Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
118,80 118,80
Cena regularna: 132,00
132,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Hubert Izdebski
Zadania metropolitalne i ich wykonywanie – obecne próby rozwiązania kwestii metropolizacji  | str. 7

Krystyna Nizioł
Finansowanie zadań publicznych w związkach metropolitalnych w Polsce (wybrane problemy) | str. 25

Jakub H. Szlachetko
Zakres działania i zadania samorządu metropolitalnego w świetle koncepcji MEGApolis. Postulaty
de lege ferenda | str. 38

Jerzy Korczak
Wrocławski Obszar Metropolitalny – założenia
...

ARTYKUŁY

Hubert Izdebski
Zadania metropolitalne i ich wykonywanie – obecne próby rozwiązania kwestii metropolizacji  | str. 7

Krystyna Nizioł
Finansowanie zadań publicznych w związkach metropolitalnych w Polsce (wybrane problemy) | str. 25

Jakub H. Szlachetko
Zakres działania i zadania samorządu metropolitalnego w świetle koncepcji MEGApolis. Postulaty
de lege ferenda | str. 38

Jerzy Korczak
Wrocławski Obszar Metropolitalny – założenia do projektów ustawy o związku metropolitalnym
w województwie dolnośląskim i aktów wykonawczych | str. 48

Michał Peno
Komunikacyjne podejście do roli metropolii. Metropolie i wspólnota metropolitarna jako przestrzeń
dyskursywnego uzasadniania decyzji | str. 63

Kamil Olzacki
Zarządzanie zasobami wspólnymi (common-pool resources) na obszarze metropolii | str. 76

Grzegorz Masik
Działania wzmacniające odporność miast wojewódzkich oraz regionów w Polsce | str. 90

Łukasz Mikuła
Metropolitalne planowanie przestrzenne jako zadanie samorządu terytorialnego | str. 105

Anna Fogel
W kierunku planowania przestrzenno-środowiskowego w obszarach metropolitalnych
– uwagi prawne | str. 118

Maciej Nowak, Przemysław Śleszyński
Standardy urbanistyczne w polityce przestrzennej. Analiza wybranych doświadczeń
i propozycje | str. 127

Mariusz Szyrski, Karolina Chról
Próba modelowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) | str. 147

Justyna Mielczarek-Mikołajów
Zrównoważony transport w kontekście zarządzania metropoliami | str. 162

Maciej Kiełbus
Zarządzanie gospodarką odpadami na obszarach metropolitalnych na przykładzie
aglomeracji poznańskiej | str. 174

Jakub Dorosz-Kruczyński
Członkostwo we wspólnocie samorządowej a potrzeby metropolii | str. 185

Sebastian Gajewski
Podział zadań i kompetencji między wielkie miasto a jego dzielnice. Przykłady Berlina,
Pragi i Warszawy | str. 198

Tomasz Larczyński
Rola samorządu prowincjonalnego w integracji metropolitalnej na przykładach wybranych
krajów Republiki Czeskiej: kraje południowomorawski i morawskośląski | str. 210

POLEMIKA

Jarosław Góralczyk
Między „brakującą reformą” a funkcjonowaniem systemu. Komentarz do tekstu Tezy
do ustawy o samorządzie metropolitalnym. Przyczynek do dyskusji o brakującej reformie | str. 224

Jakub H. Szlachetko
Tezy do ustawy o samorządzie metropolitalnym. Kilka dodatkowych słów tytułem
wyjaśnienia koncepcji | str. 234

ORZECZNICTWO

Justyna Przedańska, Wojciech Gonet
Prawo do zaskarżenia aktu Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zatwierdzenia ostatecznej
listy zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – glosa aprobująca
do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lipca 2020 r. (I GSK 486/20) | str. 238

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Hubert Izdebski
Metropolitan tasks and their fulfilment – current attempts to solve the issue of metropolization | p. 7

Krystyna Nizioł
Financing public tasks in metropolitan associations in Poland (selected problems) | p. 25

Jakub H. Szlachetko
The scope of activity and tasks of metropolitan self-government in the light of the
MEGApolis concept. De lege ferenda
...

ARTICLES

Hubert Izdebski
Metropolitan tasks and their fulfilment – current attempts to solve the issue of metropolization | p. 7

Krystyna Nizioł
Financing public tasks in metropolitan associations in Poland (selected problems) | p. 25

Jakub H. Szlachetko
The scope of activity and tasks of metropolitan self-government in the light of the
MEGApolis concept. De lege ferenda postulates | p. 38

Jerzy Korczak
Wrocław Metropolitan Area – objectives of the bills on the metropolitan association
in the Lower Silesian Voivodship and secondary regulations | p. 48

Michał Peno
A communicative approach to the role of the metropolis. Metropolises
and the metropolitan community as a space for the discursive justification of decisions | p. 63

Kamil Olzacki
Managing common-pool resources in the metropolitan area | p. 76

Grzegorz Masik
Activities strengthening the resilience of voivodship cities and regions in Poland | p. 90

Łukasz Mikuła
Metropolitan spatial planning as a task of territorial self-government | p. 105

Anna Fogel
Towards land use and environmental planning in metropolitan areas – legal comments | p. 118

Maciej Nowak, Przemysław Śleszyński
Urban spatial policy standards. Analysis of selected experiences and proposals | p. 127

Mariusz Szyrski, Karolina Chról
An attempt to model public tasks of territorial self-government units in terms
of supporting the development of renewable energy sources (RES) | p. 147

Justyna Mielczarek-Mikołajów
Sustainable transport in the context of metropolitan management | p. 162

Maciej Kiełbus
Waste management in metropolitan areas using the example of the Poznań agglomeration | p. 174

Jakub Dorosz-Kruczyński
Membership of the territorial self-government community vs. the needs of the metropolis | p. 185

Sebastian Gajewski
Split of tasks and competences between a large city and its districts. Examples of Berlin,
Prague and Warsaw | p. 198

Tomasz Larczyński
The role of provincial self-government in metropolitan integration using the example
of selected regions of the Czech Republic: South Moravia and Moravia-Silesia | p. 210

DISCUSSION

Jarosław Góralczyk
‘Missing reform’ vs. the functioning of the system. Commentary on the text
of Arguments on the Act on metropolitan self-government.
Contribution to the discussion on the missing reform | p. 224

Jakub H. Szlachetko
Arguments on the Act on Metropolitan Self-Government. A few additional words
to explain the concept | p. 234

CASE LAW

Justyna Przedańska, Wojciech Gonet
The right to appeal against an act of the Prime Minister regarding the approval
of the final list of tasks to be subsidized by the Government Road Development Fund
– approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court
of 14 July 2020 (I GSK 486/20) | p. 238

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora