Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
103,95 103,95
Cena regularna: 115,50
115,50
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Agnieszka Modras

str. 5

Marcin Rulka

str. 12

Mateusz Radajewski


  ...ARTYKUŁY

Agnieszka Modras

str. 5

Marcin Rulka

str. 12

Mateusz Radajewski

str. 25

Katarzyna Dojwa-Turczyńska

str. 34

Mateusz Radziszewski

str. 49

Artur Pytel

str. 61

Alicja Sytek

str. 71

Jacek Kołacz

str. 79

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Gawłowski
Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski (red.), Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
str. 86

ORZECZNICTWO

Wojciech Piątek

str. 90

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Agnieszka Modras
O spółce handlowej jako gminnej osobie prawnej de lege lata i de lege ferenda
Brak ustawowej definicji gminnej osoby prawnej od lat rodzi wątpliwości na gruncie wybranych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. W doktrynie i orzecznictwie pojawiają się różne propozycje odnośnie zapełnienia powstałej w ten sposób luki definicyjnej. Autorka artykułu dokonuje przeglądu dotychczas wypracowanych propozycji. Przeprowadza pogłębioną analizę oraz przedstawia własne stanowisko, zgodnie z którym za gminną osobą prawną można uznać wyłącznie spółkę, w której gmina - w sposób bezpośredni lub pośredni - posiada udziały lub akcje reprezentujące cały kapitał zakładowy.

Początek strony


Marcin Rulka
Samorządowe wybory ponowne
W opracowaniu autor omawia kolejne etapy procedury wyborów ponownych ze wskazaniem na liczne problemy interpretacyjne związane z brakiem szczególnej regulacji i nakazem odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących procedury podstawowej. Analiza przepisów kodeksu wyborczego dotycząca wyborów ponownych skłania do wysunięcia postulatu szerszego uregulowania procedury wyborów ponownych. Z uwagi na wielomiesięczne procedury weryfikacji ważności wyborów samorządowych autor zastanawia się nad ustanowieniem limitu czasowego, po upływie którego byłyby przeprowadzane wybory według "pełnej" procedury wyborczej.

Początek strony


Mateusz Radajewski
Rozwiązanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przez Sejm
Artykuł dotyczy problematyki rozwiązywania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przez Sejm. Autor rozpoczyna od analizy charakteru prawnego omawianej instytucji, następnie rozważa kwestię przesłanek jej stosowania. W dalszej kolejności omawia procedurę, a także skutki rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kończąc przedstawieniem refleksji dotyczących niewykorzystywania omawianej instytucji w praktyce.

Początek strony


Katarzyna Dojwa-Turczyńska
Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce
Pomijając historyczne konotacje, straże miejskie istnieją w polskich lokalnych pejzażach samorządowych od ponad ćwierćwiecza, od ponad dwóch dekad istnieją straże gminne. Są nieobligatoryjnymi instytucjami porządku publicznego, o których tworzeniu i kierunkach działania (w obrębie właściwej ustawy) decyduje gmina. Zdają się być trwale wpisane w system instytucji bezpieczeństwa państwa, a także uosabiają ideę samorządności. Niemniej krytyka i mediatyzacja ich działania, relatywnie zły wizerunek w społeczeństwie, a także koncentrowanie się jedynie na wybranych aspektach funkcjonowania straży każą postawić pytania zarówno o ich kondycję, jak i faktyczne obszary aktywności. Katalizatorem tych pytań są zmiany dotyczące funkcjonowania straży, które weszły w życie 1.01.2016 r.

Początek strony


Mateusz Radziszewski
Wybrane instrumenty wykorzystywane w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego
Kształtowanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego stało się ważnym celem działania organizacji pozarządowych, władz centralnych oraz samorządu lokalnego. W praktyce wszelkie podejmowane aktywności dotyczą problematyki kapitału społecznego, który stanowi dyspozycję społeczeństwa do współdziałania, określaną m.in. przez poziom zaufania oraz funkcjonalność instytucji publicznych. W artykule autor prezentuje wybrane instrumenty aktywności obywatelskiej, które skupiają się wokół partycypacji społecznej w procesie współzarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Początek strony


Artur Pytel
Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej a eksmisja rozumiana jako pewność ochrony przed bezdomnością
W artykule autor prezentuje charakterystykę środków prawnych stosowanych przez sąd oraz komornika sądowego wobec osób eksmitowanych, jak również zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Autor rozwija tematykę o: zagadnienie konstytucyjnego prawa do mieszkania, opis procedury przymusowego opróżnienia lokalu, charakterystykę elementów urzeczywistniających szczególną ochronę przed eksmisją małoletnich, szczególną ochronę przed eksmisją do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe oraz szczególną ochronę przed eksmisją w okresie ochronnym.

Początek strony


Alicja Sytek
Rozwój elektronicznej administracji ze szczególnym uwzględnieniem ePUAP i profili zaufanych - wybrane zagadnienia
W dobie rozwoju nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych wydaje się, że temat informatyzacji administracji publicznej, mimo że nie jest nowy, to wciąż jest niedoceniany. Jak pokazuje raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "e-administracja w oczach internautów 2014", podstawowym problemem jest niewiedza obywateli na ten temat. Można również odnieść wrażenie, że administracja publiczna nie podejmuje wystarczających kroków, aby dostęp do e-administracji był dla obywateli łatwiejszy. Artykuł porusza zagadnienie potwierdzania profili zaufanych, jak również tworzenia punktów potwierdzających profile zaufane, które w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu korzystania z e-usług udostępnianych przez jednostki administracji na platformie ePUAP.

Początek strony


Jacek Kołacz
Z problematyki wykładni art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych
Nowelizacja prawa zamówień publicznych dokonana z mocy ustawy z 29.08.2014 r. objęła swym zakresem m.in. regulację art. 26 ust. 2b. Chociaż wobec wprowadzonych zmian obecne brzmienie tego przepisu nie będzie już nastręczać dotychczasowych problemów interpretacyjnych wynikających z pominięcia w jego wcześniejszej treści odwołania do możliwości polegania przez wykonawcę na "zdolnościach ekonomicznych" innych podmiotów, to wydaje się jednak, że zarzucenie ich analizy trzeba uznać za działanie przedwczesne. Ich ewentualne naruszenia przez pewien jeszcze czas będą bowiem mogły być przedmiotem weryfikacji realizowanej przez organy publiczne, w szczególności zaś wówczas gdy postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone w celu wyłonienia wykonawcy zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących ze wsparcia publicznego. Przedstawione w artykule poglądy mogą stanowić dodatkowy głos w trwającej od pewnego czasu dyskusji dotyczącej omawianego zagadnienia.

Początek strony


Wojciech Piątek
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 3 marca 2015 r. (I SA/Kr 1964/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Stanisław Grzeszek (sprawozdawca), sędzia WSA Agnieszka Jakimowicz, sędzia WSA Waldemar Michaldo.
1. W art. 156 § 1 pkt 8 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyrażono wprost ograniczenie czasowe możliwości podniesienia zarzutów na postępowanie zabezpieczające. Zarazem żaden przepis nie precyzuje, że termin ten rozpoczyna swój bieg w momencie doręczenia zarządzenia zabezpieczenia zobowiązanemu.
2. Siedmiodniowy termin do wniesienia zarzutu dotyczącego zastosowania zbyt uciążliwego środka zabezpieczającego powinien być liczony od momentu, kiedy zobowiązany dowiedział się o zastosowaniu takiego środka, a nie od daty doręczenia odpisu zarządzenia zabezpieczenia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Agnieszka Modras
 • A commercial company as a municipal legal person de lege lata and de lege ferenda
 • p. 5

  Marcin Rulka
 • Repeat self-government elections
 • p. 12

  Mateusz Radajewski
 • Dissolution of the law-making body of territorial self-government units by the Sejm
 • p. 25

  Katarzyna Dojwa-Turczyńska
 • Selected practical aspects of the functioning of municipal (city) wardens in Poland
 • p. 34

  Mateusz Radziszewski
 • Selected instruments used in the process of building a civic society
 • p. 49

  Artur Pytel
 • The tasks of municipalities in satisfying the housing needs of self-government community members and eviction, understood as certainty of protection against homelessness
 • p. 61

  Alicja Sytek
 • The development of e-government with special focus on ePUAP and trusted profiles - selected issues
 • p. 71

  Jacek Kołacz
 • The issue of the interpretation of Article 26, par. 2b of the Public Procurement Law
 • p. 79

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Robert Gawłowski
  Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski (ed.), Regional Development - implementation instruments and the role of the voivodship self-government, Wolters Kluwer, Warsaw 2015
  p. 86

  CASE LAW

  Wojciech Piątek
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 3 March 2015 (I SA/Kr 1964/14); partially critical commentary
 • p. 90

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Agnieszka Modras
  A commercial company as a municipal legal person de lege lata and de lege ferenda
  The lack of statutory defi nition of a "municipal legal person" has raised questions for many years under selected provisions of the Act on Municipal Self-Government. Various proposals arise in the doctrine and case law to fill the gap in the definition that has arisen in this way. The authoress reviews the proposals developed to date. She analyses them in detail and presents her own position, according to which only a company in which the municipality - directly or indirectly - holds shares or stock representing the entire share capital can be considered a municipal legal person.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Repeat self-government elections
  In this article, the author discusses the successive stages of the procedure of repeating elections indicating the numerous problems of interpretation related to the lack of specific regulation and the requirement to appropriately apply the provisions on the basic procedure. The analysis of the provisions of the electoral code for repeating elections encourages raising the postulate to more broadly regulate the procedure of repeat elections. Given that the procedure of checking the validity of self-government elections lasts many months, the author considers setting a deadline after which elections would be held again in the "full" electoral procedure.

  Back to top


  Mateusz Radajewski
  Dissolution of the law-making body of territorial self-government units by the Sejm
  The article applies to the issue of dissolving law-making bodies of territorial self-government units by the Sejm. The author starts by analysing the legal nature of this institution and then considers the premises for applying it. Next, he discusses the procedure, as well as the effects of dissolving a law-making body of a territorial self-government unit and ends with the presentation of his reflections on the lack of application of this institution in practice

  Back to top


  Katarzyna Dojwa-Turczyńska
  Selected practical aspects of the functioning of municipal (city) wardens in Poland
  Aside from the historical connotations, city wardens have existed in Polish self-government for more than a quarter-century, while municipal wardens have existed for more than two decades. These are non-obligatory public order, about the establishment and activities of which (within the appropriate Act) the municipality decides. They appear to be a permanent part of the system of institutions of state security and embody the idea of self-government. Nevertheless, criticism and media coverage of their activities, the relatively bad image among the community, as well as focusing on only selected aspects raises questions both about their condition and their actual areas of activity. The catalysts of these questions are the changes in the functioning of the wardens, which became effective on 1 January 2016.

  Back to top


  Mateusz Radziszewski
  Selected instruments used in the process of building a civic society
  The development of the institution of a civil society has become an important objective of the activities of non-governmental organizations, central authorities and local self-government. In practice, any activities undertaken are focused on the issue of social capital, which constitutes a requirement for society to work together, determined, among others, by the level of confidence and functionality of public institutions. In this article, the author presents selected instruments of civic activity, which focus around social participation in the process of co-management of territorial self-government units.

  Back to top


  Artur Pytel
  The tasks of municipalities in satisfying the housing needs of self-government community members and eviction, understood as certainty of protection against homelessness
  In the article, the author presents a description of the legal measures applied by the court and the bailiff with respect to evicted people, as well as the tasks of territorial self-government units with regard to satisfying the housing needs of the self-government community members. The author develops the themes of the constitutional right to housing, a description of the procedure of the forced vacation of premises, a description of the elements realizing special protection against the eviction of minors, special protection against eviction to shelters, hostels or other establishments providing accommodation and special protection against eviction during the period of protection.

  Back to top


  Alicja Sytek
  The development of e-government with special focus on ePUAP and trusted profiles - selected issues
  In the age of new communication and information technologies, it appears that, despite not being new, the matter of computerization of public administration is still undervalued. As the report of the Ministry of Administration and Digitization named "e-government in the eyes of Internet users 2014" shows, the problem is the lack of knowledge of the citizens about this. The impression can also be that bodies of public administration are not taking sufficient steps for access to e-government to be easier for citizens. The article raises the question of confi rming trusted profiles, as well as creating points confirming trusted profi les, which can significantly contribute to increasing the use of e-services provided by administrations on the ePUAP platform.

  Back to top


  Jacek Kołacz
  The issue of the interpretation of Article 26, par. 2b of the Public Procurement Law
  The amendment to the Public Procurement Law under the Act of 29 August 2014 encompassed, inter alia, the regulation of Article 26, para. 2b. Although, in the light of the changes made, the current wording of this provision will no longer pose the existing interpretation problems arising from omissions from its previous wording of references to the ability of the contractor to rely on the "economic capabilities" of other entities, it seems, however, premature to abandon their analysis. This is because their possible breaches may be subject to verification for some time by the public authorities, especially when public procurement proceedings are conducted to select a contractor of the task fi nanced with funds from State support. The views presented in the article may be an additional voice in the discussion that has lasted for some time on the issue in question.

  Back to top


  Wojciech Piątek
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 3 March 2015 (I SA/Kr 1964/14); partially critical commentary
  1. Article 156, § 1, item 8 of the Act on administrative enforcement proceedings of 17 June 1966 directly specifies the time limit for raising objections with respect to proceedings to secure claims. At the same time, no provision specifi es that this period starts to be measured from the moment the freezing order is served to the obligor.
  2. The seven-day deadline for fi ling the complaint regarding the use of an excessively cumbersome protective measure should be measured from the moment when the obligor learned of the application of such a measure and not from the date of receipt of a copy of the freezing order.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora