Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
51,97 51,97
Cena regularna: 57,75
57,75
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Ogłoszenie o XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie obronione w 2016 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Magdalena Małecka-ŁyszczekKONKURS

Ogłoszenie o XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie obronione w 2016 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Magdalena Małecka-Łyszczek

str. 6

Paweł Daniel

str. 14

Karol Filipiuk

str. 24

Paweł Kretowicz

str. 33

Jan Chmielewski

str. 51

Dorota Mantey

str. 64

Radosław Wolniak Bożena Skotnicka-Zasadzień

str. 78

ORZECZNICTWO

Adam Ostapski

str. 90

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Magdalena Małecka-Łyszczek
Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym
Akty planowania - będąc instrumentami wykorzystywanymi przez samorząd terytorialny - ewoluują, tak jak i jego struktury, pozwalając jednocześnie na uchwycenie występujących w jego obrębie przeobrażeń. W artykule autorka wskazuje na procesy leżące u podstaw zmian znaczenia i postrzegania roli planowania w samorządzie terytorialnym, takie jak: przystąpienie do Unii Europejskiej, przeniesienie na poziom samorządu terytorialnego rozwiązań z obszaru zarządzania publicznego oraz postulowanie natężenia procesów partycypacyjnych.

Początek strony


Paweł Daniel
Wybrane problemy sądowej kontroli decyzji o warunkach zabudowy
Artykuł przedstawia problemy występujące w orzecznictwie sądów administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy - kwestii właściwego określenia stron postępowania oraz możliwości ustalenia w decyzji lokalizacji planowanej inwestycji w granicy z nieruchomością. Podjęte rozważania doprowadziły autora do wniosku, że choć stroną postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy są wyłącznie osoby legitymujące się interesem prawnym w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, to jednak brakuje jednolitych kryteriów, które umożliwiałyby określenie, kiedy planowana inwestycja rzeczywiście narusza interes prawny właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących.

Początek strony


Karol Filipiuk
Sprzeczność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę
Artykuł porusza problematykę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, gdy w momencie wejścia w życie tego planu inwestor dysponuje już decyzją o pozwoleniu na budowę, wydaną na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, zezwalającą mu na zabudowę na warunkach innych niż przewidziane przez wchodzący w życie plan miejscowy. Rozważania obejmują zarówno te przypadki, w których inwestor pomimo posiadanych warunków zabudowy musi dostosować swoje zamierzenie budowlane do nowego planu miejscowego, jak i te, w których jest on uprawniony do prowadzenia inwestycji na podstawie wydanych mu uprzednio warunków zabudowy, pomimo ich sprzeczności z nowo uchwalonym planem miejscowym.

Początek strony


Paweł Kretowicz
Planistyczne uwarunkowania i bariery lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce
Głównym celem opracowania jest wskazanie najważniejszych barier dla lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce i ich konsekwencji dla rozwoju tej branży na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych typów inwestycji OZE. W części teoretycznej opracowania dokonano klasyfikacji możliwych barier dla lokalizacji OZE, wynikających z istniejącego prawodawstwa na poziomie lokalnym w postaci przepisów podstawowych dokumentów planistycznych, oraz klasyfikacji barier dla lokalizacji OZE, wynikających z istniejącego fizycznego zagospodarowania terenu. W części praktycznej wskazano przykładowe konsekwencje dla rozwoju wybranych typów instalacji OZE na poziomie lokalnym, wynikających z powyższych uwarunkowań, a także przytoczono przykłady realnych konfliktów planistycznych i/lub przestrzennych wraz z ich rozwiązaniami na przykładzie wybranych typów instalacji OZE w polskich gminach.

Początek strony


Jan Chmielewski
Z problematyki aktów planistycznych w prawie administracyjnym - na przykładzie planów i uproszczonych planów urządzenia lasów
Artykuł obejmuje rozważania poświęcone charakterowi leśnych planów urządzeniowych. W szczególności autor ukazuje ewolucję poglądów na temat normatywnego waloru planów urządzenia lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasów, a także podejmuje próbę sformułowania jednolitego stanowiska w tym zakresie. Ponadto - na podstawie poglądów doktryny i judykatury - bada dopuszczalność zaskarżenia analizowanych aktów planistycznych.

Początek strony


Dorota Mantey
Problem (nie)istniejących przestrzeni publicznych w podwarszawskich gminach w kontekście rozwiązań brytyjskich
Celem artykułu jest przybliżenie problemu braku przestrzeni publicznych w gminach jako skutku niedoskonałych rozwiązań w polskim systemie prawnym. Tłem do powyższych rozważań są metody brytyjskie. W artykule autorka dokonuje przeglądu możliwych podejść do wyznaczania obszarów przestrzeni publicznej w polityce przestrzennej gmin. Z badań przeprowadzonych przez nią w dwunastu gminach podwarszawskich wynika, że ustawowa kategoria przestrzeni publicznej interpretowana jest przez poszczególne gminy dowolnie, zaś przestrzeń publiczna częściej jest odnoszona do struktury przestrzennej gmin, rzadziej do jakości życia mieszkańców, a najrzadziej do budowania kapitału społecznego i więzi międzyludzkich.

Początek strony


Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka-Zasadzień
Ocena barier architektonicznych w urzędach miejskich województwa śląskiego przez osoby niepełnosprawne
W artykule dokonano oceny barier architektonicznych, z jakimi mają do czynienia osoby niepełnosprawne, które korzystają z usług, jakie świadczą im urzędy miejskie w województwie śląskim. W opracowaniu postawiono dwie hipotezy badawcze: 1) że rodzaj niepełnosprawności ma istotny wpływ na ocenę barier architektonicznych w urzędach miejskich przez klienta niepełnosprawnego oraz 2) że wiek osoby niepełnosprawnej ma wpływ na ocenę barier architektonicznych w urzędach miejskich. Weryfikacji hipotez dokonano na podstawie analizy badań własnych przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych.

Początek strony


Adam Ostapski
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 maja 2014 r. (I OSK 1085/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Monika Nowicka (sprawozdawca).
Przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu odwoławczego lub na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej należy wezwać organ odwoławczy do usunięcia naruszenia prawa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Rafał Szczepaniak
 • Liability of municipalities for damage caused in connection with the activities of non-governmental organizations
 • p. 5

  Gerard Kaczmarczyk
 • Civil liability of a road manager
 • p. 17

  Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski
 • Tax law consequences of the operation of wind farms - observations in the light of the Act on investments in wind farms of 20 May 2016
 • p. 27

  Bogumił Pahl
 • Controversy around the new rules for determining the tax base in agricultural tax
 • p. 35

  Agnieszka Chrisidu-Budnik
 • The concept of trust from the point of view of integrated territorial investments
 • p. 43

  Konrad Różowicz
 • Forms of international cooperation of territorial self-government units in the award of public contracts
 • p. 54

  Grzegorz Ninard
 • "Geodetic licence"
 • p. 64

  Joanna Podgórska-Rykała
 • Municipal self-government as a space for enforcing the principle of equality of women and men
 • p. 79

  CASE LAW

  Maciej J. Nowak
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 10 February 2015 (II SA/Ol 1204/14); partially critical commentary
 • p. 90

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Rafał Szczepaniak
  Liability of municipalities for damage caused in connection with the activities of non-governmental organizations
  In principle, the cooperation between territorial self-government units and non-governmental organizations in the fulfilment of public tasks is positive. In a sense, its scope and intensity are measures of maturity of the so-called civic society. Even so, all sorts of legal problems can arise from this cooperation. One of these is the matter of attributing liability for compensation for damage caused by people acting within such organizations. As the author emphasizes, it is therefore in the interests of the municipalities to ensure that the principles of this cooperation are as precise as possible.

  Back to top


  Gerard Kaczmarczyk
  Civil liability of a road manager
  The considerations presented by the author focus on practical issues and refer to typical events giving rise to the liability of a road manager. The constantly increasing number of court cases demonstrates the significance of this issue. The author presents examples of damage to property and people, describing the actual situations in which - despite injury rising - it is not possible to assign responsibility to the road manager. This applies, among others to the transmission infrastructure belonging to a transmission company, as well as damage at a construction site. The considerations have been limited to the most common events which municipal road managers encounter in their work.

  Back to top


  Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski
  Tax law consequences of the operation of wind farms - observations in the light of the Act on investments in wind farms of 20 May 2016
  The Act on investments in wind farms of 20 May 2016 became effective on 16 July 2016. This Act may create a substantial impact on property taxes, which were not taken into account by the law-makers during the legislative process. The introduction of a legal definition of a wind farm into Article 2, para. 1 of the Act and a change in the legal definition of a structure contained in Article 3, para. 3 of the Construction Law by deleting the provision introducing a split of the wind farm into construction and non-construction sections will bring about additional concerns regarding the taxation of wind farms with property tax. This is because it does not arise from the Act that the wind farm as a whole is taxable with property tax (namely the construction part and the non-construction part). According to the authors, work on the comprehensive regulation of the legal issues of wind power plants has given the opportunity to end the perennial disputes in the legal doctrine and in the case-law on the taxation of wind farms with property tax, although the law-makers have not benefited from this opportunity, while the Act that was introduced is building up difficulties of interpretation regarding property tax.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Controversy around the new rules for determining the tax base in agricultural tax
  The legislature differentiates the principles of determining the tax base in the legal structure of agricultural tax. For agricultural holdings, the basis for this is the number of hectares, which are used for the calculation, determined on the basis of the surface area, the types and classes of agricultural land arising from the records of land and buildings and the inclusion in the tax zone (Article 4, para. 1, item 1 of the Act on agricultural tax). In principle, there is no doubt about determining the grounds for taxing land not meeting the standards of the area of an agricultural holding. The only criterion is the number of so-called physical hectares arising from the records of land and buildings. As the author notes, this matter is no longer so obvious, if land which is in the possession of a taxpayer constitutes an agricultural holding. Specific problems regarding the determination of the tax base appeared up to the end of 2015, when the legislature did not provide for so-called conversion factors for certain categories of land. This matter was supposed to be resolved at the beginning of 2016 as a result of the amendment to the Act on agricultural tax made by the Act on the amendment of the Act on municipal government and certain other acts of 25 June 2015.

  Back to top


  Agnieszka Chrisidu-Budnik
  The concept of trust from the point of view of integrated territorial investments
  EU legislation governing the 2014-2020 financial perspective introduced three new mechanisms promoting cooperation and partnership: integrated territorial investments, community-led local development and a hybrid model of public-private partnerships. The article focuses on integrated territorial investments constituting an example of a heterarchical structure. Heterarchical structures feature decentralized and distributed, but cooperating centres of public authority, the logic of operation of which should be based on trust relationships.

  Back to top


  Konrad Różowicz
  Forms of international cooperation of territorial self-government units in the award of public contracts
  International cooperation between territorial self-government units in the award of public contracts may assume various forms. The regulations of directive 2014/24/EU enable cooperation to be taken up within centralized purchasing activities by a foreign central purchasing body, joint procurement and contracts awarded in connection with the operation of a joint entity. The author emphasizes that each of these methods of collaboration has specific features, while their adaptation to the needs of local self-governments enables the achievement of benefits for the inhabitants of the given region and state.

  Back to top


  Grzegorz Ninard
  "Geodetic licence"
  Materials from the state survey and cartographic resources have always been made available for consideration. Therefore, there was always a problem of how to control the use of these materials. A decision was made in the amendment of June 2014 to resolve this problem and a new institution appeared in the Geodetic and Cartographic Law which had not been encountered by the law to date: the institution of a licence. The licence assumed the form of a formalized document incorporating information about any method of using resource materials. However, as the author notes, its reasonably concise regulation is causing many problems of interpretation, including those regarding the very essence of the licence: whether this is an information document or a form of administrative judgement and consequently, to what rights are entities using the resource materials entitled in connection with the issuance of the licence.

  Back to top


  Joanna Podgórska-Rykała
  Municipal self-government as a space for enforcing the principle of equality of women and men
  The article is an attempt to characterize the extent to which the principle of gender equality is enforced in the policies of the Polish municipal authorities. The text contains the most important information about the gender equality policy and the gender mainstreaming strategy, referring to the tasks which should be performed by local self-government units in connection with its implementation. The authoress focuses on the presentation of the practical anti-discrimination activities, based on extensive research material gathered during the survey conducted. She uses this to present her own classification of the possible instruments of the municipalities, including legal/political, institutional and financial instruments in this group.

  Back to top


  Maciej J. Nowak
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 10 February 2015 (II SA/Ol 1204/14); partially critical commentary
  There is no statutory delegation for the municipal council to specify the definition of a development in the land use plan. There is no statutory authority entitling the municipal council to create a definition of a development and narrow this concept to only "all buildings on a plot of land". In accordance with Article 15, para. 2, item 9 of the Act on Planning and Spatial Management, the land use plan necessarily sets out the detailed conditions for the development of the land and the restrictions on their use, including the prohibition of development. However, it is not possible to infer the powers of the municipal council to define the concept of a development from this provision.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora