Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Roman Marchaj

str. 5

Adrian Sypnicki

str. 15

Monika Przybylska

str. 23

Andrzej Nałęcz

str. 33

Anna Szafranek

str. 41

Tomasz Strzałkowski

str. 53

Dawid Czesyk

str. 65

RECENZJE I OMÓWIENIA

Marcin Krzymuski
Renata Kusiak-Winter (red.), Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015
str. 76

ORZECZNICTWO

Michał Niedośpiał

str. 80

SPRAWOZDANIA

Karina Pilarz
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Źródła prawa w samorządzie terytorialnym", Katowice 9-10 marca 2017 r.
str. 87

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Roman Marchaj
Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego
Prowadzenie gospodarki fi nansowej jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych wspólnie przez organy gminy. Zgodnie z koncepcją wyrażoną w ustawie o samorządzie gminnym organ stanowiący posiada wyłączne kompetencje w zakresie podejmowania uchwały budżetowej. Natomiast organ wykonawczy wykonuje uchwałę budżetową, odpowiada za prawidłową gospodarkę fi nansową, a jednocześnie ma wyłączne prawo zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków budżetowych. W obowiązującym stanie prawnym członkowie wspólnoty samorządowej nie mają możliwości bezpośredniego wpływania na kształt polityki fi nansowej gminy. Wyjątek stanowi referendum lokalne w przedmiocie samoopodatkowania mieszkańców na cel publiczny oraz gospodarowanie funduszem sołeckim. Brak odpowiednich regulacji ustawowych nie oznacza jednak, że członkowie wspólnoty samorządowej nie mogą w żaden sposób wpływać na decyzje budżetowe podejmowane przez organy gminy. W ostatnich latach – jak zauważa autor – najpopularniejszą formą angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące wydawania środków fi nansowych gminy jest tzw. budżet obywatelski.

Początek strony


Adrian Sypnicki
Umowa cywilnoprawna jako źródło prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Artykuł analizuje kwestię umowy cywilnoprawnej będącej źródłem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z treści umowy cywilnoprawnej powinno wynikać wyraźne upoważnienie do rozpoczęcia robót budowlanych, ponieważ nie należy ono do typowych elementów umowy. Jak wskazuje autor, nie jest możliwe domniemanie istnienia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy czym organ administracji ma ograniczone uprawnienia do badania złożonego przez inwestora oświadczania. Badanie przez organ administracji może wystąpić jedynie w przypadku wskazania w oświadczeniu w sposób ogólny na umowę cywilnoprawną jako źródło prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Początek strony


Monika Przybylska
Prawne uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych - uwagi de lege lata po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Kwestia lokalizacji elektrowni wiatrowych wywołuje wiele konfl iktów społeczno-biznesowych, które wyeliminować ma – przynajmniej na poziomie regulacyjnym – ustawa z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, obowiązująca w porządku prawnym od 16.07.2016 r. Wyznacza ona ramy prawne dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych, które składają się na proces inwestycyjny instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej przy wytwarzaniu energii elektrycznej siłę wiatru. Wszystkie wymienione etapy regulowane są odrębnymi aktami prawnymi (m.in. ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane), niemniej jednak obecnie trzon regulacyjny stanowi ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wprowadza ona dwie, niewystępujące dotychczas w systemie prawnym, zasady, tj.: „zasadę odległościową” oraz „zasadę lokalizacji w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Pierwsza z nich pozostaje poza ramami podjętych przez autorkę rozważań. Przedmiotem analizy jest natomiast kwestia lokalizacji elektrowni wiatrowych w oparciu o nowe przepisy prawne, które – w myśl zasady lex specialis derogat legi generali – mają pierwszeństwo stosowania przy ustalaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych przed uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Początek strony


Andrzej Nałęcz
Rozporządzenie 2015/2120 a działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji
Celem artykułu jest ustalenie, czy nowe obowiązki związane z ochroną neutralności sieciowej w usługach dostępu do internetu spoczywają także na jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji. Podstawą sformułowanych wniosków jest wykładnia stosowanych w rozporządzeniu 2015/2120 ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu pojęć: usługi dostępu do internetu jako publicznie dostępnej usługi łączności elektronicznej oraz dostawcy usługi dostępu do internetu jako typu dostawcy łączności elektronicznej dla ludności.

Początek strony


Anna Szafranek
Kryteria kierowania do domów pomocy społecznej - problemy interpretacyjne i ocena praktyków
Artykuł stanowi próbę analizy aktualnego ustawodawstwa dotyczącego kryteriów kierowania podopiecznych do domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Analiza obowiązujących przepisów została wsparta krótkim opisem roli jednostek samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu placówek oraz wynikami badań, które zostały zrealizowane z mieszkańcami i pracownikami trzech domów pomocy społecznej w województwie podlaskim, w latach 2011 i 2012. Wyniki badań pokazują, że osoby zatrudnione w placówkach nie były zadowolone z obowiązujących w 2012 r. przepisów. Jako problem wymagający szybkiego rozwiązania wskazywano na nowelizację obowiązujących przepisów dotyczących domów pomocy społecznej, by uniemożliwić umieszczanie w tym samym ośrodku osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz uzależnionych od alkoholu. Artykuł odwołuje się także do znowelizowanych w 2013 r. przepisów umożliwiających tworzenie domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Początek strony


Tomasz Strzałkowski
Prawne aspekty wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości
Artykuł porusza problematykę stosowania jednego z uprawnień, jakie ustawa z 6.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przyznała mniejszościom narodowym i etnicznym żyjącym w Polsce, a mianowicie możliwości wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości. Jak pokazuje praktyka, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych chętnie korzystają z tego prawa. Istniejące doświadczenia związane z wprowadzaniem dodatkowych nazw ukazały jednak mankamenty istniejących regulacji prawnych, a także zastrzeżenia do działalności w tym obszarze szeroko rozumianych podmiotów władzy publicznej.

Początek strony


Dawid Czesyk
Udział radnych w procesie przyznania przedsiębiorcom zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy
Zgodnie z treścią roty ślubowania radny obowiązany jest podejmować działania przy uwzględnieniu dobra gminy i jej mieszkańców. Prawodawca w akcie prawnym rangi ustawowej postanowił, że zgodnie z zasadami wskazanymi w rocie ślubowania radny nie może podejmować dodatkowych zajęć, które mogą podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Autor artykułu przedstawia analizę przekroczenia powyższego zakazu, w ramach wykonywania przez radnych funkcji członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Prezentuje również skutki prawne złamania ustawowych zakazów, uwzględniając w przeprowadzonej analizie stanowisko doktryny oraz orzecznictwa - zarówno sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Początek strony


Michał Niedośpiał
Wyrok Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (III CSK 16/15)
Skład orzekający: przewodniczący sędzia SN Jacek Gudowski, sędzia SN Anna Kozłowska, sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca).
Przyjęcie przez osobę urzędową wymienioną w art. 951 § 1 k.c. oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy bez jednoczesnej obecności dwóch świadków uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za wyrządzoną szkodę (art. 417 § 1 k.c.).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Roman Marchaj

p. 5

Adrian Sypnicki

p. 15

Monika Przybylska

p. 23

Andrzej Nałęcz

p. 33

Anna Szafranek

p. 41

Tomasz Strzałkowski

p. 53

Dawid Czesyk

p. 65

REVIEWS AND OVERVIEWS

Marcin Krzymuski
Cross-border cooperation in public administration, Renata Kusiak-Winter (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015
p. 76

CASE LAW

Michał Niedośpiał

p. 80

REPORTS

Karina Pilarz
Report on the International Scientifi c Conference “Sources of law in territorial self-government”, Katowice, 9–10 March 2017
p. 87

REVIEW OF LITERATURE

Prepared by Justyna Przedańska
p. 92

Table of Contents & Abstracts
p. 95
Roman Marchaj
Legal nature of a resolution of the municipal council regarding the civic budget
Financial management is one of the most important tasks performed jointly by municipal authorities. According to the concept expressed in the Act on municipal self-government, the decision-making authority has the exclusive powers to pass a budget resolution. However, the executive body implements the budget resolution, is responsible for appropriate fi nancial management and simultaneously has the exclusive right to enter into commitments and to handle budget spending. In the state of the currently applicable law, members of the self-government community are unable to directly infl uence the shape of the municipality’s fi nancial policy. The exception is the local referendum on the self-taxation of the inhabitants for a public purpose, as well as the management of the parish fund. However, the lack of appropriate statutory regulations does not mean that the members of the self-government community can in any way infl uence budget decisions made by the authorities of the municipality. In recent years, the most popular form of involvement of residents in the decision-making processes on spending the municipality’s funding has been the so-called civic budget.

Back to top


Adrian Sypnicki
Civil-law agreement as a source of a right to use property for construction purposes
The article examines the issue of a civil-law agreement as the source of a right to use real property for construction purposes. The authorization to start construction works should clearly arise from the text of the civil-law agreement because it is one of the typical elements of an agreement. As the author notes, it is not possible to assume that the right to use real property for construction purposes exists, whereby the body of administration has limited powers to investigate the declaration submitted by the investor. The body of administration may only conduct an investigation if the declaration generally indicates the civil-law agreement as the source of the right to use real property for construction purposes

Back to top


Monika Przybylska
Legal considerations for locating wind power plants – de lege lata remarks after the Act on investments into wind power plants has entered into force
The matter of locating wind power plants is causing numerous socio-business confl icts that are to be eliminated – at least at the regulatory level – by the Act on investments into wind power plants of 20 May 2016, which has been in force in the legal order since 16 July 2016. It sets the legal framework for locating, building and operating wind power plants, which constitute the investment process of a wind power renewable energy installation. All the said stages are governed by separate acts of law (including the Act on planning and spatial management of 27 March 2003 and the Construction Law of 7 July 1994), although, at present, the regulatory core is the Act on investments into wind power plants. The article addresses the issue of locating wind power plants on the basis of the new legal regulations, which – according to the principle of lex specialis derogat legi generali – take priority when determining the location of wind power plants before the regulations of the Act on planning and spatial management.

Back to top


Andrzej Nałęcz
Regulation 2015/2120 and the activities of territorial self-government units regarding telecommunications
The objective of the article is to establish whether the new obligations related to the protection of net neutrality in the provision of internet access services apply to the bodies of territorial self-government in Poland. The conclusions are based on the interpretation of terms used in the 2015/2120 regulation: the service of internet access as a publicly available electronic communications service and the provider of internet access services as a type of provider of electronic communications to the public.

Back to top


Anna Szafranek
Criteria for referral to residential homes – problems of interpretation and assessment of practitioners
The article is an attempt to analyse current legislation on the criteria for referring wards to residential homes for the elderly and the chronically somatically sick. The analysis of the existing regulations has been supported by a brief description of the role of territorial self-government units in the functioning of establishments and the results of the studies that were conducted with residents and employees of three residential homes in the Podlaskie Voivodship, in 2011 and 2012. The results of the study show that people employed in the establishments were not satisfi ed with the regulations in force in 2012. The amendment of the applicable regulations on residential homes was mentioned as a problem that requires a quick solution to prevent assigning elderly people, chronically somatically sick people and alcoholics to the same centre. The article also addressed the provisions that were amended in 2013 enabling residential homes to be established for alcoholics.

Back to top


Tomasz Strzałkowski
Legal aspects of introducing additional names of towns in minority languages
The article addresses the problem of applying one of the rights that the Act on national and ethnic minorities and the regional language of 6 January 2005 granted to national and ethnic minorities living in Poland, namely the ability to introduce additional names of town in a minority language. Practice shows that representatives of national and ethnic minorities willingly take advantage of this right. However, the experience to date related to the introduction of additional names has demonstrated the drawbacks of the existing legal regulations, as well as reservations on activities in this area of broadly understood entities of public authority.

Back to top


Dawid Czesyk
Involvement of councillors in the process of awarding entrepreneurs permits for selling alcohol within the municipality
In accordance with the oath that is sworn, the councillor is required to take steps to bear in mind the good of the municipality and its inhabitants. The law-makers decided in a legal act of the rank of a statute that, in accordance with the principles specifi ed in the oath, the councillor may not take up any additional activities that could undermine the confi dence of the voters in the fulfi lment of his mandate. The author of the article presents an analysis of the above prohibition being overstepped within the framework of the councillor performing the functions of a member of the municipal commission for solving alcohol problems. He also presents the legal consequences of the breach of the statutory prohibitions, taking into account the position of the legal doctrine and the line of judgements of both the administrative courts, as well as the Constitutional Tribunal in the analysis conducted.

Back to top


Michał Niedośpiał
Commentary on the judgement of the Supreme Court of 18 November 2015, III CSK 16/15 (approving commentary) (liability for compensation for preparing an invalid allographic will)
The commentary discusses the liability for compensation for drawing up an invalid allographic will (Article 951 of the Civil Code), a notarial will (Article 950 of the Civil Code), a handwritten will (Article 949 of the Civil Code), an oral will (Article 952 of the Civil Code), a will on a ship (Article 953 of the Civil Code) and military wills (Article 954 of the Civil Code). These issues have not been covered to date in the literature or in the line of judgements of the Supreme Court.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora