Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
51,97 51,97
Cena regularna: 57,75
57,75
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Renata Kusiak-Winter

str. 5

Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

str. 14

Artur Kokoszkiewicz, Urszula Wojtczak

str. 27

Tomasz Szewc

str. 45

Małgorzata Wenclik

str. 55

Krzysztof Radzikowski

str. 70

ORZECZNICTWO

Marcin Rulka

str. 86

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Renata Kusiak-Winter
W sprawie marginalizacji wątków prawnych w nauce administracji
Współczesne studia z zakresu nauki administracji zdają się nie poświęcać wiele miejsca uwarunkowaniom prawnym, tak jak w przeszłości. Jako przyczynę autorka artykułu wskazuje istotny wpływ różnic w tradycji i kultury prawnej właściwej systemom Europy kontynentalnej oraz krajów anglosaskich. Ponadto niebagatelną rolę odgrywa sama istota (systemu) prawa, a konkretnie zawarty w nim pierwiastek "spowolnionej czasowości", skontrastowany z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz oczekiwań szybkich reform w administracji.

Początek strony


Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
Cmentarze jako przykład rzeczy publicznej (Friedhöfe als öffentliche Sachen) w prawie polskim i niemieckim
W artykule podjęto próbę analizy statusu prawnego cmentarzy w kontekście pojęcia rzeczy publicznej. W Niemczech cmentarze zalicza się do rzeczy publicznych, czyli rzeczy służących realizacji celów publicznych, a co za tym idzie - podlegających szczególnemu reżimowi prawnemu. W Polsce status rzeczy publicznej może także być przypisany cmentarzom komunalnym. Status prawny cmentarzy znajdujących się na gruntach będących własnością kościoła lub związku wyznaniowego ma charakter mieszany. Występują bowiem elementy charakterystyczne dla rzeczy prywatnej (prywatny charakter własności gruntu) z elementami jednak właściwymi dla rzeczy publicznej - wynikającymi ze szczególnego przeznaczenia rzeczy. Innymi słowy, można przyjąć, że w tym przypadku mamy do czynienia z rzeczą prywatną poddaną jednak szczególnemu reżimowi prawnemu.

Początek strony


Artur Kokoszkiewicz, Urszula Wojtczak
O potrzebie zmian w systemie opieki społecznej
Artykuł dotyczy polskiego systemu opieki społecznej, na który - według założeń autorów - składają się w głównej mierze instytucje normowane ustawami: o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej i pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Badania nad polską opiekuńczością z wykorzystaniem techniki analizy danych zastanych i metody ekonomicznej analizy prawa prowadzą autorów do niepokojących wniosków o kryzysie prawa opieki społecznej. Odpowiedzią na takie wnioski są zawarte w artykule propozycje de lege ferenda.

Początek strony


Tomasz Szewc
Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych
Określone w ustawach zasady zapobiegania korupcji w samorządzie są przedmiotem licznych uwag krytycznych nauki prawa, które dotyczą egzegezy, racjonalności, prawidłowej legislacji itp. Niezależnie od trudności wiążących się ze stosowaniem tych przepisów w praktyce warto ocenić je także pod kątem skuteczności. Powstaje bowiem pytanie, czy pozwalają one na osiągnięcie zamierzonego efektu, a jak dalece ustanowione ograniczenia pozostaną wyłącznie "na papierze"? Dlatego też artykuł jest próbą spojrzenia na tę problematykę poprzez pryzmat efektywności przyjętych przez ustawodawcę norm. Autor opisuje sankcje za naruszenie ograniczeń antykorupcyjnych oraz rozważa, czy są one skuteczne i nieuchronne dla sprawcy.

Początek strony


Małgorzata Wenclik
Konsultacje społeczne w gminach województwa podlaskiego na podstawie analizy regulacji statutowych i uchwał w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy
Artykuł ma na celu przedstawienie zasad i praktyki regulacji - na podstawie przeanalizowanych uchwał i statutów gminnych - dotyczących konsultacji społecznych na poziomie gminnym. Analizę zagadnienia autorka oparła na badaniach ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 118 gminach województwa podlaskiego, które zostały przeprowadzone w 2014 r. Efektem analizy stanu prawnego dotyczącego konsultacji w województwie podlaskim była próba stworzenia rekomendacji, przydatnych dla samorządów gminnych, które chciałaby podjąć się przygotowania regulaminów konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
Przedmiotem artykułu są aktualne tendencje orzecznicze dotyczące związania danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sądy administracyjne coraz częściej podważają takie związanie, niemniej wymagają ku temu szczególnych przesłanek. W świetle postulowanego przez autora rozgraniczenia związania materialnoprawnego oraz proceduralnego w większości przypadków, gdy ewidencja wiąże na zasadach wynikających z art. 194 ordynacji podatkowej, takie szczególne przesłanki nie są jednak potrzebne, zaś w nielicznych przypadkach, gdy ustawy podatkowe definiują na podstawie ewidencji poszczególne elementy konstrukcji podatku, takie podważenie nie jest w ogóle możliwe.

Początek strony


Marcin Rulka
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 9 grudnia 2014 r. (III SA/Kr 1186/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Wojciech Jakimowicz (sprawozdawca), sędzia WSA Hanna Knysiak-Molczyk, sędzia WSA Tadeusz Wołek.
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wyborów sołtysa nie zakazują stawiania wobec kandydatów oraz mandatariuszy wymogu niekaralności. Wymieniona ustawa zakazuje natomiast stawiania jakichkolwiek warunków ograniczających liczbę kandydatów biorących udział w wyborach sołtysa, takich jak złożenie podpisów poparcia przez osobę chcącą ubiegać się o mandat.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Renata Kusiak-Winter
 • The marginalization of legal threads in the science of administration
 • p. 5

  Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
 • Cemeteries as an example of public items (Friedhöfe als öffentliche Sachen) in Polish and German law
 • p. 14

  Artur Kokoszkiewicz, Urszula Wojtczak
 • The need for changes in the Polish social welfare system
 • p. 27

  Tomasz Szewc
 • Effectiveness of the self-government anti-corruption mechanisms
 • p. 45

  Małgorzata Wenclik
 • Public consultations in the municipalities of the Podlaskie Voivodship based on the analysis of the statutory regulations and resolutions on the principles and procedure of holding consultation with the residents of the municipality
 • p. 55

  Krzysztof Radzikowski
 • The rejection of data from the records of land and buildings for assessing local taxes in the light of the latest case law of the administrative courts
 • p. 70

  CASE LAW

  Marcin Rulka
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 9 December 2014 (III SA/Kr 1186/14); critical commentary
 • p. 86

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Renata Kusiak-Winter
  The marginalization of legal threads in the science of administration
  Contemporary studies of the science of administration do not appear to devote much space to legal the conditions as in the past. The article suggests that the reason for this is the significant impact of the differences in legal tradition and culture between the systems of continental Europe and the Anglo-Saxon countries. Furthermore, a major role is played by the very nature (system) of the law and specifically the element of the "slowed down temporality" contained in it, contrasted against the rapid development of modern technologies and expectations of fast reforms in administration.

  Back to top


  Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
  Cemeteries as an example of public items (Friedhöfe als öffentliche Sachen) in Polish and German law
  The article attempts to analyse the legal status of cemeteries in the context of the concept of public items. In Germany, cemeteries are included among public items, namely things which serve the purpose of fulfi lling public tasks and are therefore subject to a specific legal regime. In Poland, the status of public items may also be assigned to municipal cemeteries. The legal status of cemeteries located on land owned by a church or religious union is of a mixed nature. This is because there are elements which are typical of private items (the private nature of land ownership) with elements which are appropriate to public items - arising from the particular purpose of the item. In other words, it can be assumed that, in this case, we are dealing with a private item which is subject to a specific legal regime.

  Back to top


  Artur Kokoszkiewicz, Urszula Wojtczak
  The need for changes in the Polish social welfare system
  The article is about the Polish welfare system which - according to assumptions of the authors - consists mainly of institutions governed by the Acts on family benefits, social welfare and assistance to people entitled to maintenance. Studies of Polish welfare using techniques for analysing existing data and methods of economic analysis of the law lead the authors to disturbing conclusions about a crisis in social welfare. The responses to such conclusions are the de lege ferenda proposals contained in article

  Back to top


  Tomasz Szewc
  Effectiveness of the self-government anti-corruption mechanisms
  The principles set out in the laws regarding the prevention of corruption in territorial self-governments are the subject of numerous critical remarks of the science of the law regarding exegesis, rationality, correct legislation etc. Notwithstanding the difficulties involved in applying these provisions in practice, it is also worth assessing them in terms of their effectiveness. This is because the question arises of whether they enable the achievement of the intended effect and how far the set limitations will remain exclusively "on paper". Therefore, the article is an attempt to look at this issue from the point of view of efficiency of the standards adopted by the lawmakers. The author describes the sanctions for the breaches of the anti-corruption restrictions and considers whether they are effective and unavoidable for the offender.

  Back to top


  Małgorzata Wenclik
  Public consultations in the municipalities of the Podlaskie Voivodship based on the analysis of the statutory regulations and resolutions on the principles and procedure of holding consultation with the residents of the municipality
  The article has the objective of presenting the principles and practices - on the basis of the analysed resolutions and the municipal statutes - regarding social consultations at municipal level. The authoress based the analysis of the issues on quantitative and qualitative analyses conducted in 118 municipalities in the Podlaskie Voivodship, which were conducted in 2014. The analysis of the state of law related to consultations in the Podlaskie Voivodship resulted in an attempt to develop recommendations that are useful for the municipal self-governments which would like to prepare regulations for public consultations with residents.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  The rejection of data from the records of land and buildings for assessing local taxes in the light of the latest case law of the administrative courts
  The article discusses the current trends the case law of the administrative courts regarding the connection of data from the records of land and buildings with property tax, agricultural tax and forestry tax. The administrative courts are increasingly challenging such connections, although they require specific reasons for this. Nevertheless, in the light of the demarcation in the separation of the applicability of material law and procedural law, in most cases, as suggested by the author suggests, when the records are binding on the principles arising from Article 194 of the Tax Code, such specific premises are not required and, in the few cases where the tax laws define the individual components of the structure of tax on the basis of records, such undermining is not possible at all.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 9 December 2014 (III SA/Kr 1186/14); critical commentary
  The provisions of the Act on municipal self-government regarding the elections of the village head do not prohibit setting the requirement of a lack of criminal record for candidates and holders of the post. However, this Act prohibits setting any conditions restricting the number of candidates taking part in the elections to the post of village head, such as the submission of signatures of support by the person wishing to apply for the post.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora