Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Ogłoszenie o X edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie, obronione w 2012 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Wanda PełkaKONKURS

Ogłoszenie o X edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie, obronione w 2012 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Wanda Pełka

str. 7

Grażyna Prawelska-Skrzypek

str. 21

Magdalena Gurdek

str. 28

Anna Wierzbica

str. 40

Dariusz Charko

str. 48

Maciej J. Nowak

str. 58

Dariusz Felcenloben

str. 70

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 79

Krzysztof Gruszecki

str. 82

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 92
Wanda Pełka
Rola samorządu lokalnego w rozwoju ekonomii społecznej w Polsce
Artykuł ukazuje rolę samorządu terytorialnego w procesie wspierania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Realizacji postawionego celu posłużyło ukazanie specyfiki ekonomii społecznej oraz identyfikacja barier hamujących rozwój tego sektora. Autorka weryfikuje tezę badawczą, że jednostki samorządu terytorialnego dysponują instrumentami ekonomicznymi i organizacyjnymi, których racjonalne wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wsparcia rozwoju lokalnego.

Początek strony


Grażyna Prawelska-Skrzypek
Zmieniająca się rola uniwersytetów w regionalnej polityce innowacyjnej
Samorządy na szczeblu regionalnym coraz wyraźniej koncentrują się obecnie na tworzeniu warunków dla wzmacniania konkurencyjności regionalnych gospodarek. Służą temu zwłaszcza regionalne polityki innowacyjne. W artykule autorka pokazuje ewolucję roli uniwersytetów w procesach innowacyjnych, która dokonała się w ostatnich 30 latach. Odnosi się także do mechanizmów uruchamianych w ramach krajowych i regionalnych polityk innowacyjnych, które wydają się nie nadążać za zmianami oczekiwań wobec zaangażowania uniwersytetów we wsparciu procesów innowacyjnych.

Początek strony


Magdalena Gurdek
Utrata mandatu radnego
W artykule autorka poddaje analizie przepisy kodeksu wyborczego w celu usystematyzowania zdarzeń prowadzących do utraty mandatu przez radnego. Szczególną uwagę zwraca na te okoliczności, które prowadzą do wygaśnięcia mandatu radnego, ustawodawca bowiem nie we wszystkich przypadkach utraty mandatu posługuje się takim zwrotem. Omawiając kwestie związane z utratą mandatu, autorka odnosi się do tego, z jaką chwilą radny traci swój mandat, zwłaszcza gdy ustawodawca wymaga stwierdzenia wygaśnięcia mandatu odpowiednim aktem. Moment, w którym dochodzi do utraty mandatu, ma istotne znaczenie w praktyce, dlatego autorka prowadzi również rozważania na temat charakteru prawnego aktu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu.

Początek strony


Anna Wierzbica
Terminy składania oświadczeń majątkowych w prawie samorządu terytorialnego - postulaty de lege ferenda
Celem obowiązujących samorządowych przepisów antykorupcyjnych jest zapobieganie i zwalczanie korupcji. Stworzone w tym zakresie przez ustawodawcę mechanizmy prawne nie przesądzają jednak o ich skuteczności. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą wadliwych przepisów prawa określających terminy składania oświadczeń majątkowych. Niewłaściwie zakreślone terminy skutkują na ogół niemożliwością zastosowania ustawowych sankcji z tytułu naruszenia norm antykorupcyjnych, nawet w sytuacjach, w których naruszenia są oczywiste. Autorka wskazuje, że istniejące mankamenty dowodzą tego, iż pilna ingerencja ustawodawcza jest niezbędna, by samorządowe przepisy antykorupcyjne nie były jedynie iluzoryczne.

Początek strony


Dariusz Charko
Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego - wybrane zagadnienia
Artykuł prezentuje najczęściej popełniane przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, czyli nadużycie uprawnień (art. 231 k.k.), nadużycie zaufania (art. 296 k.k.) i poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.). Autor dokonuje także analizy zakresu podmiotowego pojęcia "funkcjonariusz publiczny" oraz przedstawia statystyczne ujęcie prezentowanych czynów karalnych i prognozę badanych zjawisk na rok 2012.

Początek strony


Maciej J. Nowak
Decyzje o warunkach zabudowy jako instrument zarządzania przestrzenią w podmiejskich gminach przygranicznych
Artykuł określa, jaką funkcję pełnią decyzje o warunkach zabudowy w polityce przestrzennej gmin przygranicznych sąsiadujących z dużym miastem (a więc atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym), oraz na tej podstawie doprecyzowuje ich rolę w ogólnym systemie zarządzania przestrzenią. Autor - na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań - dokonuje analizy przypadków prowadzonych polityk przestrzennych w ramach dwóch podmiejskich gmin przygranicznych: Kołbaskowo oraz Dobra Szczecińska. Ponadto uwzględniając także badania ankietowe z gmin strefy zewnętrznej całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie oceny poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej, autor sprawdza, jaka polityka przestrzenna jest prowadzona w położonej w strefi e podmiejskiej i jednocześnie atrakcyjnej pod względem turystycznym gminie Stegna.

Początek strony


Dariusz Felcenloben
Zasady rozgraniczania gruntów pokrytych naturalnymi wodami powierzchniowymi
Artykuł przedstawia zagadnienie prawne dotyczące zasad rozgraniczania gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi oraz metod ustalania przebiegu linii brzegowych, a także skutków prawnych, które czynności te wywołują. Przedstawione rozważania dotyczące próby zdefi niowania pojęcia linii brzegowej - jako terminu prawno-technicznego mającego swoje odniesienia w hydrologii - mają służyć wykazaniu autonomiczności tego postępowania, a także identyfi kacji elementów, które pozwalają na powiązanie przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa z fi zyczną przestrzenią, którą linie brzegowe wyznaczają i wyodrębniają z otoczenia prawnego.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r. w sprawie C-470/11, SIA Garkalns v. Rîgas dome
1. Ograniczenia dotyczące działalności w zakresie gier hazardowych mogą być uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego, takimi jak ochrona konsumentów i przeciwdziałanie oszustwom oraz zachętom kierowanym do obywateli do nadmiernych wydatków związanych z grami.
2. Artykuł 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu jednego z państw członkowskich, takiemu jak sporne w postępowaniu przed sądem krajowym, które przyznaje organom samorządu terytorialnego szeroki zakres swobodnego uznania poprzez uprawnienie ich do odmowy wydania zezwolenia na otwarcie kasyna, salonu gier lub gier bingo na podstawie "istotnego zagrożenia dla interesów państwa i mieszkańców odnośnego obszaru administracyjnego", jeśli owo uregulowanie rzeczywiście ma na celu zmniejszenie możliwości uczestniczenia w grach i ograniczenie działalności w tej dziedzinie w sposób spójny i systematyczny lub zapewnienie porządku społecznego oraz jeśli wykonywanie swobodnego uznania przez właściwe organu następuje w sposób przejrzysty, umożliwiając kontrolę bezstronności postępowań w sprawie zezwolenia.

Początek strony


Krzysztof Gruszecki
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2011 r. (II OPS 2/11)
Skład orzekający siedmiu sędziów: przewodniczący - Prezes NSA Roman Hauser, sędzia NSA Wojciech Chróścielewski (współsprawozdawca), sędzia NSA Andrzej Gliniecki, sędzia NSA Jolanta Rajewska, sędzia NSA Włodzimierz Ryms, sędzia NSA Małgorzata Stahl, sędzia NSA Jerzy Stelmasiak (sprawozdawca).
W sprawie o wymierzenie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, na podstawie art. 276 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska na podstawie wymaganego pozwolenia wystąpił o wydanie pozwolenia na kolejny okres.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Announcement of the 10th edition of the Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2012 - reminder
p. 5

ARTICLES

Wanda Pełka
 • The role of local self-government in the development of the social economy in Poland
 • p. 7

  Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • The changing role of universities in regional innovation policy
 • p. 21

  Magdalena Gurdek
 • Loss of a councillor's mandate
 • p. 28

  Anna Wierzbica
 • Deadlines for submitting property declarations in territorial self-government law - de lege ferenda postulates
 • p. 40

  Dariusz Charko
 • Criminal liability of a public officer - selected issues
 • p. 48

  Maciej J. Nowak
 • Planning permission as an instrument for managing space in suburban border municipalities
 • p. 58

  Dariusz Felcenloben
 • Principles of demarcation of land covered by natural surface waters
 • p. 70

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the European Court of Justice of 19 July 2012 in case C-470/11 SIA Garkalns v. Rîgas dome
 • p. 79

  Krzysztof Gruszecki
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 12 December 2011 (II OPS 2/11), critical commentary
 • p. 82

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 89

  Table of Contents & Abstracts
  p. 92
  Wanda Pełka
  The role of local self-government in the development of the social economy in Poland
  The article presents the role of territorial self-government in the process of supporting the development of the social economy in Poland. The presentation of the specifics of the social economy and the identification of barriers hampering the development of this sector helped achieve the objective that was set. The authoress verifies the research hypothesis that territorial self-government units have economic and organizational instruments, the rational use of which can contribute to the development of social entrepreneurship and support local development.

  Back to top


  Grażyna Prawelska-Skrzypek
  The changing role of universities in regional innovation policy
  Self-governments at regional level are currently increasingly clearly focusing on the creation of conditions for strengthening the competitiveness of regional economies. Innovative regional policies are especially used for this purpose. In the article, the authoress presents the evolution of the role of universities in innovation processes over the past 30 years. She also refers to the mechanisms being activated within national and regional innovation policies, which appear to keep up with the changes in expectations regarding the involvement of universities in the support of innovation processes.

  Back to top


  Magdalena Gurdek
  Loss of a councillor's mandate
  The authoress presents an analysis of the provisions of the electoral code in the article in order to put order to events leading to the loss of a mandate by a councillor. She pays particular attention to the circumstances which lead to the expiry of the councillor's mandate, because the legislator does not use such a term in all cases of a loss of the mandate. When discussing issues related to the loss of the mandate, the authoress refers to the moment in which the councillor loses his mandate, especially when the legislator requires that the expiry of the mandate is confirmed by an appropriate act. The moment in which the mandate is lost is of particular importance in practice, which is why the authoress also considers the legal nature of the act confirming the expiry of the mandate.

  Back to top


  Anna Wierzbica
  Deadlines for submitting property declarations in territorial self-government law - de lege ferenda postulates
  The objective of the applicable self-government anti-corruption regulations is to prevent and fight corruption. However, the legal mechanisms created for this do not prejudge that they will be effective. This happens primarily because of the defective provisions of the law specifying the deadlines for submitting property declarations. Incorrectly set deadlines generally result in the inability to apply statutory sanctions for a breach of the anti-corruption regulations, even in situations where the breaches are obvious. The authoress indicates that the existing deficiencies demonstrate that urgent legislative interference is imperative for the self-government anti-corruption regulations not to be purely illusory.

  Back to top


  Dariusz Charko
  Criminal liability of a public officer - selected issues
  The article presents the crimes most frequently committed by public officers, namely the abuse of rights (Article 231 of the Penal Code of 6 June 1997), abuse of trust (Article 296 of the Penal Code) and giving false testimony (Article 271 of the Penal Code). The author also analyses the personal scope of the notion of "public official" and presents a statistical view of the criminal conduct presented and a forecast of the phenomena analysed for 2012.

  Back to top


  Maciej J. Nowak
  Planning permission as an instrument for managing space in suburban border municipalities
  The article specifies the function performed by planning permission in the spatial policy of border municipalities neighbouring with a large city (and therefore attractive investment areas) and, on this basis, specifies their role in the overall spatial management system. The author uses his own research to analyse cases of spatial policies pursued in two suburban border municipalities: Kołbaskowo and Dobra Szczecińska. Furthermore, taking account of the surveys also conducted by municipalities from the external zone of the whole of the Szczecin Metropolitan Area on the evaluation of the individual spatial policy instruments, the author checks how spatial policy is pursued in the municipality of Stegna, which is located in a suburban zone, while simultaneously being attractive in tourism terms.

  Back to top


  Dariusz Felcenloben
  Principles of demarcation of land covered by natural surface waters
  The article presents a legal issue regarding the principles of demarcation of land covered by flowing surface waters, as well as methods of determining the shorelines and the legal consequences caused by these actions. The considerations presented regarding the attempt to define the notion of shoreline - as a legal and technical term referenced in hydrology - have the objective of demonstrating the autonomy of these proceedings, as well as identifying the elements which enable the provisions of the applicable law on this to be related to the physical space which the shorelines set and separate from the legal environment.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the European Court of Justice of 19 July 2012 in case C-470/11 SIA Garkalns v. Rîgas dome
  Article 54 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which confers on local authorities a broad discretion in enabling them to refuse authorization to open a casino, amusement arcade or bingo hall on grounds of 'substantial impairment of the interests of the State and of the residents of the administrative area concerned,' provided that that legislation is genuinely intended to reduce opportunities for gambling and to limit activities in that domain in a consistent and systematic manner or to ensure the maintenance of public order and in so far as the competent authorities exercise their powers of discretion in a transparent manner, so that the impartiality of the authorization procedures can be monitored, it being for the national court to determine whether those conditions are satisfied.

  Back to top


  Krzysztof Gruszecki
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 12 December 2011 (II OPS 2/11), critical commentary
  In the case of the assessment of an increase in the fee for the use of the environment without the required licence or other decision, pursuant to Article 276, para. 1 of the Environmental Law of 27 April 2001, the reason for a lack of licence may be relevant if the entity using the environment on the basis of the required licence has applied for the extension of the licence for a further period.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora