Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Od Redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Paweł Swianiewicz
 • Reformy terytorialne – europejskie doświadczenia ostatniej dekady
 • str. 7

  Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
 • EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
 • str. 23

  Sławomira Kańduła
 • Wyrównywanie poziomej nierównowagi fi nansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • str. 38

  Zbigniew Kmieciak
 • Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym)
 • str. 57

  Mariusz Kotulski
 • Ochrona przed bezczynnością i przewlekłością w postępowaniu administracyjnym
 • str. 67

  Dorota Fleszer
 • Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa sądowoadministracyjnego
 • str. 78

  ORZECZNICTWO

  Marcin Rulka
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 czerwca 2013 r. (II SA/Po 341/13); glosa krytyczna
 • str. 88

  Table of Contents & Abstracts
  str. 94
  Paweł Swianiewicz
  Reformy terytorialne - europejskie doświadczenia ostatniej dekady
  Ostatnia dekada przyniosła znaczne ożywienie dyskusji na temat reform podziału terytorialnego w licznych krajach europejskich. Dyskusje te znajdują także coraz wyraźniejsze odbicie w debatach prowadzonych w Polsce. W artykule autor omawia reformy przeprowadzone w ostatniej dekadzie w Gruzji, Danii, na Łotwie, w Holandii, Finlandii, Grecji, Irlandii i Albanii, głównie odnosząc się do reform szczebla gminnego. Na podstawie omawianych doświadczeń przeprowadza dyskusję warunków udanej reformy terytorialnej, w tym w szczególności warunków, jakie muszą być spełnione, aby reforma mogła być przeprowadzona we współpracy z samorządami, a nie wyłącznie za pomocą przymusu narzucającego zmianę społecznościom lokalnym.

  Początek strony


  Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
  EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy t erytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
  W połowie 2014 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zmiany w zakresie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT), które są formą prawną dedykowaną współpracy terytorialnej władz i podmiotów publicznych. W artykule autorzy przedstawiają głównie zmiany oraz podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy zamierzenia reformatorów zostały faktycznie zrealizowane. Nakreślają także znaczenie EUWT w nowym okresie programowania w latach 2014–2020, jak również prezentują zmiany w zakresie zamówień publicznych mające wpływ na funkcjonowanie ugrupowań.

  Początek strony


  Sławomira Kańduła
  Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
  Nadmierne różnice między gminami wyrażające się w odmiennej wysokości dochodów własnych oraz w różnych potrzebach wydatkowych na mieszkańca są dużym problemem , stąd w wielu państwach stosuje się mechanizmy ukierunkowane na ich wyeliminowanie. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w konstruowaniu mechanizmów wyrównujących poziom dochodów i wydatków własnych na mieszkańca. Przegląd rozwiązań zagranicznych - zdaniem autorki – może stanowić punkt wyjścia do oceny mechanizmu wyrównawczego stosowanego w Polsce i być inspiracją do jego reformy.

  Początek strony


  Zbigniew Kmieciak
  Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym)
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania o przyszłość samorządowych kolegiów odwoławczych i konstrukcji odwołania w postępowaniu administracyjnym. Okazję do analizy tego zagadnienia – w ujęciu prawnoporównawczym – przez autora, będącego jednym ze współtwórców projektu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, stwarza 25. rocznica włączenia instytucji kolegiów, funkcjonujących początkowo przy sejmikach samorządowych, do naszego porządku prawnego.

  Początek strony


  Mariusz Kotulski
  Ochrona przed bezczynnością i przewlekłością w postępowaniu administracyjnym
  Stronom postępowania jurysdykcyjnego ustawodawca przyznał określone środki procesowe mające przeciwdziałać bezczynności i przewlekłości w postępowaniu administracyjnym. W artykule autor zwraca uwagę, że niezrozumiałe jest jednak ich zróżnicowanie terminologiczne i konstrukcyjne prowadzące do niespójności orzeczniczej. Analizując stan prawny oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne, autor postuluje pilną nowelizację art. 149 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz procedur administracyjnych w tym zakresie.

  Początek strony


  Dorota Fleszer
  Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa sądowoadministracyjnego
  Zamiarem ustawodawcy nie jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Niemniej jednak wyszynk alkoholu w niektórych miejscach i obiektach jest niepożądany. Rada gminy – jak podkreśla autorka – działając w ramach upoważnienia ustawowego, może rozszerzyć ustawowo określony katalog miejsc i obiektów objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

  Początek strony


  Marcin Rulka
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 czerwca 2013 r. (II SA/Po 341/13)
  Skład orzekający: przewodniczący – sędzia WSA Tomasz Świstak (sprawozdawca), sędzia WSA Maria Kwiecińska, sędzia WSA Wiesława Batorowicz.
  Sąd administracyjny, badając uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego z punktu widzenia zgodności z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, niedopuszczającym do brania udziału w głosowaniu radnego, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego, powinien dokonać analizy tego, czy głos oddany przez radnego nieuprawnionego do głosowania miał wpływ na podjęcie uchwały.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  From the editor
  p. 5

  ARTICLES

  Paweł Swianiewicz
 • Territorial reforms – European experience of the last decade
 • p. 7

  Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
 • EGTC 2.0? Reform of the regulation on a European grouping of territorial cooperation - an opportunity to revive cross-border cooperation of public entities
 • p. 23

  Sławomira Kańduła
 • The horizontal alignment of fi nancial disequilibrium in the budgets of the municipalities of Central and Eastern European countries
 • p. 38

  Zbigniew Kmieciak
 • Self-government appeal boards and the formula of instances in administrative proceedings (in the light of comparative law)
 • p. 57

  Mariusz Kotulski
 • Protection against inaction and tardiness in administrative proceedings
 • p. 67

  Dorota Fleszer
 • Prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages under the case law of the administrative courts
 • p. 78

  CASE LAW

  Marcin Rulka
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 11 June 2013 (II SA/Po 341/13); critical commentary
 • p. 88

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Paweł Swianiewicz
  Territorial reforms – European experience of the last decade
  The last decade has brought a signifi cant revival of discussions on territorial reforms in many European countries. These discussions are also becoming increasingly clearly refl ected in the debates held in Poland. In the article, the author discusses the reforms conducted in the last decade in Georgia, Denmark, Latvia, the Netherlands, Finland, Greece, Ireland and Albania, mainly referring to the municipal level reforms. Based on the experiences in question, he discusses the conditions of successful territorial reforms, especially including the conditions which must be satisfi ed in order for the reforms to be conducted in cooperation with the self governments, not only with the use of coercion to impose changes in local communities.

  Back to top


  Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
  EGTC 2.0? Reform of the regulation on a European grouping of territorial cooperation - an opportunity to revive cross-border cooperation of public entities
  The regulation making amendments regarding European groupings of territorial cooperation (EGTC), constituting a legal form dedicated to territorial cooperation of authorities and public entities, entered into force in the middle of 2014. In the article, the authors present the main changes and attempt to answer the question of whether the objectives of the reformers were actually implemented. They also highlight the importance of the EGTC in the new 2014–2020 programming period and present the changes in public procurement which affect the functioning of the groups.

  Back to top


  Sławomira Kańduła
  The horizontal alignment of financial disequilibrium in the budgets of the municipalities of Central and Eastern European countries
  Excessive differences between municipalities appearing as their own income at varying levels and various spending needs per inhabitant constitute a major problem, which is why many States apply mechanisms to eliminate them. The objective of this article is to present the experiences of selected countries of Central and Eastern Europe in designing mechanisms aligning the level of income and expenditure per inhabitant. According to the authoress, the review of foreign solutions can be a starting point for assessing the alignment mechanism used in Poland and may be an inspiration for its reform.

  Back to top


  Zbigniew Kmieciak
  Self-government appeal boards and the formula of instances in administrative proceedings (in the light of comparative law)
  The article is an attempt to answer the question about the future of self-government appeal boards and the structure of an appeal in administrative proceedings. The opportunity to analyse this issue – in comparative law terms – by the author, who is one of the co-authors of the draft Act on self-government appeal boards, arises from the 25th anniversary of the launch of the institution of the boards, which initially operated at the self-government general assemblies, into our legal order.

  Back to top


  Mariusz Kotulski
  Protection against inaction and tardiness in administrative proceedings
  The legislature has given parties to proceedings on jurisdiction specifi c procedural measures intended to counteract inaction and excessive tardiness in administrative proceedings. In the article, the author points out that their diversity in terms of terminology and structure, however, is incomprehensible, which leads to inconsistency in adjudication. In analysing the legal situation and the line of judgements of the administrative courts, the author proposes the urgent amendment of Article 149 of the Act on proceedings before administrative courts and administrative procedures in this respect.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  Prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages under the case law of the administrative courts
  The intention of the legislature is not to introduce a total prohibition on selling, serving and consuming alcoholic beverages. However, taverns selling alcohol in certain places and buildings are undesirable. As the authoress emphasizes, the municipal council may, by statutory authority, extend the statutorily defi ned list of places and buildings encompassed by the prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 11 June 2013 (II SA/Po 341/13); critical commentary
  When examining a resolution confi rming the expiry of a councillor’s mandate from the point of view of compliance with Article 25a of the Act on municipal self-government, preventing a councillor from taking part in voting if it applies to his legal interest, an administrative court should analyse whether a vote cast by a councillor not authorized to vote had an impact on the passage of the resolution.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora