Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
106,20 106,20
Cena regularna: 118,00
118,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj

str. 5

Aleksandra Picej

str. 19

Monika Banaszewska

str. 32

Maciej Turała

str. 43

Elżbieta Inglot-Brzęk, Tomasz Skica

str. 57

Adam Ostapski

str. 83

Jarosław Czerw

str. 98

Karolina Stopka

str. 116

Jarosław Witkowski

str. 129

Andrzej S. Tokarz

str. 138

Krzysztof Radzikowski

str. 147

Andrzej Strzałkowski

str. 164

ORZECZNICTWO

Magdalena Gurdek

str. 174

SPRAWOZDANIA

Barbara Zyzda
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w ramach dolnośląsko-saksońskiego spotkania administratywistów "Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", Wrocław 21-22 października 2016 r.
str. 187

Table of Contents & Abstracts
str. 190
Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj
Związek metropolitalny w województwie śląskim
Dnia 7.04.2017 r. weszła w życie ustawa z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Stanowi ona odpowiedź na formułowane od wielu lat oczekiwanie mieszkańców oraz samorządowców kompleksowego uregulowania sposobu funkcjonowania aglomeracji górnośląskiej. Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat pokazały, że istniejące dotychczas prawne formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (związek i porozumienia) były niewystarczające. Dlatego też konieczne było stworzenie regulacji odpowiadającej specyfi ce tego regionu.

Początek strony


Aleksandra Picej
Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych
Przedmiotem artykułu jest analiza ewolucji sieci współpracy międzygminnej rozumianej przede wszystkim jako zmiany partnerów, zakresu dziedzinowego oraz sposobu współdziałania. Autorka stawia pytania, czy układy kooperacyjne ewoluują oraz - odwołując się do retoryki spill-over - jaki jest dominujący kierunek i wymiar ich przekształceń: rozszerzanie czy też zawężanie (dziedzinowe bądź przestrzenne) współpracy. Swoją uwagę skupia na związkach międzygminnych. Analizę dokonuje na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli ich biur, która wykazała, że zmiany w dziedzinach działalności były rzadsze niż te w ich składach członkowskich. Autorka stwierdza pozytywną zależność między rozszerzeniami przestrzennymi a dziedzinowymi współdziałania. Pogłębione badania wybranych studiów przypadków wskazują na duże zróżnicowanie intensywności i kierunków przekształceń, które zależą m.in. od postaw aktorów tworzących sieć, ich indywidualnej oceny opłacalności dotychczasowej i dalszej współpracy, a także od zmian otoczenia prawnego i politycznego.

Początek strony


Monika Banaszewska
Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w Polsce
W artykule autorka bada wpływ redystrybucji poziomej na potencjał dochodowy gmin w Polsce w latach 2007-2014. Przedstawia w nim przesłanki i zagrożenia związane z wyrównywaniem poziomym oraz konstrukcję systemu wyrównywania dochodów gmin. Analizuje również skalę transferów wyrównawczych, natomiast za pomocą współczynnika Giniego oraz pozycyjnych miar położenia określa bezpośredni wpływ redystrybucji poziomej na wyrównywanie dochodów własnych i dochodów ogółem gmin per capita. O ile w rozpatrywanym okresie redystrybucja pozioma ograniczała zróżnicowanie dochodów własnych gmin na mieszkańca, o tyle miała marginalny wpływ na zmniejszanie nierówności pod względem dochodów ogółem na mieszkańca. Przeprowadzone w artykule badanie potwierdza formułowane w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie krytyczne uwagi na temat systemu redystrybucji poziomej w polskim podsektorze samorządowym.

Początek strony


Maciej Turała
Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach funkcjonalnych
Autor w artykule omawia metodę służącą prognozowaniu - w wieloletniej perspektywie - indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części opisane zostały założenia i zasady leżące u podstaw przygotowania prognozy. Następnie analizie poddano poszczególne etapy składające się na proces opracowania prognozy. W ostatniej części artykułu przedstawiony został przykład zastosowania opisanej w nim metody dla gmin położonych w powiecie łódzkim wschodnim oraz dla samego powiatu łódzkiego wschodniego. Artykuł kończą wnioski odnośnie do możliwości zastosowania opisywanej metody do opracowywania prognoz dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny.

Początek strony


Elżbieta Inglot-Brzęk, Tomasz Skica
Kapitał społeczny jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości
Autorzy badają w artykule związki pomiędzy poziomem kapitału społecznego a skutecznością instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, rozpatrywane przez pryzmat nowo tworzonych podmiotów gospodarczych. Artykuł ma tym samym na celu ustalenie odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie obecny na danym terenie kapitał społeczny stanowi stymulantę czy destymulantę dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, co stanowi kluczowy aspekt projektowania polityki wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego. Poziom kapitału społecznego może bowiem skutecznie wzmacniać działania stymulacyjne we wspólnotach o jego wyższym potencjalne, ale równocześnie redukować skuteczność tych samych polityk i narzędzi wsparcia w samorządach odznaczających się jego niższym poziomem. Ustalenie odpowiedzi na pytanie o związek na linii: kapitał społeczny - instrumenty wspierania przedsiębiorczości wiąże się z efektywnością uruchamianych przez samorządy działań stymulacyjnych. Jest tym bardziej istotne, że przeprowadzone przez autorów badania wykazały, iż samorządy lokalne nie identyfi kują zasobów kapitału społecznego, a tym samym nie uzależniają stosowanych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości od jakości jego potencjału. Autorzy próbują ustalić również, czy istnieje możliwość dostosowania polityk wsparcia do zasobu kapitału społecznego, a jednocześnie takiego kształtowania polityk samorządowych, aby ten potencjał zarówno konsumować, jak i wzmacniać, stymulując jego rozwój.

Początek strony


Adam Ostapski
Status ustrojowoprawny organu zastępczego organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego
Przedmiotem artykułu jest kwestia statusu ustrojowoprawnego organu zastępczego organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego. Organy zastępcze stanowią nietypową (a przy tym niejednorodną) grupę podmiotów administrujących. W opracowaniu autor nie poprzestaje jedynie na identyfikacji odpowiednich regulacji prawnych, ale dokonuje ich konceptualizacji także w płaszczyźnie doktrynalnej.

Początek strony


Jarosław Czerw
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania rad powiatów w wybranych obszarach
Artykuł stanowi analizę funkcjonowania rad powiatów w wybranych obszarach. Zaprezentowano w nim teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące ustroju i zasad funkcjonowania tych organów. Rozważania zostały oparte na wynikach własnych badań autora przeprowadzonych w 2013 r., którymi zostały objęte 32 powiaty. Przeprowadzona w artykule analiza prowadzi do stwierdzenia potrzeby zmian ustawowych dookreślających ustrój rad powiatów oraz zasady ich funkcjonowania we wskazanych w artykule obszarach.

Początek strony


Karolina Stopka
Wokół pojęcia dochodu w ustawie o pomocy społecznej
W opracowaniu zawarto analizę przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących pojęcie dochodu, w tym składników niewliczanych do dochodu w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Analizę tę autorka dokonuje z punktu widzenia celów i wartości pomocy społecznej, sygnalizując potrzebę podjęcia przez ustawodawcę refleksji nad jego obowiązującym unormowaniem.

Początek strony


Jarosław Witkowski
Status prawny nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w szkole lub placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Artykuł porusza kwestię tzw. nauczycieli wspomagających w kontekście możliwości zakwalifikowania ich jako pracowników samorządowych. W artykule najpierw zostało ustalone pojęcie "pracownik samorządowy", następnie zostało przeprowadzone badanie, czy pracownikami samorządowymi są nauczyciele edukacyjni oraz pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a na końcu zostało zweryfikowane, czy nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są pracownikami samorządowymi. Ostatecznie autor wskazuje, że nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach lub placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie są pracownikami samorządowymi.

Początek strony


Andrzej S. Tokarz
Zaskarżanie rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniu scaleniowym zwyczajnym
Artykuł porusza zagadnienie dostępności środków zaskarżenia w toku postępowania dotyczącego scalania gruntów, uregulowane w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami, których współstosowanie budzi wątpliwości. Wielość stron postępowania wymagała wprowadzenia trybu podejmowania lub ogłaszania rozstrzygnięć administracyjnych podczas zebrań uczestników scalenia. Informowanie zaś o nich poprzez dodatkowe obwieszczenia stwarza zarówno dla uczestników scalenia, jak również samych organów administracji ją prowadzących trudności m.in. w obliczaniu terminów przewidzianych do wniesienia dostępnych środków zaskarżenia. Autor podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia komunikowania aktów administracyjnych podczas zebrań uczestników scalenia i obwieszczeń oraz prezentuje możliwość wywarzenia interesów wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniu przy realizacji prawa do zaskarżania aktów administracyjnych.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Materialnoprawne i proceduralne związanie podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków oraz księgą wieczystą - relacja danych ewidencyjnych wobec danych wieczystoksięgowych z perspektywy podatkowej
Przedmiotem artykułu jest rola ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej w podatku rolny, podatku leśny oraz podatku od nieruchomości w świetle tezy o rozgraniczeniu materialnoprawnego i proceduralnego (dowodowego) związania dokumentem elementów konstrukcji podatku. Księga wieczysta wiąże materialnoprawnie w zakresie działu II oraz tych danych z działu I-O, które identyfikują nieruchomość; w konsekwencji przysługuje jej tu prymat względem ewidencji i stanu rzeczywistego. W zakresie pozostałych danych z działu I-O - jak zaznacza autor - prymat przysługuje ewidencji, przy czym tam, gdzie jest ona tylko źródłem dowodowym, a nie wiąże materialnoprawnie, "ostatecznie" rozstrzyga stan rzeczywisty.

Początek strony


Andrzej Strzałkowski
Czy istnieje uniwersalny model administracji terytorialnej? Społeczne uwarunkowania (de)centralizacji na przykładzie Indii i Chińskiej Republiki Ludowej
Decentralizacja administracji i wzmacnianie samorządu terytorialnego są często postrzegane jako przejawy demokratyzacji. Na świecie istnieją jednak ustroje administracyjne znacząco odbiegające od modelu przyjętego w demokratycznych państwach wysokorozwiniętych. W artykule autor stawia tezę, że tego rodzaju różnice nie wynikają wyłącznie z prostych decyzji politycznych, ale są związane z szerokim kontekstem społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Możliwe jest więc, że dany system administracyjny może być optymalny dla określonego miejsca i czasu, a jego odgórna zmiana mogłaby przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Tezę tę autor ilustruje doświadczeniami Indii i Chińskiej Republiki Ludowej, w których formalnie przeprowadzono szeroko zakrojone reformy decentralizacyjne, jednak nie jest jasne, czy ich osiągnięto spodziewane rezultaty.

Początek strony


Magdalena Gurdek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r. (I OSK 3507/15)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Jolanta Rudnicka, sędzia NSA Jan Paweł Tarno, sędzia del. Jerzy Krupiński (sprawozdawca).
Skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, to należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie tej samej gałęzi prawa - prawa administracyjnego, w tym na gruncie ustawy o drogach publicznych. Stąd wykładnia przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, wobec braku legalnej definicji "dni roboczych", powinna uwzględniać ten sposób jego rozumienia, który by zapewniał bezpieczeństwo prawne, a zatem aby wykładnia tego przepisu nie prowadziła do niejednolitej wykładni takich samych pojęć.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Michał Kulesza (1948-2013)
p. 5

In memory of Professor Michał Kulesza (Jerzy Regulski, Jerzy Stępień)
p. 7

ARTICLES

Michał Bitner
 • Fiscal rules restricting borrowing by territorial self-government units (in selected OECD countries) - legal and comparative analysis
 • p. 9

  Edyta Masierek
 • Unsuccessful attempts to create legal grounds on revitalization in Poland
 • p. 41

  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 • Financing territorial self-government tasks in healthcare
 • p. 60

  Tomasz Suchar
 • Comments on the inclusion of lost benefits in compensation for expropriation
 • p. 72

  Mirosław Karpiuk
 • Obligation to refund the discount granted by the executive body of the municipal self-government upon the sale of a flat
 • p. 79

  Artur Modrzejewski
 • The owner and real property in the light of the revised Act on maintaining cleanliness and order in municipalities
 • p. 88

  Jerzy Rotko
 • Problem of payment for the service of rainwater drainage in the case law of the administrative courts
 • p. 99

  Wojciech Szydło
 • Substantive law status of real property in the category of municipal roads
 • p. 114

  Tomasz Szewc
 • Setting and changing the remuneration of the mayor
 • p. 130

  Zygmunt Kukuła
 • Impact of an offence on administrative acts
 • p. 137

  Maria Czajkowska
 • Ethical values in the management of territorial self-government units
 • p. 149

  CASE LAW

  Robert Suwaj
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 26 June 2012 (II SA/Bk 109/12), approving commentary
 • p. 161

  Dariusz P. Kała
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 4 November 2011 (II SA/Sz 848/11), approving commentary
 • p. 165

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Igor Zachariasz
  Frank Stollmann, Öffentliches Baurecht (Grounds of the Public Construction Law) (8. Auflage, München 2011, Verlag C.H. Beck)
  p. 171

  Index of Contents of publications in "Territorial Self-Government" in 2012
  p. 174

  Index of Publications in "Territorial Self-Government" in 2012
  p. 179

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2012
  p. 190

  Table of Contents & Abstracts
  p. 192
  Michał Bitner
  Fiscal rules restricting borrowing by territorial self-government units (in selected OECD countries) - legal and comparative analysis
  The article compares the legal regulations governing the scope, form and method of use of borrowed funds by territorial self-government units in selected OECD countries. Although the principle of a balanced operating budget assumes a similar form, there are no universal rules on the restriction of municipal borrowing, with the exception of its intended purpose, although this arises from the separation of and the imperative to balance the operating budget. In many cases, legal constraints on borrowing are a result of an evolutionary process, which means that they are historical institutions for which it is currently difficult to find a rational justification. The author draws attention to the tendency to blur the boundaries between legal standards on borrowing and best practices and standards formulated by professional bodies.

  Back to top


  Edyta Masierek
  Unsuccessful attempts to create legal grounds on revitalization in Poland
  The article is devoted to an analysis of draft acts of law on revitalization. The struggle for instruments assuring the effective management of these processes started in the 1990s and is unsuccessfully continuing to this day. Successive documents present the evolution in thinking on the subject, as well as solutions which interfere to a lesser or greater extent in public finance. Since 2004, is has been mainly the EU regulations which have started to affect the directions of development of this area in Poland. According to the authoress, the unsuccessful attempts to create legal grounds for revitalization constitute an interesting background to the current work on the assumptions to the National Urban Policy.

  Back to top


  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
  Financing territorial self-government tasks in healthcare
  The authoress presents the tasks of territorial self-government units in healthcare in the article and, in this context, examines the changes in the level of special purpose grants (for the self-government's own tasks and the government administration's tasks) from the central budget and the budgets of territorial self-governments in 2005-2011 for the financing of healthcare by self-government units.

  Back to top


  Tomasz Suchar
  Comments on the inclusion of lost benefits in compensation for expropriation
  The issue of compensation for expropriation is a part of the issue of the liability for so-called legal damage. In contrast with liability for damages in civil law, the principle of statutory limitation on compensation to the value of lost items (rights) applies on its basis. In accordance with civil law terminology, the compensation encompasses actual losses (damnum emergens), with the exclusion of lost benefits (lucrum cessans). In the article, the author presents arguments for and against the inclusion of lost benefits in the compensation for expropriation.

  Back to top


  Mirosław Karpiuk
  Obligation to refund the discount granted by the executive body of the municipal self-government upon the sale of a flat
  In principle, the sale of flats is based on free market rules. Exceptionally, the legislator admits the derogation from the commercial principles governing real property trading. The award and requirement to refund the discount on the sale of a flat arises from the local housing policy, which, in the first instance, has the purpose of securing the community's needs. This policy should justify the application of softer requirements, including the departure from the tender, which must be directly related - as the author points out - to the status of the entity which is treated preferentially, or the activities it conducts. However, the discount is of an optional nature.

  Back to top


  Artur Modrzejewski
  The owner and real property in the light of the revised Act on maintaining cleanliness and order in municipalities
  The new Act on maintaining cleanliness and order in municipalities has revolutionized the waste management system. From the moment the new solutions are implemented, the property owner will not be obliged to conclude an agreement with a company on the collection of municipal waste. All the tasks related to the creation of the system will be subject to the competencies of the municipality, which will select an enterprise by tender to provide waste collection (or collection and disposal) services for the whole of its territory. Despite the changes in the obligations imposed on property owners, the legislator has not changed the key concepts regarding the functioning of the system. In the article, the author analyses the concept of property owner, as well as the property itself, referring both of these concepts to the scope of the obligations imposed by the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities.

  Back to top


  Jerzy Rotko
  Problem of payment for the service of rainwater drainage in the case law of the administrative courts
  The subject under consideration is the assessment of the legality of the water supply and sewage discharge enterprise charging for the service of draining rainwater and melt water. This problem appeared under the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage of 7 June 2001. The prices and rates of charges applied by enterprises arise from the tariffs approved by the municipal councils by way of resolutions. Approximately 20% of the water supply and sewage discharge enterprises have already introduced separate tariffs for rainwater and melt water. The legality of these practices, including their subject matter, the metering units applied in the tariffs and the method of determining the quantities of discharged wastewater are contested in the case law of the administrative courts.

  Back to top


  Wojciech Szydło
  Substantive law status of real property in the category of municipal roads
  In accordance with the Act on Public Roads of 21 March 1985, municipal roads fall within the category of public roads. However, the status of a road can only be allocated to property, which, at the time it is included in this category of road, is the municipality's property in the legal sense. The author emphasizes that, as such, the municipal council can only adopt a resolution to treat such property as a municipal road if it has the ownership right to the specific property (and it is designated in whole as a public road in the land use plan). However, the adoption of such a resolution with respect to real estate which is private property does not result in either the effective award of the status of a municipal road to given property, or the loss or restriction of ownership rights to that property to which the private entity is entitled.

  Back to top


  Tomasz Szewc
  Setting and changing the remuneration of the mayor
  In the article, the author analyses the institution of setting and changing the remuneration of the mayor. He also supports the admissibility to unilaterally change the remuneration during his term of office, simultaneously mentioning the constraints on this act and the measures of legal protection.

  Back to top


  Zygmunt Kukuła
  Impact of an offence on administrative acts
  The article refers to the issue of interference of the provisions of substantive criminal law in administrative procedures. The Penal Code applies to situations where a prior criminal offence affects the settlement of an administrative matter, as well as cases where the criminal law standards are breached as late as during the proceedings. The author refers to specific provisions of the Penal Code, which are most frequently applicable in such situations; an offence is committed at the stage of gathering evidence used to issue a decision and assumes the form of falsification of documents and giving false testimony. The author also devotes his attention to an administrative decision, which may be issued in connection with an offence.

  Back to top


  Maria Czajkowska
  Ethical values in the management of territorial self-government units
  The contemporary environment of the organization necessitates the search for increasingly newer ways of improving efficiency. This also applies to territorial self-government units. Recent years have brought legislative and social changes, which necessitate the adjustment of these units to the realities in which they have come to operate, including through an increase in ethical standards. The article takes an axiological look at the management of this particular type of organization, namely the territorial self-government unit.

  Back to top


  Robert Suwaj
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 26 June 2012 (II SA/Bk 109/12), approving commentary
  The sentence of every decision in which an authority accepts a complaint in the self-control procedure must include the settlement of whether the authority's action (inaction, tardy handling of a case) took place without legal grounds or in gross breach of the law.

  Back to top


  Dariusz P. Kała
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 4 November 2011 (II SA/Sz 848/11), approving commentary
  1. The municipal council is bound by the maximum amount of the allowance specified in the Act on Fire Safety of 24 August 1991 (consolidated text: Journal of Laws of 2009, No. 178, item 1380, as amended, hereinafter: AoFS) and cannot set the allowance at a higher level. Article 28 (2) of the AoFS specifies the limits of the municipality's autonomy in this case, while its addressee is the legislative body of the municipality and not the members of the voluntary fire service, for whom the Act does not give the authority to specify the level of the allowance.
  2. The standardization of the procedure and principles of paying the allowance do not fall within the framework of the statutory powers of the municipal council. The municipality's legislative body is only authorized by Article 28 (1) of the AoFS to set the amount of the allowance per hour of involvement in a rescue operation or in fire training. However, it is not authorized to specify the procedure for filing applications for the payment of an allowance or, all the more so, to appoint the bodies of voluntary fire brigades who are authorized to submit and accept applications, which are then submitted to the municipality's executive body. No provision of the Act on Fire Safety or the Act on the Municipal Self-Government authorizes the municipal council to specify the principles of operation or define the competencies of the individual people representing the fire brigade, as an independent entity.
  3. A resolution adopted under Article 28 (1) of the AoFS is based on the provision of the Act on Fire Safety and it is obligatory to issue it.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora