Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,78 89,78
Cena regularna: 99,76
99,76
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińMichał Kulesza (1948-2013)
str. 5

Wspomnienie o Profesorze Michale Kuleszy (Jerzy Regulski, Jerzy Stępień)
str. 7

ARTYKUŁY

Michał BitnerMichał Kulesza (1948-2013)
str. 5

Wspomnienie o Profesorze Michale Kuleszy (Jerzy Regulski, Jerzy Stępień)
str. 7

ARTYKUŁY

Michał Bitner

str. 9

Edyta Masierek

str. 41

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

str. 60

Tomasz Suchar

str. 72

Mirosław Karpiuk

str. 79

Artur Modrzejewski

str. 88

Jerzy Rotko

str. 99

Wojciech Szydło

str. 114

Tomasz Szewc

str. 130

Zygmunt Kukuła

str. 137

Maria Czajkowska

str. 149

ORZECZNICTWO

Robert Suwaj

str. 161

Dariusz P. Kała

str. 165

RECENZJE I OMÓWIENIA

Igor Zachariasz
Frank Stollmann, Öffentliches Baurecht (Publiczne prawo budowlane) (8. Auflage, München 2011, Verlag C.H. Beck)
str. 171

Indeks rzeczowy publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2012 r.
str. 174

Index of Publications in "Territorial Self-Government" in 2012
str. 179

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2012 r./ Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2012
str. 190

Table of Contents & Abstracts
str. 192
Michał Bitner
Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego - analiza prawno-porównawcza
Artykuł porównuje regulacje prawne ograniczające zakres, formy oraz sposób korzystania ze środków pożyczkowych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach OECD. W odróżnieniu od zbliżonego kształtu zasady zrównoważonego budżetu bieżącego nie ma uniwersalnej zasady dotyczącej ograniczenia zadłużenia poza przeznaczeniem długu, które wynika jednak z wyodrębnienia budżetu bieżącego i nakazu jego zrównoważenia. Normatywne ograniczenia zaciągania długu stanowią w wielu przypadkach rezultat ewolucyjnego procesu, są więc instytucjami historycznymi, dla których trudno znaleźć obecnie racjonalne uzasadnienie. Autor zwraca uwagę na tendencję do zacierania granic między normami prawnymi dotyczącymi zaciągania długu a dobrymi praktykami i standardami formułowanymi przez organizacje profesjonalne.

Początek strony


Edyta Masierek
Nieudane próby tworzenia w Polsce podstaw prawnych dotyczących rewitalizacji
Publikacja jest poświęcona analizie projektów ustaw dotyczących rewitalizacji. Walka o instrumentarium zapewniające efektywne zarządzanie tymi procesami rozpoczęła się w latach 90. ubiegłego wieku i trwa bezskutecznie do dziś. Kolejne dokumenty przedstawiają ewolucję w sposobie myślenia o tej tematyce oraz prezentują rozwiązania mniej lub bardziej ingerujące w finanse publiczne. Od 2004 r. to głównie normy unijne zaczęły dyktować kierunki rozwoju tej dziedziny w Polsce. Zdaniem autorki nieudane próby tworzenia podstaw prawnych rewitalizacji stanowią ciekawe tło do aktualnie trwających prac nad założeniami Krajowej Polityki Miejskiej.

Początek strony


Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia
W artykule autorka przedstawia zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia. W tym kontekście analizuje zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczących wielkości dotacji celowej (na zadania własne i z zakresu administracji rządowej) z budżetu centralnego i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2011.

Początek strony


Tomasz Suchar
Kilka uwag o uwzględnieniu utraconych korzyści w odszkodowaniu za wywłaszczenie
Kwestia odszkodowania za wywłaszczenie stanowi część problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody legalne. Na jej gruncie, w odróżnieniu od odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, panuje zasada ustawowego ograniczenia odszkodowania do wartości utraconej rzeczy (prawa). Zgodnie z terminologią cywilistyczną rekompensata obejmuje rzeczywiste straty (damnum emergens), z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans). W artykule autor podaje argumenty za oraz przeciw uwzględnieniu w odszkodowaniu za wywłaszczenie utraconych korzyści.

Początek strony


Mirosław Karpiuk
Obowiązek zwrotu bonifikaty udzielonej przez organ wykonawczy samorządu gminnego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
Sprzedaż lokali mieszkalnych, co do zasady, odbywa się na podstawie reguł wolnego rynku. Wyjątkowo ustawodawca zezwala na odstąpienie od komercyjnych zasad regulujących obrót nieruchomościami. Udzielanie oraz żądanie zwrotu bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wynika z lokalnej polityki mieszkaniowej, która w pierwszym rzędzie ma zabezpieczać potrzeby wspólnoty. Polityka ta powinna uzasadniać stosowanie łagodniejszych wymogów, w tym odejście od przetargu, co musi mieć bezpośredni związek - jak zaznacza autor - ze statusem podmiotu, który jest traktowany preferencyjnie, czy z działalnością przez niego wykonywaną. Przy tym udzielanie bonifikaty ma charakter fakultatywny.

Początek strony


Artur Modrzejewski
Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrewolucjonizowała system gospodarowania odpadami. Od chwili wprowadzenia w życie nowych rozwiązań właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do zawierania z firmą umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Całość zadań związanych z tworzeniem systemu będzie podlegała kompetencjom gminy, która w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę świadczącego usługi odbierania (bądź odbierania i zagospodarowania) odpadów na całym jej terenie. Pomimo zmiany zakresu obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości ustawodawca nie dokonał zmiany pojęć kluczowych dla funkcjonowania systemu. W artykule autor analizuje pojęcia właściciela nieruchomości, a także samej nieruchomości, odnosząc oba pojęcia do zakresu zobowiązań nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Początek strony


Jerzy Rotko
Problem odpłatności za usługę odprowadzania wód opadowych w orzecznictwie sądów administracyjnych
Przedmiotem rozważań jest ocena legalności opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Problem ten pojawił się na gruncie ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ceny i stawki opłat stosowane przez przedsiębiorstwa wynikają z taryf, które są zatwierdzane przez rady gmin w drodze uchwały. Obecnie ok. 20% przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wprowadziło już odrębne taryfy za ścieki opadowe i roztopowe. Legalność takich praktyk - w tym: ich przedmiot, stosowane w taryfach jednostki rozliczeniowe oraz sposób ustalania ilości odprowadzanych ścieków - jest jednak kwestionowana w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Początek strony


Wojciech Szydło
Prawnorzeczowy status nieruchomości gruntowych należących do kategorii dróg gminnych
Drogi gminne należą, zgodnie z przepisami ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, do kategorii dróg publicznych. Status drogi gminnej może zaś zostać nadany jedynie tym nieruchomościom gruntowym, które w momencie zaliczania ich do tej kategorii dróg, stanowią w sensie prawnym własność gminy. Autor podkreśla, że dopiero więc posiadanie przez gminę prawa własności do określonej nieruchomości (i przeznaczenie jej w całości w planie miejscowym pod drogę publiczną) umożliwia radzie gminy podjęcie uchwały o zaliczeniu takiej nieruchomości do kategorii drogi gminnej. Natomiast podjęcie takiej uchwały w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością prywatną nie powoduje ani skutecznego nadania danej nieruchomości statusu drogi gminnej, ani też utraty lub ograniczenia prawa własności do tej nieruchomości przysługującego podmiotowi prywatnemu.

Początek strony


Tomasz Szewc
Ustalanie i zmiana wynagrodzenia wójta
W artykule dokonano analizy instytucji ustalenia wynagrodzenia wójta i jego zmiany. Autor opowiada się za dopuszczalnością jednostronnej zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania kadencji, wskazując jednocześnie ograniczenia tego działania i środki ochrony prawnej.

Początek strony


Zygmunt Kukuła
Wpływ przestępstwa na akty administracyjne
Artykuł nawiązuje do problematyki ingerencji przepisów prawa karnego materialnego w prowadzone postępowania administracyjne. Kodeks karny znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy wcześniejsze popełnienie przestępstwa będzie oddziaływać na załatwienie sprawy administracyjnej, jak też w przypadkach, gdy dopiero w toku postępowania dojdzie do złamania norm prawnokarnych. Autor wskazuje konkretne przepisy kodeksu karnego, najczęściej znajdujące zastosowanie w takich sytuacjach; do popełnienia przestępstwa dochodzi na etapie gromadzenia dowodów służących wydaniu rozstrzygnięcia i przybiera to postać fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Autor poświęca także uwagę decyzji administracyjnej, z wydaniem której może wiązać się popełnienie przestępstwa.

Początek strony


Maria Czajkowska
Wartości etyczne w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
Współczesne otoczenie organizacji wymusza poszukiwanie coraz to nowych sposobów podnoszenia sprawności ich funkcjonowania. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnie lata przyniosły zmiany ustrojowe i społeczne, które wymuszają dostosowywanie się tych jednostek do realiów, w których przyszło im funkcjonować, m.in. poprzez podnoszenie standardów etycznych. Opracowanie stanowi spojrzenie z perspektywy aksjologicznej na zarządzanie tym szczególnym rodzajem organizacji, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Początek strony


Robert Suwaj
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 26 czerwca 2012 r. (II SA/Bk 109/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Mirosław Wincenciak, sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Małgorzata Roleder (sprawozdawca)
Organ, uwzględniając skargę w trybie autokontroli, jest zobowiązany w sentencji decyzji każdorazowo zawrzeć rozstrzygnięcie w przedmiocie tego, czy działanie (bezczynność, przewlekłe prowadzenie sprawy) organu miało miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Początek strony


Dariusz P. Kała
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 4 listopada 2011 r. (II SA/Sz 848/11)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (sprawozdawca), sędzia WSA Maria Mysiak, sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda
1. Rada gminy jest związana maksymalną kwotą ekwiwalentu określoną w ustawie z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm., dalej: u.o.p.) i nie może ustalić ekwiwalentu w wyższej wysokości. Artykuł 28 ust. 2 u.o.p. zakreśla granice samodzielności gminy w tej sprawie, a jego adresatem jest organ stanowiący gminy, a nie członkowie ochotniczej straży pożarnej, którym ustawa nie przyznaje kompetencji do ustalania wysokości ekwiwalentu.
2. Unormowanie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu nie mieści się w ramach umocowania ustawowego dla rady gminy. Organ stanowiący gminy na mocy art. 28 ust. 1 u.o.p. upoważniony jest wyłącznie do ustalenia wysokości ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Nie jest natomiast uprawniony do ustalania trybu składania wniosków o wypłatę ekwiwalentu, a tym bardziej do wskazywania organów ochotniczych straży pożarnych upoważnionych do składania i akceptacji wniosków, które następnie są przedkładane organowi wykonawczemu gminy. Żaden przepis ustawy o ochronie przeciwpożarowej ani ustawy o samorządzie gminnym nie upoważnia rady gminy do określania zasad działania ani określania kompetencji poszczególnych osób reprezentujących samodzielny podmiot, jakim jest ochotnicza straż pożarna.
3. Uchwała podjęta na podstawie art. 28 ust. 1 u.o.p. ma swoją podstawę w przepisie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a jej wydanie jest obowiązkowe.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Michał Kulesza (1948-2013)
p. 5

In memory of Professor Michał Kulesza (Jerzy Regulski, Jerzy Stępień)
p. 7

ARTICLES

Michał Bitner
 • Fiscal rules restricting borrowing by territorial self-government units (in selected OECD countries) - legal and comparative analysis
 • p. 9

  Edyta Masierek
 • Unsuccessful attempts to create legal grounds on revitalization in Poland
 • p. 41

  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 • Financing territorial self-government tasks in healthcare
 • p. 60

  Tomasz Suchar
 • Comments on the inclusion of lost benefits in compensation for expropriation
 • p. 72

  Mirosław Karpiuk
 • Obligation to refund the discount granted by the executive body of the municipal self-government upon the sale of a flat
 • p. 79

  Artur Modrzejewski
 • The owner and real property in the light of the revised Act on maintaining cleanliness and order in municipalities
 • p. 88

  Jerzy Rotko
 • Problem of payment for the service of rainwater drainage in the case law of the administrative courts
 • p. 99

  Wojciech Szydło
 • Substantive law status of real property in the category of municipal roads
 • p. 114

  Tomasz Szewc
 • Setting and changing the remuneration of the mayor
 • p. 130

  Zygmunt Kukuła
 • Impact of an offence on administrative acts
 • p. 137

  Maria Czajkowska
 • Ethical values in the management of territorial self-government units
 • p. 149

  CASE LAW

  Robert Suwaj
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 26 June 2012 (II SA/Bk 109/12), approving commentary
 • p. 161

  Dariusz P. Kała
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 4 November 2011 (II SA/Sz 848/11), approving commentary
 • p. 165

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Igor Zachariasz
  Frank Stollmann, Öffentliches Baurecht (Grounds of the Public Construction Law) (8. Auflage, München 2011, Verlag C.H. Beck)
  p. 171

  Index of Contents of publications in "Territorial Self-Government" in 2012
  p. 174

  Index of Publications in "Territorial Self-Government" in 2012
  p. 179

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2012
  p. 190

  Table of Contents & Abstracts
  p. 192
  Michał Bitner
  Fiscal rules restricting borrowing by territorial self-government units (in selected OECD countries) - legal and comparative analysis
  The article compares the legal regulations governing the scope, form and method of use of borrowed funds by territorial self-government units in selected OECD countries. Although the principle of a balanced operating budget assumes a similar form, there are no universal rules on the restriction of municipal borrowing, with the exception of its intended purpose, although this arises from the separation of and the imperative to balance the operating budget. In many cases, legal constraints on borrowing are a result of an evolutionary process, which means that they are historical institutions for which it is currently difficult to find a rational justification. The author draws attention to the tendency to blur the boundaries between legal standards on borrowing and best practices and standards formulated by professional bodies.

  Back to top


  Edyta Masierek
  Unsuccessful attempts to create legal grounds on revitalization in Poland
  The article is devoted to an analysis of draft acts of law on revitalization. The struggle for instruments assuring the effective management of these processes started in the 1990s and is unsuccessfully continuing to this day. Successive documents present the evolution in thinking on the subject, as well as solutions which interfere to a lesser or greater extent in public finance. Since 2004, is has been mainly the EU regulations which have started to affect the directions of development of this area in Poland. According to the authoress, the unsuccessful attempts to create legal grounds for revitalization constitute an interesting background to the current work on the assumptions to the National Urban Policy.

  Back to top


  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
  Financing territorial self-government tasks in healthcare
  The authoress presents the tasks of territorial self-government units in healthcare in the article and, in this context, examines the changes in the level of special purpose grants (for the self-government's own tasks and the government administration's tasks) from the central budget and the budgets of territorial self-governments in 2005-2011 for the financing of healthcare by self-government units.

  Back to top


  Tomasz Suchar
  Comments on the inclusion of lost benefits in compensation for expropriation
  The issue of compensation for expropriation is a part of the issue of the liability for so-called legal damage. In contrast with liability for damages in civil law, the principle of statutory limitation on compensation to the value of lost items (rights) applies on its basis. In accordance with civil law terminology, the compensation encompasses actual losses (damnum emergens), with the exclusion of lost benefits (lucrum cessans). In the article, the author presents arguments for and against the inclusion of lost benefits in the compensation for expropriation.

  Back to top


  Mirosław Karpiuk
  Obligation to refund the discount granted by the executive body of the municipal self-government upon the sale of a flat
  In principle, the sale of flats is based on free market rules. Exceptionally, the legislator admits the derogation from the commercial principles governing real property trading. The award and requirement to refund the discount on the sale of a flat arises from the local housing policy, which, in the first instance, has the purpose of securing the community's needs. This policy should justify the application of softer requirements, including the departure from the tender, which must be directly related - as the author points out - to the status of the entity which is treated preferentially, or the activities it conducts. However, the discount is of an optional nature.

  Back to top


  Artur Modrzejewski
  The owner and real property in the light of the revised Act on maintaining cleanliness and order in municipalities
  The new Act on maintaining cleanliness and order in municipalities has revolutionized the waste management system. From the moment the new solutions are implemented, the property owner will not be obliged to conclude an agreement with a company on the collection of municipal waste. All the tasks related to the creation of the system will be subject to the competencies of the municipality, which will select an enterprise by tender to provide waste collection (or collection and disposal) services for the whole of its territory. Despite the changes in the obligations imposed on property owners, the legislator has not changed the key concepts regarding the functioning of the system. In the article, the author analyses the concept of property owner, as well as the property itself, referring both of these concepts to the scope of the obligations imposed by the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities.

  Back to top


  Jerzy Rotko
  Problem of payment for the service of rainwater drainage in the case law of the administrative courts
  The subject under consideration is the assessment of the legality of the water supply and sewage discharge enterprise charging for the service of draining rainwater and melt water. This problem appeared under the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage of 7 June 2001. The prices and rates of charges applied by enterprises arise from the tariffs approved by the municipal councils by way of resolutions. Approximately 20% of the water supply and sewage discharge enterprises have already introduced separate tariffs for rainwater and melt water. The legality of these practices, including their subject matter, the metering units applied in the tariffs and the method of determining the quantities of discharged wastewater are contested in the case law of the administrative courts.

  Back to top


  Wojciech Szydło
  Substantive law status of real property in the category of municipal roads
  In accordance with the Act on Public Roads of 21 March 1985, municipal roads fall within the category of public roads. However, the status of a road can only be allocated to property, which, at the time it is included in this category of road, is the municipality's property in the legal sense. The author emphasizes that, as such, the municipal council can only adopt a resolution to treat such property as a municipal road if it has the ownership right to the specific property (and it is designated in whole as a public road in the land use plan). However, the adoption of such a resolution with respect to real estate which is private property does not result in either the effective award of the status of a municipal road to given property, or the loss or restriction of ownership rights to that property to which the private entity is entitled.

  Back to top


  Tomasz Szewc
  Setting and changing the remuneration of the mayor
  In the article, the author analyses the institution of setting and changing the remuneration of the mayor. He also supports the admissibility to unilaterally change the remuneration during his term of office, simultaneously mentioning the constraints on this act and the measures of legal protection.

  Back to top


  Zygmunt Kukuła
  Impact of an offence on administrative acts
  The article refers to the issue of interference of the provisions of substantive criminal law in administrative procedures. The Penal Code applies to situations where a prior criminal offence affects the settlement of an administrative matter, as well as cases where the criminal law standards are breached as late as during the proceedings. The author refers to specific provisions of the Penal Code, which are most frequently applicable in such situations; an offence is committed at the stage of gathering evidence used to issue a decision and assumes the form of falsification of documents and giving false testimony. The author also devotes his attention to an administrative decision, which may be issued in connection with an offence.

  Back to top


  Maria Czajkowska
  Ethical values in the management of territorial self-government units
  The contemporary environment of the organization necessitates the search for increasingly newer ways of improving efficiency. This also applies to territorial self-government units. Recent years have brought legislative and social changes, which necessitate the adjustment of these units to the realities in which they have come to operate, including through an increase in ethical standards. The article takes an axiological look at the management of this particular type of organization, namely the territorial self-government unit.

  Back to top


  Robert Suwaj
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 26 June 2012 (II SA/Bk 109/12), approving commentary
  The sentence of every decision in which an authority accepts a complaint in the self-control procedure must include the settlement of whether the authority's action (inaction, tardy handling of a case) took place without legal grounds or in gross breach of the law.

  Back to top


  Dariusz P. Kała
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 4 November 2011 (II SA/Sz 848/11), approving commentary
  1. The municipal council is bound by the maximum amount of the allowance specified in the Act on Fire Safety of 24 August 1991 (consolidated text: Journal of Laws of 2009, No. 178, item 1380, as amended, hereinafter: AoFS) and cannot set the allowance at a higher level. Article 28 (2) of the AoFS specifies the limits of the municipality's autonomy in this case, while its addressee is the legislative body of the municipality and not the members of the voluntary fire service, for whom the Act does not give the authority to specify the level of the allowance.
  2. The standardization of the procedure and principles of paying the allowance do not fall within the framework of the statutory powers of the municipal council. The municipality's legislative body is only authorized by Article 28 (1) of the AoFS to set the amount of the allowance per hour of involvement in a rescue operation or in fire training. However, it is not authorized to specify the procedure for filing applications for the payment of an allowance or, all the more so, to appoint the bodies of voluntary fire brigades who are authorized to submit and accept applications, which are then submitted to the municipality's executive body. No provision of the Act on Fire Safety or the Act on the Municipal Self-Government authorizes the municipal council to specify the principles of operation or define the competencies of the individual people representing the fire brigade, as an independent entity.
  3. A resolution adopted under Article 28 (1) of the AoFS is based on the provision of the Act on Fire Safety and it is obligatory to issue it.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora