Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Janusz Kawala

str. 5

Sławomir Pastuszka

str. 26

Dariusz Reśko, Tomasz Wołowiec

str. 48

Marek Bugdol

str. 65

Jacek Kołacz

str. 73

ORZECZNICTWO

Anna Brzezińska-Rawa

str. 80

SPRAWOZDANIA

Paula Anna Borowska "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne" XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Kraków 20-22 kwietnia 2012 r.
str. 86

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Janusz Kawala
Kodeks wyborczy narzędziem budowy społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej
Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest elementem trwale związanym z rozwojem samorządu terytorialnego. Na działalność samorządową ma wpływ zarówno aktualnie obowiązujące prawo, sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, zaangażowanie społeczne, jak i system wyboru przedstawicieli wspólnoty mieszkańców do organów samorządowych. W artykule podjęto analizę aktualnie obowiązującej ordynacji wyborczej i próbę odpowiedzi na pytanie: jaka ordynacja byłaby najbardziej sprzyjająca budowie wspólnoty samorządowej? Autor, posługując się przykładem wyborów do Rady Powiatu Chrzanowskiego w 2010 r., przedstawia warianty wyników wyborów w zależności od przyjętych procedur wyborczych przez ustawodawcę.

Początek strony


Sławomir Pastuszka
Czynniki wpływające na realizację projektów unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego
Polska jest największym - spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - benefi cjentem pomocy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Głównym odbiorcą wsparcia unijnego są jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystują je do budowy i modernizacji infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych, społeczno-kulturalnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, a także do zwiększenia poziomu wykształcenia i zatrudnienia społeczności lokalnej. Artykuł przedstawia analizę najważniejszych czynników mających wpływ na realizację projektów unijnych. Czynniki te zostały zidentyfi kowane na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w 2010 r. Za istotne z punktu widzenia pełnej i skutecznej absorpcji funduszy unijnych przez samorządy szczebla lokalnego uznano takie elementy, jak: środki fi nansowe, zasoby ludzkie i elementy techniczne.

Początek strony


Dariusz Reśko, Tomasz Wołowiec
Analiza stosunków pracy pracowników samorządowych - metody i formy restrukturyzacji zatrudnienia
Podstawowym źródłem samorządowego prawa pracy jest ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Zawiera ona przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. Podmiotowy zakres jej obowiązywania sprecyzowano w art. 2 i art. 3 ustawy. Autorzy poddają analizie zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunku pracy, z uwzględnieniem przyczyn leżących zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy oraz kwestii restrukturyzacji zatrudnienia i optymalizacji schematów organizacyjnych. Ocenie poddają także skutki prawne niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia stosunku pracy, zagadnienia awansu wewnętrznego oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Początek strony


Marek Bugdol
Możliwości integracji kontroli zarządczej z systemami zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008
Artykuł ukazuje praktyczne możliwości integracji znormalizowanych systemów zarządzania jakością z przepisami dotyczącymi kontroli zarządczej. Autor wskazuje na możliwości łączenia celów kontroli z celami jakości, standardów kontroli z wymaganiami normami ISO 9001 oraz audytów wewnętrznych w systemie kontroli zarządczej z audytami jakości. Problem integracji kontroli zarządczej z systemami zarządzania jakością dotyczy tych urzędów, które posiadają już wdrożony system jakości (zgodny z normą ISO 9001:2008) i w codziennej praktyce zarządzania zmagają się z problemami nadzorowania, planowania i monitorowania procesów zarządczych i realizacji usług administracyjnych. Autor jest przekonany, że powielanie tych samych czynności jest marnotrawstwem, któremu należy zapobiegać. Aby nie generować nowych kosztów, należy pamiętać o szczegółowej analizie wymagań systemowych i przepisów prawnych dotyczących kontroli zarządczej.

Początek strony


Jacek Kołacz
Przedstawienie dokumentu tożsamości jako obowiązek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo w świetle prawa o aktach stanu cywilnego
Powszechnie przyjętą w działalności urzędów stanu cywilnego zasadą jest domaganie się od osób zamierzających zawrzeć związek małżeński przedłożenia m.in. dowodu osobistego lub paszportu jako dokumentów służących potwierdzeniu ich tożsamości. Jednocześnie dość utrwalony w praktyce wydaje się pogląd, że w omawianym kontekście sytuacyjnym to wyłącznie wymienione dokumenty są "urzędowym" potwierdzeniem tożsamości przyszłych nupturientów, a co za tym idzie - że nie mogą oni jej wykazać w żaden inny sposób. Celem artykułu jest próba wskazania na argumenty mogące przemawiać przeciwko prawdziwości takiej tezy.

Początek strony


Anna Brzezińska-Rawa
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 27 stycznia 2010 r. (II SA/Gl 790/09)
Skład orzekający: przewodnicząca - sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka (sprawozdawca), sędzia WSA Rafał Wolnik, sędzia WSA Wojciech Organiściak
Pojęcie zbycia z art. 36 ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje przeniesienia prawa rzeczowego (własności bądź użytkowania wieczystego) na pożyczkodawcę w celu zabezpieczenia udzielanej pożyczki. Przeniesienie to nie ma bowiem na celu wyzbycia się prawa rzeczowego, w dacie jego dokonania w zamierzeniu ma mieć charakter jedynie chwilowy, nie wiąże się także z jakimkolwiek po stronie przenoszącego przysporzeniem majątkowym, albowiem przeniesienie prawa nie stanowi ekwiwalentu pożyczki, a jedynie jej zabezpieczenie. Ponadto z chwilą spłaty pożyczki i powtórnego przeniesienia prawa rzeczowego sytuacja pożyczkobiorcy powraca do stanu pierwotnego. Tym samym dokonanie takiego przeniesienia nie uprawnia gminy, w okresie przewidzianym w umowie na spłatę pożyczki i powtórne przeniesienie prawa rzeczowego, do domagania się od pożyczkobiorcy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Janusz Kawala
 • The electoral code, a tool for building a civic society on a local scale
 • p. 5

  Sławomir Pastuszka
 • Factors related to the implementation of EU projects by territorial self-government units in the Świętokrzyskie Voivodship
 • p. 26

  Dariusz Reśko, Tomasz Wołowiec
 • Analysis of labour relations in the territorial self-government unit - methods and forms of employment restructuring
 • p. 48

  Marek Bugdol
 • Possibilities of integrating management control with quality management systems, in accordance with ISO 9001:2008
 • p. 65

  Jacek Kołacz
 • Presentation of an identity document as an obligation of a person intending to marry in the light of the civil status law
 • p. 73

  CASE LAW

  Anna Brzezińska-Rawa
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 27 January 2010 (II SA/Gl 790/09) - approving commentary
 • p. 80

  REPORTS

  Paula Anna Borowska "Impact of civilization transformations on administration and administrative law" 13th Annual Scientific Conference of the Association for Public Administration Education, Kraków 20-22 April 2012
  p. 86

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 92

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Janusz Kawala
  The electoral code, a tool for building a civic society on a local scale
  The development of a civic society is an element which is permanently associated with the development of territorial self-government. The activities of territorial self-government are affected by the currently applicable law, the country's socio-economic situation, social involvement and the system of electing representatives of the community of residents to self-government bodies. The article analyses the currently applicable electoral law and answers the question of which electoral system would be most conducive to the development of the self-government community? The author presents variants of election results depending on the electoral procedures adopted by the legislator.

  Back to top


  Sławomir Pastuszka
  Factors related to the implementation of EU projects by territorial self-government units in the Świętokrzyskie Voivodship
  Of all the European Union Member States, Poland is the largest beneficiary of aid from the structural funds and the Cohesion Fund. The main recipients of EU support are territorial self-government units, which use this aid to build and modernize infrastructure related to the development of economic, socio-cultural, tourist, sports and recreational functions, as well as to improve qualifications and employment in the local community. The article presents an analysis of the most important factors affecting the implementation of EU projects by territorial self-government units in the Świętokrzyskie Voivodship. Such elements as funding, human resources and technical elements are considered important from the point of view of the full and effective absorption of EU funds by self-governments at local level.

  Back to top


  Dariusz Reśko, Tomasz Wołowiec
  Analysis of labour relations in the territorial self-government unit - methods and forms of employment restructuring
  The main source of self-government labour law is the Act on self-government employees of 21 November 2008. It contains provisions of labour law specifying the legal status of self-government employees. The personal scope of its application has been specified in Article 2 and Article 3 of the Act. The authors analyse issues related to the termination of the employment relationship, taking into account reasons for which the employee and the employer may be responsible, as well as matters of employment restructuring and the optimization of organizational charts. They also assess the legal consequences of illegal or unjustified dismissal, issues of internal promotion and qualification requirements of self-government workers employed in official managerial positions.

  Back to top


  Marek Bugdol
  Possibilities of integrating management control with quality management systems, in accordance with ISO 9001:2008
  The article presents the practical possibilities of integrating standardized quality management systems with the regulations on management control. The author indicates the possibilities of combining control objectives with quality objectives, standards of control with the requirements of ISO 9001, as well as internal audits in the management control system with quality audits. The issue of integrating management control with quality management systems applies to those offices which already have an implemented quality system (in accordance with ISO 9001:2008) and which face issues of supervising, planning and monitoring management processes and implementing administrative services in their day-to-day management practice. The author is convinced that reproduction of the same activities is waste, which should be prevented. The detailed analysis of systemic requirements and the provisions of the law on management control should be borne in mind in order not to generate new costs.

  Back to top


  Jacek Kołacz
  Presentation of an identity document as an obligation of a person intending to marry in the light of the civil status law
  The commonly accepted principle in the activities of registry offices is to require people intending to marry to present, inter alia, a personal identity card or passport as documents used to prove their identity. Simultaneously, in this context, a reasonably consolidated view in practice appears to be that only these documents constitute "official" proof of the identities of the future bride and groom and, therefore, that they cannot prove this in any other way. The objective of the article is to present arguments opposing such a hypothesis.

  Back to top


  Anna Brzezińska-Rawa
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 27 January 2010 (II SA/Gl 790/09) - approving commentary
  The notion of disposal from Article 36.4 of the Act on spatial planning and development of 27 March 2003 does not include the transfer of the right in rem (ownership or perpetual usufruct) to the lender in order to secure the loan which is extended. This is because the transfer does not have the objective of disposing of the right in rem, because, on the date it is made, its intention is purely of a temporary nature and it is also not related to any acquisition of assets on the part of the transferor, because the transfer of the right does not constitute the equivalent of a loan, but purely its security. Furthermore, upon repayment of the loan and the transfer back of the right in rem, the borrower's situation returns to its original state. Therefore, making such a transfer does not authorize the municipality to require a charge from the borrower for the increase in the value of the real property during the period provided for in the agreement for the repayment of the loan and the transfer back of the right in rem.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora