Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Magdalena Florek, Marta Hereźniak, Anna Augustyn

str. 5

Roman Andrzejewski, Szymon Mamrot, Filip NowakARTYKUŁY

Magdalena Florek, Marta Hereźniak, Anna Augustyn

str. 5

Roman Andrzejewski, Szymon Mamrot, Filip Nowak

str. 19

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Justyna Wasil

str. 30

Bartosz Drzymała

str. 47

Łukasz Rozmysłowski

str. 58

Andrzej Panasiuk

str. 66

Grzegorz Wroński

str. 76

ORZECZNICTWO

Wojciech Piątek

str. 87

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

KONKURS

Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz najlepszą pracę magisterską, obronione w 2017 r. – przypomnienie
str. 94

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Magdalena Florek, Marta Hereźniak, Anna Augustyn
Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych
W artykule autorki omawiają problematykę pomiaru skuteczności strategii marek miast, podejmując próbę weryfi kacji wskaźników strategicznych, jakimi w rzeczywistości posługują się polskie miasta na prawach powiatu. Na podstawie rozważań teoretycznych, odnoszących się do procesu budowania marki miasta, autorki proponują interdyscyplinarne ujęcie omawianego problemu, wykorzystując dorobek marketingu i zarządzania publicznego. Prowadzone analizy pozwoliły na zaproponowanie kategoryzacji wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz uwzględnienie różnorodnych obszarów, w których wskaźniki te mogą być wykorzystane. W warstwie empirycznej przyjęta metodyka pozwoliła na usystematyzowanie wskaźników skuteczności strategii, co powinno stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz prowadzonych na większą skalę, a w konsekwencji do zaproponowania względnie jednolitej struktury wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki miasta, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Początek strony


Roman Andrzejewski, Szymon Mamrot, Filip Nowak
Zastosowanie analizy procesowej do upraszczania procedur realizowanych przez organy administracji samorządowej
W artykule autorzy opisują metodę upraszczania procedur administracyjnych opartą na analizie procesowej z wykorzystaniem notacji modelowania procesów biznesowych (BPMN). Metoda została w praktyce zastosowana do procesu rejestracji pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej. Na podstawie danych pozyskanych z urzędów miast Poznania, Łodzi i Wrocławia autorzy artykułu wykazują, że zastosowanie tej metody pozwala upraszczać procesy realizowane w administracji samorządowej. Dzięki optymalizacji procesowej istnieje możliwość zarówno skrócenia czasu obsługi obywateli w urzędach, jak i obniżenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Autorzy postulują, aby analiza procesowa oparta na notacji BPMN została uwzględniona w procesie stanowienia prawa, co ograniczyłoby tworzenie przepisów, które przewidują nieefektywny sposób realizacji procesów w administracji samorządowej.

Początek strony


Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Justyna Wasil
Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy
Artykuł zwraca uwagę na problem relacji między przedstawicielskimi organami władzy w polskich gminach w sytuacji braku większości w radzie dla projektów wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sytuację taką autorki przyjęły określać jako konfl iktowe współistnienie instytucjonalne (koabitacja). W artykule podjęto próbę ustalenia, jak wygląda praca organów jednostki samorządu gminnego, gdy między przedstawicielem egzekutywy i radą występuje konfl ikt. Jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Jakiego rodzaju rozwiązania prawne zniwelowałyby ryzyko blokowania pracy organów władzy w omawianej sytuacji? Analiza obejmuje określenie skali występowania zjawiska konfl iktowego współistnienia instytucjonalnego w Polsce, ze szczególną analizą sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie wyników wyborów samorządowych w 2010 i 2014 r. W artykule wykorzystano częściowo wyniki autorskich badań ankietowych w gminach tego regionu. Szczegółowo odniesiono się do sytuacji w gminie Wydminy.

Początek strony


Bartosz Drzymała
Zawiązanie spółki o kapitale mieszanym w celu realizacji przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym w ramach tzw. zinstytucjonalizowanego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, który polega na realizacji przedsięwzięcia przez spółkę z kapitałem mieszanym, zawiązaną wspólnie przez podmiot publiczny oraz partnera prywatnego. Rozproszenie regulacji dotyczących takich spółek celowych, a także występujące niejednoznaczności interpretacyjne powodują, że podmioty publiczne nadal rzadko sięgają po tę formę współpracy, mimo iż umożliwia ona ścisłą współpracę z partnerem prywatnym w całym toku realizacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze duży potencjał zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wciąż niewielkie zainteresowanie taką formą współpracy, autor zwraca uwagę na podstawowe zagadnienia, które mogą stanowić potencjalne czynniki powstrzymujące podmioty publiczne od wybierania tej formuły partnerstwa. Zagadnienia te dotyczą zarówno etapu zawiązania, bieżącego funkcjonowania, jak i rozwiązania spółki celowej o kapitale mieszanym.

Początek strony


Łukasz Rozmysłowski
Granica zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Artykuł porusza kwestię granic zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Te granice, oprócz regulacji ustawy o samorządzie gminnym czy ustawy – Prawo energetyczne, wyznaczają dwie konstytucyjne zasady: legalizmu i pomocniczości. Zadanie w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ma charakter dwustopniowy i jest zależne od sytuacji na lokalnym rynku ciepła. Jeżeli na obszarze danej gminy funkcjonuje przedsiębiorstwo energetyczne i czyni to z powodzeniem, to obowiązki gminy sprowadzają się do czynności związanych z nadzorem i planowaniem dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego. W takiej sytuacji działania gminy, mające na celu organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (samodzielne zapewnianie dostaw) w tym przez utworzenie własnego przedsiębiorstwa energetycznego, konkurencyjnego wobec już funkcjonującego z powiedzeniem na rynku lokalnym, należy oceniać jako działania bezprawne, jako że brak jest dla takich działań umocowania ustawowego. Działania takie będą również sprzeczne z zasadą pomocniczości.

Początek strony


Andrzej Panasiuk
In house – możliwości czy bariery w praktycznym wykorzystaniu przez jednostki samorządu terytorialnego
Sposób implementacji in house (zamówienia wewnętrzne) do prawa krajowego wzbudza wiele emocji w związku z wejściem w życie przepisów pakietu nowych dyrektyw Unii Europejskiej koordynujących procedury udzielania zamówień publicznych. Od sposobu implementacji in house będzie zależało, czy i w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego będą mogły udzielać zamówień w obszarze świadczenia usług komunalnych, bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Artykuł koncentruje się na analizie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie, pokazując, w jaki sposób wpłynęło ono na kształt prawa europejskiego w obszarze zamówień publicznych. Poddano analizie również kształt nowych rozwiązań związanych z in house w prawie krajowym.

Początek strony


Grzegorz Wroński
Kuratela absentis w postępowaniu administracyjnym – zagadnienia wybrane
Prawo do sądu stanowi jeden z elementów konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, gwarantując obywatelom dochodzenie swoich interesów w toczącym się postępowaniu. Zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym niejednokrotnie może być utrudnione ze względu na to, że osoba znana organowi administracji publicznej jest nieobecna w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu w kraju, a ponadto organowi nie jest znane jej aktualne miejsce pobytu. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia dla strony przedstawiciela, którego zadaniem jest nie tylko postaranie się o ustalenie aktualnego miejsca pobytu reprezentowanego, ale również ochrona jego praw w toczącym się postępowaniu. Aby kurator mógł właściwie wykonywać swoje obowiązki, konieczne jest zagwarantowanie mu szerokich uprawnień, co ma miejsce w ramach prowadzonego przed sądem opiekuńczym postępowania w przedmiocie ustanowenia kurateli.

Początek strony


Wojciech Piątek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2016 r. (II FSK 2831/14)
Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Jolanta Sokołowska, sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), sędzia NSA del. Jan Grzęda.
Z wykładni art. 71a § 1 i 9 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynika, że postanowienie określające wysokość nieprzekazanej – a uprzednio zajętej przez organ egzekucyjny kwoty wierzytelności u dłużnika, u którego została zajęta – może być wydane także bez przeprowadzenia kontroli, o ile uchylanie się tego dłużnika od jej przekazania organowi egzekucyjnemu – w świetle przeprowadzonych dowodów nie budzi wątpliwości.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Magdalena Florek, Marta Hereźniak, Anna Augustyn
 • Areas of measurement of the effectiveness of city brand strategies – conclusions from the analysis of strategic documents
 • p. 5

  Roman Andrzejewski, Szymon Mamrot, Filip Nowak
 • The use of a procedural analysis for simplifying the procedures implemented by bodies of self-government administration
 • p. 19

  Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Justyna Wasil
 • Confl icting coexistence of representative bodies at local level. Example of the Municipality of Wydminy
 • p. 30

  Bartosz Drzymała
 • Establishment of a company with mixed capital in order to implement a public-private partnership project
 • p. 47

  Łukasz Rozmysłowski
 • Limit of the municipality’s task of supplying heat, electricity and gaseous fuels
 • p. 58

  Andrzej Panasiuk
 • In-house contracting – opportunities or barriers to practical use by territorial self-government units
 • p. 66

  Grzegorz Wroński
 • Absentis tutelage in administrative proceedings – selected issues
 • p. 76

  CASE LAW

  Wojciech Piątek
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 20 October 2016 (II FSK 2831/14);approving commentary (Inspection of the correctness of implementing an enforcement measure with respect to a debtor of a seized claim)
 • p. 87

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 92

  COMPETITION

  Announcement of the XV edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctoral theses and masters’ dissertations defended in 2017 – reminder
  p. 94

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Magdalena Florek, Marta Hereźniak, Anna Augustyn
  Areas of measurement of the effectiveness of city brand strategies – conclusions from the analysis of strategic documents
  The article discusses the issue of measuring the effectiveness of the strategy of city brands, while attempting to verify the strategic indicators that Polish cities with the rights of a county actually use. Based on the theoretical considerations related to the process of building the city’s brand,the authoresses propose an interdisciplinary view of the problem in question using the achievements of marketing and public management. The analyses conducted has enabled the proposal of a categorization of the indicators for measuring the effectiveness of the brand’s strategy on the product, result and impact indicators, as well as taking into account the diverse areas in which these indicators may be used. In the empirical layer, the methodology used enabled the systematization of the effectiveness indicators of the strategy, which should be a starting point for further analyses conducted on a larger scale and consequently the proposal of the acceptance of a relatively uniform structure of indicators for measuring the effectiveness of the strategies of the city brand which can be applied in the practice of managing territorial self-government units.

  Back to top


  Roman Andrzejewski, Szymon Mamrot, Filip Nowak
  The use of a procedural analysis for simplifying the procedures implemented by bodies of self-government administration
  The article describes the method of simplifying the administrative procedures based on a procedural analysis using the business process model and notation (BPMN). The method has been applied in practice to the process of registering vehicles imported from the European Union. Based on the data obtained from the offi ces of the cities of Poznań, Łódź and Wrocław, the authors of the article demonstrate that the use of this method enables the simplifi cation of the processes implemented in self-government administration. Procedural optimization gives both the ability to improve the responsiveness to citizens in state offi ces, as well as reduce the costs of functioning of public administration. The authors suggest that a procedural analysis based on the BPMN notation is taken into account in the law-making process, as this would reduce the creation of regulations that propose an ineffective method of implementing the processes in local authority administration.

  Back to top


  Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Justyna Wasil
  Confl icting coexistence of representative bodies at local level. Example of the Municipality of Wydminy
  The article draws attention to the problem of the relationship between representative authorities in Polish municipalities in the absence of majority support in the council for the mayor’s plans. The authoresses described this situation as confl icting institutional coexistence (cohabitation). An attempt was made in the article to establish how the work of the bodies of the municipal self-government looks when there is a confl ict between the executive body and the council. What are the consequences of such a situation? What type of legal solutions would eliminate the risk of blocking the work of the authorities in this situation? The analysis encompasses the determination of the scale of the phenomenon of confl icting institutional coexistence in Poland, in particular the analysis of the situation in the Warminsko-Mazurskie Voivodship on the basis of the results of the local elections in 2010 and 2014. The article partially uses the results of proprietary surveys in the municipalities of this region. Detailed reference is made to the situation in the Municipality of Wydminy.

  Back to top


  Bartosz Drzymała
  Establishment of a company with mixed capital in order to implement a public-private partnership project
  The article presents selected issues regarding the cooperation between the public and the private partner in the so-called institutionalized public- -private partnership model, which involves the implementation of a project by a company with mixed capital established jointly by a public entity and a private partner. The fragmentation of regulations regarding such special purpose vehicles and interpretive ambiguity mean that public entities still rarely reach out for this form of cooperation, even though it enables close cooperation with the private partner throughout the implementation of the project. Given the large institutionalized potential of public-private partnership and the still little interest in this form of cooperation,the author draws attention to the key issues that may be potential factors restraining public entities from selecting this formula of partnership. These issues apply to both the stage of establishment, ongoing functioning and the dissolution of the special purpose vehicle with mixed capital.

  Back to top


  Łukasz Rozmysłowski
  Limit of the municipality’s task of supplying heat, electricity and gaseous fuels
  The article refers to the limit of the municipality’s task of supplying heat, electricity and gaseous fuels. In addition to the regulations of the act on municipal self-government or the Energy Law, these limits are set by two constitutional principles: legalism and subsidiarity. The task of supplying heat, electricity and gaseous fuel is of a two-stage nature and depends on the situation on the local heat market. If an energy company operates within a given municipality and does this successfully, the responsibilities of the municipality boil down to activities related to the supervision and planning of the supply of heat, electricity and gaseous fuel. In such a situation, the activities of the municipality intended to organize the supply of heat, electricity and gaseous fuel (autonomous assurance of supply) including by establishing its own electricity company, which is competitive to that which already operates successfully on the local market, should be considered unlawful action, as there is no statutory authorization for such action. Such actions will also be in confl ict with the principle of subsidiarity.

  Back to top


  Andrzej Panasiuk
  In-house contracting – opportunities or barriers to practical use by territorial self-government units
  The method of implementing in-house contracting (internal orders) into national law creates a great deal of emotions in connection with the entry into force of the provisions of the package of new directives of the European Union coordinating the procedures for awarding public contracts. Whether and to what extent territorial self-government units will be able to award contracts for the provision of municipal services without applying the provisions of the Public Procurement Law will depend on the method of implementation of in-house contracting. The article focuses on the analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union in the area in question, showing how it has affected the shape of European law in the area of public procurement. The shape of the new solutions related to in-house contracting in national law has also been analysed.

  Back to top


  Grzegorz Wroński
  Absentis tutelage in administrative proceedings – selected issues
  The right to a court hearing is one of the elements of the constitutional principle of a democratic state of law, guaranteeing citizens the ability to assert their interests in pending proceedings. It can often be diffi cult to assure a party of the ability to actively participate in administrative proceedings if a person known to the body of public administration is not present at his place of residence or place of stay in Poland and, furthermore,the authority is unaware of his current place of stay. In such a situation the law-makers have anticipated the ability to appoint a trustee for the party, whose task is not only to attempt to establish the current place of stay of the person represented, but also to protect his rights in pending proceedings. In order for the trustee to be able to properly perform his duties, he must be assured of extensive rights, which takes place in proceedings conducted before the court of protection on the establishment of tutelage.

  Back to top


  Wojciech Piątek
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 20 October 2016 (II FSK 2831/14);approving commentary (Inspection of the correctness of implementing an enforcement measure with respect to a debtor of a seized claim)
  It arises from the interpretation of Article 71a § 1 and 9 of the Act on enforcement proceedings in administration that the provision specifying the amount of a claim that is not transferred, which was previously seized by the enforcement authority, may also be issued without conducting an inspection, if that debtor’s evasion of passing it to the enforcement authority does not give rise to any doubt in the light of the evidence taken.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora