Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Sławomir Dudziak

str. 5

Dorota Mantey

str. 18

Alina Bieńkowska, Beata Bal-Domańska

str. 28

Wojciech Szydło

str. 42

Krzysztof Gruszecki

str. 58

Barbara Buzowska

str. 70

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 76

Aleksander Jakubowski

str. 79

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Kucharski
Wiesław Czerwiński, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym (Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009)
str. 86

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 90

Table of Contents & Abstracts
str. 93
Sławomir Dudziak
Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny - kryteria kwalifikacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, aby mogły skutecznie realizować powierzoną im rolę partycypowania w sprawowaniu władztwa publicznego, zostały wyposażone przez ustrojodawcę w kompetencje prawodawcze. Przepisy statuujące jednostki samorządu terytorialnego nie wprowadzają jednak zamkniętego katalogu aktów, jakie mogą ustanawiać organy stanowiące, nie wskazują też kryteriów, na podstawie których należy dokonywać kwalifikacji tychże aktów. W praktyce prawidłowe ustalenie charakteru prawnego podejmowanej uchwały może więc rodzić znaczne trudności. W artykule autor omawia przesłanki, jakie organy stanowiące powinny brać pod uwagę, wydając akty będące rezultatem lokalnego prawodawstwa. Analizie poddaje również konsekwencje zaliczenia podjętej uchwały do którejś z grup aktów prawnych oraz prawne konsekwencje podjęcia błędnej decyzji w tej materii.

Początek strony


Dorota Mantey
W labiryncie planowania
Artykuł jest poświęcony kwestii planowania w gminach. Autorka stawia pytanie o zasadność nakładania na samorządy obowiązku tworzenia obligatoryjnych dokumentów sektorowych o charakterze planistycznym, porządkujących rozwój społeczno-gospodarczy w gminach, skoro w praktyce zarządczej często okazują się one nieprzydatne. Tekst zbiera różne opinie przedstawicieli władz lokalnych na temat poszczególnych dokumentów i osadza je w szerszym kontekście tzw. planowania zintegrowanego.

Początek strony


Alina Bieńkowska, Beata Bal-Domańska
Bank Danych Lokalnych informacyjnym wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Artykuł przedstawia istotne informacje o Banku Danych Lokalnych, czyli o systemie informacyjnym służącym badaniu zróżnicowania zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych, o uwarunkowaniach jego funkcjonowania i podstawowych przesłankach, którymi kierowali się projektanci tego systemu. Autorki, podając przykładowe obszary wykorzystania Banku Danych Lokalnych, zapraszają jednocześnie do dyskusji na temat udoskonalania produktu, jakim jest Bank Danych Lokalnych, aby w jak największym stopniu zaspokoił potrzeby odbiorców.

Początek strony


Wojciech Szydło
Prawna dopuszczalność sekurytyzacji wierzytelności gminnych
Artykuł przedstawia prawną analizę przesłanek warunkujących możliwość dokonania operacji sekurytyzacji w odniesieniu do wierzytelności przysługujących gminom. Autor dowodzi, że sekurytyzacja - powszechnie rozumiana jako sposób finansowania wyłącznie podmiotów komercyjnych, a polegająca na emisji papierów wartościowych wykupywanych następnie ze środków pochodzących od dłużników wyodrębnionych uprzednio wierzytelności - jest możliwa do przeprowadzenia także przez gminy, pod warunkiem że uzyskane przez nie korzyści zostaną przeznaczone na wykonywanie spoczywających na nich zadań publicznych.

Początek strony


Krzysztof Gruszecki
Prawne podstawy oceny wpływu na środowisko oddziaływań skumulowanych
Prawidłowo realizowana ochrona środowiska musi uwzględniać również występowanie oddziaływań skumulowanych. Artykuł pokazuje, że celowi temu w praktyce służy zasada przezorności oraz postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W jej ramach występuje konieczność uwzględnienia oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji różnych przedsięwzięć. W procesie tym duże znaczenie mają również przedsięwzięcia podprogowe, które samodzielnie oceniane nie wymagałyby przeprowadzenia takiej oceny.

Początek strony


Barbara Buzowska
Zarządzanie przez zaangażowanie pracowników wyzwaniem dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł traktuje o roli kierownictwa w kształtowaniu zaangażowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Koncepcja zarządzania przez zaangażowanie to wyzwanie stawiane kadrze zarządzającej, która - kształtując kapitał ludzki - decyduje o jakości świadczonych usług także przez samorząd terytorialny. Autorka dowodzi, że wśród wielu czynników wpływających na postawę pracownika w całym procesie budowania zaangażowania istotną rolę odgrywają osoby zarządzające organizacjami. Wpływ kierownictwa na poziom zaangażowania pracowników jest kluczowy, gdyż jako bezpośredni przełożeni powierzają obowiązki pracownikom, delegują uprawnienia czy znają osiągnięcia poszczególnych osób oraz zespołu jako całości.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 listopada 2011 r. w sprawie C-348/10, Norma-A SIA, Dekom SIA v. Latgales plânođanas reěions
1. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych powinna być interpretowana w ten sposób, że "zamówieniem na usługi" w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d tej dyrektywy jest umowa, na podstawie której kontrahent zgodnie z przepisami prawa publicznego i klauzul umownych regulujących świadczenie usług nie przejmuje znacznej części ryzyka, które ponosi organ zamawiający.
2. Do sądu krajowego należy ocena, czy sporna w postępowaniu przed nim transakcja powinna zostać zaklasyfi kowana jako koncesja na usługi lub jako zamówienie publiczne na usługi z uwzględnieniem wszystkich charakterystycznych cech rzeczonej transakcji.

Początek strony


Aleksander Jakubowski
Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2011 r. (II OPS 1/11)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Roman Hauser, sędzia NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca), sędzia NSA Janina Antosiewicz, sędzia NSA Małgorzata Borowiec, sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska, sędzia NSA Jolanta Rajewska, sędzia NSA Włodzimierz Ryms (współsprawozdawca).

Osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu jest stroną w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym o zameldowanie (wymeldowanie) w tym lokalu innej osoby prowadzonym na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Sławomir Dudziak
 • Acts of local law adopted by territorial self-government - qualification criteria, requirements of correct adoption and legal consequences of their breach
 • p. 5

  Dorota Mantey
 • Inside the planning maze
 • p. 18

  Alina Bieńkowska, Beata Bal-Domańska
 • Local Data Bank as information support for territorial self-government units in Poland
 • p. 28

  Wojciech Szydło
 • Legal admissibility of securitizing receivables of municipalities
 • p. 42

  Krzysztof Gruszecki
 • Legal grounds for assessing the environmental impact of cumulative effects
 • p. 58

  Barbara Buzowska
 • Management through the involvement of employees in the territorial self-government management challenge
 • p. 70

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the European Court of Justice of 10 November 2011 in case C-348/10 Norma-A SIA, Dekom SIA v. Latgales plânođanas reěions
 • p. 76

  Aleksander Jakubowski
 • Ruling of the 7 Judges of the Supreme Administrative Court of 5 December 2011 (II OPS 1/11)
 • p. 79

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Krzysztof Kucharski
  Wiesław Czerwiński, The prosecutor's participation in administrative proceedings (Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009)
  p. 86

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 90

  Table of Contents & Abstracts
  p. 93
  Sławomir Dudziak
  Acts of local law adopted by territorial self-government - qualification criteria, requirements of correct adoption and legal consequences of their breach
  The bodies of territorial self-government units have received legislative powers by law in order to effectively fulfil their role of participating in exercising public authority. However, the regulations establishing territorial self-government units do not present a complete list of acts which may be adopted by the authorities; nor do they indicate the criteria on the basis of which those acts should be qualified. Therefore, in practice, the correct determination of the legal nature of a resolution which is adopted may give rise to significant difficulties. In the article, the author discusses the premises which the authorities should take into account when issuing acts arising from local legislation. He also analyses the consequences of classifying an adopted resolution into one of the groups of legal acts, as well as the legal consequences of making an erroneous decision in this matter.

  Back to top


  Dorota Mantey
  Inside the planning maze
  The article is devoted to issues of planning in municipalities. The authoress questions the justification of imposing the obligation on self-governments to create obligatory sectoral documents of a planning nature which put order to socio-economic development in the municipalities, since they frequently prove useless in management practice. The article presents various opinions of local authorities on the individual documents and places them in the broader context of so-called integrated planning.

  Back to top


  Alina Bieńkowska, Beata Bal-Domańska
  Local Data Bank as information support for territorial self-government units in Poland
  The article presents important information on the Local Data Bank, namely the information system for studying the differences in social, economic and environmental phenomena, the conditions of its operation and the basic premises, which the designers of this system followed. In giving example areas of use of the Local Data Bank, the authoresses simultaneously encourage a discussion on how to improve the Local Data Bank, so that it satisfies the needs of its recipients to the fullest possible extent.

  Back to top


  Wojciech Szydło
  Legal admissibility of securitizing receivables of municipalities
  The article presents a legal analysis of the premises conditioning the ability to perform securitization operations on receivables to which municipalities are entitled. The author demonstrates that municipalities can also conduct securitization - commonly understood as a method of financing of only commercial entities, involving issuing securities which are then redeemed with funds from the debtors of previously identified receivables - provided that the benefits obtained by them are assigned for performing the public tasks for which they are responsible.

  Back to top


  Krzysztof Gruszecki
  Legal grounds for assessing the environmental impact of cumulative effects
  Correctly implemented environmental protection must also take into account the existence of cumulative effects. The article shows that, in practice, the principle of prudence and environmental impact assessment proceedings serve this objective. It presupposes the need to take account of the cumulative effects arising from the implementation of various projects. Projects below the threshold, which, independently assessed, would not require such an assessment, are also very important in this process.

  Back to top


  Barbara Buzowska
  Management through the involvement of employees in the territorial self-government management challenge
  The article refers to the role of the manager in developing the involvement of territorial self-government unit employees. The concept of management by employee involvement is a challenge set for the management staff, which - while developing human capital - determines the quality of services provided by territorial self-government units. The authoress argues that, among the many factors affecting the employee's attitude, the managers of the organizations play an important role in the process of building employee involvement. The impact of managers on the level of employee involvement is key, because only the immediate supervisors assign duties to the employees, transfer rights and know the achievements of the individual people and the team as a whole.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the European Court of Justice of 10 November 2011 in case C-348/10 Norma-A SIA, Dekom SIA v. Latgales plânođanas reěions
  Directive 2004/17/EC must be interpreted as meaning that a contract by which a contracting party, pursuant to the rules of public law and the terms of the contract which govern the provision of the services in question, does not bear a significant share of the risk run by the contracting authority is to be regarded as a 'service contract' within the meaning of Article 1(2)(d) of that directive

  Back to top


  Aleksander Jakubowski
  Ruling of the 7 Judges of the Supreme Administrative Court of 5 December 2011 (II OPS 1/11)
  The person holding the legal title to premises is a party in the meaning of Article 28 of the Administrative Procedures Code to proceedings regarding his registration (deregistration), including at another person's premises, conducted in accordance with Article 47 (2) of the Act on the registration of the population and personal ID cards (consolidated text: Journal of Laws of 2006, No. 139, item 993, as amended).

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora