvency, LAUs should specify their own internal indebtedness limits, taking into account all expenditure risks. During the period of historically low interest rates, a realistically designed Long-Term Financial Forecast (LTFF) should include provisions for the risk of an increase in interest rates, while LAUs should regularly conduct financial stress tests to check their ability to maintain the level and structure of debt in the long term.

  Back to top


  Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  The debt ratio and the determinants of the functioning of LAUs in conditions of a varying economic climate
  The ability to adopt a local authority budget is conditional on satisfying the requirements of the debt ratio based on data describing the financial situation of the given LAU over the 3 years before the budget year. The article discusses the reservations regarding this ratio and methods developed by local authorities for "circumventing" the restrictions on drawing debt liabilities, as well as shortcomings of the regulatory processes by which LAUs rationalize debt management.

  Back to top


  Jolanta Zawora
  Conditions of use of European Union funds arising from the financial situation of LAUs
  The ability of LAUs to apply for co-financing with EU funds is conditional on the ability to provide the co-financing of the EU support. The objective of the study is to try to assess the financial situation of LAUs in Poland, as well as its regional diversity in 2007-2013. The financial condition of municipalities and cities with county rights has been analysed in detail. The time horizon used in the study enables the assessment of the financial condition of local authorities in the light the changing macroeconomic conditions, as well as in the context of the transition to the new stage of financing in EU programmes (2014-2020).

  Back to top


  Arkadiusz Kamiński
  Long-term debt financing in local authority development
  The approach to this topic seems simple and comes about on its own, both in the context of the current legal regulations, as well as the methods of financing investment projects used by local authorities. When suggesting the subject of "Acquiring long-term debt financing for the development of the local authority," the conference organizers deliberately wanted to highlight this subject and its application to the activities of and recommendations for local authorities. Simultaneously, debt financing itself, in the context of the use of funds from the new EU perspective, should be based on the achievements and experience to date using the recommendations which are recognized as being advantageous and are implemented in accordance with the strategy for the whole of the public sector.

  Back to top


  Joanna M. Salachna
  Why should the LTFF mechanisms be improved?
  A change seems necessary in the legal structure of the long-term financial forecast (LFTT) adopted by LAUs. Especially when considering the postulates of economy (savings), the maintenance of financial equilibrium and efficiency of the financial management of the LAUs. However, a change for the better will not be possible without taking into account the basic principles of law-making. The article presents the criteria for evaluating the defectiveness of the applicable LTFF regulations. In addition, the article discusses the most significant defect in the regulations, namely the lack of their adaptation to the basic principle of reality of planning.

  Back to top


  Dariusz Woźniak
  Long-term planning based on long-term financial forecasts
  The ability to correctly plan finance in the long term will undoubtedly be one of the elements of the effective absorption of EU funds in the European Union's next seven-year budget. Despite the statutory requirement of reality, long-term financial forecasts in local authorities have significant variances from the plan. So what should be done to improve the realism of planning? Do excessive formalism and increasingly complex forms help achieve this objective? Is the exclusion of further categories of debt from the indebtedness position a good solution? The author tries to answer these questions in this article.

  Back to top


  Maria Jastrzębska
  Management - a regulatory approach to the issue in terms of decision-making processes and risk
  The objective of this article is to assess the current approach of LAUs to risk management and to analyse the determinants of this management. Attention has also been drawn to the need to improve the process of formulating and measuring the achievement of LAU objectives (management by objectives) as well as substitute the functional approach with a process approach to LAU management, which is a condition for improving the efficiency and effectiveness of its activities, including risk management. An attempt has also been made to specify the level of maturity of LAU risk management in the context of the level of process maturity of LAUs. The article presents the results of theoretical studies using a descriptive analysis method.

  Back to top


  Bogdan Nawrocki
  Approach to decision-making processes and risk in management practice using the example of financial decisions made by the City of Warsaw regarding the level and parameters of debt
  The volatility of the economic, legal and interpretational conditions, as well as the complexity of the relationships between individual decisions requires the use by LAUs of a clearly defined decision-making system enabling the smooth adjustment of the choice of optimal decisions to the changing probabilities of identified development scenarios. A comparative analysis of the solutions applied in Warsaw can be helpful when creating and improving decision-making systems in LAUs.

  Back to top


  Grażyna Wróblewska
  Managing a LAU's debt - practical problems
  The article presents the problems arising in the supervisory practice of the regional chambers of audit related to the management of debt by LAUs, including those related to the assessment of the reality of the Long-Term Financial Forecast, as well as the irregularities disclosed during audits of debt.

  Back to top


  Beata Zofia Filipiak
  Validity of establishing a budget unit - essence of the problem
  The article presents the idea of establishing a budget unit as a public sector organizational form. The objective of the study is to respond to the question of the validity of establishing this organizational form. It indicates the problems related to the efficient and effective spending of funds for the performance of public tasks by budget units. The authoress' intention was also to specify the conditions for the alternative allocation of tasks other than the budget unit form.

  Back to top


  Jan Czempas
  Demographic structure and processes as determinants of decisions made by local authorities
  The economic development of countries and territorial units largely depends on the state of demographic potential. Units can be specified in which demographic development is proceeding in a distorted and disproportionate manner, as can those in which the demographic potential is gradually growing. The analysis of the demographic potential of LAUs gives a view of the processes taking place in society, as well as the dependencies and trends related to natural and migratory movement. An appropriate economic - including investment - policy and actions taken for the community can compensate for the negative effects of the activities undertaken or omitted which are related to the individual and collective sphere of human behaviour. It is worth using statistical analysis tools, such as age pyramids and demographic indicators to illustrate the demographic phenomena taking place and expected.

  Back to top


  Agata Dambska
  The possibility of optimizing local authority expenses. From a thriftier back office to a better front office
  The thesis that the objective should be to strive to rationally use the resources at the disposal of municipalities, counties and voivodships in all circumstances is obvious. Every management practitioner and theorist would agree with it. However, the question arises as to what purpose it should serve, as well as how it should be designed and implemented. This text contains a proposal of the strategy for the rationalization of resources by communities. It assumes a gradual transformation of local authority activities. The optimization of back office operations will bring savings, but will primarily provide experience, knowledge and ideas for holistic solutions. As a result, LAUs will be able to play a key role in the improved reshaping of central regulations in the most important and most expensive areas of operation, including education, social welfare and the labour market policy (front office).

  Back to top


  Grażyna Kozuń-Cieślak
  Municipal bonds - what American experience teaches
  The American market is considered to be the best developed municipal bond market in the world, while the multitude of various types of securities issued by local authorities at various levels indicates that this method of raising funds is highly attractive for borrowers and that there is unfaltering interest from investors in this form of investment of funds. The legislation governing the activity of Polish LAUs on the market of debt securities was based precisely on the American model. Therefore, the experience from this market can, according to the authoress of the article, constitute an important contribution to the discussion on the need for further institutional and legal changes in order to boost development of the market of municipal bonds in Poland.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora