Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińSłowo wstępne
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2012 r., nadesłanych do X edycji Konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję "Samorządu Terytorialnego"
str. 7

ARTYKUŁY

...Słowo wstępne
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2012 r., nadesłanych do X edycji Konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję "Samorządu Terytorialnego"
str. 7

ARTYKUŁY

Urszula K. Zawadzka-Pąk

str. 10

Joanna Ejdys, Agata Lulewicz-Sas

str. 23

Rafał Szczepaniak

str. 34

Paweł Czepiel

str. 45

Adam Nalepka, Agnieszka Małkowska

str. 62

Marta Kisielowska

str. 75

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 84

Kazimierz Bandarzewski

str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 93

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Urszula K. Zawadzka-Pąk
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
Reformy samorządu terytorialnego przeprowadzane obecnie we Francji dotyczą m.in. zacieśnienia współpracy między departamentami a regionami, wzmacniania współpracy międzygminnej oraz dostosowania funkcji i struktury regionalnych izb obrachunkowych do wymogów nowego zarządzania finansami publicznymi. Mając na uwadze, że systemy prawne samorządu terytorialnego Francji i Polski odznaczają się pewnymi podobieństwami, co wynika m.in. z faktu, że w przeszłości inspirowano się rozwiązaniami francuskimi, dokonując zmian w polskim porządku prawnym, autorka w opracowaniu przygląda się aktualnym kierunkom reform we Francji, zastanawiając się, czy podobne, niekiedy wręcz przełomowe rozwiązania, mają szanse być wprowadzone w Polsce.

Początek strony


Joanna Ejdys, Agata Lulewicz-Sas
Inteligentna specjalizacja - nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej
Inteligentna specjalizacja stanowi kierunek, jaki Komisja Europejska wytyczyła państwom członkowskim na lata 2014-2020. Koncepcja ta ma na celu wskazanie obszarów specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, a także stworzenie optymalnych warunków ich rozwoju. W artykule autorki analizują koncepcję inteligentnej specjalizacji. Przedstawiają charakterystykę obszarów specjalizacji krajów Unii Europejskiej, omawiają proces tworzenia strategii inteligentnej specjalizacji w regionach, a także próbują wskazać, w jaki sposób można wykorzystać narzędzie foresightu w celu kreowania obszarów inteligentnej specjalizacji.

Początek strony


Rafał Szczepaniak
Podmiotowość prawna spółki komunalnej
Podmiotowość prawna (obejmująca w swej treści pojęcia zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych) jest fundamentalną instytucją w całym systemie prawa. Zdaniem autora sztandarowość tej instytucji wcale nie oznacza jednak, że jej natura i zakres zostały do końca wyjaśnione. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim podmiotowości prawnej najróżniejszych jednostek organizacyjnych. Przypisanie jednostce organizacyjnej podmiotowości prawnej determinuje rozwiązanie wielu pojawiających się w praktyce i teorii problemów, dlatego nie może dziwić, że już na wstępie ustaw samorządowych ustawodawca nazywa jednostki samorządu terytorialnego osobami prawnymi, uznając je tym samym za podmioty prawa. W osobowość prawną wyposażone są również spółki kapitałowe. Autor zwraca przy tym uwagę na analizę zależności między podmiotowością prawną jednostki samorządu terytorialnego i podmiotowością utworzonej przez nią spółki kapitałowej.

Początek strony


Paweł Czepiel
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w obliczu zmian wprowadzonych ustawą z 1 lipca 2011 r.
W opracowaniu autor omawia podstawowe założenia nowego modelu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja nie zmieniła obowiązku utrzymania czystości i porządku jako zadania własnego gmin, jednak w zasadniczy sposób zmodyfikowała jego realizację poprzez wprowadzenie faktycznego monopolu gminy jako jedynego zamawiającego wykonanie usług w tym zakresie, pozbawiając mieszkańców możliwości wyboru podmiotu świadczącego te usługi na ich rzecz. Zdaniem autora celem tych zmian jest osiągnięcie zakładanej efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Początek strony


Adam Nalepka, Agnieszka Małkowska
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego
Przedmiotem zainteresowań autorów są instrumenty z zakresu gospodarki nieruchomościami leżące w kompetencji samorządów gminnych i ich wykorzystanie w ramach realizowanej polityki rozwoju gospodarczego gmin. Artykuł ma charakter badawczy, a wnioski opierają się m.in. na przeprowadzonych w 2009 r. badaniach ankietowych wśród samorządów gminnych województwa małopolskiego. Jednym z celów badawczych było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o charakter prowadzonej gospodarki nieruchomościami w gminach i jej związku z osiągniętym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin.

Początek strony


Marta Kisielowska
Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego
Autorka podejmuje próbę przedstawienia koncepcji normy multicentrycznej, czyli normy, która została dekodowana z przepisów ustanowionych przez różne centra prawodawcze - krajowe, unijne lub międzynarodowe. Koncepcja ta - zdaniem autorki - może stanowić jeden z mechanizmów służących zapewnieniu harmonijnego funkcjonowania współczesnego multicentrycznego systemu prawnego, w tym w szczególności unikania kolizji pomiędzy jego elementami.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 marca 2013 r. w sprawie C-420/11 Jutta Leth v. Austria
1. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 85/337/EWG o ocenach oddziaływania na środowisko ocena ta nie obejmuje oddziaływania danego przedsięwzięcia na wartość dóbr materialnych.
2. Okoliczność, że przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zaniechano z naruszeniem wymogów wskazanej dyrektywy, co do zasady, nie prowadzi sama w sobie do powstania po stronie jednostki uprawnienia do naprawienia szkody czysto majątkowej wywołanej spadkiem wartości jej nieruchomości ze względu na spowodowane przez to przedsięwzięcie skutki dla środowiska. Zadaniem sądu krajowego jest jednak zbadanie, czy są spełnione wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące powstania uprawnienia do odszkodowania, w tym w szczególności, czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy między zarzucanym naruszeniem a poniesioną szkodą.

Początek strony


Kazimierz Bandarzewski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2012 r. (II OSK 2178/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary, sędzia del. WSA Robert Sawuła
Z celów i funkcji wykazów osób udzielających poparcia inicjatywie odwołania organu wykonawczego gminy wynika, że są one wyrazem publicznego politycznego prawa mieszkańców, którego zawężanie, poprzez nadmiernie rygorystyczne podejście do oceny prawidłowości udzielonego poparcia, oznacza naruszenie tego prawa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Foreword
p. 5

Minutes of the meeting of the Competition Commission for evaluating doctorate theses, as well as masters' and bachelors' dissertations defended in 2012, which were submitted for the 10th edition of the Competition announced by Wolters Kluwer Polska and the Scientific and Professional Monthly, "Territorial Self-government"
p. 7

ARTICLES

Urszula K. Zawadzka-Pąk
 • Current directions of change in French territorial self-government compared with the situation in Poland
 • p. 10

  Joanna Ejdys, Agata Lulewicz-Sas
 • Smart specialization - new direction of the European Union's regional policy
 • p. 23

  Rafał Szczepaniak
 • Legal subjectivity of a municipal company
 • p. 34

  Paweł Czepiel
 • Municipal solid waste management in the light of the changes introduced by the Act of 1 July 2011
 • p. 45

  Adam Nalepka, Agnieszka Małkowska
 • Real property management instruments in the stimulation of the economic development of municipalities using the example of the Malopolska Voivodship
 • p. 62

  Marta Kisielowska
 • Multicentricity of the system of legal norms in administrative law
 • p. 75

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the European Court of Justice of 14 March 2013 in case C420/11 Jutta Leth v. Austria
 • p. 84

  Kazimierz Bandarzewski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 October 2012 (II OSK 2178/12), partially critical commentary
 • p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Urszula K. Zawadzka-Pąk
  Current directions of change in French territorial self-government compared with the situation in Poland
  The territorial self-government reforms currently being conducted in France apply, among others, to the tightening of the cooperation between the departments and the regions, the strengthening of cooperation between municipalities and the adaptation of the functions and structure of the regional chambers of audit to the requirements of new public finance management. Given that the legal systems of territorial self-government in France and Poland have certain similarities, which arises, inter alia, from the fact that Poland was inspired in the past by the French solutions when making changes in the Polish legal order, the authoress reviews the current current directions of reforms in France, wondering whether similar and sometimes even revolutionary solutions have a chance of being introduced in Poland.

  Back to top


  Joanna Ejdys, Agata Lulewicz-Sas
  Smart specialization - new direction of the European Union's regional policy
  Smart specialization is the direction which the European Commission has set for the Member States for 2014-2020. The concept has the objective of identifying areas specializing in selected fields of science and technology, as well as creating optimum conditions for their development. The authoresses analyse the concept of smart specialization in this article. They present the characteristics of areas of specialization in European Union Member States, discuss the process of creating a smart specialization strategy in the regions and attempt to demonstrate how the tool of foresight can be used to create areas of smart specialization.

  Back to top


  Rafał Szczepaniak
  Legal subjectivity of a municipal company
  Legal subjectivity (encompassing the notion of legal capacity and the capacity to perform legal transactions) is a fundamental institution in the entire system of law. However, according to the authoress, the flagship nature of this institution does not mean that its nature and scope have been fully clarified. This comment primarily applies to the legal subjectivity of various organizational units. The assignment of legal subjectivity to an organizational unit determines the solution of many problems arising in practice and theory. Therefore, it is hardly surprising that, at the beginning of Acts of law on self-government, the legislator refers to territorial self-government units as legal persons, thereby considering them to be legal entities. Capital-based companies are also attributed with legal personality. The author also draws attention to the analysis of the relationship between the legal subjectivity of territorial self-government units and the subjectivity of the capital-based company established by it.

  Back to top


  Paweł Czepiel
  Municipal solid waste management in the light of the changes introduced by the Act of 1 July 2011
  In the article, the author discusses the basic assumptions of the new model of the municipal waste management system. The revision has not changed the obligation to maintain cleanliness and order as a responsibility of the municipalities, but has fundamentally modified its implementation by introducing an actual monopoly for the municipality, which is the only entity providing services in this respect, thereby depriving residents of ability to choose the provider of these services to them. According to the author, the objective of these amendments is to achieve the planned efficiency in the municipal waste management system.

  Back to top


  Adam Nalepka, Agnieszka Małkowska
  Real property management instruments in the stimulation of the economic development of municipalities using the example of the Malopolska Voivodship
  The areas of interest to the authors are the real property management instruments for which the municipal self-governments are responsible and their use within the economic development policy pursued by the municipalities. The article is of a research nature, while the conclusions are based, among others, on surveys conducted in 2009 among municipal self-governments in the Malopolska Voivodship. One of the research objectives was to obtain a response to the question on the nature of the real property management policy pursued in the municipalities and its relationship with the level of socio-economic development of the municipalities achieved.

  Back to top


  Marta Kisielowska
  Multicentricity of the system of legal norms in administrative law
  The authoress attempts to present the concept of a multicentric norm, namely a norm which has been decoded from the provisions laid down by the various legislative centres - national, EU and international. According to the authoress, this concept can be one of the mechanisms used to ensure the harmonious functioning of a contemporary multicentric legal system, including in particular the avoidance of conflicts between its elements.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the European Court of Justice of 14 March 2013 in case C420/11 Jutta Leth v. Austria
  Article 3 of the EIA Directive must be interpreted as meaning that the environmental impact assessment, as provided for in that Article, does not include the assessment of the effects which the project under examination has on the value of material assets. However, pecuniary damage, in so far as it is the direct economic consequence of the effects on the environment of a public or private project, is covered by the objective of protection pursued by the EIA Directive.

  Back to top


  Kazimierz Bandarzewski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 October 2012 (II OSK 2178/12), partially critical commentary
  It arises from the objectives and functions of lists of people supporting an initiative to recall the municipality's executive body that they are an expression of the public political right of the residents, which, if tightened through an excessively stringent approach to the assessment of the correctness of the support imparted, would mean a breach of that right.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora