Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,78 89,78
Cena regularna: 99,76
99,76
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Zbigniew R. Kmiecik, Eliza Kosieradzka

str. 5

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

str. 18

Anna OstrowskaARTYKUŁY

Zbigniew R. Kmiecik, Eliza Kosieradzka

str. 5

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

str. 18

Anna Ostrowska

str. 26

Anna Fogel

str. 40

Agata Kosieradzka-Federczyk

str. 52

Krzysztof Gruszecki

str. 61

Eliza Farelnik

str. 71

Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec

str. 88

Rafał Poździk

str. 105

Dorota Fleszer

str. 117

Katarzyna Maćkowska

str. 132

Przemysław Żukiewicz

str. 144

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak

str. 154

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 171

Grzegorz P. Kubalski

str. 175

SPRAWOZDANIA

Justyna E. Kulikowska-Kulesza
Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego "Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?", Białystok, 23-26 września 2012 r. str. 182

Table of Contents & Abstracts str. 189
Zbigniew R. Kmiecik, Eliza Kosieradzka
Mit o adresacie decyzji administracyjnej
Definiując pojęcie decyzji administracyjnej, a także postępowania, którego zwieńczeniem jest taka decyzja, tj. postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, jako jedną z cech charakterystycznych tych pojęć wskazuje się powszechnie "zewnętrzność" adresata decyzji wobec podmiotu, który wydaje decyzję (czyli organu administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym bądź funkcjonalnym). W artykule autorzy rozważają, czy rzeczywiście "zewnętrzność" adresata - pojmowana jako jego niepodporządkowanie organizacyjne ani służbowe wydawcy aktu - stanowi jeden z elementów konstytuujących pojęcia decyzji administracyjnej i administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego.

Początek strony


Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
W opracowaniu autorzy odpowiadają na pytanie, czy dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o określonej ustawo powierzchni sprzedaży obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też obiekty te w razie braku planu mogą powstawać również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem autorów znaczenie dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia ma przede wszystkim wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2008 r. oraz wykładnia systemowa i celowościowa obowiązujących przepisów.

Początek strony


Anna Ostrowska
Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii alternatywnej a obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - głos w dyskusji
Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń służących do wytwarzania tzw. energii alternatywnej jest obecnie jednym z kluczowych problemów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem sporu przedstawicieli doktryny i orzecznictwa jest zwłaszcza kwestia dopuszczalności lokalizowania tych obiektów i urządzeń na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Stanowi to rezultat braku spójności przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której kolejne nowelizacje zostały dokonane - jak zauważa autorka - bez niezbędnej analizy ich skutków w kontekście całokształtu uregulowań tej ustawy.

Początek strony


Anna Fogel
Skala rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zasady jego sporządzania
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie skali rysunku planu stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy ustawowe wprowadzają wymogi w zakresie dopuszczonej do zastosowania skali mapy, czyli co do zasady 1:1000. Zostały jednak przewidziane odstępstwa pozwalające również na zastosowanie skali 1:500, 1:2000 oraz 1:5000. Zdaniem autorki poważne wątpliwości interpretacyjne dotyczą dopuszczalności stosowania skali 1:2000, co może wystąpić na przykład w przypadku sporządzania projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni. Zastosowanie niewłaściwej skali rysunku do planu miejscowego pociąga za sobą daleko idące sankcje w postaci uznania, że nastąpiło naruszenie zasad sporządzania planu, co z kolei może prowadzić do sankcji w postaci stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie prawa miejscowego.

Początek strony


Agata Kosieradzka-Federczyk
Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wybranymi zagadnieniami, którym autorka poświęca artykuł, jest ogólna charakterystyka decyzji, dopuszczalność określenia warunków środowiskowych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczenie czasu skuteczności prawnej. Mając na uwadze przedmiot, aspekty proceduralne związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przywołuje jedynie w zakresie niezbędnym do właściwego przedstawienia zasadniczych rozważań.

Początek strony


Krzysztof Gruszecki
Uwarunkowania środowiskowe dla realizowanych przedsięwzięć
Prawidłowa ocena wpływu przedsięwzięć na środowisko jest gwarancją tego, że rozwój będzie następował w sposób zrównoważony. Instrumentem prawnym służącym temu celowi jest decyzja określająca uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięcia. Co do zasady - jak zauważa autor - powinna ona być wydana przed rozpoczęciem jego realizacji. Jednak w pewnych sytuacjach dopuszczalne jest także wydanie takiej decyzji w trakcie wykonywania przedsięwzięcia lub nawet po jego zakończeniu.

Początek strony


Eliza Farelnik
Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym
Rewitalizacja wybranego fragmentu przestrzeni miasta pozwala osiągnąć pozytywne efekty nie tylko w skali poddawanego przekształceniom obszaru, ale również w skali całego miasta. Efekty te obserwowane bezpośrednio po zakończeniu procesu oraz w dłuższej perspektywie czasowej mogą mieć charakter produktu, rezultatu i oddziaływania. Artykuł prezentuje analizę tychże efektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji występujących między nimi. Autorka wskazuje również pożądane kierunki dostosowania się podmiotów lokalnych do występujących współcześnie przemian związanych z kształtowaniem relacji między rewitalizacją a rozwojem lokalnym.

Początek strony


Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec
Gminy w procesach stymulowania przedsiębiorczości
Artykuł jest analizą materiału empirycznego uzyskanego za pośrednictwem badań ankietowych przeprowadzonych przez autorów w 2010 r. na reprezentatywnej próbie gmin Podkarpacia. Stymulantą dla podjęcia tematu badawczego były dyskutowane prace traktujące o skuteczności procesów wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, definiujące niejednokrotnie w sposób skrajnie zróżnicowany skuteczność tego rodzaju inicjatyw. Nie bez znaczenia dla zainteresowania tematem pozostały także doświadczenia własne autorów związane z badaniami nad wspieraniem przedsiębiorczości przez gminy. W tekście autorzy starają się udzielić odpowiedzi na pytanie o skuteczność inicjatyw samorządowych na rzecz stymulowania przedsiębiorczości i czynników uzasadniających celowość tego rodzaju działań.

Początek strony


Rafał Poździk
Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych
Wsparcie z funduszy unijnych umożliwia beneficjentom realizację projektów implementujących zmiany strukturalne w wielu dziedzinach życia. Jednak Unia Europejska, przekazując państwom członkowskim środki, zobowiązuje je do nałożenia na beneficjentów obowiązków przestrzegania licznych zasad i procedur. Jednak nie wszyscy beneficjenci wywiązują się z tych obowiązków i nie wszystkie przedsięwzięcia kończą się sukcesem. W takich sytuacjach właściwe instytucje są zobowiązane do dochodzenia zwrotu przyznanego wsparcia. Artykuł dotyczy analizy prawnej spraw związanych z koniecznością zwrotu przez beneficjentów części lub całości przekazanego unijnego dofinansowania. Autor zwraca uwagę, że umowa o dofinansowanie wskazuje na okoliczności obligujące beneficjenta do zwrotu udzielonego wsparcia, a jednocześnie o zwrocie tych środków orzeka się w drodze decyzji administracyjnej.

Początek strony


Dorota Fleszer
Etyka urzędnika
Zagadnienie uczciwości, prawości działania osób sprawujących władzę, w tym w szczególności urzędników, istnieje od zawsze. Nie od dziś przecież krytycznie oceniano poziom profesjonalizmu urzędników, sposób traktowania interesantów czy opieszałość w wykonywaniu obowiązków. Urzędnik nierzadko jest stawiany w sytuacji, w której musi dokonać wyboru pomiędzy wymogami profesjonalizmu a etyką. Wymogi te, tworząc sytuacje konfliktowe, przyczyniają się do powstania problemów w trakcie wykonywania obowiązków urzędniczych, np. lojalność wobec państwa czy lojalność wobec wspólnoty samorządowej. Konflikty te niejednokrotnie urzędnik musi samodzielnie rozstrzygnąć. Jak zauważa autorka, nie wszystkie bowiem zachowania urzędnicze podlegają uregulowaniu normatywnemu w pragmatykach służbowych i innych aktach prawnych. Wiele zależy jednak od samych urzędników, ich uczciwości, prawości, rzetelności, którzy dzięki dbałości o wymiar etyczny zawodu podnoszą tym samym jego prestiż.

Początek strony


Katarzyna Maćkowska
Administracja lokalna w stolicy Stanów Zjednoczonych
W opracowaniu autorka prezentuje treść podstawowych aktów prawnych regulujących administrację stolicy Stanów Zjednoczonych od jej założenia do czasów współczesnych. Specyficzny status Dystryktu był i jest konsekwencją federalnego charakteru państwa oraz łączenia funkcji stanowo-lokalnej opartej na samorządzie z rolą stolicy państwa. Dystrykt działa jako jednostka home-rule, choć coraz częściej pojawiają się postulaty przekształcenia go w stan. Jego władza jest natomiast ograniczona na rzecz Kongresu, przede wszystkim w sferze kompetencji prawodawczych, co skutkuje mniejszym zakresem samorządności tego obszaru w porównaniu do innych stanów oraz jednostek lokalnych funkcjonujących na zasadzie home-rule.

Początek strony


Przemysław Żukiewicz
Samorząd terytorialny w Albanii
Artykuł przedstawia warunki formalne i faktyczne funkcjonowania albańskich jednostek samorządu terytorialnego. Autor omawia zmiany w zakresie decentralizacji, które miały największy wpływ na działalność gmin oraz okręgów, przedstawia ponadto status prawny stolicy kraju oraz analizuje największe sukcesy i porażki dotychczasowych reform. Stwierdza jednocześnie, że nacisk zewnętrzny (głównie instytucji europejskich - Rady Europy i Unii Europejskiej - oraz Stanów Zjednoczonych) skutecznie niweluje w Albanii polityczne próby ograniczenia suwerenności samorządu terytorialnego.

Początek strony


Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Samorząd terytorialny w zaborze rosyjskim? Początki decentralizacji administracji terenowej w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych w latach 1861-1915
Podstawy samorządu terytorialnego, przez który należy rozumieć instytucję udziału społeczeństwa w wykonywaniu administracji publicznej, kształtowały się w okresie, gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Przedmiotem opracowania są rozwiązania ustrojowe i organizacyjne zastosowane w dziedzinie samorządu terytorialnego w zaborze rosyjskim. Autorzy udzielają odpowiedzi na pytanie, czy ówczesną administrację lokalną i regionalną można określać mianem samorządu, a jeśli tak, to czy był to samorząd samodzielny, działający zgodnie z współcześnie interpretowaną decentralizacją administracji publicznej.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 czerwca 2013 r. w sprawie C-386/11, Piepenbrock
1. Umowa między powiatem a gminą, na mocy której gmina wykonuje usługi sprzątania budynków należących do powiatu, nie jest formą realizacji wspólnego dla tych podmiotów zadania publicznego.
2. W związku z powyższym niedopuszczalne jest odstąpienie przez powiat (jako zamawiającego) od zastosowania przy wyborze wykonawcy przedmiotowych usług zasad określonych w dyrektywie 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Początek strony


Grzegorz P. Kubalski
Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Włodzimierz Ryms, sędzia NSA Wojciech Chróścielewski (sprawozdawca), sędzia NSA Krystyna Chustecka, sędzia NSA Tadeusz Cysek (współsprawozdawca), sędzia NSA Jan Kacprzak, sędzia NSA Zofia Przegalińska, sędzia NSA Barbara Wasilewska

Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Początek strony


 

Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Zbigniew R. Kmiecik, Eliza Kosieradzka
 • Myth about the addressee of an administrative decision
 • p. 5

  Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
 • Location of large floor-space retail buildings
 • p. 18

  Anna Ostrowska
 • Location of projects in the form of large floor-space retail buildings, as well as structures and devices for generating alternative energy and the obligation to prepare a local land use plan - voice in the discussion
 • p. 26

  Anna Fogel
 • Scale of the land use plan drawing and the rules for its preparation
 • p. 40

  Agata Kosieradzka-Federczyk
 • Legal characteristics of selected aspects of environmental decisions
 • p. 52

  Krzysztof Gruszecki
 • Environmental conditions for projects in progress
 • p. 61

  Eliza Farelnik
 • Economic relations between urban area revitalization and local development
 • p. 71

  Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec
 • Municipalities in the processes of stimulating entrepreneurship
 • p. 88

  Rafał Poździk
 • Decisions to refund EU funding in the practice of implementing regional operational programmes
 • p. 105

  Dorota Fleszer
 • An official's ethics
 • p. 117

  Katarzyna Maćkowska
 • Local administration in the capital of the United States
 • p. 132

  Przemysław Żukiewicz
 • Territorial self-government in Albania
 • p. 144

  Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
 • Territorial self-government in the Russian Partition? Beginnings of decentralization of territorial administration in the Kingdom of Poland and the Taken Lands in 1861-1915
 • p. 154

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the Court of Justice of the European Union of 13 June 2013 in case C-386/11, Piepenbrock
 • p. 171

  Grzegorz P. Kubalski
 • Ruling of the seven judges of the Supreme Administrative Court of 15 June 2011 (I OPS 1/11), critical commentary
 • p. 175

  REPORTS

  Justyna E. Kulikowska-Kulesza
  Convention of Faculties of Administrative Law and Administrative Procedures "Administrative law crisis in state administration?", Białystok, 23-26 September 2012 p. 182

  Table of Contents & Abstracts p. 189
  Zbigniew R. Kmiecik, Eliza Kosieradzka
  Myth about the addressee of an administrative decision
  In defining the notion of an administrative decision, as well as the proceedings, which end in such a decision, i.e. jurisdiction administrative proceedings, one of the features which are characteristic of these notions is generally referred to as the "external nature" of the addressee of the decision with respect to the entity which issues the decision (namely the body of state administration in the legislative or functional sense). In the article, the authors contemplate whether the "external nature" of the addressee - understood as his lack of organizational or official subordination to the issuer of the act - is actually one of the elements determining the notion of an administrative decision and jurisdiction administrative proceedings.

  Back to top


  Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
  Location of large floor-space retail buildings
  In the article, the authors address the issue of whether the location of large floor-space retail buildings with officially defined retail space necessarily requires the preparation of a land use plan or whether, in the absence of a local land use plan, such buildings can arise on the basis of planning permission. According to the authors, the ruling of the Constitutional Tribunal of 8 July 2008 and the systemic and purposive interpretation of the applicable regulations are primarily of significance to this issue.

  Back to top


  Anna Ostrowska
  Location of projects in the form of large floor-space retail buildings, as well as structures and devices for generating alternative energy and the obligation to prepare a local land use plan - voice in the discussion
  The location of large floor-space retail buildings, as well as structures and devices for generating so-called alternative energy is currently one of the key problems of spatial planning and development. The subject of the dispute of the representatives of the legal doctrine and case law is especially the issue of the admissibility of locating these structures and devices on the basis of planning permission. This is a result of a lack of cohesiveness of the provisions of the Spatial Planning and Development Act, which has been successively revised - as the authoress notes - without conducing the necessary analysis of their consequences in the context of all the regulations of this Act.

  Back to top


  Anna Fogel
  Scale of the land use plan drawing and the rules for its preparation
  The article refers to the issue of the scale of the drawing of the plan constituting the attachment to the resolution on the land use plan. The statutory regulations introduce requirements on the scale of the map which is admissible for use, namely, in principle 1:1000. However, derogations have been provided for, also enabling the use of a scale of 1:500, 1:2000 and 1:5000. According to the authoress, the interpretational doubts apply to the use of a scale of 1:2000, which can arise, for instance, in the case of preparing a draft drawing of the local plan for infrastructure investments and for terrains of a large surface area. The use of an incorrect scale of the drawing in the local plan results in extensive sanctions of acknowledging that the rules of preparing the plan were breached, which, in turn, can lead to the sanction of the municipal council's resolution on the local plan being found to be invalid.

  Back to top


  Agata Kosieradzka-Federczyk
  Legal characteristics of selected aspects of environmental decisions
  The selected issues to which the authoress had devoted the article are the general characteristics of decisions, the admissibility to specify environmental conditions in an environmental decision issued without the preparation of an environmental impact assessment and the restriction of the duration of legal effectiveness. Given the subject matter, she only mentions the procedural aspects related to issuing the environmental decision to the extent required for the appropriate presentation of the fundamental solutions.

  Back to top


  Krzysztof Gruszecki
  Environmental conditions for projects in progress
  The correct assessment of the environmental impact of projects is a guarantee that development will be sustainable. The legal instrument serving this purpose is the project's environmental decision. In principle - as the author notes - it should be issued before the project starts. However, in certain situations, it is admissible to issue such a decision while a project is in progress or even after it is complete.

  Back to top


  Eliza Farelnik
  Economic relations between urban area revitalization and local development
  The revitalization of a selected part of urban space enables the achievement of positive effects not only on the scale of the area being transformed, but also on the scale of the whole city. These effects are observed directly after the end of the process and, in the longer term, can be of the nature of a product, result and impact. The article presents an analysis of these effects, with particular emphasis on the relations between them. The authoress also indicates the desired directions for the adjustment of local entities to the changes taking place in contemporary times related to the development of the relations between revitalization and local development.

  Back to top


  Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec
  Municipalities in the processes of stimulating entrepreneurship
  The article is an analysis of the empirical materials obtained through a survey conducted by the authors in 2010 on a representative sample of municipalities of Podkarpacie. The stimuli for the survey were the works under discussion on the effectiveness of territorial self-government in the processes of supporting entrepreneurship, frequently defining diametrically differentiated effectiveness of such initiatives. The experience of the authors related to studying the support of entrepreneurship by municipalities was also not insignificant. The authors attempt to respond to the question of effectiveness of self-government initiatives in stimulating entrepreneurship and factors justifying the expedience of such activities.

  Back to top


  Rafał Poździk
  Decisions to refund EU funding in the practice of implementing regional operational programmes
  Support from EU funds enables beneficiaries to conduct projects implementing structural changes in many areas of life. However, in providing funding to Member States, the European Union requires them to impose obligations on beneficiaries to observe numerous rules and procedures. However, not all beneficiaries comply with these obligations and not all projects end in success. In such situations, the competent institutions are obliged to seek the recovery of the support provided. The article applies to the legal analysis of matters related to beneficiaries having to return some or all of the EU co-financing which was provided. The author notes that the co-financing agreement specifies the circumstances which obligate the beneficiary to return the support which had been provided while, simultaneously, the order to return these funds is made by way of an administrative decision.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  An official's ethics
  The issue of honesty and legality of conduct of people in power, including, in particular, officials has always existed. After all, the criticism of the level of professionalism of ofcials, the method of treating the public and tardiness in the fulfilment of duties has not just appeared recently. The official is frequently placed in a position in which he needs to make a choice between the requirements of professionalism and ethics. These requirements, which create conflicts, contribute to the emergence of problems during the fulfilment of official duties, e.g. loyalty to the state or loyalty to the self-government community. The official frequently needs to resolve these conflicts on his own. This is because, as the authoress points out, not all official conduct is normatively regulated in official pragmatics and other acts of law. However, a great deal depends on the officials themselves, their honesty, legality and reliability, who, while taking care of the ethical dimension of the profession, simultaneously increase its prestige.

  Back to top


  Katarzyna Maćkowska
  Local administration in the capital of the United States
  In the article, the authoress presents the content of the basic legal acts regulating the administration of the capital of the United States from its establishment to contemporary times. The specific status of the District was and is a consequence of the federal nature of the country, as well as the combination of the state and local functions based on self-government with the role of the country's capital city. The District is a home-rule unit, although postulates are appearing increasingly frequently to transform it into a state. However, its authority is restricted to the favour of the Congress, primarily in the area of law-making powers, which results in a smaller scope of self-governance of this area than other states and local units operating on the home-rule basis.

  Back to top


  Przemysław Żukiewicz
  Territorial self-government in Albania
  The article presents the formal and actual conditions of the functioning of Albanian territorial self-government units. The author discusses the changes in decentralization which have had the greatest impact on the activities of municipalities and districts, as well as presenting the legal status of the country's capital, and analyses the successes and failures of the reforms to date. He simultaneously concludes that external pressure (mainly from European institutions - the Council of Europe and the European Union - as well as the United States) is effectively eliminating the political attempts to reduce the sovereignty of territorial self-government in Albania.

  Back to top


  Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
  Territorial self-government in the Russian Partition? Beginnings of decentralization of territorial administration in the Kingdom of Poland and the Taken Lands in 1861-1915
  The bases of territorial self-government, understood as the institution of public participation in exercising public administration, formed at a time when Poland was partitioned. The article discusses the systemic and organizational solutions applied in the area of territorial self-government in the Russian Partition. The authors address the question of whether the local and regional administration of the time can be described as self-government and, if so, whether this was an independent self-government acting in accordance with the decentralization of public administration as is understood in modern times.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the Court of Justice of the European Union of 13 June 2013 in case C-386/11, Piepenbrock
  A contract whereby, without establishing cooperation between the contracting public entities with a view to carrying out a public service task that both of them have to perform, one public entity assigns to another the task of cleaning certain office, administrative and school buildings, while reserving the power to supervise the proper execution of that task, in return for financial compensation intended to correspond to the costs incurred in the performance of the task, the second entity being, moreover, authorized to avail of the services of third parties which might be capable of competing on the market for the accomplishment of that task - constitutes a public service contract within the meaning of Article 1(2) (d) of Directive 2004/18/EC.

  Back to top


  Grzegorz P. Kubalski
  Ruling of the seven judges of the Supreme Administrative Court of 15 June 2011 (I OPS 1/11), critical commentary
  Saturday is a day which is equivalent to an official holiday in the meaning of Article 57 § 4 of the Administrative Procedures Code.

  Back to top
  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora