Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Informacja o przebiegu XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2016 r.,nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Profesora
...KONKURS

Informacja o przebiegu XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2016 r., nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer SA i Redakcję "Samorządu Terytorialnego"
str. 7

Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz najlepszą pracę magisterską, obronione w 2017 r.
str. 10

ARTYKUŁY

Paweł Swianiewicz

str. 11

Joanna Lemańska

str. 27

Anna Feja-Paszkiewicz

str. 42

Radosław Bulejak

str. 58

Tomasz Wołowiec

str. 70

RECENZJE I OMÓWIENIA

Karina Pilarz
Tomasz Bąkowski (red.), Wolność zabudowy - mity a normatywna rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
str. 84

ORZECZNICTWO

Renata Babińska-Górecka, Adam Ostapski

str. 87

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Paweł Swianiewicz
Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja. Formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich
Artykuł jest oparty na wynikach ankiety przeprowadzonej z burmistrzami gmin powyżej 10.000 mieszkańców w 29 krajach europejskich. Koncentruje się na opiniach liderów lokalnych odnoszących się do form wykonywania różnych lokalnych usług publicznych, a w szczególności na roli sektora publicznego i prywatnego w realizacji tych usług. Analizuje również poglądy burmistrzów polskich przedstawione na tle opinii spotykanych w innych krajach europejskich. Wskazuje na znaczne zróżnicowanie opinii liderów lokalnych w różnych krajach, ale i wewnątrz poszczególnych krajów oraz testuje hipotezy odnoszące się do czynników wyjaśniających to zróżnicowanie. Nawiązuje także do hipotezy fazy rekomunalizacji postawionej przed kilku laty przez Hellmuta Wollmanna.

Początek strony


Joanna Lemańska
Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?
W układzie zdecentralizowanym nadzór jest miernikiem rzeczywistej samodzielności i niezależności podmiotu zdecentralizowanego. Samorząd terytorialny w Polsce ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do samodzielności, przejawiające się między innymi w ograniczeniu nadzoru jedynie z punktu widzenia kryterium legalności. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w polskim porządku prawnym prawo to zostało rzeczywiście zapewnione, czy też mamy do czynienia z wielością kryteriów nadzoru. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że ograniczenie kryterium nadzoru do ram legalności nie jest niestety przestrzegane przez ustawodawcę. W praktyce dochodzi do rozszerzenia kryteriów nadzoru.

Początek strony


Anna Feja-Paszkiewicz
Statut jednostki pomocniczej gminy - co konsultować?
Ustawodawca wyposażył gminę w kompetencję do tworzenia jednostek pomocniczych. Utworzeniu takiej jednostki musi towarzyszyć określenie przez lokalnego prawodawcę jej organizacji i zakresu działania odrębnym statutem, przy czym w procedurze uchwalenia tego aktu przewidziano udział mieszkańców w formie konsultacji. Brzmienie przepisów statuujących uprawnienie mieszkańców do udziału w konsultacjach związanych z uchwaleniem statutu jednostki pomocniczej gminy pozostaje bez zmian od 2001 r., dlatego tym ciekawsza wydaje się zmiana wykładni kluczowego przepisu będącego podstawą dla działań gmin w tym obszarze, dokonana w 2010 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny. W artykule, przede wszystkim na podstawie orzecznictwa, autorka szczegółowo przedstawia tę zmianę, ustosunkowuje się do niej oraz wskazuje konsekwencje, które może ona nieść dla działalności uchwałodawczej gmin.

Początek strony


Radosław Bulejak
Kontrola sądowa innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej - rozważania na tle zmian wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Z dniem 15.08.2016 r. znacznemu przekształceniu uległa kognicja sądu administracyjnego w zakresie innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej. Wprowadzano rozróżnienie na akty i czynności materialnoprawne i procesowe oraz poszerzono kognicję sądu administracyjnego o nowe formy bezczynności (przewlekłości) organu administracji publicznej. W ocenie autora dokonane zmiany w sposób znaczny odbiegają od przyjętego w doktrynie i orzecznictwie rozumienia innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, a także nastręczają wielu problemów interpretacyjnych, w szczególności co do zakresu kontroli sądowej.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Obligacje przychodowe a finansowanie gminnych inwestycji
Sposobem na pozyskanie finansowania dla przedsięwzięć z zakresu zadań użyteczności publicznej zarówno przez gminy, jak i spółki komunalne mogą być obligacje przychodowe oraz pewne mechanizmy zadłużania komunalnych spółek prawa handlowego. W przypadku obligacji nowa ustawa o obligacjach z 15.01.2015 r. doprecyzowała wcześniejsze regulacje, co spowodowało wzmocnienie pozycji obligatariuszy i tym samym zmniejszyło ryzyko związane z emisją obligacji przychodowych. Obligacje są jednym z nielicznych instrumentów, z których wynikające zadłużenie nie wlicza się do limitów zadłużenia określonego w ustawie o finansach publicznych, a pozyskiwanie inwestorów nie wymaga wdrażania procedury zamówień publicznych. Innym sposobem na ominięcie rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych jest "ukrywanie" zadłużenia w spółkach komunalnych. Porozumienia (tzw. umowy wsparcia) mogą zakładać formalne przejęcie zadłużenie przez spółkę i jednocześnie zobowiązują samorząd do przekazywania spółce świadczenia pieniężnego, w wysokości odpowiadającej kwocie obciążenia spółki z tytułu zobowiązania dłużnego i przypadających do spłaty odsetek.

Początek strony


Renata Babińska-Górecka, Adam Ostapski
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 września 2016 r. (II SA/Sz 617/16)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (sprawozdawca), sędzia NSA Elżbieta Makowska, sędzia WSA Katarzyna Sokołowska.
Nieuzasadnione jest stwierdzenie, że art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych może znaleźć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy zbieg uprawnień do określonych w tej regulacji świadczeń będzie zbiegiem uprawnień w sensie podmiotowym zarówno co do osoby sprawującej opiekę lub wychowanie, jak i osoby wymagającej opieki. Znaczenie ma bowiem jedynie to, czy osoba uprawniona pobiera już jedno ze świadczeń wyliczonych w art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Information on the progress of the XIV Edition of the Prof. Michał Kulesza Competition
p. 5

Minutes of the meeting of the Competition Jury on the assessment of doctoral theses and masters' dissertations regarding territorial self-government and decentralization issues,which were defended in 2016 and were submitted for the XIV edition of the Prof. Michał Kulesza Competition organized by Wolters Kluwer SA and the "Territorial Self-government" Editorial Office
p. 7

Announcement of the XV edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctoral theses and masters' dissertations defended in 2017
p. 10

ARTICLES

Paweł Swianiewicz
 • Marketization, privatization and remunicipalization. Forms of local public service delivery in the opinions of European mayors
 • p. 11

  Joanna Lemańska
 • The criterion or criteria for supervising territorial self-government?
 • p. 27

  Anna Feja-Paszkiewicz
 • The charter of a municipality's auxiliary unit - what should be the subject of consultations?
 • p. 42

  Radosław Bulejak
 • Judicial review of other acts or activities of the administration - considerations in the light of the changes made by the Act amending the Act on proceedings before administrative courts of 9 April 2015
 • p. 58

  Tomasz Wołowiec
 • Revenue bonds and financing municipal investments
 • p. 70

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Karina Pilarz
  Tomasz Bąkowski (ed.) Freedom of development - myths and normative reality,University of Gdańsk Press, Gdańsk 2016
  p. 84

  CASE LAW

  Renata Babińska-Górecka, Adam Ostapski
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 15 September 2016 (II SA/Sz 617/16), critical commentary (combination of the right to attendance benefit and parental benefit)
 • p. 87

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Paweł Swianiewicz
  Marketization, privatization and remunicipalization. Forms of local public service delivery in the opinions of European mayors
  The article is based on the survey of mayors of municipalities over 10.000 residents, conducted in 29 European countries. It concentrates on opinions of local leaders concerning forms of local public service delivery, and in particular on the role of public and private sector in service provision. It analyses opinions of Polish mayors as compared to opinions of the mayors in other countries. It stresses the significant variation of mayors' preferences among and inside individual countries and it tests hypothesis on factors explaining that variation. It also refers to the hypothesis of remunicipalization formulated few years ago by Hellmut Wollmann.

  Back to top


  Joanna Lemańska
  The criterion or criteria for supervising territorial self-government?
  In a decentralized system, supervision is a measure of real independence and autonomy of the decentralized entity. Territorial self-government in Poland has the constitutionally guaranteed right of autonomy, manifested, inter alia, in the reduction of supervision only from the point of view of the criterion of legality. The authoress is looking for answers to the question of whether, in the Polish legal order, this right is actually assured, or whether we are dealing with a multiplicity of supervision criteria. The analysis leads to the conclusion that restriction of the criterion of supervision to the framework of legality is not respected by the legislature. In practice, the supervision criteria are extended.

  Back to top


  Anna Feja-Paszkiewicz
  The charter of a municipality's auxiliary unit - what should be the subject of consultations?
  The legislature has provided the municipality with the power to create auxiliary units. The creation of such a unit must be accompanied by the specification by the local law-makers of its organization and the scope of operation with a separate charter, whereby the procedure for adopting this act has provided for the involvement of the inhabitants in the form of consultations. The wording of the provisions laying down the rights of the residents to participate in consultations related to the adoption of the charter of a municipality's auxiliary unit has remained unchanged since 2001, which is why the change in the interpretation of the key provision constituting the basis of the actions of municipalities in this area,which was made in 2010 by the Supreme Administrative Court is all the more interesting. In the article, the authoress presents this change in detail, primarily on the basis of case law, addresses it and mentions the consequences that it can bring to the resolution-passing activities of municipalities.

  Back to top


  Radosław Bulejak
  Judicial review of other acts or activities of the administration - considerations in the light of the changes made by the Act amending the Act on proceedings before administrative courts of 9 April 2015
  The administrative court's cognition of other public administration acts or activities transformed significantly on 15 August 2016. A distinction was made between substantive and procedural law acts and activities and the administrative court's cognition was expanded to include new forms of inactivity (chronicity) of a body of public administration. According to the author, the changes made significantly deviate from the understanding of other acts or activities of public administration accepted in the legal doctrine and case law, while causing many problems of interpretation,especially regarding judicial review.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Revenue bonds and financing municipal investments
  Revenue bonds and certain mechanisms of indebtedness of municipal commercial companies can be ways of obtaining financing for projects in the area of public service tasks, both by municipalities and municipal companies. In the case of bonds, the new Act on Bonds of 15 January 2015,provided detail to the earlier regulations, which resulted in the strengthening of the position of bondholders and therefore reduced the risk related to issuing revenue bonds. Bonds are one of the few instruments from which the resulting debt is not included in the limits of debt specified in the Public Finance Act, while the attraction of investors does not require the implementation of the public procurement procedure. Another way of bypassing the rigours of Article 243 of the Public Finance Act is to "hide" the debt in municipal companies. Agreements (so-called support agreements)can provide for the company formally taking over the debt and, simultaneously obligate the self-government to provide a monetary benefit to the company at an amount corresponding to the amount by which the company is encumbered with the debt liability and payable interest.

  Back to top


  Renata Babińska-Górecka, Adam Ostapski
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 15 September 2016 (II SA/Sz 617/16)
  The claim that Article 27, para. 5 of the Act on family benefits can only apply in situations where the combination of rights to the benefits specified in this regulation will be a combination of the rights in the subjective sense both with respect to the carer or guardian and the person requiring care is unreasonable. What matters is only whether the entitlee already receives one of the benefits listed in Article 27, para. 5 of the Act on Family Declarations.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora