Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
118,80 118,80
Cena regularna: 132,00
132,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

W pierwszym numerze 2021 r. poruszane są takie tematy jak:

 

Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego?– wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli
Sławomir Owczarczuk

Najwyższa Izba Kontroli dokonała – po raz pierwszy – oceny procesu centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie terytorialnym. Według niej skontrolowane jednostki zapewniły realizację nałożonych zadań, jednak przy specyfice unijnego i krajowego systemu VAT, rozbieżnościach orzecznictwa podatkowego, braku interpretacji ogólnych, niestosowaniu zasady in dubio pro tributario oraz braku adekwatnego nadzoru podatkowego – podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego działania okazały się w wielu przypadkach niewystarczające do zapewnienia prawidłowej obsługi scentralizowanych rozliczeń VAT. Stan ten, jak wykazała kontrola NIK, wymaga zasadniczej poprawy. Prezentowany artykuł wskazuje obszary ryzyka podatkowego, na kt...

W pierwszym numerze 2021 r. poruszane są takie tematy jak:

 

Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego?– wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli
Sławomir Owczarczuk

Najwyższa Izba Kontroli dokonała – po raz pierwszy – oceny procesu centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie terytorialnym. Według niej skontrolowane jednostki zapewniły realizację nałożonych zadań, jednak przy specyfice unijnego i krajowego systemu VAT, rozbieżnościach orzecznictwa podatkowego, braku interpretacji ogólnych, niestosowaniu zasady in dubio pro tributario oraz braku adekwatnego nadzoru podatkowego – podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego działania okazały się w wielu przypadkach niewystarczające do zapewnienia prawidłowej obsługi scentralizowanych rozliczeń VAT. Stan ten, jak wykazała kontrola NIK, wymaga zasadniczej poprawy. Prezentowany artykuł wskazuje obszary ryzyka podatkowego, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę oraz działania, jakie należy podjąć, aby prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego. Przedstawione spostrzeżenia i wnioski zostały sformułowane na kanwie opublikowanej przez NIK 13.08.2020 r. informacji o wynikach kontroli, z uwzględnieniem analizy dogmatycznoprawnej, poglądów doktryny, orzecznictwa podatkowego oraz stosowanych praktyk.

 

Mechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnego
Artur Pytel

Artykuł ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych dających radnym gwarancję zachowania stosunku pracy i wykonywania funkcji radnego. Ponadto autor diagnozuje kolizję, jaka zachodzi pomiędzy prawami pracownika pełniącego funkcję radnego a obowiązkami i ograniczeniami pracodawcy zatrudniającego taką osobę. W opracowaniu autor dokonuje zatem charakterystyki zagadnień dotyczących problematyki przywrócenia radnego do pracy po wygaśnięciu jego mandatu; obowiązku radnego brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany; obowiązku pracodawcy zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy; zgody rady gminy na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego; warunków jakie musi spełniać uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; uzasadnienia uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; prawnych skutków niepodjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; roszczeń przysługujących radnemu na wypadek wypowiedzenia lub rozwiązania jego stosunku pracy bez uzyskania zgody rady gminy, a także okresu obowiązywania ochrony wynikającej z treści art. 25 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej
Przemysław Szustakiewicz

Dostęp do informacji publicznej stanowi konstytucyjne prawo obywateli służące realnej kontroli władz publicznych. Informacja publiczna, aby spełniać swoje funkcje kontrolne, powinna być udostępniona jak najszybciej. Środkiem ochrony szybkości udzielenia informacji publicznej jest możliwość zaskarżania bezczynności lub przewlekłości postępowania w zakresie udostępniania danych do sądów administracyjnych. Autor zauważa, że orzecznictwo sądowe dość płynnie określa granicę pomiędzy przewlekłością i bezczynnością w sprawach z zakresu udostępnienia informacji publicznej. Nie budzi jednak wątpliwości sądów, że zbyt długi czas udzielania informacji, uporczywość organu w zakresie nieudostępniania danych oraz ignorowanie wniosku dowodzą, że prawo dostępu do informacji publicznej zostało naruszone w sposób rażący.

 

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Rafał Budzisz
O potrzebie zmian przepisów dotyczących statutów jednostek samorządu terytorialnego | str. 7

Jakub H. Szlachetko
Tezy do ustawy o samorządzie metropolitalnym. Przyczynek do dyskusji o brakującej reformie | str. 16

Sławomir Owczarczuk
Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? – wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli | str. 35

Magdalena Małecka-Łyszczek
Whistleblowing w samorządzie terytorialnym
...

ARTYKUŁY

Rafał Budzisz
O potrzebie zmian przepisów dotyczących statutów jednostek samorządu terytorialnego | str. 7

Jakub H. Szlachetko
Tezy do ustawy o samorządzie metropolitalnym. Przyczynek do dyskusji o brakującej reformie | str. 16

Sławomir Owczarczuk
Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? – wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli | str. 35

Magdalena Małecka-Łyszczek
Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej | str. 54

Joanna Smarż
Samorząd zawodowy jako wyraz decentralizacji władzy publicznej | str. 62

Jarosław Czerw
Pozycja prawna sekretarza gminy w Polsce – wnioski de lege ferenda | str. 75

Artur Pytel
Mechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnego | str. 85

Agata Wesołowska
Doradcy zawodowi: pasjonaci czy technokraci? Etyka doradcza w świetle badań w wybranych toruńskich instytucjach rynku pracy | str. 102

Mirosław Gdesz
Mechanizm opóźnionego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | str. 112

Bogumił Pahl
Potwierdzanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) umów dzierżawy wywołujących skutki w sferze rolniczych ubezpieczeń społecznych | str. 125

Agnieszka Korzeniowska-Polak
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego jako podmioty rozpatrujące skargi, wnioski i petycje – postulaty de lege ferenda | str. 139

Przemysław Szustakiewicz
Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej | str. 151

ORZECZNICTWO

Małgorzata Grześków
Odwołanie ze stanowiska kierownika jednostki samorządowej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2017 r. (II OSK 1449/17) | str. 159

Jakub Wilk
Granice upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2020 r. (I OSK 430/19) | str. 165

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ewa Łaźniewska
Recenzja książki Alicji Korenik, Smart Cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, Warszawa 2019 | str. 173

SPRAWOZDANIA

Aleksandra Pinkas
„Rola nauki w realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce”. Sprawozdanie z webinarium z 24 listopada 2020 r. | str. 175

Emilia Gulińska
,,Samorząd terytorialny – dawniej i dziś”. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z 25 listopada 2020 r. | str. 179

Indeks rzeczowy publikacji w „Samorządzie Terytorialnym” w 2020 r. | str. 182

Indeks publikacji Autorów w „Samorządzie Terytorialnym” w 2020 r.  | str. 189

Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2020 r.  | str. 191

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Rafał Budzisz
The need for changes in the regulations on territorial self-government unit’s statutes | p. 7

Jakub H. Szlachetko
Arguments on the Act on Metropolitan Self-Government. Contribution to the discussion on the missing reform | p. 16

Sławomir Owczarczuk
How to correctly settle VAT in a territorial self-government unit? – Supreme Audit
...

ARTICLES

Rafał Budzisz
The need for changes in the regulations on territorial self-government unit’s statutes | p. 7

Jakub H. Szlachetko
Arguments on the Act on Metropolitan Self-Government. Contribution to the discussion on the missing reform | p. 16

Sławomir Owczarczuk
How to correctly settle VAT in a territorial self-government unit? – Supreme Audit Office’s audit findings | p. 35

Magdalena Małecka-Łyszczek
Whistleblowing in territorial self-government from the point of view of selected management control standards | p. 54

Joanna Smarż
Professional self-government as an expression of decentralization of public authority | p. 62

Jarosław Czerw
Legal position of the municipality’s secretary in Poland – de lege ferenda conclusions | p. 75

Artur Pytel
Mechanisms for guaranteeing the preservation of the employment relationship and performing the function of councillor  | p. 85

Agata Wesołowska
Careers counsellors: passionate people or technocrats? Counselling ethics in the light of research in selected labour market institutions in Toruń | p. 102

Mirosław Gdesz
Mechanism of a delayed transformation of the right of perpetual usufruct | p. 112

Bogumił Pahl
Confirmation by mayors of lease agreements with effects in the area of agricultural social insurance | p. 125

Agnieszka Korzeniowska-Polak
Decision-making bodies of territorial self-government units as entities considering complaints, motions and petitions – de lege ferenda postulates | p. 139

Przemysław Szustakiewicz
Gross inactivity and protraction of proceedings in cases of access to public information | p. 151

CASE LAW

Małgorzata Grześków
Dismissal from office of a head of a territorial self-government unit – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 11 July 2017 (II OSK 1449/17) | p. 159

Jakub Wilk
Limits of authorization to lay down acts of local law – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 May 2020 (I OSK 430/19) | p. 165

REVIEWS AND OVERVIEWS

Ewa Łaźniewska
Review of Alicja Korenik’s book, Smart Cities. Smart Cities in Europe and Asia, Warsaw 2019 | p. 173

REPORTS

Aleksandra Pinkas
‘The role of science in the implementation of the European Green Deal in Poland’. Report on the webinar of 24 November 2020. | p. 175

Emilia Gulińska
‘Territorial Self-Government – the past and the present’. Report on the national academic conference of 25 November 2020 | p. 179

Index of publications in ‘Territorial Self-Government’ in 2020 | p. 182

Index of Authors of publications in ‘Territorial Self-Government’ in 2020 | p. 189

List of reviewers of articles published in 2020 | p. 191

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora