Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Bartosz Abramowicz

str. 5

Michał Bitner

str. 24

Helena Szewczyk

str. 62

Magdalena Habdas, Joanna Jagoda

str. 75

ORZECZNICTWO

Paweł Daniel

str. 83

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 92
Bartosz Abramowicz
Partycypacja społeczna w Polsce w kontekście reform samorządowych po 1990 r.
Samorządność lokalna funkcjonująca w Polsce w prawdziwie demokratycznym wydaniu już ponad 20 lat powinna - zdaniem autora - skłaniać do krytycznego namysłu nad jej stanem i perspektywami rozwoju. Bilans rozwiązań, które sprawdziły się, i tych, które okazały się dysfunkcyjne, prezentuje się rozmaicie, w zależności od grup i środowisk, które chcą podjąć intelektualny wysiłek jego sporządzenia. W każdym przypadku jest on koniecznym punktem wyjścia przyszłych (lepszych) normatywnych uregulowań, które będą rzutować na sferę społecznej praktyki. Ta ostatnia bowiem - rozpatrywana w kontekście partycypacji mieszkańców wspólnot samorządowych w procesach decyzyjnych - powinna być wspierana przez przepisy prawa zapewniające realny wpływ obywateli w zakresie kształtowania otaczającej ich rzeczywistości społecznej.

Początek strony


Michał Bitner
Reguła deficytowa jako zasadniczy element "złotej zasady finansów publicznych" w jed nostkach władzy terytorialnej - próba syntezy
Artykuł zawiera porównawczą analizę zasady zrównoważonego budżetu jednostek władzy terytorialnej w wybranych krajach (USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja). Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego stanowi jedną z alternatywnych koncepcji tzw. "złotej zasady finansów publicznych". Przedmiotem analizy jest w szczególności podmiotowy i przedmiotowy zakres zasady zrównoważonego budżetu oraz zakres ewentualnych wyłączeń, stosowanie zasady w cyklu budżetowym, mechanizmy gwarantujących przestrzeganie zasady oraz ewentualne mechanizmy naprawcze. Autor oparł badanie na analizie norm prawnych, z uwzględnieniem piśmiennictwa oraz praktyki stosowania reguł fiskalnych w poszczególnych krajach.

Początek strony


Helena Szewczyk
Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Opracowanie ukazuje istniejące rozwiązania prawne w zakresie ochrony przed korupcją w jednostkach samorządu terytorialnego zawarte w ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Autorka omawia ustawową regulację zakazu zatrudniania krewnych i powinowatych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz obowiązku powstrzymywania się od zajęć dodatkowych przez pracowników samorządowych. Z kolei regulacja prawna obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zawarta w ustawie stanowi jedno z istotnych ograniczeń antykorupcyjnych w polskim ustawodawstwie.

Początek strony


Magdalena Habdas, Joanna Jagoda
Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości
W artykule autorki analizują obowiązujące regulacje - które dotyczą utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, w tym polegające na usunięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości - w celu ustalenia, z jakich przepisów wynika obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, kogo obciąża oraz kto może ponosić odpowiedzialność za niewykonywanie tego obowiązku na podstawie prawa wykroczeń. Autorki stwierdzają, że niedopuszczalne i pozbawione podstaw prawnych jest, zdarzające się w praktyce, pociąganie do odpowiedzialności karnej (wykroczeniowej) zarządu drogi lub jego pracownika w sytuacji, gdy naruszenie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku polega na nieuprzątnięciu śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników miejskich.

Początek strony


Paweł Daniel
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17 maja 2011 r. (II SA/Po 71/11)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Tomasz Świstak (sprawozdawca), sędzia WSA Barbara Drzazga, sędzia WSA Wiesława Batorowicz
Norma kompetencyjna zawarta w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie przyznaje organom wydającym decyzje w przedmiocie warunków zabudowy uprawnienia do swobodnego modyfikowania w tych decyzjach reguł ogólnych usytuowania budynków względem granicy działki określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia. Nakłada ona jedynie na organy administracji architektoniczno-budowlanej wydające pozwolenia na budowę obowiązek respektowania rozstrzygnięć dotyczących zlokalizowania obiektu na działce zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, względnie w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy. Taka odmienna i stanowiąca wyjątek od zasad ogólnych lokalizacja inwestycji na działce wynikająca z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy musi przy tym znajdować uzasadnienie w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu i służyć zapewnieniu ładu przestrzennego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Bartosz Abramowicz
 • Civic participation after 1990 in the context of self-government reforms
 • p. 5

  Michał Bitner
 • Deficit rule as a key element of the "Golden Principle of Public Finance" in territorial self-government units - attempt to generalize and draw conclusions
 • p. 24

  Helena Szewczyk
 • Anti-corruption prohibitions and restrictions in the Act on self-government employees of 21 November 2008
 • p. 62

  Magdalena Habdas, Joanna Jagoda
 • Misdemeanour liability of a road management worker in connection with the obligation to maintain cleanliness and order around real property
 • p. 75

  CASE LAW

  Paweł Daniel
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 17 May 2011 (II SA/Po 71/11) - approving commentary
 • p. 83

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 89

  Table of Contents & Abstracts
  p. 92
  Bartosz Abramowicz
  Civic participation after 1990 in the context of self-government reforms
  According to the author, local self-governance, which has been functioning in Poland in a truly democratic version for more than 20 years, should incite a critical reflection on its condition and development prospects. The balance of the solutions which proved successful and those which have proved dysfunctional is presented in a variety of ways, depending on the groups and environments which want to exert the intellectual effort to prepare it. In any case, it is a necessary starting point for future (better) regulations, which will affect the practice of civic activity.

  Back to top


  Michał Bitner
  Deficit rule as a key element of the "Golden Principle of Public Finance" in territorial self-government units - attempt to generalize and draw conclusions
  The article presents a comparative analysis of the principle of the balanced budget at sub-central level (state / regional and local governments) in selected countries (USA, Germany, United Kingdom and France). The principle of the balanced current budget is one of the alternative concepts of the so-called Golden Principle of public finance. The analysis focuses on the scope of the balanced budget requirement (revenue and expenditure included and excluded), the application of the principle at various stages of the budget process, enforcement mechanisms and potential remedial measures. The research was based on the analysis of the legislation and a review of literature, as well as the practice of applying the fiscal rules in the individual counties.

  Back to top


  Helena Szewczyk
  Anti-corruption prohibitions and restrictions in the Act on self-government employees of 21 November 2008
  The article presents the existing legal solutions contained in the Act on self-government employees of 21 November 2008 regarding protection against corruption in self-government units. The authoress discusses the statutory regulation preventing the employment of relatives through consanguinity and affinity in self-government organizational units, as referred to in Article 2 of the Act, as well as the obligation of self-government employees to refrain from having additional occupations. In turn, the legal regulation regarding the obligation of self-government employees to submit property declarations and statements on conducting business, as contained in the Act, is one of the key restrictions on corruption in Polish legislation.

  Back to top


  Magdalena Habdas, Joanna Jagoda
  Misdemeanour liability of a road management worker in connection with the obligation to maintain cleanliness and order around real property
  In the article, the authoresses analyse the applicable regulations - which apply to cleanliness and order within the vicinity of real property, including clearing mud, snow, ice and other contaminants from pavements located along these properties - in order to establish the regulations from which the obligation to maintain cleanliness and order within the vicinity of real property arises, who is responsible and who can be held liable for failing to perform this obligation on the basis of the Misdemeanour Law. The authoresses note that it is unacceptable and legally groundless to hold the road manager or its employee criminally liable (for a misdemeanour), which happens in practice, in a situation where the breach of the obligations regarding the maintenance of cleanliness and order involves the failure to clear snow and other pollutants from urban pavements.

  Back to top


  Paweł Daniel
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 17 May 2011 (II SA/Po 71/11) - approving commentary
  The standard regarding competence contained in § 12 (2) of the Regulation of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on the technical conditions which buildings and their positioning should reflect does not grant the authorities issuing planning permission the right to freely modify the general rules regarding the positioning of buildings with respect to the plot of land, as specified in § 12 (1) of the Regulation, in these decisions. It only imposes the obligation on the architectural/construction administration issuing building permission to respect the decisions regarding the positioning of the building on the plot of land which are contained in the land use plans, or in the planning permission decisions. Such a different positioning of the facility on the land, which constitutes an exception to the general rules and which arises from the planning permission, must be justified by the analysis of the functions, as well as the features of the development and the use of the land and must serve the purpose of assuring spatial order.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora