Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
46,31 46,31
Cena regularna: 51,45
51,45
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Informacja o przebiegu XI edycji Konkusu im. Prof. Michała Kuleszy
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2013 r., nadesłanych do XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego
...KONKURS

Informacja o przebiegu XI edycji Konkusu im. Prof. Michała Kuleszy
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2013 r., nadesłanych do XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję "Samorządu Terytorialnego"
str. 7

Ogłoszenie o XII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2014 r.
str. 10

ARTYKUŁY

Anna Wierzbica

str. 11

Łukasz Satoła

str. 24

Andrzej Pawluczuk, Paulina Drożdżewicz, Ewelina Grudzińska, Kamil Hołubowicz

str. 36

Anna Augustyn, Magdalena Florek, Jarosław Górski

str. 48

Karolina Stopka

str. 63

Kamila Lewandowska, Maciej J. Lewandowski

str. 75

ORZECZNICTWO

Marek Szałkiewicz

str. 83

SPRAWOZDANIA

Dominika Cendrowicz
Sprawozdanie z konferencji "Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej", Wrocław, 21-22.11.2013 r.
str. 87

Łukasz Olędzki
Sprawozdanie z konferencji "Skutki finansowe planowania przestrzennego - konsekwencje dla rozwoju", Poznań, 5.12.2013 r.
str. 91

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 93

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Anna Wierzbica
Status prawny zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Stanowisko zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest funkcją występującą w samorządzie gminnym od samego początku reaktywowania samorządu terytorialnego. Pomimo długiego okresu istnienia tej funkcji publicznej status prawny zastępcy wójta nadal jest przedmiotem rozbieżnych ocen doktryny i judykatury. Autorka zauważa, że zagadnieniem budzącymi wątpliwości jest m.in. to, czy omawiana funkcja ma charakter obligatoryjny, a także czy osobie będącej zastępcą wójta można powierzyć jednocześnie inne stanowisko urzędnicze, np. sekretarza gminy. Kwestią odmiennych interpretacji jest też okres trwania stosunku pracy zastępcy. Niejasne jest również, czy zarządzenie w sprawie powołania względnie odwołania zastępcy wójta podlega nadzorowi prawnemu wojewody i kognicji sądów administracyjnych.

Początek strony


Łukasz Satoła
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego)
Przedmiotem artykułu jest ocena zależności występujących pomiędzy wybranymi cechami społeczeństwa obywatelskiego gmin a sprawnością pozyskiwania przez nie funduszy europejskich. Na tle dokonanej charakterystyki zróżnicowania liczby i struktury organizacji pozarządowych autor przeprowadza analizę korzystania przez samorządy z funduszy strukturalnych. Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki poziom rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest czynnikiem sprzyjającym efektywnemu pozyskiwaniu funduszy UE. Pasywność wobec możliwości wykorzystania funduszy UE występuje najczęściej w gminach o niskim zaangażowaniu mieszkańców w funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Początek strony


Andrzej Pawluczuk, Paulina Drożdżewicz, Ewelina Grudzińska, Kamil Hołubowicz
Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie
Artykuł przedstawia obecny stan e-administracji w Polsce na przykładzie podlaskich gmin z perspektywy zawartych informacji i funkcjonalności stron własnych urzędów gmin. Opracowanie powstało na podstawie wyników badań przeprowadzonych na stronach internetowych wybranych gmin województwa podlaskiego, niebędących stronami BIP. Polegały one na subiektywnej ocenie ich zawartości pod względem użyteczności informacji administracyjnej w procesie dokonywania czynności administracyjnych przez obywateli i dostępu do informacji. Zakończenie stanowią wnioski dotyczące badań i stanu obecnego e-administracji w Polsce.

Początek strony


Anna Augustyn, Magdalena Florek, Jarosław Górski
Znaczenie konkursów o charakterze marketingowym adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego
Celem artykułu jest identyfikacja funkcji pełnionych przez konkursy o charakterze marketingowym adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy prezentują wyniki dostępnych badań samorządów dotyczące wykorzystania konkursów jako instrumentów promocji oraz identyfikują rodzaje i funkcje oferowanych konkursów marketingowych dla samorządów, a także omawiają je na przykładzie studium przypadku konkursu "Markowy Samorząd". W podsumowaniu zawarto rekomendacje służące zwiększeniu skuteczności i efektywności wykorzystania konkursów o charakterze marketingowym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Początek strony


Karolina Stopka
Pomoc społeczna dla powodzian
W opracowaniu autorka dokonuje analizy i oceny wsparcia udzielanego osobom, które poniosły straty w wyniku powodzi, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, stosownie do założeń teoretycznych i prawnych pomocy społecznej.

Początek strony


Kamila Lewandowska, Maciej J. Lewandowski
Reprezentacja pokrzywdzonej gminy w postępowaniu karnym
W świetle obecnie obowiązujących przepisów za podmiot reprezentujący gminę można uznać wyłącznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Upoważnienie rady gminy do występowania w imieniu gminy jest działaniem contra legem i nie zasługuje na akceptację. Potrzeba zmiany przepisów, najlepiej treści art. 28g ustawy o samorządzie gminnym poprzez upoważnienie zastępcy wójta do reprezentacji gminy w każdej sytuacji, gdy wójtowi przedstawiono zarzut działania na szkodę gminy, jest konieczna i zdaje się stanowić jedyne sensowne remedium na omawiany problem. Do tego czasu jednak - jak dobitnie podkreślają autorzy - należy opowiedzieć się za zastosowaniem art. 28g u.s.g. per analogiam.

Początek strony


Marek Szałkiewicz
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2013 r. (I OSK 1553/11)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca), sędzia del. WSA Jacek Fronczyk, sędzia NSA Małgorzata Borowiec
Glosa omawia problematykę związaną ze skutkami procesowymi błędnego pouczenia co do terminu złożenia środka zaskarżenia. Sąd wyraził pogląd, że możliwe jest rozpoznanie środka zaskarżenia po upływie terminu ustawowego, jeśli został on wniesiony w terminie wynikającym z pouczenia. Autor stawia tezę, że termin do złożenia środka zaskarżenia w takiej sytuacji płynie zgodnie z ustawą, niezależnie od treści pouczenia. Rozpoznanie środka zaskarżenia po upływie terminu ustawowego wymaga jego przywrócenia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Information about the 11th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition
p. 5

Minutes of the meeting of the Competition Commission for evaluating doctorate theses, as well as masters' and bachelors' dissertations defended in 2013, which were submitted for the 11th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition organized by Wolters Kluwer Polska and "Territorial Self-government" Editorial Office
p. 7

Announcement of the 12th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2014
p. 10

ARTICLES

Anna Wierzbica
 • Legal status of a deputy mayor
 • p. 11

  Łukasz Satoła
 • The institution of the civic society in rural areas and the efficiency of the use of European Union funds (using the example of the Małopolskie Voivodship)
 • p. 24

  Andrzej Pawluczuk, Paulina Drożdżewicz, Ewelina Grudzińska, Kamil Hołubowicz
 • Websites of municipality offices as part of the support of e-government in the municipality
 • p. 36

  Anna Augustyn, Magdalena Florek, Jarosław Górski
 • The importance of marketing competitions addressed to territorial self-government units
 • p. 48

  Karolina Stopka
 • Social welfare for flood victims
 • p. 63

  Kamila Lewandowska, Maciej J. Lewandowski
 • Representation of an injured municipality in criminal proceedings
 • p. 75

  CASE LAW

  Marek Szałkiewicz
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 January 2013 (I OSK 1553/11); partially critical commentary
 • p. 83

  REPORTS

  Dominika Cendrowicz
  Report on the Conference named "Voivodship-region-regionalization. 15 years after the administrative and territorial reforms," Wroclaw, 21-22/11/2013
  p. 87

  Łukasz Olędzki
  Report on the conference named "Financial consequences of spatial planning - implications for development," Poznań, 5/12/2013
  p. 91

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Anna Wierzbica
  Legal status of a deputy mayor
  The position of deputy mayor is a function which has appeared in municipal self-government since the reactivation of territorial self-government. Despite the long period of existence of this public function, the legal status of the deputy mayor is still the subject of divergent assessments of the legal doctrine and judicature. The authoress notes that the issues which give rise to doubts include whether this function is obligatory and whether the person who is the deputy mayor can simultaneously hold another official position, such as the secretary of the municipality. The term of the deputy's employment relationship is also a matter of divergent interpretations. It is also unclear whether the order appointing or recalling the deputy mayor is subject to the legal supervision of the voivod and the review of the administrative courts.

  Back to top


  Łukasz Satoła
  The institution of the civic society in rural areas and the efficiency of the use of European Union funds (using the example of the Małopolskie Voivodship)
  The article contains an evaluation of the dependencies between selected features of the civic society of municipalities and the efficiency with which they obtain European funds. The authoress uses the characteristics of the differentiation in the number and structure of non-governmental organizations in the analysis of the utilization of structural funds by territorial self-governments. The results obtained indicate that a high level of development of the institution of the civic society is a factor supporting the efficient acquisition of EU funds. Passivity to the possibility of utilizing EU funds most frequently appears in municipalities with a low level of involvement of residents in the operation of non-governmental organizations.

  Back to top


  Andrzej Pawluczuk, Paulina Drożdżewicz, Ewelina Grudzińska, Kamil Hołubowicz
  Websites of municipality offices as part of the support of e-government in the municipality
  The article presents the current state of e-government in Poland using the example of the Podlaskie municipalities from the point of view of the information contained in and the functionality of the websites of municipal offices. The article was prepared on the basis of the results of research conducted on the websites of selected municipalities in the Podlaskie Voivodship, which are not pages of the Public Information Bulletin. Their content was subjectively evaluated in terms of the usefulness of the administrative information in the process of citizens performing administrative acts, as well as access to information. The article ends with the conclusions on the research and the current state of e-government in Poland.

  Back to top


  Anna Augustyn, Magdalena Florek, Jarosław Górski
  The importance of marketing competitions addressed to territorial self-government units
  The objective of the article is to identify the functions performed by marketing competitions addressed to territorial self-government units. The authors present the results of self-government research into the use of competitions as promotional tools and identify the types and functions of marketing competitions offered to territorial self-governments, and discuss them using the example of the competition case study "Quality Territorial Self-Government." The summary contains recommendations for increasing the efficiency and effectiveness of the use of marketing competitions by territorial self-government units.

  Back to top


  Karolina Stopka
  Social welfare for flood victims
  In this article, the authoress analyses and evaluates the support granted to people who have suffered losses as a result of floods on the principles laid down in the Act on Social Welfare, in accordance with the theoretical and legal assumptions to social welfare.

  Back to top


  Kamila Lewandowska, Maciej J. Lewandowski
  Representation of an injured municipality in criminal proceedings
  In the light of the currently applicable regulations, only the mayor can be considered the entity which represents the municipality. The authorization of the municipal council to act on behalf of the municipality is a contra legem action and should not be accepted. The regulations need to be amended, ideally Article 28g of the Act on Municipal Self-Government, by authorizing the deputy mayor to represent the municipality in every situation, where the mayor is accused of acting to the municipality's detriment, which seems to be the only sensible answer to this issue. In the meantime, however, as the authors emphatically stress, the application of Article 28g of the Act on Municipal Self-Government should be supported per analogiam.

  Back to top


  Marek Szałkiewicz
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 January 2013 (I OSK 1553/11); partially critical commentary
  The commentary discusses the issues related to the procedural consequences of the instruction as to the deadline for filing an appeal. The Court expressed the view that it is possible to review the appeal after the statutory deadline passes, if it is filed within the deadline arising from the instruction. The author analyses the argument that, pursuant to the Act, the countdown to the deadline for filing an appeal in such a situation continues in accordance with the Act, regardless of the wording of the instruction. The review of the appeal after the passage of the statutory deadline requires its restoration.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora