Facebook
Kategorie
Kategorie
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny (Nr 6/2017)

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Janusz T. Hryniewicz


ARTYKUŁY

Janusz T. Hryniewicz
 • Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego - 20 lat później
 • str. 5

  Elżbieta Inglot-Brzęk, Tomasz Skica
 • Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy
 • str. 24

  Dawid Sześciło
 • O tendencjach (re)centralizacyjnych w ochronie zdrowia - doświadczenia państw nordyckich
 • str. 54

  Artur Pytel
 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
 • str. 63

  Artur K. Modrzejewski
 • Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych
 • str. 75

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Wojciech Sońta
  Dariusz Kupisz, Sebastian Piątkowski, Od rajców do radnych. Samorząd Radomia na przestrzeni wieków, Wydawnictwo Rada Miejska w Radomiu, Radom 2016
  str. 84

  ORZECZNICTWO

  Wojciech Maciejko
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2016 r. (II OSK 1463/15);glosa krytyczna (katalog stron w postępowaniu z zakresu stosunków wodnych)
 • str. 88

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Opracowała Justyna Przedańska
  str. 93

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Janusz T. Hryniewicz
  Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego - 20 lat później
  Przedmiotem zaprezentowanych analiz jest weryfikacja hipotezy o stabilności czynników lokalnego rozwoju gospodarczego w latach 1994-2014. Wskaźnikiem rozwoju gospodarczego gmin były dochody własne gmin per capita. Badaniu podlegały następujące czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego: mobilizacja społeczna, infrastruktura, kapitał zagraniczny, współpraca władz gminy z przedsiębiorcami, regiony historyczne, podział wieś–miasto oraz nierówności dochodów gminnych. W celu weryfikacji hipotezy skonstruowano dwa modele lokalnego rozwoju gospodarczego dla lat: 1994-1995 oraz 2012-2014. Zdaniem autora okazuje się, że opisane czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego wpływały na rozwój w obu badanych okresach. Nierówności między gminami ulegają zmniejszaniu dzięki wyrównawczej polityce państwa, natomiast obecnie najważniejszymi czynnikami lokalnego rozwoju gospodarczego są: współpraca z przedsiębiorcami, nieco większa od minimalnej aktywność mieszkańców i ich poparcie dla zintegrowanej elity lokalnej.

  Początek strony


  Elżbieta Inglot-Brzęk, Tomasz Skica
  Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy
  Artykuł podejmuje problem efektów stosowania przez samorząd gminny instrumentów wspierania przedsiębiorczości. W teście podjęto próbę odnalezienia odpowiedzi na kilka szczególnie istotnych problemów badawczych. Pierwszy z nich dotyczy tego, czy jednostki samorządu gminnego (tj. gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu), stosujące te same instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, uzyskują analogiczne rezultaty. Drugi problem badawczy opiera się na pytaniu, czy skuteczność w oddziaływaniu stosowanych przez gminy instrumentów wsparcia przedsiębiorczości jest warunkowana typem stosujących je jednostek. W ramach trzeciego z problemów założono zbadanie tego, czy możliwe jest zestrojenie kategorii rodzajowej gminy z dostępnymi jej instrumentami wsparcia w taki sposób, aby maksymalizować efekt po stronie przedsiębiorczości. Postawione pytania badawcze pozwolą nie tylko ustalić podłoże niższej niż oczekiwana skuteczności stosowanych form wsparcia, ale jednocześnie umożliwią zbudowanie ram dla skutecznego prowadzenia przez gminy polityki stymulacyjnej, skutkującej wzrostem liczby nowo tworzonych podmiotów gospodarczych.

  Początek strony


  Dawid Sześciło
  O tendencjach (re)centralizacyjnych w ochronie zdrowia - doświadczenia państw nordyckich
  Artykuł zawiera omówienie reform systemów ochrony zdrowia w państwach nordyckich (Norwegia,Dania Finlandia, Szwecja), których charakterystyczną cechą była szeroko pojmowana recentralizacja. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim przekształcenia prawo-instytucjonalne polegające na poszerzaniu kompetencji organów centralnej administracji rządowej kosztem organów samorządu lokalnego czy regionalnego. Odnosi się również do postępującej w tych państwach konsolidacji terytorialnej poprzez wzmacnianie samorządu regionalnego oraz ograniczanie liczebności jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Autor zauważa,że zjawiska te doprowadziły do istotnego przeobrażenia systemów ochrony zdrowia w państwach nordyckich i mogą mieć wpływ również na kierunki reform w innych państwach europejskich.

  Początek strony


  Artur Pytel
  Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
  W artykule autor charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne uwarunkowania ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, wpływ decentralizacji władzy na ochronę zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, doniosłość znaczenia przepisów Konstytucji RP w zakresie ochrony zdrowia, funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia.

  Początek strony


  Artur K. Modrzejewski
  Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych
  Przedmiotem artykułu jest analiza tego, w jaki sposób znowelizowana ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych determinuje status spółek komunalnych, którym zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone po 1.01.2012 r.,czyli od chwili, kiedy zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale przed wejściem w życie ustawy o zmianie Prawa zamówień publicznych (czyli 1.01.2017 r.).

  Początek strony


  Wojciech Maciejko
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2016 r. (II OSK 1463/15)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Miron, sędzia NSA Andrzej Gliniecki (sprawozdawca), sędzia del. WSA Paweł Groński
  W sprawie z zakresu stosunków wodnych prowadzonej na podstawie art. 29 ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne, interes prawny obejmuje tylko te osoby, na których grunty negatywnie oddziałuje zmiana stosunków wodnych; do katalogu stron nie należą właściciele nieruchomości sąsiadujących ze ślepą drogą publiczną, której stan techniczny wywołany nieuprawnioną zmianą stosunków wodnych uniemożliwia lub utrudnia dotarcie do własnej nieruchomości.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  ARTICLES

  Janusz T. Hryniewicz


  ARTICLES

  Janusz T. Hryniewicz
 • Factors of local economic development - 20 years later
 • p. 5

  Elżbieta Inglot-Brzęk, Tomasz Skica
 • Diversification of the effects of the use by territorial self-governments of instruments promoting entrepreneurship by the criterion of the generic category of the municipality
 • p. 24

  Dawid Sześciło
 • Trends of (re)centralization in healthcare - experience of the Nordic States
 • p. 54

  Artur Pytel
 • Healthcare tasks of territorial self-government
 • p. 63

  Artur K. Modrzejewski
 • Amendment of the Public Procurement Law and municipal waste management tasks entrusted to municipal companies
 • p. 75

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Wojciech Sońta
  Dariusz Kupisz, Sebastian Piątkowski, From council members to councillors. Self-Government of Radom over the Centuries, Publishing House of the City Council in Radom, Radom 2016
  p. 84

  CASE LAW

  Wojciech Maciejko
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 July 2016 (II OSK 1463/15); critical commentary (List of parties to proceedings regarding hydrographic conditions)
 • p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Janusz T. Hryniewicz
  Factors of local economic development - 20 years later
  The subject matter of the analyses presented is the verification of the hypothesis that the factors of local economic development were stable in 1994-2014. The indicators of economic development of the municipalities were their own revenue per capita. Social mobilization, infrastructure,foreign capital, cooperation between the municipality authorities and entrepreneurs, historic regions, breakdown into town and country and income inequalities in the municipalities were analysed as the factors of local economic development. Two models of local economic development were developed for the years 1994-1995 and 2012-2014 in order to verify the hypothesis. According to the author, it transpires that these factors of local economic development affected development in both study periods. The inequalities among the municipalities are declining as a result of the country's alignment policy, but the most important factors of local economic development are currently cooperation with entrepreneurs, the activity of the residents at a level which is slightly higher than the minimum and their support of the integrated local elites.

  Back to top


  Elżbieta Inglot-Brzęk, Tomasz Skica
  Diversification of the effects of the use by territorial self-governments of instruments promoting entrepreneurship by the criterion of the generic category of the municipality
  The article addresses the issue of the effects of territorial self-governments using instruments for promoting entrepreneurship. An attempt was made in the paper to find answers to several particularly important research problems. The first applies to whether the municipal authorities (namely rural, urban-rural and urban municipalities, as well as cities with the rights of counties) achieve similar results by applying the same instruments promoting entrepreneurship. The second research problem is based on the question of whether the effectiveness of the impact of the instruments used by the municipality to promote entrepreneurship depends on the type of units applying them. The objective in the third of the problems was to examine whether it is possible to align generic categories of municipality with its available support instruments so as to maximize the entrepreneurship effect. These research questions will enable not only the establishment of the reasons for the effectiveness of the forms of support being lower than expected, but simultaneously enable the development of a framework for the municipality for pursuing a stimulating policy, resulting in an increase in the number of newly established business entities.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Trends of (re)centralization in healthcare - experience of the Nordic States
  The article contains an overview of the reforms of healthcare systems in the Nordic States (Norway, Denmark, Finland and Sweden), the characteristic feature of which was broadly-understood recentralization. This notion primarily encompasses institutional law transformation involving the increase in the authority of the central government administration at the expense of territorial self-government at local or regional level. It also applies to progressive territorial consolidation in those states through the strengthening of regional self-government and the reduction in the number of territorial self-government units at local and regional level. The author notes that these phenomena led to a substantial transformation of the healthcare systems in the Nordic states and can also affect the directions of the reforms in other European countries.

  Back to top


  Artur Pytel
  Healthcare tasks of territorial self-government
  In this article, the author describes the healthcare tasks of the territorial self-government units, developing this theme with the historical healthcare conditions in the territorial self-government units, the impact of decentralization of authority on healthcare in territorial self-government units, the significance of the provisions of the Polish Constitution regarding healthcare, the functioning of medicinal entities performing healthcare tasks in the territorial self-government units and the role of territorial self-government units in healthcare

  Back to top


  Artur K. Modrzejewski
  Amendment of the Public Procurement Law and municipal waste management tasks entrusted to municipal companies
  The subject matter of the article is an analysis of how the amended Public Procurement Law of 29 January 2004 determines the status of municipal companies to which municipal waste management tasks were entrusted after 1 January 2012, namely from the time when the new municipal waste system management, amended with the Amendment to the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities 13 September 1996,started to operate, but before the amendment to the Public Procurement Law entered into force (namely 1 January 2017).

  Back to top


  Wojciech Maciejko
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 July 2016 (II OSK 1463/15)
  In a case regarding hydrographic conditions conducted on the basis of Article 29 of the Water Law of 18 July 2001, a legal interest only encompasses those people on whose land a change in the hydrographic conditions has an adverse effect; the list of parties does not include owners of properties along a public road with a dead end, the technical condition of which was caused by an unauthorized change in the hydrographic conditions preventing or obstructing reaching one's own property.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń
  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń
  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty