Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-30%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
85,38 85,38
Cena regularna: 121,98
121,98
0,00
PROMOCJA RABAT -30 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Jan Czempas, Krzysztof Marcinek

str. 5

Bartosz Rakoczy

str. 18

Dariusz FelcenlobenARTYKUŁY

Jan Czempas, Krzysztof Marcinek

str. 5

Bartosz Rakoczy

str. 18

Dariusz Felcenloben

str. 26

Krzysztof Kozłowski

str. 36

Stefan Płażek

str. 49

Helena Szewczyk

str. 66

Bogusław Przywora

str. 77

Justyna Goździewicz-Biechońska

str. 86

Joanna Modrzyńska

str. 98

Rafał Florczyk

str. 108

Mateusz Radziszewski

str. 122

Joanna Podgórska-Rykała

str. 139

Igor Ksenicz

str. 150

RECENZJE I OMÓWIENIA

Tomasz Jaroszyński
Mariusz Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) Analiza administracyjnoprawna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
str. 157

Robert Gawłowski
D. Sześciło, Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 204
str. 162

ORZECZNICTWO

Stanisław Bułajewski

str. 165

Roman Marchaj

str. 172

Indeks rzeczowy publikacji w „Samorządzie Terytorialnym” w 2017 r.
str. 181

Indeks nazwisk Autorów publikacji w „Samorządzie Terytorialnym” w 2017 r.
str. 187

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Jan Czempas, Krzysztof Marcinek
Dylematy samorządowego inwestowania
Zachowanie inwestorów, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych i związana z tym ich skłonność do inwestowania, jest od lat przedmiotem zainteresowania ekonomistów, ale również przedstawicieli innych nauk, głównie psychologii. Znaczna rozległość tematyki skłonności do inwestowania wynika przede wszystkim z różnorodności inwestorów i związanej z tym specyfi ki podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych.

Początek strony


Bartosz Rakoczy
O publicznym i prywatnym prawie ochrony środowiska
Prawa ochrony środowiska nie da się zakwalifikować jednoznacznie i bez zastrzeżeń jako części prawa publicznego lub jako części prawa prywatnego. Zawiera ono bowiem zarówno elementy charakterystyczne dla prawa publicznego, jak i dla prawa prywatnego. Tym samym można mówić o publicznym prawie ochrony środowiska i prywatnym prawie ochrony środowiska, a zatem rozważać jego różnorodną naturę. Tam, gdzie na plan pierwszy wybija się kwestia interesu publicznego, mówimy o publicznym prawie ochrony środowiska. Tam natomiast, gdzie można dostrzec dominację interesu prywatnego, można mówić o prywatnym prawie ochrony środowiska.

Początek strony


Dariusz Felcenloben
Charakter prawny warunkowej decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące charakteru prawnego decyzji administracyjnej zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości z zastrzeżeniem zapisanego w niej warunku. Odwołując się do obowiązujących norm prawa oraz poglądów judykatury wykazano, że niewykonanie warunku zapisanego w decyzji podziałowej powoduje, iż czynność cywilnoprawna w niej zastrzeżona, dotycząca umownego przeniesienia praw do wydzielonej części nieruchomości, jest nieskuteczna. Wykazano także, że warunek stanowiący część orzeczenia decyzji podziałowej, w rozumieniu art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego, ma charakter zlecenia. Powoduje to, że w przypadku jego niewykonania organ administracji, który wydał decyzję podziałową, jest zobowiązany do uchylenia decyzji podziałowej w ramach odrębnego postępowania administracyjnego.

Początek strony


Krzysztof Kozłowski
Gminne konsultacje społeczne - analiza konstytucyjnoprawna
Niniejszy artykuł dotyczy instytucji konsultacji społecznych, jakie – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – mogą być zarządzone wśród mieszkańców podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminie. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań jest analiza konstytucyjnych podstaw jej obowiązywania w systemie prawnym. Podjęto również próbę poszukiwania uzasadnienia dla omawianego mechanizmu w regulacjach prawa międzynarodowego. Analiza dotyczy także przedmiotowego i podmiotowego zakresu instytucji, przywołując w tej mierze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wskazując na praktykę rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów. Całość rozważań kończy wniosek o konieczności interwencji ustawodawcy w sferze określenia kategorii podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach w sposób korespondujący z podstawowymi regułami systemu prawnego.

Początek strony


Stefan Płażek
O potrzebie zmian w ustawie o pracownikach samorządowych
Mijające w tym roku 10 lat funkcjonowania ustawy o pracownikach samorządowych pozwoliło na zgromadzenie wielu rozsądnych propozycji jej poprawy. Ponieważ równocześnie zapowiedziane zostały prace nowelizacyjne w tym zakresie, autor podejmuje próbę zebrania dotychczas sformułowanych postulatów, przedstawiając równocześnie propozycje konkretnych sformułowań normatywnych. Propozycje dotyczą zmiany ustawy o pracownikach samorządowych oraz, w koniecznym, powiązanym z nią zakresie, przepisów samorządowych ustaw ustrojowych na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym i odnoszą się przede wszystkim do zlikwidowania zbędnej mozaiki pozaumownych stosunków pracy, rezygnacji ze zbędnych odrębności wobec ogólnych przepisów Kodeksu pracy, stworzenia modelu korelacji umowy o pracę z funkcją publiczną, uporządkowania statusu urzędnika samorządowego, urealnienia metod sprawnej kwalifi kacji kadrowej (np. naboru, ocen okresowych), stworzenia reguł etyki urzędniczej, dostosowania przepisów antykorupcyjnych do przepisów prawa gospodarczego oraz stworzenia narzędzi powściągających upolitycznienie i rozrost biurokracji samorządowej.

Początek strony


Helena Szewczyk
Prawne aspekty awansu zawodowego pracowników samorządowych
Zapewnienie samorządowi profesjonalnych kadr wymaga nie tylko stworzenia właściwych procedur rekrutacji do służby, lecz także wytyczenia czytelnej ścieżki kariery w służbie w postaci awansów według wcześniej przyjętych i zaaprobowanych zasad polityki kadrowej. Obowiązek poddania się przez pracownika samorządowego okresowej ocenie służy weryfi kacji jego przydatności do pracy oraz wpływa znacząco i decydująco na możliwość awansowania pracownika w strukturze organizacyjnej. W praktyce brakuje jednak efektów ocen. Nie znajdują one przełożenia na proces nagradzania i karania pracowników, a także w większości przypadków w samorządzie terytorialnym wysokie oceny nie znajdują potwierdzenia w uzyskaniu awansu zawodowego. Brak czytelnych i transparentnych zasad oceniania nieuchronnie prowadzi do uznaniowości i arbitralności ocen, co wpływa negatywnie na wydajność i jakość pracy. Może to również prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania zasad oceniania poszczególnych pracowników, a w konsekwencji do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Aby postępować zgodnie z prawem Unii Europejskiej, pracodawca w samorządzie terytorialnym powinien stosować jednakowe dla wszystkich pracowników samorządowych warunki awansu zawodowego.

Początek strony


Bogusław Przywora
Zgodność z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego
Niniejszy artykuł porusza problem zgodności z Konstytucją RP sposobów wynagrodzenia pracowników samorządowych za pracę w godzinach nadliczbowych. Powstaje pytanie, czy osobom zatrudnionym na stanowiskach w administracji samorządowej, które nie należą do kategorii stanowisk zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, powinna – za wykonaną pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego – przysługiwać dodatkowa zwiększona rekompensata czy też nie? Zagadnienie to ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale także ogromne znaczenie w praktyce, dotyczy bowiem znacznej części pracowników publicznych.

Początek strony


Justyna Goździewicz-Biechońska
Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce
Ziemia jako zasób środowiska wykazuje dwie charakterystyczne cechy. Po pierwsze, jest wyczerpywalna (ograniczona), a odwracalność jej niszczenia bywa trudna i czasochłonna (nieraz nawet niemożliwa). Po drugie, stanowi obiekt konkurujących ze sobą, niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania z niego (produkcja żywności, cele urbanizacyjno-przemysłowe oraz – szczególnie ostatnio – produkcja energii odnawialnej). Powoduje to swoistą „pułapkę ekologiczną”, generującą trudne do rozwiązania problemy środowiskowe. Jednym ze współczesnych zjawisk istotnie przyczyniających się do potęgowania problemu defi cytowości ziemi jako zasobu i związanych z konkurencyjnością rodzajów korzystania z ziemi jest suburbanizacja, która stanowi temat niniejszego opracowania.

Początek strony


Joanna Modrzyńska
Protokół flagowy i zasady jego stosowania w codziennej praktyce urzędu oraz podczas uroczystości ofi cjalnych
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom, które mają zastosowanie w codziennej pracy jednostek administracji publicznej (zarówno na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak też centralnym), zarówno w odniesieniu do fl ag wywieszanych przed budynkami urzędów, jak i w pomieszczeniach. Ponieważ sposób wywieszania fl ag uzależniony jest od wielu aspektów, takich jak liczba fl ag, rodzaj czy miejsce spotkania, należy z niezwykłą starannością podchodzić do sposobu eksponowania barw narodowych i symboli, zwłaszcza że reguły i zasady protokołu fl agowego wynikają nie tylko z wielowiekowej tradycji, ale również z obowiązującego prawodawstwa. Znajomość zasad protokołu fl agowego i ich praktyczne zastosowanie mają ogromne znaczenie nie tylko w wymiarze wizerunkowym i mogą skutkować niekorzystnym wpływem na postrzeganie urzędu jako całości, ale również w wymiarze dyplomatycznym – błędy tu popełnione mogą mieć negatywny wpływ na budowanie i utrzymywanie relacji między zainteresowanymi stronami.

Początek strony


Rafał Florczyk
Potencjał usługowy miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy w świetle teorii ośrodków centralnych
Przedmiotem artykułu jest wydzielenie rzędów potencjalnych ośrodków centralnych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Za tło teoretyczne posłużyła teoria ośrodków centralnych Waltera Christallera. Klasyfi kacja ośrodków została przeprowadzona metodą skalarną, w oparciu o wskaźnik centralności, uwzględniający wyposażenie miast w usługi, a także analizę regresji liniowej – dane zostały zwizualizowane na wykresie rozrzutu. Rezultaty przedstawiono również w pięciu sferach tematycznych: administracyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, komercyjnej i edukacyjnej. W wyniku analizy wydzielono trzy rzędy ośrodków: Warszawę oraz miasta drugiego i trzeciego rzędu. Największy wpływ na ostateczną możliwość rozdzielenia ośrodków ma wpływ sfera administracyjna. Rezultaty zaprezentowano na mapie Obszaru Metropolitalnego Warszawy i porównano z założeniami Christallerowskimi. Na koniec przedstawiono wyniki wszystkich gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Początek strony


Mateusz Radziszewski
Dynamika partycypacji społecznej w wymiarze funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Łodzi
Współczesne badania nad rozwojem partycypacji społecznej, skupione wokół procesów wyborczych, nie są wystarczającym obszarem do analizy całego spektrum aktywności obywatelskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonowania lokalnych wspólnot obywatelskich w Polsce na przykładzie ich inicjatyw w postaci projektów składanych do budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców Łodzi. W tym celu poddane analizie zostaną wszystkie pomysły przedłożone pod głosowanie podczas trzech kolejnych edycji „Budżetu obywatelskiego dla Łodzi”. Pytaniem badawczym, kierunkującym niniejszy wywód, jest chęć otrzymania odpowiedzi na pytania, dlaczego ludzie biorą udział w życiu społeczno-politycznym oraz czy można wyznaczyć różne typy aktywności obywatelskiej w przypadku Łodzi.

Początek strony


Joanna Podgórska-Rykała
Rola samorządów w kreowaniu i wdrażaniu polityki senioralnej – przykład miasta Sosnowca
Kwestia starzenia się społeczeństwa stała się w ostatnich latach jednym z najczęściej analizowanych przez kraje rozwinięte zagrożeń cywilizacyjnych. Dotyczy ona przede wszystkim krajów zamożnych, głównie tzw. starego kontynentu. Z danych zaprezentowanych w indeksie Global AgeWatch Index w 2014 r. wynika, że do 2050 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły już 21% światowej populacji. Oznacza to blisko dwukrotny wzrost obecnego wskaźnika (12%). W przypadku Europy będzie to nie 1/5 ludności, a niestety ponad 1/3. Na każdego przyszłego emeryta przypadną dwie osoby pracujące, czyli o połowę mniej niż obecnie (cztery osoby). Europa jest obszarem, na którym proces ten widać najwyraźniej.
Starość poszczególnych ludzi różni się, ponieważ wiąże się nie tylko z ich biologią, ale również z wewnętrznymi cechami osobowymi i uwarunkowaniami zewnętrznymi: czasem i przestrzenią, w której żyją. Mimo że wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia człowieka jest pożądane, to aby było ono wciąż satysfakcjonujące również u jego schyłku, niezbędne jest wprowadzenie licznych udogodnień dla seniorów i objęcie ich solidnym wsparciem systemowym.

Początek strony


Igor Ksenicz
Współpraca międzynarodowa miast polskich - wokół raportu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego opublikował w grudniu 2016 r. na swojej stronie internetowej raport z badania Współpraca międzynarodowa miast polskich. Zgodnie z deklaracjami autorów publikacja ta jest jednym z elementów opracowania całościowego modelu współpracy międzynarodowej miast polskich stanowiącym podstawę do przygotowania strategii wdrożeniowej. Można się zatem spodziewać, że to właśnie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jako rządowy think tank będzie odpowiedzialny za opracowanie tego modelu. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej wynikom badania oraz zaprezentowanym wnioskom.

Początek strony


Stanisław Bułajewski
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 22 grudnia 2011 r. (II SA/Bk 167/11)
Skład orzekający: przewodnicząca – sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia WSA Małgorzata Roleder (sprawozdawca), sędzia WSA Mirosław Wincenciak.
Udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu z mocy art. 25a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym będzie zawsze stanowił istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Radny, który był jednocześnie kandydatem na przewodniczącego rady (wiceprzewodniczącego), powinien podlegać wyłączeniu od głosowania, niezależnie od tego, czy wynik tego aktu woli przesądził, czy też nie o jego wyborze na przewodniczącego rady (wiceprzewodniczącego). W takiej sytuacji uchwała rady stwierdzająca wynik głosowania jest sprzeczna z prawem i w konsekwencji nieważna, jak to stanowi art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Początek strony


Roman Marchaj
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2016 r. (II OSK 2064/16)
Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak, sędzia NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca), sędzia NSA del. Czesława Nowak-Kolczyńska.
1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadawania nazw parkom nie należy do wyłącznych kompetencji rady gminy, wymienionych w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Takie uprawnienie rady gminy można jednak wyprowadzić na podstawie powołanego art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy, na podstawie ustawy, mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. Do ustalenia zakresu (zasad) korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim niewątpliwie jest park miejski, należy zaliczyć nadanie mu nazwy. Nadanie nazwy parkowi (miejskiemu) ma bowiem znaczenie powszechne, stanowiąc wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Jest przykładem działania o charakterze organizatorskim, podjętym w stosunku do określonego obiektu spełniającego funkcję obiektu użyteczności publicznej. Każda czynność prawna dotycząca tego fragmentu przestrzeni publicznej wymaga użycia określenia wskazanego w uchwale w sprawie nadania imienia parkowi. Normatywności przedmiotowej uchwały można zatem upatrywać w nakazie skierowanym do nieograniczonego adresata, aby w przypadku czynności prawnych odnoszących się do tego fragmentu przestrzeni używał określenia wprowadzonego uchwałą. Taka uchwała tworzy nową normę, dotyczy indywidualnie oznaczonego parku, ale krąg jej adresatów jest nieograniczony. Jest to akt generalny i zewnętrzny, a za uznaniem go za akt prawa miejscowego przemawiają także spełniane przez nazwę parku funkcje publicznoprawne. Przedmiotowa uchwała mieści się zatem w zakresie delegacji ustawowej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiąc akt prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Jan Czempas, Krzysztof Marcinek

p. 5

Bartosz Rakoczy

p. 18

Dariusz Felcenloben

p. 26

Krzysztof Kozłowski

p. 36

Stefan Płażek

p. 49

Helena Szewczyk

p. 66

Bogusław Przywora

p. 77

Justyna Goździewicz-Biechońska

p. 86

Joanna Modrzyńska

p. 98

Rafał Florczyk

p. 108

Mateusz Radziszewski

p. 122

Joanna Podgórska-Rykała

p. 139

Igor Ksenicz

p. 150

REVIEWS AND OVERVIEWS

Tomasz Jaroszyński
Book review: Mariusz Szyrski, The Role of Territorial Self-Government in the Development of Renewable Energy Sources (RES) Administrative Law Analysis, Wolters Kluwer, Warsaw 2017
p. 157

Robert Gawłowski
Book review: D. Sześciło, Self-Service State of Prosperity. Will a Civic Co-Production Save Public Services? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2015, p. 204
p. 162

CASE LAW

Stanisław Bułajewski

p. 165

Roman Marchaj

p. 172

Index of publications in “Territorial Self-Government” in 2017
p. 181

Index of Authors of publications in “Territorial Self-Government” in 2017
p. 187

Table of Contents & Abstracts
p. 95
Jan Czempas, Krzysztof Marcinek
Dilemmas of self-government investment
The objective of the article is to present the multifaceted issue of investment activities in territorial self-government units and the dilemmas accompanying the planning of this activity. The considerations focus on two issues. The fi rst is the propensity to invest in self-governments, which has been presented in the context of acquiring capital for fi nancing investments and managing investment expenditure. The second issue discussed is the choice of investment projects and therefore one of the most diffi cult and most controversial tasks of self-governments. Attention has been focused on the specifi c nature of choice in public projects. Measures for rationalizing this choice and, consequently, improving the effectiveness of the investment activities of self-governments have also been formulated.

Back to top


Bartosz Rakoczy
Public and private environmental law
Environmental law cannot be classifi ed unambiguously and without reservations as a part of public law or a part of private law. This is because it contains both elements that are typical of public law and of private law. Therefore, there can be talk of public environmental law and private environmental law and, consequently, its diverse nature can be considered. Wherever the issue of public interest comes to the forefront, there can be talk of public environmental law. However, wherever private interest dominates, there can talk of private environmental law.

Back to top


Dariusz Felcenloben
Legal nature of a conditional administrative decision approving the division of real property
The article presents the issue of the legal nature of the administrative decision approving the geodetic conditional division of real property, making a reservation of a condition that is included in it. It refers to the applicable provisions of the law and the views of the jurisprudence, showing that the failure to satisfy the condition written into the division decision makes the civil law act reserved in it regarding the contractual transfer of rights to the separated part of the property ineffective. It also demonstrates that the conditional part of the division decision, in the meaning of Article 162 of the Administrative Procedures Code, is of the nature of a commission. This means that, if it is not performed, the administrative authority that issued the decision is required to cancel the division decision in separate administrative proceedings.

Back to top


Krzysztof Kozłowski
Public municipal consultations – constitutional law analysis
This article is about the institution of public municipal consultations, which – according to the Act on Municipal Self-Government – can be ordered to be held among the residents of the basic territorial self-government unit (the municipality). The starting point for the considerations is the analysis of the constitutional grounds of its applicability in the legal system. An attempt has also been made to look for a justifi cation of the mechanism in question in the regulations of international law. The analysis also applies to the subject and the subjective scope of the institution, recalling in this respect the line of judgements of the administrative courts and indicating the practice of the supervisory decisions of the voivods. The considerations end on the conclusion regarding the need for the legislator to intervene in the determination of the category of entities which are entitled to participate in consultations in a manner that corresponds to the basic rules of the legal system.

Back to top


Stefan Płażek
The need for amendments to the Act on self-government employees
The passage this year of the tenth anniversary of the Act on Self-Government Employees has enabled many reasonable proposals to be gathered for its improvement. As the work on these amendments was announced at the same time, the author attempts to gather the postulates formulated to date, simultaneously presenting specifi c proposals of the normative wording. The proposals apply to the amendment of the Act on Self-Government Employees and, to the necessary related extent, the provisions of the self-government system acts (using the example of the municipal self-government) and primarily apply to the elimination of the unnecessary mosaic of non-contractual employment relations, the withdrawal from the unnecessary distinctness with respect to the general provisions of the Labour Code, the creation of a model for correlating employment contracts with a public function, the organization of the status of self-government offi cial, the realignment of methods of effi ciently qualifying staff (e.g. recruitment, periodic evaluations), the creation of rules of government administration ethics, the adjustment of the anticorruption regulations to the provisions of business law and the creation of tools helping to prevent self-government bureaucracy from becoming political and from growing.

Back to top


Helena Szewczyk
Legal aspects of the promotion of self-government employees
The assurance of professional personnel for self-government not only requires the creation of appropriate procedures for recruitment to the service, but also the defi nition of a clear career path in the service in the form of promotions according to previously accepted and approved principles of the human resources policy. The obligation of the self-government employee to undergo a periodic appraisal serves the purpose of verifying his suitability to the job, as well as signifi cantly and decisively affecting the opportunities for the employee to be promoted within the organizational structure. However, in practice, there are no results of the appraisals. They do not affect the process of recognition and penalization of employees and, in most cases, high appraisals in territorial self-government are not confi rmed by promotions. The lack of clear and transparent appraisal rules inevitably leads to discretion and arbitrariness of the appraisals, which adversely affects performance and the quality of work. It can also lead to unjustifi ed differentiation of the rules of appraising individual employees and consequently to a breach of the principle of equal treatment in employment. The employer within the self-government should apply uniform conditions of promotion to all self-government employees in order to proceed in accordance with the law of the European Union.

Back to top


Bogusław Przywora
Compliance of a self-government employee’s salary for working overtime on his supervisor’s instructions with the Constitution of the Republic of Poland
The author analyses the problem of compliance of the ways of compensating self-government employees for overtime work with the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. The question arises of whether people employed in positions in self-government administration, which are not within the categories of managerial positions, should be entitled to increased compensation, or not for overtime work performed on the supervisor’s instructions? This issue is not only theoretical, but is also of great importance in practice because it applies to a considerable proportion of public employees.

Back to top


Justyna Goździewicz-Biechońska
Legal considerations of urban sprawl in Poland
Land, as a resource of the environment, has two characteristic features: it is exhaustible and constitutes an item of competitive methods of use, which are simultaneously necessary for humanity. One of the phenomena that contribute signifi cantly to the exacerbation of the scarcity of land, which is related to the competitiveness of the types of its use, is urban sprawl. The objective of the article is to try to defi ne the concept of urban sprawl and the unique features of these processes in Poland, followed by the impact of the law on their dynamism and regulation. In the most general terms, urban sprawl refers to the spread of developments outside the city, which is a disproportionate and excessive process with respect to the needs arising from social development. The Polish legal system and administrative instruments constitute an important factor supporting suburbanization, which was historically affected by the conditions of shaping the model of spatial policy, essentially subordinated to the rules of the free market. This results in the ineffectiveness of the legal regulations and planning tools in controlling this phenomenon.

Back to top


Joanna Modrzyńska
Flag protocol and the rules of its application in the everyday practice of the administrative offi ce and during offi cial ceremonies
This article is devoted to issues that are applicable in the everyday work of public administration units (equally at local, regional and central level), both with respect to fl ags hung in front of administrative buildings and in premises. As the method of hanging fl ags depends on many aspects, such as the number of fl ags, the type or venue of the meeting, great care should be taken in approaching the method of displaying the national colours and symbols, especially since the rules and principles of the fl ag protocol arise not only from centuries-old tradition, but also from the applicable legislation. Knowledge of the principles of the fl ag protocol and their practical application are very important not only in terms of image, perhaps resulting in adverse effects on the perception of the offi ce as a whole, but also in diplomatic terms – errors committed here can have an adverse effect on building and maintaining relations between interested parties.

Back to top


Rafał Florczyk
Service potential of towns in the Warsaw Metropolitan Area in the light of the central place theory
The article discusses the separation of orders of potential central places in the Warsaw Metropolitan Area. Walter Christaller’s central place theory was used as the theoretical background. The classifi cation of places was conducted with a scaled method, based on the index of centrality taking into account the equipment of cities with services, as well as linear regression analysis – the data was visualized on a scatter diagram. The results were also presented in fi ve thematic areas: administrative, cultural, health, commercial and education. Three orders of places were distinguished as a result of the analysis: Warsaw, as well as second and third order towns. The administrative area has the greatest impact on the fi nal ability to separate places. The results have been presented on a map of the Warsaw Metropolitan Area which was compared to Christaller’s assumptions. The results of all the municipalities of the Warsaw Metropolitan Area were presented at the end.

Back to top


Mateusz Radziszewski
Rate of change of public participation in the functioning of the participation budget in Łódź
Contemporary studies of the development of public participation focussing around electoral processes are insuffi cient to analyse the whole spectrum of civic activity. The objective of this article is to present the functioning of local civic communities in Poland using the example of their initiatives in the form of projects submitted to the participation budget by the inhabitants of Łódź. In order to do this, all ideas put to the vote in three successive editions of the “Participation Budget for Łódź” have been analysed. The research questions on which this investigation is based are why do people take part in socio-political life and can various types of civic participation be distinguished in the case of Łódź?

Back to top


Joanna Podgórska-Rykała
The role of self-governments in formulating and implementing a policy regarding senior citizens – example of the town of Sosnowiec
The matter of the aging of the population has become one of the most frequently analysed civilization threats in developed countries in recent years. It primarily applies to affl uent countries, mainly from the so-called old continent. It arises from the data presented in the Global AgeWatch Index in 2014 that, by 2050, people aged over 60 years will already constitute 21% of the global population. This means almost twice the current index (12%). In the case of Europe, it will not be a fi fth of the population, but, unfortunately more than a third. There will be two working people per future pensioner, which is half the current number (four people). Europe is the area in which this process can be seen most clearly. Although it is desirable to extend the average human life span, in order for it to still be satisfactory in its late years, it will be necessary to introduce a number of conveniences for senior citizens and provide them with sound systemic support. The authoress describes the role and tasks of self-governments in formulating and implementing the policy regarding senior citizens using the example of the town of Sosnowiec.

Back to top


Igor Ksenicz
About the report of the National Territorial Self-Government Institute International Cooperation of Polish Cities
The National Territorial Self-Government Institute published a report in December 2016 on the study named “International Cooperation of Polish Cities”. The article is an analysis of the methodological and substantive layer of the report. According to the author, despite ambitious objectives, the team conducting the study did not cope with the task that was set. If the report is to be the starting point for developing a new model of self-government diplomacy, the study should be repeated. The errors committed – the defective structure of the questionnaire and substantive inaccuracies – prevent drawing reliable conclusions from the report.

Back to top


Stanisław Bułajewski
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 22 December 2011 (II SA/Bk 167/11); Critical commentary (prohibition of a councillor to vote on a matter regarding his legal interest)
The Voivodship Administrative Court in Białystok ruled that the participation of a councillor in voting, if he is excluded under Article 25a of the Act on the Municipal Self-Government of 08/08/1990, will always be a gross breach of the law in the meaning of Article 91, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government. A councillor, who was simultaneously a candidate for the post of chairperson of the council (deputy chairperson) should be excluded from the voting, regardless of whether or not the result of this act of will was his election to the post of chairperson of the council (deputy chairperson). In this situation, the council’s resolution determining the result of the vote is in confl ict with the law and consequently invalid, as provided for by Article 91, para. 1 of the Act on Municipal Self-Government. According to the commentator, the Voivodship Administrative Court in Białystok incorrectly analysed both the provisions of the law constituting the grounds for its settlement and the extensive line of court rulings. This is because it ignored numerous views of the legal doctrine taking the stance that the prohibition of the councillor to vote if the matter that constitutes the subject of the resolution affects his legal interest should be recognized broadly. This is because the Act on the Municipal Self-Government distinguishes because two categories of defects in resolutions of municipal bodies: a gross breach of the law and an insignifi cant breach of the law. This distinction is of legal importance to a supervisory settlement confi rming the invalidity of the resolution of the municipality’s resolution.

Back to top


Roman Marchaj
Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 October 2016 (II OSK 2064/16); Approving commentary (the powers of a municipal council to pass resolutions on naming parks)
The sentence expressed in the ruling of the Supreme Administrative Court is correct. First of all, the rules and procedure for using municipal facilities and public facilities include naming a park. Secondly, the text of the resolution contains general and abstract regulations. This means that it defi nes its addressee by indicating its generic features and does not regulate a specifi c factual or legal situation, but can be used in an unlimited number of cases. This resolution has been addressed directly to residents who can use this park without restrictions.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora