Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
51,97 51,97
Cena regularna: 57,75
57,75
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Ogłoszenie o XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie obronione w 2016 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Kacper SiwekKONKURS

Ogłoszenie o XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie obronione w 2016 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Kacper Siwek

str. 6

Iwona Sierpowska

str. 19

Lech Dubiński

str. 30

Krzysztof Gruszecki

str. 40

Dorota Fleszer

str. 51

Marcin Rulka

str. 59

Dawid Czesyk

str. 72

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Gawłowski
Ewa Glińska, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
str. 83

ORZECZNICTWO

Angelika Drelichowska

str. 85

SPRAWOZDANIA

Adam Jarosz
Konferencje Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące samorządu terytorialnego w latach 2014-2016
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Kacper Siwek
Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego
W artykule autor przedstawia obowiązujące w Polsce zasady równoważenia budżetu bieżącego jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę kieruje na zagadnienie związane z efektywnością oraz przejrzystością przyjętych uregulowań prawnych. W tym kontekście przedstawia zakres równoważenia budżetu bieżącego za pomocą wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych. Wykazuje, że jednostki samorządu terytorialnego dysponują znacznymi zasobami finansowymi, będącymi wynikiem "odkładania" środków finansowych, które pozostają po zaciągniętych kredytach, pożyczkach czy też wyemitowanych papierach wartościowych.

Początek strony


Iwona Sierpowska
Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego - zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego
Zasiłek stały jest świadczeniem zapewniającym dochód osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie utrzymania na poziomie minimum egzystencji. Przyznanie tego świadczenia częściowo jest oparte na zasadzie uznaniowości, która może prowadzić do niejednakowego traktowania osób niepełnosprawnych znajdujących się w podobnych sytuacjach. Wątpliwości dotyczą w szczególności rozstrzygania takich problemów, jak: możliwość łączenia zasiłku stałego z pracą zarobkową, określenie początkowej daty okresu zasiłkowego oraz uznanie ciągłości świadczenia w okresie oczekiwania na wydanie kolejnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności. Ustaleniem jednolitej wykładni zajęła się judykatura, niemniej - jak podkreśla autorka - linia orzecznicza i ukształtowana na jej podstawie praktyka będą wymagały weryfikacji w związku z orzeczoną niekonstytucyjnością jednego z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Początek strony


Lech Dubiński
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące paliwa alternatywnego
Artykuł dotyczy kluczowych kwestii prawnych związanych z wykorzystaniem paliwa alternatywnego. Autor wskazuje, czym jest paliwo alternatywne, jakie podstawowe akty prawne regulują jego wykorzystanie, jak wygląda rynek paliwa alternatywnego w Polsce, a także jakie warunki prawne i techniczne trzeba spełnić, aby móc to paliwo produkować i wykorzystywać. Ponadto omawia zagadnienie opodatkowania paliwa alternatywnego podatkiem akcyzowym.

Początek strony


Krzysztof Gruszecki
Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.
Przedmiotem rozważań w artykule są rozwiązania wynikające z ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody pozwalające przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla tych urządzeń na innych zasadach niż ogólne. W opracowaniu autor przedstawia ramy podmiotowe i przedmiotowe zastosowania tych rozwiązań. Jednocześnie ukazuje zagrożenia mogące się z tym wiązać, wynikające z błędów ustawodawcy, jak również przedstawia propozycje ich naprawienia.

Początek strony


Dorota Fleszer
Cywilnoprawna reprezentacja gminy
Gmina z mocy prawa została wyposażona w osobowość prawną, co ściśle wiąże się z przyznaniem jej ochrony sądowej, prawa własności i innych praw majątkowych. W konsekwencji może ona występować w obrocie prawnym nie tylko jako podmiot prawa publicznego, ale także prywatnego. Przyznanie gminie osobowości prawnej umożliwia jej nawiązywanie stosunków cywilnoprawnych, jednak - na co zwraca uwagę autorka artykułu - rodzi to pytanie o zasady jej reprezentacji, które zostały określone w art. 46 ustawy o samorządzie gminnym.

Początek strony


Marcin Rulka
Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji
Artykuł przedstawia regulację prawną w zakresie zmiany ustawowego oraz faktycznego składu rady gminy oraz postulaty de lege ferenda dotyczące tej regulacji. Autor wskazuje, że w przypadku zmian terytorialnych nie w każdej sytuacji określonej w przepisach kodeksu wyborczego konieczna wydaje się zmiana ustawowego składu rady. Należałoby również skrócić okres pomiędzy wygaszeniem mandatu a jego obsadzeniem, który w praktyce bywa zdecydowanie zbyt długi i powoduje zmniejszenie faktycznego składu rady. Problemem wymagającym uregulowania jest natomiast postępowanie w sytuacji złożenia przez radnego - którego mandat został wygaszony - wniosku o przywrócenie terminu lub nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Początek strony


Dawid Czesyk
Pozycja ustrojowa oraz kompetencje komisji rewizyjnej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów
Komisja rewizyjna jest organem wewnętrznym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W jej skład wchodzą radni ze wszystkich klubów wchodzących w skład rady. Komisja rewizyjna przede wszystkim posiada kompetencje o charakterze kontrolnym; prawodawca zapewnił jej również udział w ramach procedury absolutoryjnej. Zakres kontroli obejmuje działalność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych. Opracowanie zawiera analizę przepisów prawa i literatury przedmiotu, a także orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w zakresie dotyczącym komisji rewizyjnej, jej zadań i kompetencji.

Początek strony


Angelika Drelichowska
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 marca 2015 r. (III SA/Wr 838/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz, sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca), sędzia WSA Marcin Miemiec.
Wniosek o wyłączenie spod egzekucji, który jest w stanie skutecznie wszcząć postępowanie w tym zakresie, można złożyć dopiero wówczas, gdy zostanie skierowana do danej rzeczy egzekucja administracyjna.

Początek strony


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora