Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Ogłoszenie o XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy,organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję "Samorządu Terytorialnego", na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2013 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Hubert IzdebskiKONKURS

Ogłoszenie o XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję "Samorządu Terytorialnego", na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2013 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Hubert Izdebski

str. 7

Katarzyna Dojwa

str. 21

Łukasz Lewkowicz

str. 34

Dominik Sypniewski

str. 53

Beata Madej

str. 64

ORZECZNICTWO

Aleksander Jakubowski

str. 77

RECEZNJE I OMÓWIENIA

Jerzy Kolarzowski
Stanisław Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990-2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność (Warszawa 2013, Wydawnictwo Difin)
str. 85

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 92
Hubert Izdebski
Pozycja ustrojowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego funkcjonuje od 20 lat. Od 2005 r. Komisja ma pełne umocowanie ustawowe, uprzednio, od 1997 r. znajdując podstawę prawną funkcjonowania w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym z upoważnienia ustawy o Radzie Ministrów. Mimo początkowej ułomności umocowania prawnego od początku stanowi ona instrument dialogu pomiędzy rządem i przedstawicielami samorzutnie zorganizowanego środowiska samorządowego, jak również wyraz kohabitacji rządu wyrażającego interes państwa oraz - zróżnicowanego politycznie, wyrażającego interesy regionalne i lokalne - samorządu terytorialnego. Obecną pozycję ustrojową Komisji autor, kierując się konstytucyjnym statusem samorządu terytorialnego, określa jako pozycję instrumentu współdziałania tych dwóch odrębnych rodzajów władz publicznych w ramach władzy wykonawczej.

Początek strony


Katarzyna Dojwa
Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego
Straże gminne funkcjonują w Polsce na podstawie ustawy z 1997 r. Zasadność tworzenia straży jest pochodną sfer działań samorządu gminnego, które na gminę nakładają obowiązki z zakresu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Decyzja o stworzeniu straży gminnej leży w kompetencji gminy, która finansuje jej działanie. W sytuacji gdy władze gminy dochodzą do wniosku o dysfunkcyjności straży, w gestii rady gminy pozostaje także jej likwidacja. Autorka podkreśla, że ponad 15 lat istnienia straży gminnych (miejskich) świadczy o tym, iż wpisały się one w lokalny pejzaż, co nie oznacza jednak braku sytuacji konfliktowych, problemów kompetencyjnych, problemów z legitymacją społeczną działań strażników. Z perspektywy samorządowej stanowią one wartościowe rozwiązanie, niemniej należy pamiętać i o zmianach instytucjonalnych, którym podlegają, i o tych planowanych w przyszłości.

Początek strony


Łukasz Lewkowicz
Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego
W artykule autor opisuje perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego - Karpackiego, Tatry i Beskidy. Przedmiotem rozważań pierwszej części tekstu jest istota współpracy terytorialnej i uwarunkowania polsko-słowackiej współpracy oraz planowane przez Unię Europejską zmiany sposobu finansowania współpracy terytorialnej w budżecie na lata 2014-2020. W dalszej części autor poddaje analizie propozycje przekształceń instytucjonalno-prawnych badanych euroregionów. Szczególną uwagę poświęca nowej inicjatywie prawnej UE - europejskim ugrupowaniom współpracy terytorialnej (EUWT). Następnie charakteryzuje tworzące się obecnie EUWT Tatry i TRITIA, jak również opisuje autorską inicjatywę Euroregionu Karpackiego - "Karpacki Horyzont 2013".

Początek strony


Dominik Sypniewski
Zastosowanie doktryny state action do działalności samorządu gminnego w zakresie świadczenia usług publicznych
Jednym z problemów prawa antymonopolowego jest zakres jego zastosowania do działalności prowadzonej przez państwo. Istotą doktryny state action jest określenie, kiedy państwo może podejmować działania ograniczające konkurencję. Jednym z obszarów zastosowania doktryny state action jest działalność samorządu gminnego w zakresie usług publicznych. Artykuł przedstawia rozwój i ewolucję doktryny w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wskazuje na problemy jej zastosowania na gruncie obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Autor prezentuje stanowisko, że ochrona konkurencji nie jest wartością bezwzględną, a ochrona interesu publicznego może uzasadniać wyposażenie rady gminy w uprawnienia prowadzące do ograniczenia konkurencji.

Początek strony


Beata Madej
Organ gminy jako administracyjny organ egzekucyjny
Problematyka organów jednostek samorządu terytorialnego jako organów administracji publicznej jest często podnoszona w doktrynie i praktyce. Znacznie rzadziej przedstawia się status tej kategorii organów jako organów egzekucyjnych. Dlatego zagadnienie to jest przedmiotem zainteresowania autorki, która w artykule ogranicza rozważania do organu gminy mającego kompetencje w zakresie egzekucji administracyjnej zarówno obowiązków niepieniężnych, jak i pieniężnych. Analizując obowiązujące w przedmiotowym zakresie rozwiązania prawne, autorka zwróciła uwagę na konieczność zmian ze względu na występujące niejednokrotnie na ich podstawie praktyczne problemy.

Początek strony


Aleksander Jakubowski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 maja 2013 r. (II OSK 778/13)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Zofia Flasińska (sprawozdawca), sędzia del. NSA Tomasz Zbrojewski, sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz
Przedstawienie kandydata na miejsce w komisji rewizyjnej jest wprawdzie uprawnieniem, a nie obowiązkiem klubu, lecz radni zrzeszeni w klubie, jako reprezentanci mieszkańców powiatu (gminy) działający w interesie publicznym, powinni z tego uprawnienia korzystać. Jeżeli jednak klub radnych nie korzysta z zagwarantowanego mu przez art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) uprawnienia i odmawia wskazania swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej, to komisja ta powinna zostać powołana przez radę powiatu (gminy) z pominięciem przedstawiciela tego klubu. Nieskorzystanie przez klub radnych z ustawowego prawa do posiadania swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej nie może bowiem uniemożliwiać utworzenia komisji i prowadzić do paraliżowania pracy rady powiatu (gminy).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Announcement of the 11th edition of the Prof. Michal Kulesza competition organized by Wolters Kluwer Polska and the editorial Office of "Territorial Self-Government" for the best doctorate theses, as well as master's and bachelor's dissertations defended in 2013 - Reminder
p. 5

ARTICLES

Hubert Izdebski
 • Systemic position of the Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government
 • p. 7

  Katarzyna Dojwa
 • Municipal (city) wardens and the protection of public order
 • p. 21

  Łukasz Lewkowicz
 • Prospects for the development of Euroregions in the Polish-Slovakian border regions
 • p. 34

  Dominik Sypniewski
 • Application of the state action doctrine to municipal self-government activities in the provision of public services
 • p. 53

  Beata Madej
 • The municipality as an administrative enforcement authority
 • p. 64

  CASE LAW

  Aleksander Jakubowski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 May 2013 (II OSK 778/13); approving commentary
 • p. 77

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Jerzy Kolarzowski
  Stanisław Faliński, Warsaw's Territorial Self-Government in 1990-2002. Genesis, system, systemic ideas, activity (Warsaw 2013, Wydawnictwo Difin)
  p. 85

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 89

  Table of Contents & Abstracts
  p. 92
  Hubert Izdebski
  Systemic position of the Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government
  The Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government has been operating for 20 years. The Commission has had full statutory capacity since 2005. Previously, since 1997, the legal grounds for its operation were contained in a regulation of the Council of Ministers issued under the authority of the Act on the Council of Ministers. Despite the initial shortcomings in its legitimacy, from the beginning, it has been a tool of dialogue between the government and representatives of the spontaneously organized self-government environment, as well as the manifestation of the cohabitation of the government expressing the interest of the state and the politically differentiated territorial self-government, expressing regional and local interests. The author, guided by the constitutional status of territorial self-government, describes the Commission's current systemic position as the position of a tool for cooperation of these two distinct types of public authority as a part of the executive authority.

  Back to top


  Katarzyna Dojwa
  Municipal (city) wardens and the protection of public order
  Municipal wardens operate in Poland under the Act of 1997. The justification for creating the warden function is derived from the sphere of municipal self-government activities, which impose public order and civic safety obligations on the municipality. The decision to form the municipal warden service lies within the responsibilities of the municipalities which finance its operation. In a situation where the municipal authorities come to the conclusion that the warden service is dysfunctional, the municipal council is also responsible for liquidating this service. The authoress emphasizes that the over 15 years of existence of municipal (city) wardens indicates that they have become a part of the local landscape, which does not mean, however, there are no situations of conflict, problems in responsibility or problems with social legitimacy of the activities of the wardens. From the self-government point of view, they are a valuable solution, although institutional changes to which they are subject and those planned for the future should be remembered.

  Back to top


  Łukasz Lewkowicz
  Prospects for the development of Euroregions in the Polish-Slovakian border regions
  In this article, the author describes prospects for the development of Euroregions in the Polish-Slovakian border regions - the Carpathian, Tatra and Beskid mountains. The considerations in the first part of the article refer to the essence of territorial cooperation and the conditions of Polish-Slovak cooperation, as well as the changes planned by the European Union in financing territorial cooperation in the budget for 2014-2020. Next, the author analyses the proposals for institutional and legal transformations of the Euroregions studied. Particular attention is drawn to the new EU legal initiative - the European groupings of territorial cooperation (EGTC). Then, he describes the Tatra and TRITIA EGTCs, which are currently being formed, and describes his proprietary initiative of the Carpathian Euroregion - "Carpathian Horizon 2013".

  Back to top


  Dominik Sypniewski
  Application of the state action doctrine to municipal self-government activities in the provision of public services
  One of the problems of anti-monopoly law is the extent of its applicability to the activities performed by the state. The essence of the state action doctrine is the specification of when the state can take steps which limit competition. One of the areas of application of the state action doctrine is that of the activities of municipal self-government in the provision of public services. The article presents the development and evolution of the doctrine in the case law of the Supreme Court of the United States and the Court of Justice of the European Union and indicates the problems of its application under the Act on competition and consumer protection, which is applicable in Poland. The author presents the position that the protection of competition is not an absolute value, while the protection of the public interest can justify equipping municipal councils with powers leading to the limitation of competition.

  Back to top


  Beata Madej
  The municipality as an administrative enforcement authority
  The issue of bodies of territorial self-government as bodies of the public administration is frequently mentioned in the legal doctrine and in practice. The status of this category of bodies as enforcement bodies is presented far less frequently. Therefore, this issue is a subject of interest to the authoress, who restricts her considerations in the article to the municipal body with powers in the administrative enforcement of both cash and non-cash obligations. In analysing the legal solutions, which apply to this, the authoress draws attention to the need for change because of the practical problems which frequently arise on their basis.

  Back to top


  Aleksander Jakubowski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 May 2013 (II OSK 778/13); approving commentary
  The nomination of a candidate to an audit commission is actually a right and not an obligation of a party, although local councillors from a party, as representatives of the residents of a county (municipality) acting in the public interest, should exercise this right. However, if the party of the councillors does not exercise the rights which it is guaranteed by Article 16, para. 2 of the Act on the County Self-Government (Article 18a, para. 2 of the Act on Municipal Self-Government) and refuses to nominate its representative to the audit commission, this commission should be appointed by the county (municipal) council, omitting the representative from that party. This is because the failure of the party of the councillors to exercise the statutory right to nominate their representative to the audit commission cannot prevent the formation of the commission and lead to the paralysis of the work of the county (municipal) council.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora