Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,87 53,87
Cena regularna: 59,85
59,85
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Anna Ostrowska

str. 5

BUDŻET

Artur Zimny

str. 17

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Kacper Siwek

str. 28

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Krystian Ziemski, Jędrzej Bujny

str. 35

Paulina Gaudyn

str. 50

NADZÓR I KONTROLA

Patryk Kowalski

str. 61

Maria Jastrzębska

str. 68

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Anna Ostrowska
Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych
Czy sprawa prawidłowego ustalenia wysokości dotacji udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o systemie oświaty powinna być rozpatrywana przez sąd administracyjny czy sąd powszechny? Artykuł prezentuje dwie odmienne linie orzecznicze ukształtowane w tym obszarze oraz przedstawia argumenty na poparcie jednego lub drugiego poglądu. Jednocześnie autorka wskazuje na wyjątkowe cechy dotacji oświatowych, które przemawiają za administracyjnym charakterem relacji między dotującym a dotowanym podmiotem. Aby zakończyć panujący w tym obszarze spór o właściwość sądową, należałoby ustawowo określić formę prawną przydzielania powyższych środków.

Początek strony


Artur Zimny
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza porównawcza
Celem opracowania jest porównanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zasygnalizowanie najważniejszych problemów finansowych, z jakimi borykają się te jednostki, i wyzwań w zakresie gospodarki finansowej stojących przed nimi w czasach kryzysu. Wysokość dochodów, wydatków i zadłużenia została zaprezentowana w przeliczeniu na mieszkańca, w relacji do dochodów/wydatków/zadłużenia publicznego oraz w relacji do PKB, natomiast wynik (nadwyżka lub deficyt) - w przeliczeniu na mieszkańca. Ponadto dochody i wydatki zostały przedstawione w dodatkowych przekrojach informacyjnych. W artykule wykorzystano dane dostępne w bazie Eurostatu, materiałach Rady Gmin i Regionów Europy oraz literaturę z zakresu finansów samorządowych.

Początek strony


Kacper Siwek
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - danina publiczna czy opłata cywilnoprawna
W publikacji wskazano na zagadnienia związane z kwalifikowaniem opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego jako należności o charakterze publiczno- lub cywilnoprawnym, na tle aktualnego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz wyjaśnień regionalnych izb obrachunkowych. Omówiono skutki takiej kwalifikacji na gruncie przepisów o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Początek strony


Krystian Ziemski, Jędrzej Bujny
Finansowanie utrzymania hydrantów przeciwpożarowych
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle przepisów ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszczalne jest obciążanie gmin, na terenie których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, opłatami abonamentowymi z tytułu utrzymania w gotowości hydrantów przeciwpożarowych stanowiących element sieci wodociągowej przedsiębiorstwa, znajdujących się na terenie gmin.

Początek strony


Paulina Gaudyn
Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a sytuacja finansowa samorządów
Artykuł przedstawia zależności pomiędzy finansami jednostek samorządu terytorialnego a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których samorządy są podmiotami tworzącymi. Autorka wykazuje, że zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które - w określonych w artykule przypadkach - będą musiały pokryć samorządy, w znaczący sposób wpłyną na pogorszenie ich sytuacji finansowej. Autorka poddaje analizie lata 2011-2013, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w omawianym obszarze po wejściu w życie ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Początek strony


Patryk Kowalski
Regionalne izby obrachunkowe jako organ nadzoru formalnoprawnego czy organ nadzoru ekonomicznego?
Na początku 2014 r. weszły w życie regulacje wprowadzające do ustawy o finansach publicznych nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, który przysparza im wiele kłopotów w podejmowaniu corocznej uchwały budżetowej. Nowelizacja ta spowodowała także rozszerzenie kompetencji regionalnych izb obrachunkowych w tym zakresie. Środowiska naukowe i samorządowe różnie komentują jednak tę zmianę stanu prawnego, koncentrując się głównie na konsekwencjach, jakie ten wskaźnik wywoła w odniesieniu do sytuacji poszczególnych samorządów. W artykule autor omawia nowe uprawnienia izb oraz skutek, jaki ich wprowadzenie wywoła w stosunku do statusu izb. Ponadto zastanawia się, czy zachowają one status organu nadzorczego w znaczeniu formalnoprawnym oraz jaki charakter będzie miał sprawowany przez nie nadzór.

Początek strony


Maria Jastrzębska
Cele, korzyści i koszty zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego
Przedmiotem artykułu jest określenie zakresu i celów oraz korzyści i kosztów zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego. W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych z wykorzystaniem metody analizy opisowej.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Główny problem z odliczeniem VAT przez gminy
Jeśli w momencie wytworzenia danej inwestycji gmina działa zarówno w charakterze podmiotu publicznego, jak i podatnika VAT, to w takich przypadkach prawo do odliczeń podatku naliczonego gminie przysługuje.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Anna Ostrowska
 • Dispute about court jurisdiction in cases of determining the level of educational grants
 • p. 5

  BUDGET

  Artur Zimny
 • The financial situation of local authority units in Central and Eastern Europe. Comparative analysis
 • p. 17

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Kacper Siwek
 • Nursery school fee - a public law levy or a civil-law charge?
 • p. 28

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Krystian Ziemski, Jędrzej Bujny
 • Financing the maintenance of fire hydrants
 • p. 35

  Paulina Gaudyn
 • Transformations of independent public healthcare centres and the financial standing of local authorities
 • p. 50

  SUPERVISION AND AUDIT

  Patryk Kowalski
 • Regional chambers of audit as a formal and legal supervisory authority or an economic supervisory authority?
 • p. 61

  Maria Jastrzębska
 • Objectives, benefits and costs of risk management at the local authority unit
 • p. 68

  DILEMMAS

  Elżbieta Rogala
 • The main problem with the deduction of VAT by municipalities
 • p. 75

  Table of Contents & Abstracts
  p. 78
  Anna Ostrowska
  Dispute about court jurisdiction in cases of determining the level of educational grants
  Should a case regarding the correct determination of the level of grants provided by local authority units under the Act on the education system be considered by the administrative court or a court of law? The article presents two different lines of judgement which have developed in this area and presents arguments in support of one and the other view. The authoress simultaneously mentions the unique features of the educational grant, which support the administrative nature of the relationship between the granter and the grantee. The legal form of awarding these funds should be specified by law in order to end the dispute on court jurisdiction in this area.

  Back to top


  Artur Zimny
  The financial situation of local authority units in Central and Eastern Europe. Comparative analysis
  The objective of the article is to compare the financial situation of local authority units in the countries of Central and Eastern Europe and highlight the greatest financial problems faced by these units, as well as the financial management challenges they face at times of crisis. The level of income, expenditure and debt has been presented in per capita terms with respect to income/expenditure/public debt and with respect to GDP, while the result (surplus or deficit) has been presented per capita. Furthermore, income and expenditure have been presented in additional information structures. The article uses data from Eurostat's database, materials from the Council of European Municipalities and Regions, as well as literature on local authority finance.

  Back to top


  Kacper Siwek
  Nursery school fee - a public law levy or a civil-law charge?
  The article mentions the issue of qualifying nursery school fees as a public-law levy or civil-law charge in the light of current administrative court case law, as well as the explanations of the regional chambers of audit. The article discusses the consequences of such a qualification on the basis of the public finance regulations and the Act on VAT.

  Back to top


  Krystian Ziemski, Jędrzej Bujny
  Financing the maintenance of fire hydrants
  The objective of the article is to respond to the question of whether, in the light of the provisions of the Act on the collective supply of water and collective waste water disposal of 7 June 2001, it is admissible to charge regular fees to the municipalities in which the water supply and sewage company conducts the business of the collective supply of water and collective disposal of waste water for keeping fire hydrants, which constitute a part of the water supply business and which are located on the territory of the municipalities, ready.

  Back to top


  Paulina Gaudyn
  Transformations of independent public healthcare centres and the financial standing of local authorities
  The article presents the relationship between the finances of local authority units and independent public healthcare centres, with respect to which local authorities are their founding bodies. The authoress demonstrates that the liabilities of independent public healthcare centres, which - in the cases specified in the article - will need to be covered by the local authorities, will have a significantly adverse effect on their financial standing. The authoress analyses the years 2011-2013, with particular emphasis on the changes taking place in this area after the Act on Medical Activity of 15 April 2011 entered into force.

  Back to top


  Patryk Kowalski
  Regional chambers of audit as a formal and legal supervisory authority or an economic supervisory authority?
  New regulations entered into force at the beginning of 2014, introducing a new individual local authority debt ratio into the Public Finance Act, which creates a great deal of trouble for local authorities when adopting their annual budget resolutions. This amendment has also resulted in greater powers of the regional chambers of audit in this respect. However, scientific and local authority environments comment in various ways on this change in the legal status, focusing mainly on the consequences that this indicator incites with regard to the situation of individual local authorities. In the article, the author discusses the new powers of the chambers, as well as the consequence incited by their introduction with respect to the status of the chambers. He also considers whether they retain the status of a supervisory authority in the formal and legal sense and what the nature of their supervision will be.

  Back to top


  Maria Jastrzębska
  Objectives, benefits and costs of risk management at the local authority unit
  The objective of the article is to specify the scope and objectives, as well as the costs and benefits of risk management at the local authority unit. The article presents the results of theoretical studies using a descriptive analysis method.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  The main problem with the deduction of VAT by municipalities
  A municipality is entitled to deduct input tax if it acts as both a public entity and as a VAT taxpayer at the time of creation of a given investment project.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora