Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
51,97 51,97
Cena regularna: 57,75
57,75
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińSłowo wstępne
str. 5

Z PIERWSZEGO NUMERU "SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

Michał Kulesza
Od redakcji
str. 7

Michał Kulesza
Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego)
str. 8

ARTYKUŁY

Jerzy KorczakSłowo wstępne
str. 5

Z PIERWSZEGO NUMERU "SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

Michał Kulesza
Od redakcji
str. 7

Michał Kulesza
Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego)
str. 8

ARTYKUŁY

Jerzy Korczak

str. 14

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

str. 29

Joanna Salachna, Anna Ostrowska

str. 51

Marek Szydło

str. 62

Bartosz Rakoczy

str. 72

ORZECZNICTWO

Dariusz Felcenloben

str. 82

SPRAWOZDANIA

Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki
str. 91

Nagroda im. Grzegorza Palki dla redaktora naczelnego "Samorządu Terytorialnego"
str. 93

KONKURS

Ogłoszenie o XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie obronione w 2016 r. - przypomnienie
str. 94

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Jerzy Korczak
Piśmiennictwo samorządowe i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Z perspektywy 25-lecia miesięcznika "Samorząd Terytorialny"
W artykule autor przyjmuje tezę, że doktryna wywiera wpływ na kształtowanie się przedmiotu jej badań, w tym przypadku na stan prawa i jego stosowanie. Następuje to dzięki formułowanym w jej publikacjach analizach doktrynalnych prawa pozytywnego, które prowadzą do określonych wniosków de lege ferenda i de lege lata, co może dawać szansę na ich uwzględnienie przez prawodawcę. Równie znaczący jest wpływ doktryny na orzecznictwo sądowe przez formułowane komentarze doktrynalne do poszczególnych orzeczeń. Wreszcie doktryna wpływa na praktykę stosowania prawa przez doktrynalną interpretację jego przepisów, zwłaszcza tych, które z racji swej niejasności sprawiają problemy ich adresatom w wykonywaniu zawartych w nich norm prawa. Doktryna to nie tylko obszerne monografie, prace zbiorowe czy podręczniki akademickie, ale też czasopisma naukowe. Wydaje się, że zwłaszcza w takim obszarze stosowania prawa jak samorząd terytorialny publikowanie artykułów naukowych w periodycznie ukazujących się czasopismach, komentowanie zmieniającego się prawa oraz pewnych zjawisk praktycznych odgrywa znacznie większą rolę, z racji bezpośredniości czasowej, niż ukazujące się z dystansem czasowych obszerniejsze opracowanie doktrynalne. Powyższą tezę autor ilustruje przykładem Miesięcznika "Samorząd Terytorialny", którego 25-lecie przypada na rok obecny i który od stycznia 1991 r. nieprzerwanie towarzyszy legislacji, judykaturze i praktyce samorządu terytorialnego w Polsce.

Początek strony


Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - propozycja usprawnienia
Artykuł przedstawia kształt obecnego systemu wyrównawczego sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i przedstawia koncepcję zmian w tym zakresie. Zmiany te polegałyby na połączeniu części wyrównawczej i równoważącej (regionalnej) subwencji ogólnej oraz na uwzględnieniu wskaźników odnoszących się do potrzeb wydatkowych, a nie tylko wielkości dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiona koncepcja odwołuje się zarówno do doświadczeń innych krajów europejskich, jak i do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na temat obecnej subwencji regionalnej.

Początek strony


Joanna M. Salachna, Anna Ostrowska
Standardy legislacji samorządowej na przykładzie uchwał w sprawie trybu udzielania dotacji oświatowych
Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych stanowią doskonały probierz do przeprowadzenia analizy kompetencji legislacyjnych tych organów. Ponad 20-letnie funkcjonowanie powyższych uchwał ujawnia bowiem zjawisko systematycznego rozszerzania ich treści, którego podstawą były kolejne nowelizacje art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, obejmujące również zmiany normy upoważniającej do ich wydania. Niejednokrotnie rozszerzanie treści powyższych uchwał wynika także z lokalnych uwarunkowań, czyli istniejących na terenie danej gminy lub powiatu stosunków między samorządem a niesamorządowymi jednostkami oświaty. Artykuł ma na celu ukazanie dwóch powyższych aspektów (wykonawczego i lokalnego) uchwał w sprawie trybu udzielania dotacji oświatowych, a także przeprowadzenie ich analizy w świetle standardów samorządowej legislacji. W artykule uwzględniono również nowelizację ustawy o systemie oświaty z 23.06.2016 r., ukazując jej pozytywny wpływ na tekst powyższej uchwały oraz na ustabilizowanie stosunków prawnych między dotującymi jednostkami samorządu terytorialnego a dotowanymi jednostkami systemu oświaty.

Początek strony


Marek Szydło
Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych
W świetle znowelizowanego w czerwcu 2016 r. art. 3 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych, kwalifikacja poszczególnych osób prawnych jako zamawiających, w tym także spółek komunalnych, wchodzi w grę jedynie wyjątkowo, po spełnieniu bardzo rozbudowanych i rzadko w praktyce łącznie istniejących przesłanek. Nowelizując wspomniany przepis, ustawodawca dążył do realizacji słusznych celów, jakimi są większa pewność i bezpieczeństwo prawne adresatów oraz zawężenie nadmiernie szerokiego dotychczas kręgu zamawiających w rozumieniu powołanego przepisu. W efekcie jednak - jak na co zwraca uwagę autor - polski ustawodawca posunął się w tych swoich działaniach "deregulacyjnych" trochę zbyt daleko.

Początek strony


Bartosz Rakoczy
Wpływ aktów prawa miejscowego na wolność działalności gospodarczej na przykładzie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminach odgrywają istotną rolę w działalności przedsiębiorców świadczących usługi regulowane tymi regulaminami. Regulaminy te choć są aktami prawa miejscowego, to jednak w istotny sposób wpływają na wolność działalności gospodarczej, nakładając na przedsiębiorcę określone obowiązki oraz ograniczając tę wolność. Zdaniem autora wątpliwość może budzić już sama możliwość ograniczania wolności działalności gospodarczej poprzez akt prawa miejscowego, niemniej jednak Trybunał Konstytucyjny taką możliwość dopuszcza; są to bowiem akty wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego.

Początek strony


Dariusz Felcenloben
Uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia SN Jan Górowski, sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca), sędzia SN Karol Weitz.
Problematyka, której dotyczy glosowana uchwała Sądu Najwyższego, odnosi się do problemu dopuszczalności dokonania przez wieczystego użytkownika podziału gruntów oddanych mu w użytkowanie wieczyste. W odniesieniu do przepisów materialnego prawa administracyjnego ustalających zasady dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, norm prawa cywilnego zakreślających granice wykonywania prawa wieczystego użytkowania oraz przepisów proceduralnych prawa cywilnego regulujących zasady postępowania wieczystoksięgowego, wykazano, że uprawnienie do dokonania przez wieczystego użytkownika podziału geodezyjnego, wieczystoksięgowego i prawnego tych gruntów, mieści się w granicach przyznanych mu ustawowych uprawnień do rozporządzania tym prawem.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Introduction
p. 5

FROM THE FIRST ISSUE OF "TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT"

Michał Kulesza
Editor's note
p. 7

Michał Kulesza
Threats to reform (the tasks and powers of territorial self-government)
p. 8

ARTICLES

Jerzy Korczak
 • Territorial self-government literature and its impact on the functioning of territorial self-government. From the point of view of the 25th anniversary of the monthly "Territorial Self-Government"
 • p. 14

  Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
 • System equalizing the financial situation of territorial self-governments in Poland - proposal for improvements
 • p. 29

  Joanna Salachna, Anna Ostrowska
 • Standards of territorial self-government legislation using the example of resolutions on the procedure for awarding education grants
 • p. 51

  Marek Szydło
 • Municipal companies as public law entities in the revised Public Procurement Law
 • p. 62

  Bartosz Rakoczy
 • Impact of local law on business activity freedom using the example of the regulations on the supply of water and the discharge of sewage, as well as the regulations on maintaining cleanliness and order in the municipality
 • p. 72

  CASE LAW

  Dariusz Felcenloben
 • Resolution of the Supreme Court of 13 March 2015 (II CSP 116/14); critical commentary
 • p. 82

  REPORTS

  Meeting minutes of the Jury of the Grzegorz Palka Award
  p. 91

  Grzegorz Palki award to the Editor-in-Chief of "Territorial Self-Government"
  p. 93

  COMPETITION

  Announcement of the XIV edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2016 - reminder
  p. 94

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Jerzy Korczak
  Territorial self-government literature and its impact on the functioning of territorial self-government. From the point of view of the 25th anniversary of the monthly "Territorial Self-Government"
  In the article, the author argues that the doctrine of the law has an influence on the development of the subject matter of its research, in this case,on the state of the law and its application. This takes place as a result of the analyses of doctrinal positive law formulated in its publications, which lead to specific de lege ferenda and de lege lata conclusions, which could give the opportunity for the legislature to consider them. Of equal importance is the effect of the legal doctrine on case law through the doctrinal commentaries formulated about individual judgements. Finally,the doctrine affects the practice of applying the law through the doctrinal interpretation of its provisions, especially those which create problems for their addressees in the implementation of the legal norms contained in them because of their ambiguity. The doctrine is not only an extensive compendium of monographs, collective works and text books, but also scholarly journals. It appears that, particularly in such an area of applying the law as territorial self-government, the publication of scholarly articles in periodically appearing magazines commenting on the changing law and certain practical phenomena plays a much bigger role because of its immediacy than doctrinal studies appearing later. The author illustrates this argument with an example of the Monthly "Territorial Self-Government", the 25th anniversary of which is this year and which has been accompanying legislation, the judicature and the practice of territorial self-government in Poland uninterruptedly since January 1991.

  Back to top


  Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
  System equalizing the financial situation of territorial self-governments in Poland - proposal for improvements
  The article presents the shape of the current system for equalizing the financial situation of territorial self-government units in Poland and presents a concept of change in this respect. These changes largely involve the combination of the equalization and the balancing (regional) part of the general subsidy and on taking into account the indicators that apply to spending needs, instead of just the level of income of the territorial self-government units. The concept that is presented refers both to the experience of other European countries, as well as to the decisions of the Constitutional Tribunal on the current regional subsidy.

  Back to top


  Joanna M. Salachna, Anna Ostrowska
  Standards of territorial self-government legislation using the example of resolutions on the procedure for awarding education grants
  Resolutions of the governing bodies of territorial self-government units regarding the procedure for awarding grants to state and non-state schools, kindergartens and educational institutions are an excellent test for conducting an analysis of the legislative competence of those authorities. In fact, over 20 years of operation of these resolutions reveals the phenomenon of the systematic expansion of their content, the grounds for which were successive amendments to Article 80 and Article 90 of the Act on the Education System, including the changes in the standards for authorising them to be issued. The frequent extension of the content of these resolutions also arises from local conditions, namely the existing relationship between territorial self-government and non-self-government educational units in a given municipality or county. The article is intended to show the above two aspects (executive and local) of the resolutions on the procedure for awarding educational grants, as well as to analyse them in the light of the standards of self-government legislation. The article also takes account of the amendment to the Act on the Education System of 23 June 2016, showing its positive impact on the body of the above resolution, as well as the stabilization of the legal relations between the self-government units awarding grants and the benefi ciary units of the education system.

  Back to top


  Marek Szydło
  Municipal companies as public law entities in the revised Public Procurement Law
  In the light of Article 3, para. 1, item 3 of the Public Procurement Law, which was revised in June 2016, the classification of individual legal entities as contracting authorities, including municipal companies, only applies exceptionally, upon satisfying highly developed conditions, which rarely appear together in practice. When revising this provision, the legislature sought to achieve legitimate objectives, such as greater legal certainty and legal security of the addressees, as well as to narrow the group of contracting authorities in the meaning of the said regulation which had been excessively broad to date. As a result, however, as the author notes, the Polish legislator has now gone a little too far in these "deregulating" activities.

  Back to top


  Bartosz Rakoczy
  Impact of local law on business activity freedom using the example of the regulations on the supply of water and the discharge of sewage, as well as the regulations on maintaining cleanliness and order in the municipality
  The regulations on the supply of water and the discharge of sewage, as well as the regulations on maintaining cleanliness and order in the municipality play an important role in the activities of businesses providing services governed by these regulations. Although these regulations are acts of local law, they significantly affect business activity freedom by imposing specific obligations on the operator and limiting that freedom. According to the author, the ability to restrict business activity freedom through an act of local law alone can give rise to doubts, although the Constitutional Tribunal allows for such a possibility. This is because they are acts issued on the basis of a statutory authorization.

  Back to top


  Dariusz Felcenloben
  Resolution of the Supreme Court of 13 March 2015 (II CSP 116/14); critical commentary
  The matter of this resolution of the Supreme Court applies to the issue of the admissibility of a perpetual usufructuary dividing land granted to him under perpetual usufruct. The substantive provisions of administrative law establishing the principles of making geodetic divisions of real property,the norms of civil law specifying the limits of exercising the right of perpetual usufruct and the procedural provisions of civil law governing the principles of conduct with land and mortgage registers are used to demonstrate that the right of a perpetual usufuctuary to make a geodetic,mortgage and legal division of this land lies within the limits of the statutory powers granted to him to dispose of this right.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora