Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Andrzej Nałęcz

str. 5

Karolina Rokicka

str. 14

Anna Fogel

str. 23

Maciej J. Nowak

str. 35

Rafał Szczepaniak

str. 45

Dominika Cendrowicz

str. 58

Tomasz Moll

str. 66

Katarzyna Płonka-Bielenin

str. 77

RECENZJE I OMÓWIENIA

Małgorzata Giełda
Bogdan Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
str. 86

ORZECZNICTWO

Mariusz Kotulski

str. 89

KONKURS

Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r. - przypomnienie
str. 94

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Andrzej Nałęcz
Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym
Przedmiotem artykułu są działania organów jednostek samorządu terytorialnego i straży gminnych związane z estetyką przestrzeni publicznej po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej, dzięki której rady gmin uzyskały kompetencję do wydawania uchwał o sytuowaniu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Autor analizuje szanse i zagrożenia związane z tymi uchwałami. Opisane zagadnienia obejmują także przykłady służących estetyce przestrzeni publicznej działań straży miejskich, przyczyny ich dotychczasowej niskiej skuteczności oraz oczekiwania jej poprawy po odebraniu strażom gminnym uprawnień do kontroli prędkości w ruchu drogowym.

Początek strony


Karolina Rokicka
Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej - wybrane problemy
W artykule autorka poddaje analizie uchwały podejmowane przez organ stanowiący gminy w procedurze planistycznej, poczynając od uchwały tzw. intencyjnej, a skończywszy na uchwale w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Autorka skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z uchwałami rady gminy, sygnalizując także problem stwierdzania ich nieważności.

Początek strony


Anna Fogel
Kompetencje gminy w ustanawianiu form ochrony przyrody i ochrony zabytków
Artykuł podejmuje problematykę wpływu umiejscowienia kompetencji gmin w zakresie tworzenia form ochrony zabytków i ochrony przyrody na skuteczność ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych. Szczególne wątpliwości dotyczą wpływu takiego rozdziału kompetencji na właściwą realizację ochrony interesu publicznego, z uwagi na jego wieloaspektowość. Zasada samodzielności gmin i zasada subsydiarności determinują przypisywanie kompetencji poszczególnym organom. Jednocześnie wielość przewidzianych prawem form ochrony prowadzi do nakładania się reżimów ochronnych, co w znacznej mierze powoduje zarówno niejasności w zakresie interpretacji przepisów, jak i wpływa na skuteczność tych form.

Początek strony


Maciej J. Nowak
Postanowienia planów miejscowych a ochrona środowiska w gminach cennych przyrodniczo
Celem artykułu jest analiza przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach cennych przyrodniczo, z punktu widzenia ich powiązań z ochroną środowiska i przyrody, dokonana na podstawie planów gmin w co najmniej 95% objętych obszarami cennymi przyrodniczo. Badania przeprowadzono w latach 2010-2013, natomiast za przedmiot badań posłużyły gminy z województwa podkarpackiego oraz województwa dolnośląskiego, które co najmniej w 95% są objęte obszarowymi formami ochrony przyrody.

Początek strony


Rafał Szczepaniak
Cywilnoprawne i publicznoprawne instrumenty przeciwdziałające niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych
Stan publicznych dróg lokalnych jest ważną kwestią w ramach ogólnej tematyki stanu polskiej infrastruktury komunikacyjnej. Nie może być inaczej, skoro całkowita długość dróg lokalnych to ponad 95% sieci dróg publicznych w Polsce. Zdaniem autora można jednak odnieść wrażenie, że w kontekście zakrojonych na wielką skalę inwestycji związanych z budową dróg ekspresowych i autostrad problematyka dróg lokalnych schodzi na dalszy plan. Pojawia się pytanie, czy obowiązujące prawo pozwala w trakcie tych wielkich inwestycji na szczeblu krajowym w harmonijny i sprawiedliwy sposób wyważyć interesy społeczności lokalnych, państwa oraz przedsiębiorców wykonujących prace przy budowie autostrad i dróg ekspresowych.

Początek strony


Dominika Cendrowicz
Ewolucja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej
Utworzone 8.03.1990 r. gminy cały czas są ważnym elementem w strukturze administracji publicznej, stanowiąc wspólnoty samorządowe najbliżej spraw społeczności je zamieszkujących. Powoduje to, że zostały im przypisane do wykonywania zadania, które dotyczą najbardziej "żywotnych" spraw ich mieszkańców. Do zadań tych należy m.in. pomoc społeczna, której zadania ewoluowały w gminie wraz z dokonującą się ewolucją obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej, zwiększaniem się standardów pomocy społecznej oraz zmianami potrzeb i oczekiwań adresatów świadczeń z jej zakresu. Artykuł koncentruje się na próbie prześledzenia ewolucji zmian, jakie wystąpiły w zakresie zadań przypisanych gminom w omawianej sferze.

Początek strony


Tomasz Moll
Rada seniorów - sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych
Artykuł stanowi analizę art. 5c ustawy o samorządzie gminnym w zakresie związanym z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem gminnej rady seniorów. Tworzenie gminnych rad seniorów z założenia powinno zabezpieczyć osobom starszym uprawnienie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez zagwarantowanie ścisłego współdziałania z organami samorządu gminnego. Seniorzy uzyskają większy wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizacje ich potrzeb i oczekiwań, a także większe możliwości rozwiązywania istotnych z ich punktu widzenia problemów.

Początek strony


Katarzyna Płonka-Bielenin
Młodzieżowe rady gmin - 13 lat doświadczeń
Artykuł przedstawia instytucję młodzieżowej rady gminy, która została wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym nowelą z 11.04.2001 r. Szczegółowej analizie autorka poddaje kwestie powoływania i organizacji młodzieżowych rad gmin, a także problematykę zadań realizowanych przez tę instytucję. Doświadczenia w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad gmin wskazują, że instytucja ta przyczynia się do rozwijania dialogu pomiędzy radą gminy i wójtem a młodzieżą, do zwiększenia wpływu zainteresowania ludzi młodych sferą polityki na poziomie lokalnym, kształtowania umiejętności młodzieży w podejmowaniu działań na rzecz swojej społeczności, jak również do zwiększenia zrozumienia potrzeb młodzieży przez władze lokalne. Funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin jest sposobem na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności.

Początek strony


Mariusz Kotulski
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 października 2014 r. (I OZ 871/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Bożena Popowska (sprawozdawca).
1. Zarzucenie w jednym piśmie bezczynności organu i przewlekłości prowadzonego przez niego postępowania nie stanowi skumulowania dwóch skarg, jeśli jest kwestionowana terminowość i sprawność postępowania w zakończeniu tej samej sprawy administracyjnej. W takiej sytuacji dopuszczalność objęcia jedną skargą obu form opieszałości organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub podjęcia czynności.
2. W konsekwencji nieprawidłowe było zarejestrowanie dwóch odrębnych spraw i wezwanie do uiszczenia odrębnego wpisu sądowego od każdej z tych skarg.
3. Wpis od skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania powinien zostać określony stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 6 (...) rozporządzenia w wysokości 100 zł, a nie na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia w wysokości 200 zł.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Andrzej Nałęcz
 • Aesthetics of public space in territorial self-government
 • p. 5

  Karolina Rokicka
 • Resolutions of the municipal council in the planning procedure - selected issues
 • p. 14

  Anna Fogel
 • Powers of the municipalities to stipulate forms of nature conservation and the preservation of historical monuments
 • p. 23

  Maciej J. Nowak
 • The provisions of the local land use plans and environmental protection in municipalities of natural value
 • p. 35

  Rafał Szczepaniak
 • Civil law and public law instruments preventing the destruction of self-government roads during the construction of motorways and expressways
 • p. 45

  Dominika Cendrowicz
 • Evolution of the municipality’s tasks regarding social welfare
 • p. 58

  Tomasz Moll
 • Council of senior citizens - method of satisfying the need to increase the social activity of the elderly
 • p. 66

  Katarzyna Płonka-Bielenin
 • Youth municipal councils - 13 years of experience
 • p. 77

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Małgorzata Giełda
  Bogdan Dolnicki (scientifi c ed.), Public participation in Territorial Self-Government, Wolters Kluwer, Warsaw 2013
  p. 86

  CASE LAW

  Mariusz Kotulski
 • Order of the Supreme Administrative Court of 16 October 2014 (I OZ 871/14); critical commentary
 • p. 89

  COMPETITION

  Announcement of the 13th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2015 - reminder
  p. 94

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Andrzej Nałęcz
  Aesthetics of public space in territorial self-government
  The article refers to the activities of the bodies of territorial self-government units and the municipal wardens related to the aesthetics of public space after the entry into force of the so-called Landscape Act, through which the municipalities have gained the powers to issue resolutions on the erection of small architectural structures, billboards and advertising equipment, as well as fences. The author analyses the opportunities and threats related to these resolutions. The issues described also include examples of the activities of the municipal wardens supporting the aesthetics of public spaces, the reasons for their low level of effectiveness to date and the expectations of its improvement after the municipal wardens lose their powers to check traffic speed.

  Back to top


  Karolina Rokicka
  Resolutions of the municipal council in the planning procedure - selected issues
  In the article, the authoress analyses the resolutions passed by the municipality's law-making body in the planning procedure, starting from the so-called intentional resolution and ending on a resolution regarding the currency of the municipality's structure plan and the local land use plan. The authoress focuses on selected issues related to the resolutions of the municipal council, also indicating the problem of declaring their invalidity.

  Back to top


  Anna Fogel
  Powers of the municipalities to stipulate forms of nature conservation and the preservation of historical monuments
  The article applies to the impact of the position of the powers of municipalities to create forms of conservation of historical monuments and nature protection on the effectiveness of the protection of natural and cultural values. The specifi c concerns apply to the impact of such a demarcation of powers for the proper protection of the public interest, because of its multi-faceted nature. The principle of autonomy of municipalities and subsidiarity determines the assignment of powers to the individual authorities. At the same time, the multiplicity of forms of protection provided for by law leads to the overlapping of protective regimes, which largely causes ambiguity in the interpretation of the regulations, while infl uencing the effectiveness of these forms.

  Back to top


  Maciej J. Nowak
  The provisions of the local land use plans and environmental protection in municipalities of natural value
  The objective of this article is to analyse the provisions of local land use plans in municipalities of natural value from the point of view of their relationship with environmental and nature protection, on the basis of the plans of the municipalities in at least 95% of areas covered which are of natural value. The research was conducted in 2010-2013, while municipalities in the Podkarpackie and Silesian Voivodships, at least 95% of which are encompassed by forms of nature conservation for the area, were the subjects of the research.

  Back to top


  Rafał Szczepaniak
  Civil law and public law instruments preventing the destruction of self-government roads during the construction of motorways and expressways
  The condition of public local roads is an important issue within the framework of the overall subject of the condition of the Polish transport infrastructure. This cannot be any different, as the total length of local roads is more than 95% of the public road network in Poland. However, according to the author, it is possible to get the impression that, in the context of large scale investments related to the construction of expressways and motorways, the issue of local roads is left by the wayside. The question arises of whether the applicable law allows for the harmonious and fair balancing of the interests of local communities, the State and enterprises working on the construction of the motorways and expressways during these great investments at national level.

  Back to top


  Dominika Cendrowicz
  Evolution of the municipality's tasks regarding social welfare
  The municipalities established on 8 March 1990 are constantly an important element in the structure of public administration, constituting local communities which are closest to the affairs of the societies living in them. The result is that they have been assigned tasks to be performed, which apply to the most "pressing" matters of their residents. These tasks include social welfare, the tasks of which have evolved in the municipality together with the evolution of the legal regulations in force in this respect, the increase in the standards of social welfare, as well as changes in the needs and expectations of the recipients of its benefits. The article focuses on the attempt to track the evolution of the changes which took place in the tasks assigned to the municipalities in this sphere.

  Back to top


  Tomasz Moll
  Council of senior citizens - method of satisfying the need to increase the social activity of the elderly
  The study is an analysis of Article 5c of the Act on Municipal Self-Government regarding the creation, organization and functioning of the municipal council of senior citizens. By assumption, the creation of municipal councils of senior citizens should secure the right for the elderly to actively participate in the life of the local community, especially by ensuring close interaction with the bodies of municipal self-government. Senior citizens will have a greater influence on the representation of their interests, the satisfaction of their needs and expectations, as well as greater possibilities of resolving problems of importance from their point of view.

  Back to top


  Katarzyna Płonka-Bielenin
  Youth municipal councils - 13 years of experience
  The article presents the institution of the youth municipal council, which was introduced into the Act on Municipal Self-Government by the amendment of 11 April 2001. The authoress analyses the issues of the appointment and organization of youth municipal councils in greater detail, as well as issues of the tasks performed by this institution. Experience in the operation of the youth municipal councils indicates that this institution contributes to the development of a dialogue between the municipal council and mayor and the young people to increase the impact of young people's interest in the sphere of politics at local level, the development of the skills of young people in acting on behalf of their community, as well as increasing the understanding of the needs of young people on the part of the local authorities. The functioning of youth municipal councils is a method in which youths take systematic civic action in their communities.

  Back to top


  Mariusz Kotulski
  Order of the Supreme Administrative Court of 16 October 2014 (I OZ 871/14); critical commentary
  1. The allegation in one pleading of the inactivity of the authority and tardiness of the proceedings it conducts does not constitute an accumulation of two complaints, if the timing and efficiency of the proceedings in ending the same administrative case is challenged. In such a situation, the admissibility to encompass one complaint with both forms of tardiness of the authority is initiated by one administrative court case, in which the Court is obliged to hear and settle the dispute about the legality of the failure to issue an act or take action.
  2. Consequently, it was incorrect to register two separate cases and require the payment of a separate court fee on each of these complaints.
  3. The fee for complaints about inaction and tardiness of proceedings should be specified in accordance with the wording of § 2, para. 1, item 6 (...) of the regulation at a level of PLN 100 and not on the basis of § 2, para. 6 of the regulation at a level of PLN 200.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora