Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
90,72 90,72
Cena regularna: 100,80
100,80
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Od redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Teresa Dębowska-Romanowska

str. 7

Joanna Jagoda

str. 12


...ARTYKUŁY

Od redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Teresa Dębowska-Romanowska

str. 7

Joanna Jagoda

str. 12

Krzysztof Surówka

str. 21

Beata Zofia Filipiak

str. 32

Beata Guziejewska

str. 45

Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska

str. 53

Marek Dylewski

str. 69

Jarosław Neneman, Paweł Swianiewicz

str. 80

Monika Bogucka-Felczak

str. 92

Danuta Kamińska, Teresa Blacharska

str. 106

Marta Tartanus-Oryszczak

str. 110

Eugeniusz Gołembiewski

str. 114

DYSKUSJA

SESJA: Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
str. 120
Jadwiga Glumińska-Pawlic (s. 120), Lesław Fijał (s. 120), Beata Guziejewska (s. 121), Andrzej Borodo (s. 122), Krzysztof Surówka (s. 123)

SESJA: Kształt systemu podatkowego
str. 124
Andrzej Niezgoda (s. 124), Jadwiga Glumińska-Pawlic (s. 125), Teresa Dębowska-Romanowska (s. 126), Andrzej Borodo (s. 127), Lesław Fijał (s. 127), Monika Bogucka-Felczak (s. 128), Teresa Dębowska-Romanowska (s. 128)

SESJA: Subwencje i dotacje w finansowaniu JST
str. 129
Andrzej Porawski (s. 129), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 131), Andrzej Niezgoda (s. 132), Jadwiga Glumińska-Pawlic (s. 133), Andrzej Borodo (s. 134)

SESJA: Indywidualny wskaźnik zadłużenia - przewidywane problemy wdrażania w samorządach i możliwe zmiany regulacji prawnych
str. 134
Ryszard Paweł Krawczyk (s. 134), Andrzej Porawski (s. 135), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 136), Beata Guziejewska (s. 138), Lesław Fijał (s. 138), Marta Tartanus-Oryszczak (s. 141), Piotr Matwiej (s. 142), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 143), Piotr Matwiej (s. 143), Lesław Fijał (s. 144), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 144)

PREZENTACJE

Rynek Catalyst - Możliwości finansowania i promocji samorządów
str. 145

Indeks rzeczowy publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2013 r.
str. 150

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2013 r.
str. 154

Table of Contents & Abstracts
str. 156
Teresa Dębowska-Romanowska
Dylematy przekształceń ustroju finansów lokalnych
"Jeśli samorząd nie będzie mógł kreować własnych zadań, tylko będzie właściwie wykonawcą zadań przekazanych mu ustawowo, to nigdy nie będzie to czysta decentralizacja, tylko zawsze w pewnym stopniu także dekoncentracja zadań rządowych."

Początek strony


Joanna Jagoda
Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka pojęcia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz jej ograniczeń. Autorka wskazuje na podstawowe determinanty samodzielności (w tym finansowej) samorządu oraz czynniki wpływające na jej zakres. Charakteryzuje także prawne środki ochrony samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, do których należą m in. skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze, pozew o odszkodowanie w związku z nieprzekazaniem w prawidłowej wysokości lub w ustawowo określonym terminie należnych jednostce samorządu terytorialnego dochodów publicznoprawnych czy wniosek o zbadanie konstytucyjności aktu normatywnego.

Początek strony


Krzysztof Surówka
Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego - degresja samodzielności finansowej
Samorząd terytorialny w Polsce, podobnie jak cały system finansów publicznych, przeżywa od 2008 r. kryzys finansowy. Przejawem trudności finansowych samorządów są spadająca nadwyżka operacyjna i znaczny wzrost zadłużenia; przyczyną zaś są przede wszystkim zmniejszające się dochody własne przy wzrastających zadaniach samorządowych. W konsekwencji zmusza to władze samorządowe do zaciągania przychodów zwrotnych. Prawne granice zadłużania się samorządów mają jednak za zadanie przeciwdziałać nadmiernemu ich zadłużaniu się. Zdaniem autora utrzymanie takiej tendencji przez dłuższy czas może doprowadzić do obniżenia jakości świadczonych usług, dlatego proponuje on podjęcie konkretnych działań mających na celu reformę systemu zasilania finansowego samorządu terytorialnego zapewniającego adekwatność dochodów samorządowych do zakresu realizowanych zadań. Powinno to spowodować spadek zadłużania się tego podsektora finansów publicznych.

Początek strony


Beata Zofia Filipiak
Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego
W artykule autorka podejmuje próbę dyskusji nad szerokim podejściem do adekwatności źródeł finansowania. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie: czy można mówić o adekwatności podejścia do zewnętrznych źródeł finansowania, i jeżeli tak, to w jakim zakresie powinno się rozpatrywać tę adekwatność. Autorka prezentuje pragmatyczne przesłanki rozważań nad adekwatnością źródeł finansowania na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, omawia również podejście do adekwatności doboru zewnętrznych źródeł finansowania.

Początek strony


Beata Guziejewska
Dochody transferowe dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa. Aspekty teoretyczne a wyzwania bieżące
W relacjach fiskalnych państwo-samorząd podstawowe znaczenie mają pionowy podział dochodów publicznych oraz polityka zasilania zewnętrznego budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Rozważania zawarte w artykule koncentrują się wokół drugiego z wymienionych elementów. Problem jest o tyle istotny, o ile w aktualnie ukształtowanym systemie dochodów samorządowych w Polsce są one oparte w przeważającej mierze na dochodach o charakterze transferowym (na subwencjach i dotacjach oraz udziałach w podatkach państwowych). Autorka przedstawia teoretyczne, alternatywne formy dotowania samorządu terytorialnego w nurcie teorii federalizmu fiskalnego i konfrontuje je z aspektami polityki finansowej państwa. Duży zakres dochodów o charakterze transferowym skutkuje bowiem nie tylko ograniczeniem samodzielności finansowej, lecz także iluzjami fiskalnymi związanymi z zakłóceniami bezpośredniej odpowiedzialności fiskalnej na szczeblu lokalnym, zerwaniem szeroko rozumianych związków wickselliańskich, a w konsekwencji szkodami dla demokracji lokalnej.

Początek strony


Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska
Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego
Ustawodawca - zdaniem autorów artykułu - w zasadzie sformułował podstawowe i obiektywne kryteria podziału kwot należnych podmiotom subwencjonowanym w ramach subwencji ogólnej, z wyjątkiem rezerwy subwencji ogólnej. Kwoty są przekazywane beneficjentom sukcesywnie, tj. w ratach, przez Ministra Finansów. Tryb przekazywania kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego jest oparty bardziej na kryteriach uznaniowych, a ponadto - w zależności od rodzaju finansowanych lub dofinansowywanych zadań - polega na stosowaniu różnych form prawnych, tzn. porozumienia, umowy dotacyjnej lub decyzji donatora. Podmiotowi, który udziela dotacji, nie pozostawiono jednak swobody wyboru formy prawnej wykorzystywanej do uruchomienia dotacji.

Początek strony


Marek Dylewski
Problemy polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
Kolejne zmiany legislacyjne, zwłaszcza ustawy o finansach publicznych, coraz bardziej wpływają na politykę wydatkową jednostek samorządu terytorialnego. Widoczna jest duża swoboda i samodzielność samorządów w zakresie wydatkowania środków publicznych, ale także coraz mocniej jest ona ograniczana poprzez regulacje prawne. W artykule autor dokonuje oceny spójności systemu wydatkowania środków publicznych oraz skutków podejmowanych działań legislacyjnych na przyszłość. Zaprezentowana analiza wskazuje na chaotyczność i brak kompleksowego podejścia do problematyki związanej z realizacją zadań publicznych.

Początek strony


Jarosław Neneman, Paweł Swianiewicz
Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?
Wprowadzenie PIT komunalnego, a więc oddanie we władanie jednostkom samorządu terytorialnego części bazy podatkowej PIT, oznaczałoby nie tylko istotne zwiększenie autonomii podatkowej gmin, ale miałoby duże konsekwencje dla rozkładu dochodów z tego podatku. Założenie liniowego charakteru tego podatku - jak zauważają autorzy - powoduje znacznie bardziej równomierny rozkład dochodów podatkowych z PIT niż obecnie, co zmniejsza zapotrzebowanie na wyrównywanie poziome - spadają wpłaty i wypłaty "janosikowego". Bezpośrednimi beneficjentami omawianej koncepcji PIT komunalnego jest 88% gmin, głównie biednych, w których zamieszkuje 74% mieszkańców Polski.

Początek strony


Monika Bogucka-Felczak
System korekcyjno-wyrównawczy - postulaty de lege ferenda
Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze, jakich dokonują jedne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych, są instytucją mocno antagonizującą samorządy i wywołującą wiele negatywnych skutków dla budżetów płatników tzw. janosikowego. W opracowaniu autorka wskazuje na dysfunkcje tej instytucji oraz przedstawia propozycje zmian regulacji prawnej w tym zakresie. Obecnie obowiązujące unormowania dotyczące wpłat korekcyjno-wyrównawczych na część równoważącą i regionalną subwencji ogólnej powodują, że budzi ona uzasadnione wątpliwości co do jej funkcjonalności oraz zgodności z Konstytucją RP. Wspieranie biedniejszych samorządów stanowi zadanie państwa, które może wybierać między różnymi rozwiązaniami, a jego obowiązkiem jest poszukiwanie takich, które respektują pionowy podział dochodów pomiędzy państwo a samorząd oraz nie ingerują nadmiernie w dochody własne samorządów dokonujących wpłat.

Początek strony


Danuta Kamińska, Teresa Blacharska
Finanse miasta od nowa
Samorządowcy, a już na pewno większość skarbników, są przekonani o konieczności gruntownej zmiany systemu finansów samorządowych. Autorki w tekście postulują konieczność przyjrzenia się temu systemowi od podstaw, podkreślając, że dotychczasowa droga doprowadziła samorządy do ściany. Prawie 70% deficytu podsektora samorządowego zostało wygenerowane przez 12 miast Unii Metropolii Polskich. Oczekując szerokiej debaty, autorki stawiają tezy do dyskusji, które motywują pytaniami: czy samorządy żyją ponad stan, czy też może największe gminy, oprócz zadań lokalnych, finansują także zadania regionalne i krajowe? Standaryzacja zadań i kosztów powinna ten fakt uwzględnić.

Początek strony


Marta Tartanus-Oryszczak
Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych - znaczenie dla dalszego rozwoju i propozycja korekty
Artykuł traktuje o skutkach nowelizacji ustawy o finansach publicznych, a w szczególności o wprowadzonym nowym indywidualnym wskaźniku zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Nie kwestionując potrzeby wprowadzenia legislacji dotyczącej prawnych ograniczeń zadłużania się samorządów, autorka wskazuje istotne ograniczenia obowiązujących od początku tego roku regulacji w tym zakresie, przedstawiając jednocześnie propozycję modyfikacji sposobu wyliczania limitu zadłużenia opracowaną przez korporacje samorządowe.

Początek strony


Eugeniusz Gołembiewski
Finansowanie miast i gmin - najwyższy czas na zmiany
Artykuł odnosi się do przyczyn postępującego procesu pogarszania się stanu finansów samorządowych w Polsce. Wiele miejsca autor poświęca podatkom lokalnym pod kątem koniecznych zmian, w tym likwidacji podatkowych nonsensów, w celu uczynienia z podatków lokalnych bardziej wydajnego źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne zmiany w ustawie o podatkach lokalnych autor proponuje połączyć z jednoczesną korektą systemu wyrównawczego dochodów samorządowych w celu uczynienia go bardziej sprawiedliwym i wymagającym dla samorządów będących beneficjentami tego systemu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Od redakcji
p. 5

ARTYKUŁY

Teresa Dębowska-Romanowska
 • Dilemmas of the transformation of the local finance regime
 • p. 7

  Joanna Jagoda
 • Limits to the financial autonomy of local authorities
 • p. 12

  Krzysztof Surówka
 • Actual reduction in the financial autonomy of local authorities - degression of financial autonomy
 • p. 21

  Beata Zofia Filipiak
 • Adequacy of sources of financing of local authorities
 • p. 32

  Beata Guziejewska
 • Transfer income for local authorities in the state's financial policy. Theoretical aspects and current challenges
 • p. 45

  Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska
 • Criteria and forms of allocating grants and subsidies to local authorities
 • p. 53

  Marek Dylewski
 • Problems with the spending policy of local authorities in the light of the legal and economic conditions
 • p. 69

  Jarosław Neneman, Paweł Swianiewicz
 • What does municipal PIT mean for local authority finance?
 • p. 80

  Monika Bogucka-Felczak
 • Adjustment and compensatory system - de lege ferenda postulates
 • p. 92

  Danuta Kamińska, Teresa Blacharska
 • City finance to be renewed
 • p. 106

  Marta Tartanus-Oryszczak
 • Individual debt ratio of local authorities - significance to further development and proposition for correction
 • p. 110

  Eugeniusz Gołembiewski
 • Financing of towns and municipalities - high time for change
 • p. 114

  THE DISCUSSION

  Session: Financial autonomy of local authorities
  p. 120
  Jadwiga Glumińska-Pawlic (s. 120), Lesław Fijał (s. 120), Beata Guziejewska (s. 121), Andrzej Borodo (s. 122), Krzysztof Surówka (s. 123)

  Session: Shape of the tax system
  p. 124
  Andrzej Niezgoda (s. 124), Jadwiga Glumińska-Pawlic (s. 125), Teresa Dębowska-Romanowska (s. 126), Andrzej Borodo (s. 127), Lesław Fijał (s. 127), Monika Bogucka-Felczak (s. 128), Teresa Dębowska-Romanowska (s. 128)

  Session: Subsidies and grants in financing LAUs
  p. 129
  Andrzej Porawski (s. 129), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 131), Andrzej Niezgoda (s. 132), Jadwiga Glumińska-Pawlic (s. 133), Andrzej Borodo (s. 134)

  Session: Individual debt ratio - expected implementation problems in local authorities and possible changes in the legal regulations
  p. 134
  Ryszard Paweł Krawczyk (s. 134), Andrzej Porawski (s. 135), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 136), Beata Guziejewska (s. 138), Lesław Fijał (s. 138), Marta Tartanus-Oryszczak (s. 141), Piotr Matwiej (s. 142), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 143), Piotr Matwiej (s. 143), Lesław Fijał (s. 144), Ryszard Paweł Krawczyk (s. 144)

  PRESENTATIONS

  Catalyst Market - financing opportunities and the promotion of local authorities
  p. 145

  Index of Contents of publications in "Local Authority Finance" in 2013
  p. 150

  Index of Authors of publications in "Local Authority Finance" in 2013
  p. 154

  Table of Contents & Abstracts
  p. 156
  Teresa Dębowska-Romanowska
  Dilemmas of the transformation of the local finance regime
  "If the local authority is unable to create its own tasks, but is actually a contractor of the tasks delegated to it by law, this will never be pure decentralization, but also always a deconcentration of government tasks to a certain extent."

  Back to top


  Joanna Jagoda
  Limits to the financial autonomy of local authorities
  This article is about the characteristics of the notion of local authority financial autonomy and its limitations. The authoress specifies the basic determinants of local authority autonomy (including financial) and the factors affecting its scope. She also describes the legal measures for protecting the financial autonomy of local authorities, which include a complaint to the administrative court for a supervisory decision, an action for damages in connection with the failure to transfer public law revenue at the correct amount or within the statutory deadline or a motion to examine whether a normative act is in line with the Constitution.

  Back to top


  Krzysztof Surówka
  Actual reduction in the financial autonomy of local authorities - degression of financial autonomy
  Local authorities in Poland, just like the whole of the public finance system, have been experiencing a financial crisis since 2008. The sign of financial difficulties of local authorities is the declining operating surplus and the substantial increase in debt; the reasons primarily being the decline in local authority own income and the increase in their tasks. Consequently, this forces local authorities to draw refundable income. However, the legal limits of local authority indebtedness have the purpose of preventing their excessive indebtedness. According to the author, the continuation of such a trend for a longer period of time can lead to a reduction in the quality of the services provided, which is why he proposes taking specific action to reform the system of supplying finance to local authorities, assuring the adequacy of local authority revenue for the range of tasks performed. This should lead to a decline in indebtedness of this public finance subsector.

  Back to top


  Beata Zofia Filipiak
  Adequacy of sources of financing of local authorities
  In the article, the authoress attempts to discuss the broad approach to the adequacy of sources of financing. The objective of the considerations is to answer the question of whether it is possible to talk about the adequacy of the approach to external sources of financing and, if so, to what extent this adequacy should be assessed. The authoress presents pragmatic premises for the considerations regarding the adequacy of sources of financing on the basis of the empirical studies conducted, as well as discussing the approach to the adequacy of choosing external sources of financing.

  Back to top


  Beata Guziejewska
  Transfer income for local authorities in the state's financial policy. Theoretical aspects and current challenges
  Of fundamental importance in the fiscal relations between the state and local authorities are the vertical distribution of public income and the policy of externally supplying local authority budgets from the state budget. The considerations contained in the article focus around the latter of these elements. The problem is important, since, in the current system of local authority income in Poland, revenues are largely based on income of a transfer nature (subsidies and grants, as well as shares of state taxes). The authoress presents theoretical, alternative forms of subsidizing local authorities in line with the theory of fiscal federalism and compares them to aspects of the state's financial policy. This is because a large amount of transfer income not only results in the reduction of financial autonomy, but also fiscal illusions related to interference in direct fiscal responsibility at local level, creating a broadly-understood Wicksellian disequilibrium and, consequently, damage to local democracy.

  Back to top


  Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska
  Criteria and forms of allocating grants and subsidies to local authorities
  According to the authors, the legislator has essentially formulated basic and objective criteria for allocating amounts due to subsidized entities within the framework of the general subsidy, with the exception of the reserve from the general subsidy. These amounts are transferred to beneficiaries successively, i.e. in instalments, by the Minister of Finance. The procedure for transferring the amounts of grants to local authorities is based more on discretionary criteria and, furthermore, depends on the type of task financed or co-financed and is based on the use of various legal forms, i.e. an understanding, a grant agreement or a decision of the donor. However, the entity which provides the grant has not been left with the freedom to choose the legal form used to activate the grant.

  Back to top


  Marek Dylewski
  Problems with the spending policy of local authorities in the light of the legal and economic conditions
  Successive legislative changes, especially the Public Finance Act, increasingly affect the spending policy of local authorities. A great deal of freedom and autonomy of local authorities is noticeable in public spending, but it is also increasingly restricted by legal regulations. In this article, the author assesses the consistency of the system of spending public funds and the consequences of the legislative activities on the future. The analysis presented suggests chaos and a lack of a comprehensive approach to issues related to the performance of public tasks.

  Back to top


  Jarosław Neneman, Paweł Swianiewicz
  What does municipal PIT mean for local authority finance?
  The introduction of municipal personal income tax (PIT) and hence the transfer of a part of the personal income tax base to local authorities for use would mean not only a considerable increase in the taxation autonomy of municipalities, but would have substantial consequences for the distribution of the income from this tax. As the authors note, the assumption of the linear nature of this tax results in a much more even distribution of taxation income from personal income tax than today, reducing the need for horizontal alignment - the payments and disbursements of the "janosikowy" subsidy decline. The direct beneficiaries of this concept of the municipal PIT are 88% of municipalities, mainly the poor ones, in which 74% of the population lives.

  Back to top


  Monika Bogucka-Felczak
  Adjustment and compensatory system - de lege ferenda postulates
  Adjustment and compensatory payments made by some local authorities in favour of others are an institution which greatly antagonizes local authorities and creates numerous negative consequences for the budgets of the payers of the so-called "janosikowe" subsidy. In the article, the authoress highlights the dysfunctions of this institution and presents propositions of amendments to the legal regulations on this. The current legislation on adjustment and compensatory payments towards a part of the general and regional subsidy gives rise to the appearance of reasonable doubts as to its functionality and compliance with the Constitution of the Republic of Poland. The support of poorer local authorities is a task of the state, which may choose between various solutions, while it is obliged to look for those which respect the vertical distribution of income among the state and the local authority and do not excessively interfere with the own income of the local authorities making the payments.

  Back to top


  Danuta Kamińska, Teresa Blacharska
  City finance to be renewed
  Local authority officials, and certainly most treasurers, are convinced of the need to fundamentally change the system of local authority finance. The authoresses postulate the need to look carefully at this system from basics, emphasizing that the existing road has brought local authorities to a dead end. Almost 70% of the local authority subsector deficit has been generated by 12 cities from the Union of Polish Metropolises. Expecting an extensive debate, the authoresses raise arguments in the discussion which they justify with the questions: are local authorities living beyond their means, or perhaps, in addition to local responsibilities, are the largest municipalities also financing regional and national tasks? The standardization of tasks and costs should take this fact into account.

  Back to top


  Marta Tartanus-Oryszczak
  Individual debt ratio of local authorities - significance to further development and proposition for correction
  The article refers to the effects of the amendments to Public Finance Act, in particular, the new individual debt ratio which was introduced for local authorities. Without questioning the need to introduce legislation on the limits of local authority indebtedness, the authoress identifies the major restrictions of the legislation which has been in force since the beginning of this year, simultaneously presenting a proposition for modifying the method of calculating the limit of indebtedness reported by local authority associations.

  Back to top


  Eugeniusz Gołembiewski
  Financing of towns and municipalities - high time for change
  The article refers to the causes of the progressive deterioration of the condition of local authority finance in Poland. The author devotes a great deal of attention to local taxes in terms of the necessary changes, including the liquidation of nonsensical taxes, in order to make local taxes a more efficient source of income of local authorities. The author proposes combining the necessary changes in the Act on Local Taxes with a simultaneous adjustment to the local authority income compensatory system to make it fairer and demanding for the local authorities which are the beneficiaries of this system.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora