Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
90,72 90,72
Cena regularna: 100,80
100,80
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń



ARTYKUŁY

Marzanna Poniatowicz

str. 5

Dorota Wyszkowska

str. 13

Artur J. Kożuch

str. 22

BUDŻET

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

str. 31

Waldemar Witalec

str. 57

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Adam Bartosiewicz

str. 71

Rafał Adamus

str. 80

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Beata Sadowska

str. 88

Maciej J. Nowak, Aleksandra Laskowska

str. 101

NADZÓR I KONTROLA

Arkadiusz Talik, Michał Łukasiewicz

str. 107

DYLEMATY

Tomasz Wołowiec

str. 118

ORZECZNICTWO

str. 121

VARIA

Tadeusz Dobek

str. 128

Table of Contents & Abstracts
str. 157




Marzanna Poniatowicz
Instrumenty nowoczesnego zarządzania finansami w kontekście efektywności, sprawności i skuteczności działania jednostek samorządu terytorialnego
Obserwowana od kilku lat niestabilność ekonomiczna i prawna otoczenia polskich jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że nie sprawdza się już formuła tradycyjnego, tj. weberowskiego modelu zarządzania finansami tych jednostek, koncentrująca się przede wszystkim na zasadach związanych z dokonywaniem wydatków budżetowych. Niestety, postępujący proces aplikacji instrumentów nowoczesnego zarządznia finansami napotyka wciąż na bariery. Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych instrumentów nowoczesnego zarządzania finansami lokalnymi, a także wykazanie, że postępujący proces ich aplikacji charakteryzuje się znacznym zakresem dysfunkcjonalności, co z kolei ogranicza efektywność, sprawność i skuteczność działań samorządów.

Początek strony


Dorota Wyszkowska
Zastosowanie zasady adekwatności dochodów do zadań jednostek samorządu terytorialnego
Celem opracowania jest próba oceny realizacji zasady adekwatności dochodów do zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule autorka przedstawia również propozycje działań, jakie należałoby podjąć, aby system dochodów jednostek samorządu terytorialnego zapewniał w większym stopniu możliwość realizacji ustawowo przypisanych im zadań. Analizy danych dotyczących wykonania budżetów samorządowych autorka dokonała za okres 2008-2012, skupiając rozważania wokół dochodów samorządowych służących zarówno realizacji zadań własnych, jak i zadań zleconych.

Początek strony


Artur J. Kożuch
Standaryzacja jako warunek sprawności jednostek samorządu terytorialnego
Poszukiwanie rozwiązań usprawniających działalność jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z potrzebą adaptacji i wdrażania różnego rodzaju instrumentów i mechanizmów, których podstawy teoretyczne i implementacyjne wypracowywane są przez niezależne od siebie dyscypliny naukowe. W niektórych koncepcjach zwraca się uwagę, że zagwarantowanie gospodarności i skuteczności w działaniu tych organizacji wiąże się z potrzebą określenia minimalnych standardów usług społecznych. Jest to - jak zwraca uwagę autor - warunek zapewniania użyteczności usług, zgodności zużycia zasobów z potrzebami społeczności lokalnych czy obowiązującymi procedurami, zrozumienia celów zadań zlecanych i powierzanych. Ostatnie ze wskazanych kryteriów zapewnia zarówno korzyści z delegowania procesu świadczenia usług do ich wykonawców, jak i rozliczalność autorów zobowiązań i ofert politycznych.

Początek strony


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.
Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r. Tekst powstał na podstawie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2014 r.

Początek strony


Waldemar Witalec
Kredyt konsolidacyjny w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego
Wprowadzone od 2010 r. rozwiązania prawne dotyczące warunków zadłużania się samorządów różnie zinterpretowano w praktyce pod kątem akceptowalnych prawnie zachowań w tej sferze tych podmiotów. Część z nich stosunkowo szybko stanęła przed problemem niemożności zachowania od 2014 r. indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny został uznany, również w środowisku organów nadzoru, jako środek prawny o szczególnym znaczeniu dla rozwiązania tego problemu. W ocenie autora obowiązujące uwarunkowania prawno-finansowe zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego nie pozwalają na nadanie instytucji kredytu konsolidacyjnego szczególnej roli w gospodarce finansowej tych jednostek.

Początek strony


Adam Bartosiewicz
Zadania własne gminy a status gminy jako podatnika podatku od towarów i usług
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że gminy zostały powołane przede wszystkim do wykonywania zadań własnych. Przy ich wykonywaniu gminy ponoszą określone nakłady finansowe. Z drugiej strony wykonywanie zadań własnych łączy się niekiedy z pobieraniem przez gminy (ich jednostki) pewnych opłat. W związku z powyższym autor stawia pytanie, czy i w jakim zakresie gminy działają w charakterze podatnika podatku od towarów i usług przy wykonywaniu zadań własnych i czy okoliczność ta ma dla omawianej kwestii znaczenie?

Początek strony


Rafał Adamus
Upadłość układowa a zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości i z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
Opracowanie poświęcono zagadnieniu wpływu upadłości z możliwością zawarcia układu na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Pomimo odmiennej natury prawnej tych należności podlegają one jednolitemu traktowaniu w płaszczyźnie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Autor koncentruje się na kwestii interpretacji art. 272 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którym układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika, wyciągając w rezultacie wniosek, że podatek od nieruchomości za okres po dacie ogłoszenia upadłości nie podlega restrukturyzacji w postępowaniu upadłościowym. Podobny wniosek wyciąga w stosunku do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Początek strony


Beata Sadowska
Finansowanie komunalnej gospodarki mieszkaniowej w gminach województwa zachodniopomorskiego - czy warto się zadłużać
W warunkach samorządu terytorialnego dywersyfikacja źródeł finansowania zadań jest niezbędnym elementem prowadzonej polityki w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej w wielu gminach w Polsce. Dochody własne, przychody, dotacje, czyli finansowanie wewnętrzne, nie pozwalają na realizowanie zaplanowanych zadań. Aby gmina mogła zapewnić uprawnionym gospodarstwom domowym dostęp do lokali mieszkaniowych, musi zaciągać zobowiązania, czyli korzystać z finansowania zewnętrznego. Zdaniem autorki forma zakładu budżetowego, najczęściej występująca, pozwala zaciągać kredyty bankowe, wymagające jednak gwarancji lub poręczenia ze strony nadzorującego działalność zakładu.

Początek strony


Maciej J. Nowak, Aleksandra Laskowska
Sprzedaż nieruchomości jako instrument zarządzania nieruchomościami w wybranych gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego
Instrumenty związane z obrotem nieruchomościami publicznymi odgrywają ważną rolę w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności sprzedaż nieruchomości determinuje przeznaczenie przestrzeni, a także kierunek rozwoju gospodarczego gmin. Jednocześnie należy zauważyć, że zróżnicowanie gmin pod względem ich lokalizacji wpływa znacząco na zakres obrotu nieruchomościami oraz - w konsekwencji - na inne ich uwarunkowania gospodarcze. Celem artykułu jest określenie roli sprzedaży nieruchomości gminnych w gospodarce nieruchomościami gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego.

Początek strony


Arkadiusz Talik, Michał Łukasiewicz
Kierunki i uwarunkowania wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego
W artykule autorzy przedstawiają uwarunkowania planowania wydatków inwestycyjnych w uchwałach budżetowych na tle ustrojowego wskazania prawnych granic zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego. Analiza kierunków inwestowania oraz czynników wpływających na wielkość inwestycji, dokonana na przykładzie gmin województwa opolskiego, wskazuje na ekonomiczne uwarunkowania zróżnicowania możliwości planowania i realizacji wydatków inwestycyjnych związane w szczególności z indywidualizacją stanu zadłużenia rzutującą bezpośrednio na zakres zgodnego z prawem określenia przedmiotu uchwały budżetowej.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci technologicznych położonych wewnątrz obiektów budowlanych
Duże kontrowersje interpretacyjne wzbudza opodatkowanie podatkiem od nieruchomości instalacji technologicznych zainstalowanych wewnątrz budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy linie takie powinny być opodatkowane tak samo, jak budynek (powierzchnia), czy według wartości. Zdaniem autora, jeśli podmiot gospodarczy posiada wewnątrz budynku sieci techniczne (sprężonego powietrza, gazowa, elektryczna czy komputerowa) umożliwiające realizację działalności gospodarczej, to ewidentnie sieci te tworzą razem z budynkami integralną całość.

Początek strony


Barbara Jaworska-Dębska
Dopuszczalność tworzenia sołectwa w granicach administracyjnych miasta
Wyrok NSA z 4.02.2014 r. (II OSK 2910/13)
1. Nie można pojęciom o tradycyjnie i językowo ukształtowanej treści, wbrew intencjom ustawodawcy, nadawać innego znaczenia tylko dlatego, że pozwala to na "obejście" ustawy o funduszu sołeckim, adresowanej jedynie do sołectw i środowisk wiejskich, a nie do wszystkich jednostek pomocniczych.
2. W określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie (istnienie) sołectwa w mieście, ale w granicach i na podstawie prawa.

Początek strony


Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2013 r.
Na podstawie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r. w opracowaniu prezentowane są: zadania i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych, działalność nadzorcza, opiniodawcza i kontrolna izb. Ponadto omawiane są m.in. raporty izb o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, prowadzona przez izby działalność informacyjna i szkoleniowa, działalność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, a także doświadczenia izb z zakresu stosowania obowiązujących przepisów prawa w działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Marzanna Poniatowicz
 • Tools of modern financial management in the context of the effectiveness and efficiency of local authority units
 • p. 5

  Dorota Wyszkowska
 • Application of the principle of adequacy of income to the tasks of local authority units
 • p. 13

  Artur J. Kożuch
 • Standardization as a condition of efficiency of territorial self-government units
 • p. 22

  BUDGET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Achievement of budgets by local authority units in 2013
 • p. 31

  Waldemar Witalec
 • Consolidation loan in local authority financial management
 • p. 57

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Adam Bartosiewicz
 • Own tasks of municipality and the status of a municipality as a remitter of VAT
 • p. 71

  Rafał Adamus
 • Bankruptcy with arrangement and the tax liability from property taxes and for annual fees for perpetual usufruct
 • p. 80

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Beata Sadowska
 • Financing municipal housing management in the municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship - is it worth becoming indebted?
 • p. 88

  Maciej J. Nowak, Aleksandra Laskowska
 • Sale of real property as an instrument of managing real property in selected coastal municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship
 • p. 101

  SUPERVISION AND AUDIT

  Arkadiusz Talik, Michał Łukasiewicz
 • Directions and conditions of local authority unit capital expenditure
 • p. 107

  DILEMMAS

  Tomasz Wołowiec
 • Taxation of technological networks located inside buildings with property tax
 • p. 118

  CASE LAW

 • Admissibility of creating a parish within the administrative limits of a city (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 04/02/2014; II OSK 2910/13: Barbara Jaworska-Dębska)
 • p. 121

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • The activities of the regional chambers of audit in 2013
 • p. 128

  Table of Contents & Abstracts
  p. 157




  Marzanna Poniatowicz
  Tools of modern financial management in the context of the effectiveness and efficiency of local authority units
  The economic and legal instability of Polish local authority units which has been observed over the past few years means that the traditional formula, namely Weber's model of financial management of these entities, focusing primarily on principles related to budget spending, is no longer appropriate. Unfortunately, the progressing process of applying tools of modern financial management is still encountering barriers. The objective of the article is to identify the key tools of modern local authority financial management, as well as to demonstrate that the progressing process of applying them is highly dysfunctional, which, in turn, limits the effectiveness and efficiency of local authority activities.

  Back to top


  Dorota Wyszkowska
  Application of the principle of adequacy of income to the tasks of local authority units
  The objective of the article is to try to assess the implementation of the principle of adequacy of revenue to the tasks of local authority units in Poland. In the article, the authoress also presents proposals of actions to be taken for the income system of local authority units to be able to assure the ability to perform the tasks assigned to them by law to a greater extent. The authoress analysed the data on the achievement of the local authority budgets for 2008-2012, focusing her reflections on the income of local authorities for both their own tasks and ordered tasks.

  Back to top


  Artur J. Kożuch
  Standardization as a condition of efficiency of territorial self-government units
  The search for solutions to streamline the activities of territorial self-government units is related to the need to adapt and implement various types of instruments and mechanisms, the theoretical grounds and implementation of which were developed by independent scientific disciplines. In certain concepts, it is noted that the assurance of economy and efficiency in the operation of these organizations is related to the need to define the minimum standards of public services. This is - as the author notes - a condition for assuring usefulness of the services, compliance of the use of resources with the needs of the local communities and the applicable procedures, as well as the understanding of the objectives of the commissioned and assigned tasks. The last of these criteria assures both benefits in delegating the service provision process to the contractors, as well as accountability of the authors of the obligations and political offerings.

  Back to top


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Achievement of budgets by local authority units in 2013
  The article presents the financial situation of local authority units in 2013. The article was based on the "Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authorities in 2013," which was submitted to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2014.

  Back to top


  Waldemar Witalec
  Consolidation loan in local authority financial management
  The legal solutions, which have been introduced since 2010, regarding the conditions under which local authorities assume debt, have been interpreted in various ways in practice in terms of the legally acceptable conduct in this area of activity of these entities. Some of them relatively quickly faced the problem of the inability to maintain an individual index of acceptable debt from 2014. The consolidation loan was recognized, even in the environment of the supervisory authorities, as being a legal measure of particular importance for resolving this issue. According to the author, the applicable financial and legal conditions on which local authority units assume liabilities do not allow for the award of special importance to the institution of a consolidation loan in the financial management of these units.

  Back to top


  Adam Bartosiewicz
  Own tasks of municipality and the status of a municipality as a remitter of VAT
  It can be said, with a certain amount of simplification, that municipalities have been established primarily to perform their own tasks. When performing them, municipalities incur specified financial outlays. On the other hand, the performance of their own tasks is often related to municipalities (their units) collecting certain charges. Therefore, the author poses the question of whether and to what extent municipalities act as remitters of VAT in the performance of their own tasks, and whether this circumstance is of relevance to this issue.

  Back to top


  Rafał Adamus
  Bankruptcy with arrangement and the tax liability from property taxes and for annual fees for perpetual usufruct
  The article is devoted to the issue of the impact of bankruptcy proceedings, with the possibility of entering into an arrangement, on liabilities from property tax and annual fees for perpetual usufruct. Despite the different legal nature of these receivables, they are subject to uniform treatment under the provisions of the bankruptcy and rehabilitation law. The author focuses on the question of the interpretation of Article 272, para. 1 of the bankruptcy and rehabilitation law, according to which an arrangement encompasses claims arising before the date on which the debtor's bankruptcy is declared, drawing the conclusion, as a result, that property tax for the period after the date on which bankruptcy is declared is not subject to restructuring in bankruptcy proceedings. He draws a similar conclusion regarding annual fees for perpetual usufruct.

  Back to top


  Beata Sadowska
  Financing municipal housing management in the municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship - is it worth becoming indebted?
  In local authority conditions, diversification of sources of financing tasks is a necessary element of the policy pursued in municipal housing management in many municipalities in Poland. Own income, revenues and grants, namely internal funding, do not allow for the fulfilment of the planned tasks. In order for a municipality to be able to assure eligible households of access to housing, it needs to assume liabilities, namely use external financing. According to the authoress, the most frequent form of public sector establishment enables bank loans to be drawn, although they require guarantees or sureties from the body supervising this establishment's activities.

  Back to top


  Maciej J. Nowak, Aleksandra Laskowska
  Sale of real property as an instrument of managing real property in selected coastal municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship
  Instruments related to trading of public real property play an important role in the development of local authority units. In particular, the sale of real property is determined by the assignment of the space, as well as the direction of economic development of the municipalities. At the same time, it should be noted that the differentiation of municipalities by location has a significant impact on the scope of trading of real property and - consequently - on their other economic considerations. The objective of the article is to define the role of municipal real property sales in the property management of coastal municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship.

  Back to top


  Arkadiusz Talik, Michał Łukasiewicz
  Directions and conditions of local authority unit capital expenditure
  In the article, the authors present the determinants of planning capital expenditure in the budget resolutions in the light of the systemic specification of the legal limits of the scope of operation of local authority units. The analysis of the directions of investing and factors affecting the size of the investment, using the example of municipalities of the Opole Voivodship, specifies the economic conditions for differentiating the ability to plan and implement capital expenditure related, in particular, to the individualization of the level of the debt directly affecting the scope of the legal definition of the subject matter of the budget resolution.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Taxation of technological networks located inside buildings with property tax
  Taxation of technological installations installed within a building in which business is conducted gives rise to major controversies in interpretation. The essence of the problem boils down to the response to the question of whether such lines should be taxed in the same way as a building (by area), or by value. According to the author, if a business entity has technical (compressed air, gas, electricity, or computer) networks inside a building enabling it to conduct business, it is obvious that these networks jointly constitute an integral whole with the buildings.

  Back to top


  Barbara Jaworska-Dębska
  Admissibility of creating a parish within the administrative limits of a city (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 04/02/2014; II OSK 2910/13: Barbara Jaworska-Dębska)
  1. Contrary to the intentions of the legislature, concepts of traditionally and linguistically consolidated content cannot be given a different meaning only because this allows for the "circumvention" of the Act on the Parish Fund, which is only addressed to parishes and rural environments, and not all auxiliary units.
  2. In certain situations it is possible to create (the existence of) a parish in a city, but within the limits and on the basis of the law.

  Back to top


  Tadeusz Dobek
  The activities of the regional chambers of audit in 2013
  This compendium is a summary of the tasks and principles of operation of the regional chambers of audit, as well as the supervisory, opinion-giving and audit activities of the chambers based on the Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authorities in 2013. Furthermore, it discusses the reports of the chambers on the condition of financial management of local authority units, the information and training activities conducted by the chambers, the activities of the National Council of Regional Chambers of Audit, as well as the experience of the chambers in applying the applicable provisions of the law in supervisory, opinion-giving and audit activities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora