Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Marek Ćwiklicki, Michał Kudłacz

str. 5

Łukasz Damurski, Małgorzata Polak

str. 18

Artur J. Kożuch, Lidia Luty

str. 29

Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Sompolska-Rzechuła

str. 39

Alicja Lisowska

str. 49

Milena Stettner

str. 56

Paweł Jakubowski

str. 68

Joanna Modrzyńska

str. 77

ORZECZNICTWO

Adam Ostapski

str. 86

SPRAWOZDANIA

Anna Małkowska, Urszula Legierska
Sprawozdanie z I Warszawsko-Gdańskiego Sympozjum Naukowego "Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oczekiwania i obawy", Warszawa 19 stycznia 2017 r.
str. 90

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Marek Ćwiklicki, Michał Kudłacz
Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych
Celem artykułu jest przedstawienie wyboru narzędzi współpracy pozafinansowej samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie badań przeprowadzonych w powiecie krakowskim, w trakcie których zastosowano macierzową analizę danych. Autorzy podkreślają, że metoda wywodząca się z kompleksowego zarządzania jakością ułatwiła realizację procesu decyzyjnego poprzez wskazanie najbardziej dopasowanych narzędzi do specyfiki badanej jednostki.

Początek strony


Łukasz Damurski, Małgorzata Polak
Komunikacja społeczna w procesach multilevel governance na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wzrastająca złożoność procesów decyzyjnych zmusza samorządy do poszukiwania nowych, skutecznych i przejrzystych zarazem sposobów opracowania i wdrażania polityki rozwoju. Jednym z nich jest multilevel governance (zarządzanie wielopoziomowe, wieloszczeblowe). W artykule przestawiono projekt multilevel governance zrealizowany w latach 2013-2015 we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami wszystkich trzech typów jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), biorących udział w projekcie, opisano procesy komunikacji społecznej w działaniach typu multilevel governance. Zdaniem autorów najważniejsze wyzwania stojące przed instytucjami realizującymi projekty w formule multilevel governance dotyczą podziału zadań, obiegu informacji, zaufania i partycypacji społecznej.

Początek strony


Artur J. Kożuch, Lidia Luty
Proobywatelskie modelowanie procesów świadczenia usług publicznych w jednostkach podsektora samorządowego
W artykule autorzy przedstawiają zasady modelowania procesów występujących w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie struktury kosztów zasobów ustalonej w ramach "Rachunku kosztów standaryzujących partycypacyjnie zadania publiczne". Z tego powodu celem opracowania jest próba ukazania sposobu adaptacji działań i mechanizmów rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) do identyfikacji działań i projektowania procesów możliwych do realizacji w danej organizacji, przy relatywnie wysokiej zgodności wyników z potrzebami odbiorców usług.

Początek strony


Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Rynek nieruchomości mieszkaniowych a jakość życia ludności na poziomie lokalnym na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
Analizując gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju lokalnego, autorki skupiają uwagę na zagadnieniach związanych z potencjałem rynku nieruchomości mieszkaniowych i poziomem jakości życia ludności powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego. Celem badania jest odpowiedź na pytanie: czy pomiędzy potencjałem lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych a jakością życia mieszkańców istnieją wzajemne związki? Ze względu na złożony charakter badanych zjawisk do realizacji celu wykorzystano wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej - liniowe porządkowanie obiektów. Postępowanie badawcze przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego raportu o rozwoju społecznym z 2012 r.

Początek strony


Alicja Lisowska
Cechy polityki ochrony środowiska na poziomie gminy
Realizowana współcześnie w Polsce polityka ochrony środowiska przeszła od 1989 r. swoistą transformację. Do atrybutów polityki ochrony środowiska realizowanej na poziomie gminy można zaliczyć: wielopodmiotowość polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem pozapaństwowych aktorów, wyposażenie organów administracji samorządowej w kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, programowanie ochrony środowiska ze względu na potrzebę rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze środowiskowym, a także uznanie zasady zrównoważonego rozwoju jako fundamentalnej zasady określającej sposób realizacji zadań organów gminy z zakresu ochrony środowiska. Autorka podkreśla jednak, że są to cechy, które ze względu na zmieniające się otoczenie zarówno społeczne, jak i przyrodnicze będą z czasem ewoluowały pod względem jakościowym.

Początek strony


Milena Stettner
Zróżnicowanie potencjałów rozwojowych wybranych małych miast w województwie dolnośląskim
Badanie czynników rozwoju małych miast na przykładzie województwa dolnośląskiego, prezentowane w artykule, zostało oparte na zmianach demograficznych, aspekcie ekonomicznym oraz na podstawie stworzonej bazy danych nowo powstałych inwestycji kubaturowych po 1989 r. Celem badania było przedstawienie tych czynników oraz ich analiza pod względem wpływu na kształtowanie rozwoju, stagnację lub regres miasta. Zakres terytorialny badania to 22 małe miasta, głównie zlokalizowane w bliskiej odległości od stolicy Dolnego Śląska oraz - dla porównania - przy zachodniej granicy województwa dolnośląskiego, a tym samym granicy państwa. Dominująca funkcja oraz położenie w stosunku do dużych ośrodków miejskich - jak podkreśla autorka - to istotne aspekty w możliwości wykorzystania potencjału rozwoju małych miast, które najlepiej wykorzystują Kąty Wrocławskie, Świeradów-Zdrój oraz miasta powiatowe województwa dolnośląskiego.

Początek strony


Paweł Jakubowski
Odznaki, tytuły i nagrody nadawane zasłużonym wobec jednostek samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach, mogą tworzyć własne odznaki oraz medale honorowe w celu wyróżnienia zasług na rzecz danej społeczności. Dodatkowo samorządowe ustawy ustrojowe oraz akty prawa miejscowego przewidują możliwość nadawania honorowego obywatelstwa danej jednostki samorządu terytorialnego, a także innych tytułów honorowych. W artykule autor zwraca uwagę na przepisy odnoszące się do kwestii nagradzania zasłużonych dla społeczności lokalnej, zwłaszcza Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego powstałej w 2015 r., jak również nagrodami tworzonymi i przyznawanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejszym problemem, wymagającym reakcji ustawodawcy, jest brak możliwości powołania przez radę gminy kapituł, jako organów opiniodawczo-doradczych, przy nadawaniu honorowego obywatelstwa gminy.

Początek strony


Joanna Modrzyńska
Zasada precedencji - sposób jej ustalania i następstwa jej stosowania w praktyce urzędniczej samorządów
Artykuł jest trzecim z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (artykuły opublikowane na łamach "Samorządu Terytorialnego": Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego oraz Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym). Artykuł jest poświęcony zagadnieniom, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez administrację publiczną (zarówno na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak i centralnym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieoficjalnym. Zasada precedencji i jej praktyczne zastosowanie ma również ogromne znaczenie podczas uroczystości różnego typu, w których biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Adam Ostapski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2013 r. (II GSK 1315/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz, sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska, sędzia del. WSA Zbigniew Czarnik (sprawozdawca).
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w razie nieprzedstawienia przez przedsiębiorcę zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, uzasadnia stwierdzenie nieważności takiej decyzji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Marek Ćwiklicki, Michał Kudłacz
 • Choice of tools of non-financial collaboration of territorial self-government units with non-governmental organizations supported by a matrix data analysis
 • p. 5

  Łukasz Damurski, Małgorzata Polak
 • Public communication in multilevel governance processes using the example of the Wrocław Functional Area
 • p. 18

  Artur J. Kożuch, Lidia Luty
 • Civic-minded modelling of public service processes in territorial self-government units
 • p. 29

  Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Sompolska-Rzechuła
 • The housing market and the quality of life of the population at local level using the example of counties from the Western Pomeranian Voivodship
 • p. 39

  Alicja Lisowska
 • Features of the environmental policy at the level of the municipality
 • p. 49

  Milena Stettner
 • Diversity of development potentials of selected small towns in the Lower Silesian Voivodship
 • p. 56

  Paweł Jakubowski
 • Badges, titles and awards given for service to territorial self-government units
 • p. 68

  Joanna Modrzyńska
 • The principle of precedence - the method of determining it and the consequences of applying it in the official practice of territorial self-governments
 • p. 77

  CASE LAW

  Adam Ostapski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 December 2013 (II OSK 1315/12);critical commentary (An entrepreneur's failure to present the consent of the owner, user, manager or administrator of a building, if a point of sale is located in a block of flats, as the basis of the annulment of a licence to sell alcoholic beverages)
 • p. 86

  REPORTS

  Anna Małkowska, Urszula Legierska
  Report on the 1st Warsaw-Gdańsk Scientific Symposium and "Urban and construction code. Expectations and concerns", Warsaw 19 January 2017
  p. 90

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Marek Ćwiklicki, Michał Kudłacz
  Choice of tools of non-financial collaboration of territorial self-government units with non-governmental organizations supported by a matrix data analysis
  The objective of the article is to present a selection of tools of non-financial collaboration of territorial self-government units with non-governmental organizations using the example of studies conducted in the County of Kraków, in which a matrix data analysis was used. The authors emphasize that the method arising from comprehensive quality management has facilitated the implementation of the decision-making process by indicating the tools that are best matched to the specifics of the audited unit.

  Back to top


  Łukasz Damurski, Małgorzata Polak
  Public communication in multilevel governance processes using the example of the Wrocław Functional Area
  The increasing complexity of decision-making processes is forcing self-governments to look for new, effective and simultaneously transparent methods of preparing and implementing the development policy. One of them is multilevel governance. The article illustrates the multilevel governance project implemented in 2013-2015 in the Wrocław Functional Area. The public communication processes have been described in the activities of the multilevel governance type on the basis of interviews with representatives of all three types of territorial self-government unit (municipality, county, voivodship) involved in the project. According to the authors, the most important challenges facing institutions implementing projects in the multilevel governance formula apply to the demarcation of tasks, information flow, trust and social participation.

  Back to top


  Artur J. Kożuch, Lidia Luty
  Civic-minded modelling of public service processes in territorial self-government units
  In the article, the authors present the principles of the modelling processes taking place in territorial self-government units based on the structure of the cost of resources defi ned within the "Cost accounts standardizing participative public tasks". For this reason, the objective of the paper is to try to show how to adapt activities and activity based costing to the identification of activities and the design of processes which can be implemented in a given organization, with relatively high compliance of the results with the needs of the recipients of the services.

  Back to top


  Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Sompolska-Rzechuła
  The housing market and the quality of life of the population at local level using the example of counties from the Western Pomeranian Voivodship
  While analysing the economic and social aspects of local development, the authoresses focus their attention on issues related to the potential of the housing market and the quality of life of the population of rural counties in the Western Pomeranian Voivodship. The objective of the paper is to answer the question of whether there are any mutual connections between the potential of the local housing market and the quality of life of the inhabitants. The complex nature of the phenomena investigated required the use of selected methods of multidimensional comparative analysis - linear ordering of objects - to achieve the objective. The research was conducted on the basis of data from the Central Statistical Office publications and the National Social Development Report of 2012.

  Back to top


  Alicja Lisowska
  Features of the environmental policy at the level of the municipality
  The environmental policy pursued in modern times in Poland has undergone a unique kind of transformation since 1989. The attributes of the environmental policy pursued at the level of the municipality include multiple factors of the environmental policy, particularly regarding non-state actors, the award of environmental protection powers to bodies of territorial self-government administration, programming environmental protection because of the need to solve local problems in the environmental area, as well as acknowledging the principle of sustainable development as a fundamental principle of defi ning the method of performing the environmental tasks of the municipal authorities. However, the authoress emphasizes that these are the qualities which will evolve over time in terms of quality because of the changing social and natural environment.

  Back to top


  Milena Stettner
  Diversity of development potentials of selected small towns in the Lower Silesian Voivodship
  The study of the factors of development of small towns using the example of the Lower Silesian Voivodship presented in the article was based on demographic changes, economic aspects and the database that was developed of new large building investments after 1989. The objective of the study was to present and analyse these factors for their impact on the form of the city's development, stagnation or regress. The territorial scope of the study is 22 small towns located mainly in close proximity to the capital of Lower Silesia and - in comparison - at the western border of the Lower Silesian Voivodship and hence at the state border. According to the authoress, the dominant function and location with respect to large urban centres are important aspects of the ability to benefi t from the potential of the development of small towns, which is best performed by Kąty Wrocławskie, Świeradów-Zdrój and the county towns of the Lower Silesian Voivodship.

  Back to top


  Paweł Jakubowski
  Badges, titles and awards given for service to territorial self-government units
  In accordance with the Act on badges and uniforms, territorial self-government entities may create their own decorations and medals of honour as awards for services to a given community. In addition, the self-government systemic acts and acts of local law provide for the possibility of granting honorary citizenship of a given territorial self-government unit as well as other honorary titles. In the article, the author draws attention to the regulations on the matter of awarding honours for services to the local community, especially the Badge of Honour for Services to Territorial Self-Government which was created in 2015, as well as awards created and granted by the authorities of territorial self-government units. The most important problem, which requires a response from the law-makers, is the inability of the municipal council to appoint juries as advisory bodies when awarding honorary citizenship of the municipality.

  Back to top


  Joanna Modrzyńska
  The principle of precedence - the method of determining it and the consequences of applying it in the official practice of territorial self-governments
  The article is the third of a series of articles devoted to the practical aspects and the application of the principles of diplomatic protocol when organizing official ceremonies at the regional, national and international level (articles published in "Territorial Self-Government": Membership of the European Union - challenges for local self-governments regarding the new applications of diplomatic protocol and Diplomatic protocol and its application in official ceremonies at regional, national and international level). The article is devoted to the issues that should be taken into account, primarily when the public administration (at both local and regional, as well as central level) organizes meetings of an official and unofficial nature. The principle of precedence and its practical application is also of great importance during ceremonies of various types, involving representatives of territorial self-government units.

  Back to top


  Adam Ostapski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 December 2013 (II OSK 1315/12)
  If a point of sale is to be located in the block of flats, an entrepreneur's failure to present the consent of the building owner, user, manager or administrator justifies the annulment of a decision to issue a licence to sell alcoholic beverages.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora