Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Cezary Nowakowski, Arkadiusz Ptak

str. 5

Małgorzata Kwiatkowska

str. 17

Daniel Fic

str. 24

Krzysztof P. Wojdacki

str. 35

Aleksander Maziarz

str. 62

Władysław Grześkiewicz

str. 70

ORZECZNICTWO

Aneta Giedrewicz-Niewińska

str. 83

SPRAWOZDANIA

Anna Wierzbica "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego" Konferencja naukowa, Katowice 8-9 marca 2012 r.
str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Cezary Nowakowski, Arkadiusz Ptak
Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych
Lata 1990 i 2002 wyznaczają ważne cezury czasowe w badaniach nad lokalnymi elitami władzy. Szczególnie istotny jest rok 1990, w którym zmieniono nie tylko normatywny model władzy lokalnej, ale przede wszystkim dokonały się polityczne i społeczne przeobrażenia w lokalnym systemie politycznym. Autorzy zwracają uwagę, że rekrutacja do lokalnych elit władzy wiodła nie poprzez kooptację, ale przede wszystkim poprzez w pełni demokratyczne i rywalizacyjne wybory. W nowym systemie władzy lokalnej szczególne miejsce zajęły dwie osoby - reprezentujący władzę wykonawczą wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz stojący na czele organu uchwałodawczego (rady gminy) - przewodniczący.

Początek strony


Małgorzata Kwiatkowska
"Demokracja dialogu" w praktyce. Region Toskania i pierwsza we Włoszech ustawa o uczestnictwie obywatelskim
Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli, a także innych podmiotów działających w społeczeństwie, zmierza zarówno do poprawy jakości polityki publicznej, jak i usprawnienia procesów decyzyjnych. Mieści się ono na obszarze transformacji polityki demokratycznej, ponieważ przedstawia odpowiedź podmiotów na rosnące oczekiwania dotyczące przejrzystości i otwarcia aparatu publicznego. Artykuł prezentuje pierwszą we Włoszech ustawę o uczestnictwie obywatelskim wypracowaną w Toskanii przy współudziale mieszkańców. Ustawa, której celem jest propagowanie uczestnictwa obywatelskiego, stanowi innowacyjny instrument dający możliwości eksperymentowania z nowymi formami i metodami demokracji uczestniczącej.

Początek strony


Daniel Fic
Wpływ zmian politycznych w Rosji na kształtowanie się władzy lokalnej
Artykuł przedstawia problemy społeczne i polityczne występujące w Federacji Rosyjskiej na przestrzeni ostatnich 20 lat, a pośrednio także ich znaczenie dla tworzącego się samorządu terytorialnego. Brak konsekwencji w polityce Borysa Jelcyna oraz rozwój korupcji życia publicznego podważyły zaufanie obywateli do państwa, logiki procesu demokratyzacji i gospodarki rynkowej. Autor opisuje trudności związane z podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne jednostki terytorialne Federacji Rosyjskiej, podstawy rozwoju samorządu terytorialnego oraz ogólne informacje z nim związane.

Początek strony


Krzysztof P. Wojdacki
Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna
Artykuł charakteryzuje rozwój handlu targowiskowego w Polsce w okresie 1995-2009 oraz jego przestrzenne zróżnicowanie w układzie regionalnym (wojewódzkim). W pierwszej części na podstawie metod analizy rozwoju zjawisk w czasie (modele trendu, wskaźniki dynamiki) autor dokonuje identyfikacji kierunku i natężenia zmian głównych charakterystyk handlu targowiskowego (liczba targowisk, ich powierzchnia, liczba punktów sprzedaży drobnodetalicznych itd.) w ujęciu globalnym (Polski) oraz w układzie miasto-wieś. Drugą część autor poświęcił przestrzennemu zróżnicowania handlu targowiskowego w układzie wojewódzkim. Wykorzystując dynamiczną wielowymiarową analizę porównawczą (DWAP) i syntetyczną miarę rozwoju, zidentyfikował przy tym hierarchiczną przestrzenną strukturę handlu targowiskowego i jej zmiany w czasie.

Początek strony


Aleksander Maziarz
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów
W celu ochrony praw konsumentów ustawodawca zamieścił w katalogu zadań własnych samorządu powiatowego i samorządu województwa ochronę ich praw. Również ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na samorząd terytorialny takie zadanie, m.in. powołując do jego realizacji powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów. W artykule autor analizuje przepisy ustaw pod kątem zapewnienia ochrony praw konsumentów przez samorząd terytorialny.

Początek strony


Władysław Grześkiewicz
Egzekucja administracyjna wykonywana przez organy samorządu terytorialnego - potrzeba zmian
Znaczny przyrost zaległości i pogorszenie skuteczności egzekucji administracyjnej należności stanowiących dochody Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz wyrywkowe regulacje przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pozwalają stwierdzić, że obecny stan jest zły i wymaga usprawnienia organizacji służb egzekucyjnych. Autor zwraca uwagę na obniżenie efektywności egzekucji administracyjnej oraz potrzebę rozszerzenia kompetencji samorządowych organów egzekucyjnych. Wskazuje na istniejące uwarunkowania oraz wyzwania stojące przed organami egzekucyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, które muszą zdawać sobie sprawę, że na poprawę płynności finansowej istotny wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i opłatach stanowiących ich dochody. Artykuł diagnozuje przyczyny tego stanu i wskazuje kierunki postulowanych usprawnień.

Początek strony


Aneta Giedrewicz-Niewińska
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. (II PK 287/09)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia SN Roman Kuczyński, sędzia SN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), sędzia SN Romualda Spyt
1. Pracodawcą dyrektora domu pomocy społecznej jest powiatowa jednostka samorządowa (jednostka organizacyjna pomocy społecznej).
2. Zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych domów pomocy społecznej należy do kompetencji zarządu powiatu.
3. Nie można uznać, że błąd profesjonalnego pełnomocnika, który nie został niezwłocznie sprostowany, może stanowić podstawę do skutecznego żądania przywrócenia terminu (art. 265 kodeksu pracy) do przywrócenia do pracy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Cezary Nowakowski, Arkadiusz Ptak
 • Local authority elites in Poland on the doorstep of systemic changes
 • p. 5

  Małgorzata Kwiatkowska
 • "Dialogue democracy" in practice. Tuscany region and the fi rst Act on civic participation in Italy
 • p. 17

  Daniel Fic
 • Impact of political changes in Russia on the development of local authority
 • p. 24

  Krzysztof P. Wojdacki
 • Marketplace trading in Poland - spatial and statistical analysis
 • p. 35

  Aleksander Maziarz
 • Territorial self-government tasks regarding the protection of consumer rights
 • p. 62

  Władysław Grześkiewicz
 • Administrative enforcement conducted by the territorial self-government bodies - the need for change
 • p. 70

  CASE LAW

  Aneta Giedrewicz-Niewińska
 • Ruling of the Supreme Court of 7 April 2010 (II PK 287/09)
 • p. 83

  REPORTS

  Anna Wierzbica "Forms of cooperation of territorial self-government units" Scientifi c Conference. Katowice, 8-9 March 2012
  p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 92

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Cezary Nowakowski, Arkadiusz Ptak
  Local authority elites in Poland on the doorstep of systemic changes
  1990 and 2002 set important temporal caesuras in studies of local authority elites. Of particular importance is 1990, in which not only was the normative model of local authority changed, but primarily, political and social transformations also took place in the local political system. The authors point out that recruitment to the local authority elites took place, not through co-opting, but primarily through fully democratic and competitive elections. Two unique positions were established in the new system of local authority - the mayor (rural, urban or city mayor) representing the executive authority and the chairperson heading the resolution-making body (municipal council).

  Back to top


  Małgorzata Kwiatkowska
  "Dialogue democracy" in practice. Tuscany region and the fi rst Act on civic participation in Italy
  The involvement and participation of citizens, as well as other entities operating in society, has the aim of both improving the quality of public policy and streamlining decision-making processes. It fits into the area of democratic policy transformation, because it presents a response to the growing expectations of transparency and openness of the public administration. The article presents the first Act on civic participation in Italy developed in Tuscany in conjunction with the residents. The Act, which aims to promote civic participation, is an innovative instrument which gives the opportunity to experiment with new forms and methods of participatory democracy.

  Back to top


  Daniel Fic
  Impact of political changes in Russia on the development of local authority
  The article presents the social and political problems appearing in the Russian Federation over the past 20 years, as well as, indirectly, their significance to territorial self-government, which is in the process of formation. The lack of consistency of Boris Yeltsin's politics and the proliferation of corruption in public life have undermined public confidence in the State, the logic of the democratization process and the market economy. The author describes the difficulties related to the demarcation of power between the individual territorial units of the Russian Federation, the bases of the development of self-government and the relaged general information.

  Back to top


  Krzysztof P. Wojdacki
  Marketplace trading in Poland - spatial and statistical analysis
  The article describes the development of marketplace trading in Poland during the period from 1995 to 2009 and its spatial differentiation in regional (voivodship) terms. In the fi rst part, based on the methods of analyzing the development of phenomena over time (trend models, growth rates), the author identifies the direction and intensity of the changes in the main characteristics of marketplace trading (number of markets, their surface area, the number of small retailing points, etc.) in global terms (Poland) and in an urban-rural comparison. The author devoted the second part to spatial differentiation in marketplace trading within the voivodship. Using a dynamic multi-dimensional comparative analysis (DMCA) and a summary measure of development, he simultaneously identified the hierarchical structure of marketplace trading and its changes over time.

  Back to top


  Aleksander Maziarz
  Territorial self-government tasks regarding the protection of consumer rights
  In order to protect consumer rights, the legislator included the protection of their rights in the list of the county and voivodship self-governments'own tasks. The Act on competition and consumer protection also imposes such a task on the territorial self-government, among others by appointing a county (city) consumer rights ombudsman for implementing it. In the article, the author analyses the laws in terms of the assurance of the protection of consumer rights by the territorial self-government.

  Back to top


  Władysław Grześkiewicz
  Administrative enforcement conducted by the territorial self-government bodies - the need for change
  A substantial increase in arrears and a deterioration in the effectiveness of administrative enforcement of receivables constituting revenue to the State Treasury and territorial self-governments, as well as random adjustments to the provisions of the Act on enforcement proceedings in administration, enable the conclusion to be drawn that the current situation is poor and requires improvement of the organization of the enforcement services. The author draws attention to the decline in the effectiveness of administrative enforcement and the need to increase self-government enforcement powers. He notes the existing conditions and challenges facing enforcement authorities of territorial self-governments which need to be aware that financial liquidity is significantly affected by the level of arrears in taxes and charges constituting their revenue. The article diagnoses the reasons for such a condition and indicates the directions of the postulated improvements.

  Back to top


  Aneta Giedrewicz-Niewińska
  Ruling of the Supreme Court of 7 April 2010 (II PK 287/09)
  1. The employer of the social welfare home director is the county self-government unit (social welfare organizational unit).
  2. Engaging and dismissing directors of county social welfare homes lies within the powers of the county board.
  3. It cannot be accepted that an error of a professional proxy, which has not been corrected immediately, can constitute grounds for an effective demand to restore the period (Article 265 of the Labour Code) for reinstatement at work.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora