Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,89 54,89
Cena regularna: 60,99
60,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz

str. 5

Sławomir Dudziak

str. 23

Jacek Markowski

str. 33

Natalia Chyb

str. 42

Grzegorz Gójski

str. 53

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zbigniew K. Wójcik
Recenzja monografii: Jerzy Bartkowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Inka Słodkowska, Droga do samorządności terytorialnej. Polska 1989–1990, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 308
str. 80

ORZECZNICTWO

Elżbieta Klat–Górska, Bartosz Kasperek

str. 84

Table of Contents & Abstracts
str. 95

 
Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz
Pionowe i poziome relacje władzy a wielkość gminy, czyli którzy burmistrzowie rządzą światem?
W artykule zajmujemy się związkiem między wielkością samorządu lokalnego a opiniami burmistrzów na temat tworzonych przez ich gminy relacji z innymi podmiotami. W ramach relacji pionowych analizujemy istotność kontaktów ze szczeblem regionalnym, krajowym i ponadpaństwowym, a w ramach relacji poziomych – wagę współpracy z innymi gminami oraz wewnętrzne relacje władzy w gminie – burmistrza wobec radnych i wobec urzędników. Rozważaniom przyświeca teza o wyjątkowości wielkich miast oraz najmniejszych gmin, którą spodziewamy się zauważyć także na badanym polu.

Początek strony


Sławomir Dudziak
Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
W związku z wejściem w życie 1.06.2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, nastąpiła jedna z najgłębszych od lat nowelizacji procedury administracyjnej. W jej ramach nowym obszarem regulacji uczyniono, dotknięte dotychczas głębokim defi cytem normatywnym, zagadnienie zasad wymiaru administracyjnych kar pieniężnych. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień związanych z wprowadzanymi instytucjami prawnymi, w tym zwrócenie uwagi na ich silne związki ze standardami wymiaru kar obowiązującymi na gruncie prawa karnego.

Początek strony


Jacek Markowski
Zmiana w ewidencji gruntów i budynków rodzaju rolnych użytków gruntowych i nieużytków w kontekście modernizacji gruntów i budynków
Przedmiot rozważań niniejszego artykułu stanowi analiza możliwości zmiany w ewidencji gruntów i budynków rodzaju rolnych użytków gruntowych i nieużytków w ramach modernizacji gruntów i budynków. Wybrane do opracowania zagadnienia z tego zakresu dotyczą wyjaśnienia znaczenia pojęć ewidencji gruntów i budynków, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfi kacji gruntów, gruntów rolnych oraz omówienia procedury regulującej zmianę rolnych użytków gruntowych. Istotę analizowanej problematyki stanowi ocena skutków prawnych dokonania zmiany rolnych użytków gruntowych i nieużytków w ramach modernizacji gruntów i budynków z pominięciem procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfi kacji gruntów.

Początek strony


Natalia Chyb
Dopuszczalność korzystania przez gminy z osobowych form spółek handlowych przy prowadzeniu gospodarki komunalnej
Przepisy ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej, przewidujące prawo gminy do prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółek handlowych, posługują się niejednolitą i nieprecyzyjną siatką pojęciową, co powoduje liczne trudności interpretacyjne. Wątpliwości powstają przy próbie udzielenia odpowiedzi na tak podstawowe pytanie, jak to, czy gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie osobowych spółek handlowych. Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie bogatego dorobku doktryny prawa samorządowego w zakresie dopuszczalnych form wykonywania przez gminy gospodarki komunalnej, analizę aktualnego stanu prawnego oraz próbę odpowiedzi na postawione wyżej pytanie.

Początek strony


Grzegorz Gójski
Zasada pomocniczości w praktyce – ponad ćwierć wieku współpracy administracyjnej i gospodarczej wspólnot samorządowych miast Görlitz i Zgorzelec
Wspólnoty samorządowe miast Görlitz i Zgorzelec w 2016 r. obchodziły ćwierć wieku współpracy. W poprzedzającym podjęcie tej współpracy 1990 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła na całym swym obszarze, Republika Federalną Niemiec zaś na obszarze zjednoczonej z nią byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, samorząd terytorialny. Przyjmując jako czas trwania jednego pokolenia okres 25 lat, obywatele utworzonych w ten sposób wspólnot samorządowych, będąc uprzednio przez okres dwóch do trzech pokoleń mieszkańcami państw rządzonych w systemach jednopartyjnych, sterujących również centralnie swymi gospodarkami i nieprzewidujących w swoich systemach administracyjnych i politycznych partycypacji obywatelskiej, zmierzyli się z wyzwaniem organizowania samodzielnie i na własną odpowiedzialność spraw lokalnych – w tym organizowania współpracy z odpowiednio sąsiednią wspólnotą – tj. działania zgodnie z zasadą pomocniczości, według której każdy szczebel władzy realizuje jedynie te zadania, które nie mogą być zrealizowane przez jednostkę niższego rzędu, a sama władza, od jej najniższego szczebla poczynając, wspiera jedynie ustanawiających ją obywateli. Sami obywatele natomiast – jako jednostki – w przypadku gdy potrzebne jest im wsparcie, powinni je otrzymać najpierw od rodziny, a następnie od wspólnoty, w której mieszkają lub w ramach której działają (podobnie w sprawach gospodarczych podstawę samostanowienia jednostki stanowi wolny rynek i dopiero w przypadku gdy przestaje on prawidłowo funkcjonować, w jego regulację włączana jest władza). Odpowiednie przepisy znajdują się w ustawach zasadniczych Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek strony


Elżbieta Klat-Górska, Bartosz Kasperek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2017 r. (II OSK 985/15)
Skład orzekający: Przewodniczący – sędzia NSA Zofia Flasińska, sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz, sędzia NSA del. Mirosław Gdesz (sprawozdawca).
Pomniejszenie należności o wartość gruntu jest rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę dla sytuacji uregulowanych w art. 12 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (a więc legalnych wyłączeń gruntów z produkcji) i stanowi ekstraordynaryjny „dodatek” do samej należności, tak jak takim szczególnym „dodatkiem” jest podwojenie należności, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy. Do ustalania opłaty na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie znajduje więc zastosowania art. 12 ust. 6 i ust. 11 ustawy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz

p. 5

Sławomir Dudziak

p. 23

Jacek Markowski

p. 33

Natalia Chyb

p. 42

Grzegorz Gójski

p. 53

REVIEWS AND OVERVIEWS

Zbigniew K. Wójcik
Review of the monograph: Jerzy Bartkowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Inka Słodkowska, The road to territorial self-government. Poland 1989–1990, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2016, p. 308
p. 80

CASE LAW

Elżbieta Klat–Górska, Bartosz Kasperek

p. 84

Table of Contents & Abstracts
p. 95

 
Marta Lackowska, Paweł Swianiewicz
Vertical and horizontal power relations and the size of a municipality. Which mayors rule the world?
The article discusses the relationship between the size of the municipality and the opinions of the mayors on their relationships with other players. The contacts of municipalities with regional, national, and trans-national institutions were studied during the analysis of the vertical power relations, whereas inter-municipal cooperation, as well as internal relations between mayors, municipal councils and municipal administrations, were studied while analysing the horizontal power relations. The article is based on the assumption of the distinct nature of large cities and the smallest municipalities. The empirical study was based on an international survey of mayors in 7 European countries. Three hypotheses on the differences between small and large municipalities were empirically tested. The study confi rms that large cities pay special attention to contacts at national and transnational level, while, according to the mayors, their cooperation with other municipalities – which are important to the management of the entire agglomeration – can easily be replaced with the annexation of their suburban zones. Internal power relations between mayors, councillors and bureaucrats are more balanced in large cities than in small municipalities, where the dominance of the mayors is more visible.

Back to top


Sławomir Dudziak
Principles of imposing administrative fi nes after the revision of the Administrative Procedures Code
One of the greatest amendments to administrative procedures took place after the amendment to the Administrative Procedures Code and certain other Acts entered into force on 1 June 2017. Within it, a new area was formed regulating the matter of the principles of applying administrative fi nes, which had been seriously lacking provisions to date. This publication has the objective of clarifying selected issues related to the legal institutions that were introduced, including drawing attention to their strong connections with the standards of the penalties that are applicable under criminal law.

Back to top


Jacek Markowski
Change in the type of agricultural land and wasteland in the register of land and buildings in the context of the modernization of land and buildings
The subject matter of this article is the analysis of the ability to make changes in the types of agricultural arable land and wasteland in the records of land and buildings within the framework of the modernization of land and buildings. The issues selected in this respect apply to the clarifi cation of the concepts of records of land and buildings, the modernization of records of land and buildings, the soil classifi cation of land, agricultural lands and a discussion on the procedure governing the change of arable agricultural land. The essence of the matter under review is the assessment of the legal effects of the change made to agricultural land and wasteland within the framework of the modernization of land and buildings, while ignoring the procedure set out in the regulation on the soil classifi cation of land.

Back to top


Natalia Chyb
Admissibility of the use by municipalities of personal forms of commercial companies in municipal management
The provisions of the Act on municipal management of 20 December 1996 providing for the right of municipalities to handle municipal management in the form of commercial companies use a non-uniform and imprecise network of concepts, which causes numerous diffi culties in interpretation. Doubts arise in the attempt to answer such a fundamental question as whether municipalities can conduct business in a personal form of commercial companies. This article has the objective of tidying up the extensive achievements of the legal doctrine on self-government law regarding the admissible forms in which municipalities can handle municipal management, analysing the current legal situation and attempting to address the above issue.

Back to top


Grzegorz Gójski
The principle of subsidiarity in practice – over a quarter of a century of administrative and economic cooperation of the self-government communities of the towns of Görlitz and Zgorzelec
This article is devoted to the examination of the extent to which the citizens of the self-government communities of the towns of Zgorzelec and Görlitz develop collaboration between the two towns, as an example of a public task, on the basis of the principle of subsidiarity, which provides, inter alia, that a public task is fulfi lled at the lowest possible level of territorial self-government. The article presents the legal regulations on territorial self-government in the Republic of Poland, in the Federal Republic of Germany and at European Union level, as well as the legal regulations regarding the areas in which the two self-government communities have taken up and are continuing their collaboration. The history of the development of the collaboration between the communities is then presented from the moment it started to the present day. The fi nal part presents the possible outlook for the development of the collaboration between the communities, taking into account the acts of law affecting it, which are currently being passed.

Back to top


Elżbieta Klat-Górska, Bartosz Kasperek
Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 January 2017 (II OSK 985/15); approving commentary (grounds for setting the fee for excluding agricultural and forest land from production in breach of the provisions of the Act)
In the article, which assumes the form of an approving commentary on the judgement of the Supreme Administrative Court of 13 January 2017 (II OSK 985/15), it was emphasized that the protection of forest land (just like agricultural land) involves, inter alia, the restriction of their intended purpose to non-forestry purposes. This assumption is served by the extended normative regulations imposing, in particular, a formalized procedure of obtaining authorization for the exclusion of land from forestry production. If the administrative authority concludes that the land has been excluded from production in breach of the Act, a fee is set for the offender of the exclusion, which is of the nature of an administrative sanction.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora