Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Hubert Izdebski

str. 5

Piotr Zygadło

str. 17

Tomasz Zaborowski

str. 32

Przemysław Śleszyński

str. 45

Igor Zachariasz

str. 62

Stanisław Faliński

str. 73

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 84

Mariusz Kotulski

str. 88

Table of Contents & Abstracts
str. 93
Hubert Izdebski
Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną ("janosikowe") z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego
W artykule autor analizuje, na tle obowiązującego od 2004 r. stanu prawnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w szczególności postanowienia sygnalizacyjnego z 26.02.2013 r.), funkcjonowanie instytucji wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz wpłat na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. Dokonywany transfer - co podkreśla autor - na różne sposoby dyskryminuje największych płatników netto "janosikowego", czyli m.st. Warszawę (jako miasto na prawach powiatu) oraz województwo mazowieckie (jako praktycznie jedynego płatnika netto), w coraz silniejszym stopniu utrudniając im, w sytuacji spadku dochodów podatkowych, któremu nie towarzyszy odpowiedni spadek wysokości wpłat, wykonywanie zadań publicznych.

Początek strony


Piotr Zygadło
System redystrybucji finansowej na rzecz województw. Przypadek Mazowsza
Artykuł porusza zagadnienie funkcjonowania systemu redystrybucji finansowej pomiędzy budżetami jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu województw, w tym przede wszystkim województwa mazowieckiego. Wyniki przeprowadzonej analizy za lata 2004-2011 wskazują na znaczące obciążenie budżetu samorządu województwa mazowieckiego na rzecz innych województw, również w sytuacji uwzględnienia całości transferów z budżetu państwa. Konieczność dokonywania wpłat wyrównawczych nie tylko ogranicza możliwości rozwoju tego województwa, lecz stanowi istotny czynnik wymuszający jego zadłużenie. Z przedstawionych danych wynika, że mechanizm wyrównawczy jest na tyle silny, iż prowadzi do znaczącego wyrównania dochodów ogółem "do dyspozycji" per capita (tj. po skorygowaniu o dokonane wpłaty obowiązkowe). W opracowaniu autor wskazuje słabości systemu redystrybucyjnego, którego głównym celem jest wyrównywanie dochodów regionów, a nie dążenie do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju regionów.

Początek strony


Tomasz Zaborowski
Zrównoważony rozwój regionu czy dalszy wzrost dysproporcji? Komentarz do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze
W artykule autor komentuje projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze z 5.04.2013 r. oraz przeprowadza ocenę diagnozy stanu gospodarki oraz zagospodarowania przestrzennego województwa, zwracając tym szczególną uwagę na trafność opisu procesów w dziedzinie koncentracji ludności, osadnictwa i aktywności gospodarczej. Dokonuje ponadto ewaluacji zgodności diagnozy z proponowanymi celami rozwojowymi, a postulowane cele i kierunki działań ocenia pod kątem zgodności z zasadami rozwoju przestrzennego wynikającymi z paradygmatu rozwoju zrównoważonego oraz z polityką przestrzenną prowadzoną w krajach zachodnioeuropejskich.

Początek strony


Przemysław Śleszyński
Migracje na obszarze metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej
W artykule zamieszczono ocenę procesów migracyjnych w rejonie Warszawy z punktu widzenia planowego kształtowania struktur przestrzennych i prowadzenia polityki miejskiej. Procesy te na obszarach zurbanizowanych są warunkowane czynnikami ekonomicznymi, mieszkaniowymi, demograficznymi i urbanistyczno-infrastrukturalnymi. Na tym tle autor przedstawia analizę empiryczną wolumenu, natężenia i kierunków przemieszczeń o charakterze rezydencjalnym, wykorzystując rejestrowane dane GUS dotyczące napływów i odpływów według gmin (1995-2010) oraz międzygminne macierze przepływów za lata 2003, 2006 i 2009.

Początek strony


Igor Zachariasz
Koncepcja województwa stołecznego a perspektywa metropolitan governance
Głoszony w ramach metropolitan governance pogląd, że wprowadzanie na obszarach metropolitalnych różnorodnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego jest alternatywą dla ustanowienia na tym obszarze jednostki zasadniczego podziału terytorialnego - w ocenie autora - jest błędny, ponieważ nie bierze pod uwagę istotnościowej różnicy pomiędzy sferą wewnętrzną działania administracji a problemem podziału władzy w układzie terytorialnym. Zły podział władzy nie może być korygowany w drodze instrumentów współpracy jednostek administracji publicznej, co dobrze ilustruje historia ustroju Warszawy.

Początek strony


Stanisław Faliński
Geneza warszawskiego "Siedmiogrodu"
Artykuł jest poświęcony działaniom, w wyniku których w 1990 r. wprowadzono w Warszawie zdecentralizowany ustrój samorządu terytorialnego. Autor opisuje aktywność w tym zakresie środowiska politycznego, czyli warszawskie komitety obywatelskie "Solidarność" i Warszawskie Porozumienie Komitetów Obywatelskich "Solidarność", w których pojawiła się idea decentralizacji. Przedstawia także pierwsze pomysły i projekty ustaw dotyczące zdecentralizowanego ustroju miasta stołecznego oraz dyskusje prowadzone na ten temat w parlamencie i na łamach prasy.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 27 listopada 2007 r. w sprawie Judith Hamer v. Belgia, skarga nr 21861/03
1. Pojęcie oskarżenia w sprawie karnej na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ma charakter autonomiczny. Istotne dla oceny charakteru środka są trzy kryteria: klasyfikacja danego czynu na gruncie prawa krajowego, charakter czynu oraz dolegliwość kary.
2. Według standardów EKPCz nakaz rozbiórki obiektu budowlanego wzniesionego bez wymaganego pozwolenia ma charakter sankcji karnej, której stosowanie podlega ocenie z punktu widzenia kryteriów określonych w art. 6 ust. 1 EKPCz.

Początek strony


Mariusz Kotulski
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 sierpnia 2012 r. (II SA/Kr 572/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Andrzej Irla, sędzia NSA Andrzej Niecikowski, sędzia WSA Krystyna Daniel (sprawozdawca)
1. Strona, której decyzja zostaje doręczona w trybie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, jest uprawniona do skutecznego wniesienia odwołania także w terminie przed upływem 14 dni od wywieszenia ogłoszenia.
2. Specyficzny charakter doręczeń w trybie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, który służy przede wszystkim szybkiemu informowaniu wszystkich zainteresowanych o wydaniu aktu prawnego, nie uzasadnia w żaden sposób przyjmowania jednolitej daty "doręczenia" decyzji w ww. trybie w zakresie początkowego terminu do złożenia środka odwoławczego.

Początek strony


 

Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Hubert Izdebski
 • Functioning of the institution of contributions to the general subsidy ("Janosikowe") from the point of view of finance of the Capital City of Warsaw and the Mazowieckie Voivodship
 • p. 5

  Piotr Zygadło
 • The financial redistribution system for the voivodships. The case of Mazowsze
 • p. 17

  Tomasz Zaborowski
 • Sustainable development of the region or further increase in disparity? Commentary on the Mazowieckie Voivodship Development Strategy to 2030, Innovative Mazowsze
 • p. 32

  Przemysław Śleszyński
 • Migration within the Warsaw metropolitan area: considerations and conclusions for the urban and spatial policy
 • p. 45

  Igor Zachariasz
 • Concept of a capital voivodship and perspective of metropolitan governance
 • p. 62

  Stanisław Faliński
 • Origin of Warsaw's "Transylvania"
 • p. 73

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the European Court of Human Rights of 27 November 2007 in Judith Hamer v. Belgium, complaint No. 21861/03
 • p. 84

  Mariusz Kotulski
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 14 August 2012 (II SA/Kr 572/12); critical commentary
 • p. 88

  Table of Contents & Abstracts
  p. 93
  Hubert Izdebski
  Functioning of the institution of contributions to the general subsidy ("Janosikowe") from the point of view of finance of the Capital City of Warsaw and the Mazowieckie Voivodship
  In this article, the author analyses the functioning of the institution of contributions towards the compensating part of the general subsidy for municipalities and counties and contributions to the regional part of the general subsidy for voivodships in the light of the legal situation in force since 2004 and the case law of the Constitutional Tribunal (in particular, the indication decision of 26 February 2013). As the author emphasizes, the transfer which takes place discriminates against the largest net contributors of the "Janosikowe" subsidy, namely the Capital City of Warsaw (as a city with the rights of a county) and the Mazowieckie Voivodship (as practically the only net payer), in various ways, making it increasingly difficult for them to fulfil their public tasks in the situation of declining income tax, which is not accompanied by a corresponding decline in contributions.

  Back to top


  Piotr Zygadło
  The financial redistribution system for the voivodships. The case of Mazowsze
  The article discusses the functioning of the system of financial redistribution among the budgets of territorial self-government units, with particular emphasis on the level of voivodships, including primarily the Mazowsze Voivodship. The results of the analysis for the years 2004-2011 show a substantial charge made on the budget of the Mazowsze Voivodship self-government to the favour of other voivodships, even in the situation where account is taken of all transfers from the state budget. The need for compensatory payments not only reduces the opportunities for the development of this voivodship, but it is a significant factor forcing it to assume debt. The data presented shows that the compensatory mechanism is so strong that it is leading to a substantial equalization of total "disposable" per capita income (i.e. after the adjustment for the obligatory contributions). In the article, the author indicates the weaknesses of the redistribution system, the main objective of which is to equalize the income of the regions and not to seek to ensure optimal conditions for the development of the regions.

  Back to top


  Tomasz Zaborowski
  Sustainable development of the region or further increase in disparity? Commentary on the Mazowieckie Voivodship Development Strategy to 2030, Innovative Mazowsze
  In this article, the author comments on the draft of the Mazowieckie Voivodship Development Strategy to 2030, Innovative Mazowsze of 5 April 2013 and assesses the diagnosis of the condition of the voivodship's economy and land development, paying particular attention to the correctness of the description of the processes in the areas of population concentration, settlement and economic activity. In addition, he evaluates the compliance of the diagnosis, with the proposed development objectives, whereas he assesses the postulated objectives and directions of activity in terms of compliance with the principles of spatial development arising from the sustainable development paradigm and the spatial policy pursued in Western European countries.

  Back to top


  Przemysław Śleszyński
  Migration within the Warsaw metropolitan area: considerations and conclusions for the urban and spatial policy
  The article contains an assessment of the migration processes in the Warsaw region from the point of view of the planned shape of spatial structures and the pursuit of urban policy. In urbanized areas, these processes are conditioned by economic, housing, demographic and urban-infrastructure factors. In this light, the author presents an empirical analysis of the volume, intensity and direction of migration of a residential nature, using data registered by the Central Statistical Office on inflows and outflows by municipality (1995-2010), and inter-municipality matrices of flows for 2003, 2006 and 2009.

  Back to top


  Igor Zachariasz
  Concept of a capital voivodship and perspective of metropolitan governance
  The author considers the view presented within the framework of metropolitan governance that the introduction of various forms of cooperation with territorial self-government bodies in metropolitan areas is an alternative to establishing units from the basic territorial division in this area to be incorrect, since it does not take into consideration the essential difference between the internal sphere of operation of administration and the problem of distributing authority territorially. Erroneous sharing of authority cannot be corrected by instruments of cooperation between public administration units, which is well illustrated by the history of Warsaw's system.

  Back to top


  Stanisław Faliński
  Origin of Warsaw's "Transylvania"
  The article is devoted to activities which resulted in the introduction of a decentralized system of territorial self-government into Warsaw in 1990. The author describes the activity of the political environment in this respect, namely the Warsaw civic committees of "Solidarity" and the "Solidarity" Warsaw Agreement on Civic Committees, in which the idea of decentralization appeared. He also presents the initial ideas and draft legislation on the decentralized political system of the capital city, as well as discussions on this matter in the Parliament and in the press.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the European Court of Human Rights of 27 November 2007 in Judith Hamer v. Belgium, complaint No. 21861/03
  1. The notion of indictment in a criminal case under the European Convention on Human Rights is of an autonomous nature. There are three criteria to be taken into account when it is being decided whether a person was charged with a criminal offence: the classification of the offence under national law, the nature of the offence, and the degree of severity of the penalty.
  2. According to the standards of the ECHR, the order to demolish a house which was built without planning permission is of the nature of a criminal penalty, the application of which is subject to assessment from the point of view of the criteria specified in Article 6 (1) of the ECHR.

  Back to top


  Mariusz Kotulski
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 14 August 2012 (II SA/Kr 572/12); critical commentary
  1. A party, whose decision is served in accordance in the procedure laid down in Article 49 of the Administrative Procedures Code, is also entitled to effectively file an appeal within a deadline of 14 days of the publication of the notice.
  2. The specific nature of service in the procedure laid down in Article 49 of the Administrative Procedures Code, which is primarily intended to quickly inform all interested parties that a legal act has been issued, does not, in any way, justify a uniform date of "service" of a decision in this procedure regarding the initial period for filing an appeal.

  Back to top
  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora