Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
46,31 46,31
Cena regularna: 51,45
51,45
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński

str. 5

Jerzy ParchomiukARTYKUŁY

Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński

str. 5

Jerzy Parchomiuk

str. 22

Łukasz Damurski

str. 38

Mirosław Gdesz

str. 51

Katarzyna Małysa-Sulińska

str. 62

Elżbieta Zwolak

str. 71

ORZECZNICTWO

Grzegorz P. Kubalski

str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 93

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu
Opracowanie przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego. Niekontrolowana urbanizacja powoduje rozlewanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju patologie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Powiększanie się terenów osadniczych w skali kraju następuje przy zmniejszającej się liczbie ludności, skutkując pogarszaniem warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza dla samorządów.

Początek strony


Jerzy Parchomiuk
Nadużycie władztwa planistycznego gminy
Artykuł analizuje koncepcję nadużycia władztwa planistycznego gminy jako instrumentu oceny zgodności z prawem korzystania przez organy gminy z władczych kompetencji w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Realizacja władztwa planistycznego gminy powinna w założeniu stanowić wyraz zrównoważenia wartości interesu publicznego (optymalne wykorzystanie przestrzeni w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz interesu jednostki (ochrona własności jako materialnego fundamentu wolności jednostki). Nieproporcjonalność władczej ingerencji wyrażająca się w braku właściwego wyważenia kolidujących wartości, które muszą być uwzględniane w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieracjonalności przyjętych rozwiązań, nadmiernie ingerujących w sferę praw jednostki, w braku należytego uzasadnienia dla władczej ingerencji, oznacza nadużycie przez organy gminy przysługującego im z mocy ustawy władztwa planistycznego.

Początek strony


Łukasz Damurski
Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy
W artykule podjęto zagadnienie dyskusji publicznej jako szczególnej formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Na przykładzie 18 polskich miast o randze wojewódzkiej autor przedstawia różne aspekty tego zagadnienia, w tym niewielkie znaczenie dyskusji w procedurze podejmowania decyzji przestrzennych oraz trudną dostępność protokołu z dyskusji. Traktując dyskusję publiczną jako punkt wyjścia, autor w sposób krytyczny opisuje zakres i metody udostępniania wszystkich dokumentów wytwarzanych w trakcie prac planistycznych.

Początek strony


Mirosław Gdesz
Wywłaszczenie planistyczne
W artykule autor opisuje węzłowe problemy wywłaszczenia planistycznego polegającego na narzuceniu w planie istotnych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Na tle polskiego i międzynarodowego orzecznictwa autor podejmuje próbę zdefi niowania w sensie normatywnym tego pojęcia i określenie istotne cechy tej instytucji. W dalszej części w ujęciu krytycznym przedstawia polskie ujęcie wywłaszczenia planistycznego i problemy z jego odróżnieniem od wywłaszczenia klasycznego oraz zaproponowane kierunki zmian.

Początek strony


Katarzyna Małysa-Sulińska
Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa
Decyzja lokalizacyjna dla zabudowy zagrodowej może zostać wydana bądź na zasadach ogólnych, bądź z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa. Wybór właściwego trybu prowadzenia postępowania lokalizacyjnego dla tego typu zabudowy w praktyce może jednak nastręczać wielu problemów interpretacyjnych. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak w postępowaniu lokalizacyjnym należy interpretować pojęcie zabudowy zagrodowej i jakie przesłanki determinują możliwość wydania decyzji lokalizacyjnej dla tego typu zabudowy z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa.

Początek strony


Elżbieta Zwolak
Właściwość organu w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości przez państwo na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r. w świetle judykatury
W artykule autorka porusza na tle judykatury kwestie związane z ustaleniem właściwego organu do rozstrzygania spraw dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez państwo na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zauważa, że orzecznictwo sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w tej kwestii nie było jednolite, co w sposób szczególny było widoczne po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia z 1.03.2010 r. (P 107/08) umarzającego postępowanie. Autorka szczegółowo omawia to postanowienie oraz jego konsekwencje dla stosowania § 5 rozporządzenia wykonawczego do dekretu PKWN.

Początek strony


Grzegorz P. Kubalski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2013 r. (II OSK 325/13)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska, sędzia del. WSA Teresa Zyglewska

 1. Prawo klubu radnych do posiadania przedstawiciela w komisji rewizyjnej ma charakter publicznego prawa podmiotowego.
 2. Publicznego prawa podmiotowego nie można się zrzec, ale można z niego nie korzystać. Niekorzystanie z tego prawa nie może jednak prowadzić do skutków sprzecznych z prawem.
 3. W sytuacji gdy klub rezygnuje ze zgłoszenia kandydata na członka komisji rewizyjnej i nie widzi możliwości zmiany stanowiska, jego działanie prowadzi do realnej niemożności ukształtowania zgodnego z prawem składu tej komisji. W konsekwencji takie działanie klubu może prowadzić do destabilizowania pracy organów powiatu.
 4. Działanie klubu radnych, uniemożliwiające powołanie komisji rewizyjnej w ustawowo określonym składzie, musi być uznane za działanie naruszające prawo oraz, poprzez nieuzasadnioną rezygnację z przyznanego ustawą publicznego prawa podmiotowego, za nadużycie tego prawa i wykorzystywanie go do celów niezgodnych z intencjami ustawodawcy. W takich okolicznościach uchwała rady powiatu powołująca komisję rewizyjną w okrojonym składzie nie narusza prawa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński
 • Economic losses and social costs of uncontrolled urbanization in Poland - extracts from the report
 • p. 5

  Jerzy Parchomiuk
 • Abuse of the municipality's planning authority
 • p. 22

  Łukasz Damurski
 • (Non)public debate. Problem of access to planning documentation at the municipal level
 • p. 38

  Mirosław Gdesz
 • Planning expropriation
 • p. 51

  Katarzyna Małysa-Sulińska
 • Issuing a location decision for a farm development, ignoring the principles of good neighbourliness
 • p. 62

  Elżbieta Zwolak
 • Competence of the authority regarding the correctness of the acquisition of property by the State under Article 2, para. 1, point e of the decree of PKWN on agricultural reforms of 1944 in the light of case law
 • p. 71

  CASE LAW

  Grzegorz P. Kubalski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 27 June 2013 (II OSK 325/13); partially approving commentary
 • p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński
  Economic losses and social costs of uncontrolled urbanization in Poland - extracts from the report
  The report presents the economic, social and environmental damage, as the consequence of uncontrolled urbanization and a defective spatial planning system. Uncontrolled urbanization results in the expansion of developments and incites various types of social, environmental and economic pathologies. The amount of residential land in the country is increasing, while the population is declining, which results in the worsening of the living conditions of the inhabitants and the generation of unreasonable costs of functioning and obligating the State, especially for self-governments.

  Back to top


  Jerzy Parchomiuk
  Abuse of the municipality's planning authority
  The article analyses the concept of abuse of the municipality's planning authority as an instrument for assessing the compliance with the law of the use of authoritative competence by the self-government bodies in the area of spatial planning and development. In exercising planning authority, the municipality should, by assumption constitute the expression of the balance between values of public interest (optimal use of the space in compliance with the principle of sustainable development) and the interests of the individual (protection of property as the material foundation of an individual's freedom). In the absence of appropriate justification for authoritative interference, a disproportion of authoritative interference, manifested as a lack of appropriate balance between conflicting values, which need to be taken into account in spatial planning and development in the irrationality of the accepted solutions, which excessively interfere in the area of the individual's rights, means an abuse by the municipal authorities of planning authority to which they are entitled by statute.

  Back to top


  Łukasz Damurski
  (Non)public debate. Problem of access to planning documentation at the municipal level
  The article discusses the issue of the public debate on the special form of civic involvement in the spatial planning process. The author uses the example of 18 Polish towns to present various aspects of this issue, including the minor importance of the debate in making spatial decisions and the report on the discussion, which is difficult to obtain. The author treats the public debate as a starting point for critically describing the scope and methods in which all documents produced during the planning work are made available.

  Back to top


  Mirosław Gdesz
  Planning expropriation
  In this article, the author describes the nodal problems of expropriation arising from the planning process, involving the imposition in the plan of major changes in the use of real property. The author uses Polish and international case law to try to define this notion in the normative sense and specify the important features of this institution. Later, he critically presents the Polish view of expropriation arising from the planning process and the problems in differentiating it from classical expropriation, as well as proposed directions of change.

  Back to top


  Katarzyna Małysa-Sulińska
  Issuing a location decision for a farm development, ignoring the principles of good neighbourliness
  A location decision may be issued for a farm on either general terms or with the avoidance of the principles of good neighbourliness. However, in practice, the choice of the appropriate procedure for handling the location proceedings for such developments can incite numerous problems in interpretation. The article is an attempt to respond to the question of how, in location proceedings, should the notion of a farm development be construed and which premises determine the ability to issue a location decision for developments of this type, avoiding the principles of good neighbourliness.

  Back to top


  Elżbieta Zwolak
  Competence of the authority regarding the correctness of the acquisition of property by the State under Article 2, para. 1, point e of the decree of PKWN on agricultural reforms of 1944 in the light of case law
  In the article, the authoress discusses issues related to the establishment of which authority has the competence for settling matters regarding the correctness of the acquisition of property by the State under Article 2, para. 1, point e of the decree of the Polish Committee of National Liberation (PKWN) on agricultural reforms of 1944 in the light of case law. She notes that the line of rulings of the administrative and common courts on this has not been uniform, which was particularly noticeable after the Constitutional Tribunal issued its ruling of 1 March 2010 (P 107/08) discontinuing the proceedings. The authoress presents a detailed discussion of this ruling and its consequences on the application of § 5 of the executive regulation to the decree of the PKWN.

  Back to top


  Grzegorz P. Kubalski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 27 June 2013 (II OSK 325/13); partially approving commentary
  1. The right of a councillors' club to have representatives in an audit committee is of a public substantive law nature.
  2. Public substantive law cannot be relinquished, but exercising it may be waived. However, waiving this right cannot lead to consequences, which are in conflict with the law.
  3. If a club refrains from appointing a candidate to the membership of an audit committee and does not see any possibility of changing its position, its action leads to the real inability to legally form a membership of this committee. Consequently, such action can lead to the destabilization of the work of a county's authorities.
  4. The actions of a councillors' club which prevents the appointment of an audit committee with the membership required by statute, must be considered as action which is in breach of the law and, by unjustifiably withdrawing from the public substantive right which is awarded, an abuse of this right and its use for purposes which are inconsistent with the legislator's intentions. In such circumstances, a resolution of a county council appointing an audit committee with a reduced membership is not in breach of the law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora