Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz

str. 5

Jerzy Parchomiuk

str. 22

Aleksandra Wilczyńska


...ARTYKUŁY

Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz

str. 5

Jerzy Parchomiuk

str. 22

Aleksandra Wilczyńska

str. 38

Tomasz Skica, Jacek Strojny

str. 49

Andrzej Gorgol

str. 64

Tomasz Wołowiec

str. 78

ORZECZNICTWO

Jacek Kaczor

str. 84

RECENZJE

Maciej J. Nowak
Eugeniusz Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012
str. 89

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz
Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie
Artykuł przedstawia różne rozwiązania instytucjonalne zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, mieszczące się w kategorii struktur dwuszczeblowych. Autorzy szczególną uwagę poświęcają rozwiązaniom stosowanym w Niemczech i Francji, choć odwołują się też do przykładów z innych krajów. Stosowane często w dyskusjach metropolitalnych opozycje (jak zmiany dobrowolne versus przymusowe, lub twarde rozwiązania instytucjonalne versus miękka, oddolna współpraca) są w rzeczywistości nieostre. Zwykle mamy do czynienia z pośrednimi rozwiązaniami hybrydowymi. W warstwie teoretycznej autorzy wskazują na przejście od starego do nowego regionalizmu i towarzyszącą mu zmianę zakresu koordynacji metropolitalnej, omawiają także uwarunkowania przesądzające o wdrożeniu reformy oraz możliwości czerpania z doświadczeń osadzonych w odmiennych kontekstach.

Początek strony


Jerzy Parchomiuk
Uchwały rady gminy w sprawach nazw ulic i placów
Omawiana w artykule problematyka uchwał w sprawach nazw ulic i placów stanowi w praktyce działalności organów samorządowych i sądów administracyjnych źródło licznych spornych zagadnień ogniskujących kwestie ważne dla istoty samorządu terytorialnego i jego działalności: charakteru aktów stanowionych przez organy samorządu, konsultowania rozstrzygnięć ze społecznościami lokalnymi, uprawnienia do zaskarżania uchwał organów samorządowych, skuteczności kontroli bezczynności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego.

Początek strony


Aleksandra Wilczyńska
Interes prawny radnego w rozumieniu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym
Artykuł porusza problematykę identyfikacji interesu prawnego w kontekście art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Zagadnienie to jest omawiane z perspektywy czterech relacji, jakie mogą stać się udziałem radnego gminy w związku z pełnieniem przez niego obowiązków. Autorka skupia się na różnicy pomiędzy interesem prawnym a interesem faktycznym, analizując sytuacje, w których ustalenie, czy mamy do czynienia z interesem prawnym radnego, jest przyczyną kontrowersji. Tekst ma na celu uporządkowanie tego zagadnienia i ułatwienie identyfikacji interesu prawnego w każdej sytuacji.

Początek strony


Tomasz Skica, Jacek Strojny
Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Artykuł podejmuje problematykę przyjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego orientacji projektowej oraz jej wpływu na zapewnienie standardów kontroli zarządczej, zwłaszcza w kontekście zarządzania finansami. Autorzy dokonują charakterystyki kontroli oraz warunków jej skutecznej implementacji do sektora finansów publicznych na szczeblu samorządowym. Obok prezentacji zmian w porządku prawnym podejmują także tematykę orientacji projektowej w jednostkach samorządu terytorialnego i rezultatów wynikających z wdrożenia postulowanych w artykule rozwiązań. Autorzy zwracają także uwagę na zakres informacji zarządczej dostarczanej przez poszczególne techniki, co pozwala ocenić ich użyteczność z punktu widzenia procesu zarządzania.

Początek strony


Andrzej Gorgol
Ustalenie przez organ podatkowy terminu i trybu wykonania zobowiązania podatkowego wobec gminy w następstwie doręczenia decyzji wymiarowej
W artykule autor wykazuje, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają systemowego rozwiązania, które w decyzji ustalającej wysokość podatków samorządowych eliminowałoby kumulowanie ciężaru podatkowego i zróżnicowanie pozycji prawnej podatników charakteryzujących się tymi samymi relewantnymi cechami materialnymi, a różniącymi się jedynie momentem odebrania tej decyzji. W zakresie ustalenia terminu i trybu wykonania zobowiązania podatkowego wobec gminy prowadzi to do naruszenia słusznego interesu podatnika do ponoszenia ciężarów podatkowych dostosowanych do jego możliwości płatniczych. Obecne rozwiązania prawne - zdaniem autora - nie są zgodne z konstytucyjnymi uwarunkowaniami systemu podatkowego.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Czy linie energetyczne ułożone w kanalizacjach technicznych są budowlami?
Analiza przepisów podatkowych prowadzi do wniosku, że linie kablowe stanowią część budowli sieciowej, jaką jest sieć telekomunikacyjna, na którą składa się nie tylko sama konstrukcja budowlana (np. kanalizacja techniczna), ale również to, co się znajduje w niej lub poza nią, jeżeli elementy te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Autor przyjmuje zatem, że linia telekomunikacyjna ułożona w kanalizacji technicznej spełnia określoną funkcję w procesie realizacji określonego zadania w działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy, czyli jest budowlą ze wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi.

Początek strony


Jacek Kaczor
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 maja 2011 r. (I OSK 1058/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Anna Łukaszewska-Macioch, sędzia NSA Małgorzata Borowiec (sprawozdawca), sędzia NSA del. Roman Ciąglewicz
1. Wejście w życie 22.10.2007 r. znowelizowanego art. 98a ust. 1 zd. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) nie jest równoznaczne z uchyleniem dotychczasowej normy upoważniającej, a tym samym z utratą mocy obowiązującej uchwał rad gmin ustalających stawki procentowe opłaty adiacenckiej, podjętych na podstawie art. 98a ust. 1 zd. 2 w dotychczasowym brzmieniu. Z chwilą wejścia w życie ustawy zmieniającej maksymalną stawkę opłaty adiacenckiej, jaką może ustalić rada gminy, nie przestała bowiem obowiązywać norma upoważniająca radę gminy do ustalenia w drodze uchwały stawki procentowej tej opłaty. Upoważnienie to znalazło się w treści art. 98a ust. 1 u.g.n. w nowym brzmieniu obowiązującym od 22.10.2007 r. (a więc z zachowaniem ciągłości czasowej).
2. Uregulowanie zawarte w art. 98a ust. 1a u.g.n. należy rozumieć jako adresowany do organu wydającego decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) rygor dopuszczający wydanie takiej decyzji tylko wówczas, gdy w dniu, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna, obowiązywała już uchwała rady gminy określająca stawkę tej opłaty.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz
 • Two-tier metropolitan management arrangements in Europe
 • p. 5

  Jerzy Parchomiuk
 • Resolutions of municipal councils on street and square names
 • p. 22

  Aleksandra Wilczyńska
 • Legal interest of a councillor in the meaning of Article 25a of the Act on Municipal Self-Government
 • p. 38

  Tomasz Skica, Jacek Strojny
 • Project guidance as systemic support of management control in territorial self-government units
 • p. 49

  Andrzej Gorgol
 • Definition by the tax authority of the timing and procedure for fulfilling the tax obligation with respect to the municipality as a consequence of serving the assessment decision
 • p. 64

  Tomasz Wołowiec
 • Are power lines structures if they are laid in technical underground piping?
 • p. 78

  CASE LAW

  Jacek Kaczor
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 5 May 2011 (I OSK 1058/10), partially critical commentary
 • p. 84

  REVIEWS

  Maciej J. Nowak
  Eugeniusz Wojciechowski, Management in the territorial self-government, Warsaw 2012
  p. 89

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 92

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz
  Two-tier metropolitan management arrangements in Europe
  The article presents various two-tier institutional settings adopted for metropolitan coordination in Europe, concentrating on the preconditions for achieving satisfactory organizational structures. The authors especially focus on solutions adopted in German and French metropolitan areas, although they also refer to examples from other countries. The frequent dichotomies in metropolitan discourse, such as voluntary versus compulsory settings, hard versus soft institutional settings and bottom-up cooperation, are actually diluted. These are usually hybrids of various approaches. At the theoretical level, the article refers to the move from the old to the new regionalism and its corresponding change in the scope of metropolitan coordination. It also discusses the conditions for implementing reforms and the ability to draw on experience embedded in different contexts.

  Back to top


  Jerzy Parchomiuk
  Resolutions of municipal councils on street and square names
  The issues discussed in the article regarding resolutions on street and square names constitute a source of numerous contentious issues in the practice of self-government bodies and administrative courts which arouse issues of importance to the essence of territorial self-government and its activities of the nature of legislative acts of self-government bodies, consultation of local communities on decisions, the right to challenge resolutions of self-government bodies and the effectiveness of the control of legislative inactivity of territorial self-government bodies.

  Back to top


  Aleksandra Wilczyńska
  Legal interest of a councillor in the meaning of Article 25a of the Act on Municipal Self-Government
  The article discusses the issue of identifying legal interest in the context of Article 25a of the Act on Municipal Self-Government. This issue is discussed from the point of view of four relationships, which can become the municipal councillor's responsibility in the performance of his duties. The authoress focuses on the differences between legal and actual interest, analysing situations in which the establishment of whether or not this is a legal interest of the councillor is a cause of controversy. The article aims to put order to this issue and help identify legal interest in every situation.

  Back to top


  Tomasz Skica, Jacek Strojny
  Project guidance as systemic support of management control in territorial self-government units
  The article discusses the issue of the territorial self-government unit assuming project guidance and its impact on the assurance of management control standards, especially in the context of financial management. The authors describe the characteristics of the control and the conditions for its effective implementation in the public sector at territorial self-government level. In addition to presenting the changes in the legal order, they also discuss the subject of project guidance in territorial self-government units and the results arising from the implementation of the solutions proposed in the article. The authors also draw attention to the scope of management information provided by the individual techniques, which allows for the assessment of their usefulness from the point of view of the management process.

  Back to top


  Andrzej Gorgol
  Definition by the tax authority of the timing and procedure for fulfilling the tax obligation with respect to the municipality as a consequence of serving the assessment decision
  The author demonstrates in the article that the provisions of tax law do not contain a systemic solution, which, in the decision setting the amount of municipal taxes, would eliminate the tax burden and the differentiation in the legal position of taxable persons with the same relevant material features, which only differ by the moment in which this decision is received. With regard to setting the timing and the procedure for fulfilling the tax obligation to the municipality, this leads to a breach of the rightful interest of the taxable person to bear tax burdens which match the taxable person's ability to pay. According to the author, the current legal arrangements are inconsistent with the constitutional conditions of the tax system.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Are power lines structures if they are laid in technical underground piping?
  The analysis of the tax laws leads to the conclusion that cable lines constitute a part of a network structure, such as a telecommunications network, which consists of not only a building structure (e.g. technical underground piping), but also what it is located inside or outside it, if these elements are related to conducting business. Therefore, the author accepts that a telecommunications line laid in technical underground piping performs a specific function in the process of fulfilling a specific task in the activities conducted by the business entity, so it is a structure with all of its tax consequences.

  Back to top


  Jacek Kaczor
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 5 May 2011 (I OSK 1058/10), partially critical commentary
  1. The entry into force on 22 October 2007 of the revised Article 98a, para. 1 sentence 2 of the Act on Property Management (APM) is not equivalent to the repeal of the authorizing standard to date, and similarly the loss of force of the applicable resolutions of municipal councils setting the interest rates on the betterment levy, adopted in accordance with Article 98a, para. 1 sentence 2 in the wording to date. This is because the standard authorizing the municipal council to set the interest rate on this levy by way of a resolution did not cease to apply at the time the Act amending the maximum rate of the betterment levy which the municipal council is able to set entered into force. This authorization was included in the wording of Article 98a, para. 1 of the APM in the new wording which was in force from 22 October 2007 (and therefore with the observance of temporal continuity).
  2. The regulation contained in Article 98a, para. 1a of the APM should be understood as the rigour addressed to the authority issuing the decision setting the betterment levy (rural municipality, town or city mayor) allowing for such a decision to be issued only if the resolution of the municipal council specifying the rate of this levy was already in force at the time that the decision on the division became final.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora