Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
98,66 98,66
Cena regularna: 109,62
109,62
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Mariusz Szyrski
 • Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym - wyniki badań
 • str. 5

  Katarzyna Małysa-Sulińska
 • Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu
 • str. 15

  Dorota Celińska-Janowicz
 • Uwarunkowania prawne rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 • str. 25

  Władysław Grześkiewicz
 • Problemy finansów samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej
 • str. 35

  Andrzej Panasiuk
 • Zasadnicze kierunki zmian regulacji prawnej koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle nowej dyrektywy 2014/13/UE
 • str. 53

  Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz
 • Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane z 1994 r.
 • str. 63

  Magdalena Kotulska
 • Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • str. 74

  Iga Jaworska
 • Nowe zasady wydawania dowodów osobistych
 • str. 87

  ***


  Jędrzej Bujny, Anna Kudra
 • Połączenie gmin - problemy pojęciowe
 • str. 95

  Tomasz Gąsior
 • Obowiązek sprawozdawczy komitetów wyborczych
 • str. 105

  Tomasz Wierzbica
 • Rola procesów zarządczych w organizacjach politycznych na przykładzie przygotowań i rywalizacji wyborczej Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic w wyborach samorządowych 2014 r.
 • str. 114

  Jakub Lewandowski, Piotr Matczak
 • Monitoring wizyjny jako narzędzie prewencji kryminalnej - analiza skuteczności systemu monitoringu w Poznaniu
 • str. 126

  Iryna Manczak
 • Media społecznościowe w działalności marketingowej miast
 • str. 144

  Marek Bugdol
 • Organizacyjne problemy wdrażania e-usług w administracji samorządowej
 • str. 157

  Agnieszka Pawłowska
 • Jednostki samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania
 • str. 165

  ORZECZNICTWO

  Elżbieta Klat-Górska
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2014 r. (I OSK 545/13);glosa aprobująca
 • str. 176

  Agnieszka Rzetecka-Gil
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 21 maja 2013 r. (II SA/Ol 263/13); glosa częściowo aprobująca
 • str. 183

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Tadeusz Włudyka
  Anna Kawecka, Katarzyna Małysa-Sulińska (red. nauk.), Joanna Sapeta, Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz (Warszawa 2015, Wolters Kluwer)
  str. 187

  Table of Contents & Abstracts
  str. 189
  Mariusz Szyrski
  Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym - wyniki badań
  Artykuł dotyczy tworzenia i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) na obszarze gmin. Autor przedstawia w nim między innymi polskie oraz unijne akty prawne oraz dokumenty programowe związane z OZE. Istotnym elementem opracowania są także wyniki badań dotyczące gminnej infrastruktury energetycznej, zebrane w ramach projektu pt. "Tworzenie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na obszarze gminy jako sfera gospodarki komunalnej. Analiza prawno-administracyjna".

  Początek strony


  Katarzyna Małysa-Sulińska
  Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu
  Dopuszczalny sposób zagospodarowania nieruchomości jest determinowany treścią rozstrzygnięcia administracji publicznej w przedmiocie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, przy czym przy wydawaniu zezwolenia budowlanego uwzględnia się bądź ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź - jeśli na danym obszarze nie obowiązuje plan miejscowy - decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W artykule autorka przedstawia - ujęte w ustawie z 23.07.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - rozwiązania normatywne dotyczące określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, wskazując zakres swobody, jaki ustawodawca pozostawił organom administracji publicznej przy ustalaniu tego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania.

  Początek strony


  Dorota Celińska-Janowicz
  Uwarunkowania prawne rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
  Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest jednym z głównych wymiarów przekształceń polskiego handlu detalicznego po 1989 r. W artykule autorka analizuje najważniejsze regulacje prawne dotyczące powstawania tego typu obiektów, skupiając się na przepisach z zakresu planowania przestrzennego. Omawia zarówno przepisy ustawowe, jak i wątpliwości interpretacyjne dotyczące niektórych powoływanych przepisów; analizuje ponadto ich skutki zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i władz lokalnych.

  Początek strony


  Władysław Grześkiewicz
  Problemy finansów samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu ustawy o działalności leczniczej. Pomimo poprawy wyniku finansowego w analizowanym okresie liczba jednostek zamykających działalność stratą nie może być traktowana jako margines rzeczywistości, gdyż jest nadal niepokojąco zbyt duża. Wymiernym wyrazem tego stanu rzeczy jest utrzymujący się ujemny wynik finansowy oraz wysoki poziom zobowiązań oraz należności z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Autor dokonuje analizy sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ich zasobów majątkowych i struktury kapitałowej oraz przychodów i kosztów ich uzyskania, zwraca ponadto uwagę na wysoki poziomu zobowiązań oraz należności oraz ich wpływ na wynik finansowy.

  Początek strony


  Andrzej Panasiuk
  Zasadnicze kierunki zmian regulacji prawnej koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle nowej dyrektywy 2014/13/UE
  Zamówienia publiczne odgrywały i odgrywają znaczącą rolę w rozwoju poszczególnych państw, przyczyniając się do realizacji inwestycji celu publicznego. Zamówienia publiczne dzięki ich umiejętnemu wykorzystaniu mogą stać się instrumentem stymulującym przemiany środowiskowe i społeczne; bez nich nie mielibyśmy dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, kolejowej czy komunalnej. Dlatego też pojawienie się regulacji prawnych dotyczących koncesji, jako elementu szeroko rozumianego systemu zamówień publicznych, jest działaniem we właściwym kierunku. Ustawodawstwo krajowe w tym zakresie jest definiowane przez regulacje europejskie, których zmiany powodują konieczność odpowiedniej transpozycji nowych rozwiązań prawnych do tego prawa. Autor w artykule omawia wybrane kwestie związane z możliwym wpływem dyrektywy 2014/23/UE na sposób udzielania koncesji w Polsce.

  Początek strony


  Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz
  Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane z 1994 r.
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy w sytuacji prowadzenia postępowania naprawczego można nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, czy też takiego obowiązku się nie nakłada, co do obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, następnie wyeliminowanej z obiegu prawnego, a także czy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu? Czy organ nadzoru budowlanego w takim postępowaniu powinien przeprowadzić obowiązkową kontrolę oraz na podstawie jakich dokumentów miałby to ewentualnie uczynić? Ponadto, czy ostateczna decyzja wydana w postępowaniu naprawczym stanowi dla inwestora podstawę przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, będąc niejako równoważnikiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

  Początek strony


  Magdalena Kotulska
  Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
  Artykuł omawia problematykę zakresu stosowania środków komunikacji elektronicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Celem jest przedstawienie stanu rozwiązań prawnych w tej dziedzinie, dokonanie ich oceny i zaproponowanie kierunków zmian. Po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z 2014 r. rozszerzono przypadki wykorzystywania nowoczesnych technologii przez organy administracji publicznej. Środki komunikacji elektronicznej mogą być teraz wykorzystywane przy wnoszeniu podań, dokonywaniu doręczeń oraz w innych sytuacjach procesowych. Jednak - co podkreśla autorka - wciąż nie zapewniono pełnej elektronizacji postępowania administracyjnego oraz nie nałożono na organy administracyjne obowiązku wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów

  Początek strony


  Iga Jaworska
  Nowe zasady wydawania dowodów osobistych
  Posiadanie dowodu osobistego jest jednym z fundamentalnych praw związanych z obywatelstwem polskim. Ustawodawca postanowił wyodrębnić wskazane zagadnienie z obowiązujących dotychczas przepisów i stworzył ustawę o dowodach osobistych, która kompleksowo uregulowała tę tematykę. Powołany akt prawny wprowadza nie tylko modyfi kacje dotychczas obowiązujących przepisów, ale także tworzy zupełnie nowe instytucje. Z uwagi na fakt, że powyższa regulacja zaczęła obowiązywać 1.03.2015 r., autorka przedstawia wybrane zagadnienia związane przede wszystkim z zasadami wydawania dowodów osobistych oraz poddaje je ocenie.

  Początek strony


  Jędrzej Bujny, Anna Kudra
  Połączenie gmin - problemy pojęciowe
  Rada Ministrów może, z urzędu lub na wniosek, dokonać połączenia dwóch lub więcej gmin. W ramach artykułu autorzy analizują podłoże ustrojowe zastosowania tej instytucji oraz identyfikują problem polegający na wieloznaczności przepisów traktujących o połączeniu gmin, podejmując jednocześnie próbę dookreślenia sposobu rozumienia tego procesu oraz wskazania ewentualnych konsekwencji, jakie pociąga za sobą brak jego definicji legalnej dla procesów stosowania prawa.

  Początek strony


  Tomasz Gąsior
  Obowiązek sprawozdawczy komitetów wyborczych
  Obowiązek sprawozdawczy nałożony na pełnomocników finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w Polsce jest jedną z podstawowych form realizacji zasady jawności finansowania kampanii wyborczych. Jego wypełnienie pozwala nie tylko na poznanie źródeł finansowania komitetów wyborczych i wydatków tych komitetów, ale umożliwia także - przede wszystkim podmiotom społecznym - sprawowanie kontroli nad zgodnością finansowania komitetów wyborczych z prawem. W tekście autor wskazuje przede wszystkim na: bezwzględny charakter tego obowiązku, organy właściwe do przyjmowania, kontroli oraz upubliczniania sprawozdań finansowych komitetów, sposoby upubliczniania sprawozdań, terminy ich składania, obowiązujące wzory sprawozdań oraz sposób sporządzania i niezbędne załączniki do sprawozdań. Zwraca również uwagę na procedurę badania sprawozdań przez biegłych rewidentów oraz sankcje karne grożące za niezrealizowanie obowiązku sprawozdawczego komitetu.

  Początek strony


  Tomasz Wierzbica
  Rola procesów zarządczych w organizacjach politycznych na przykładzie przygotowań i rywalizacji wyborczej Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic w wyborach samorządowych 2014 r.
  Artykuł stanowi porównanie koncepcji teoretycznych, które odnoszą się do organizacji i zarządzania partiami politycznymi, z doświadczeniami empirycznymi autora artykułu, który w okresie od lutego do grudnia 2014 r. współuczestniczył w organizowaniu kampanii wyborczej Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic w Siemianowicach Śląskich. Autor próbuje ponadto odpowiedzieć na pytanie dotyczące realnego zapotrzebowania społecznego na określone funkcje spełniane przez partie polityczne oraz inne stowarzyszenia pretendujące do sprawowania władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w XXI w.

  Początek strony


  Jakub Lewandowski, Piotr Matczak
  Monitoring wizyjny jako narzędzie prewencji kryminalnej analiza skuteczności systemu monitoringu w Poznaniu
  Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego stanowi w Polsce zadanie m.in. gmin. Jednym z narzędzi służących ich wypełnieniu są technologie wideo dozoru instalowane w przestrzeni publicznej. Stosując powszechnie przyjętą metodologię i z uwzględnieniem dotychczasowych trendów w przestępczości, tekst prezentuje wyniki ewaluacji skuteczności trzech systemów CCTV zainstalowanych w Poznaniu w latach 2006-2010 w odniesieniu do najczęściej notowanych kategorii zdarzeń kryminalnych.

  Początek strony


  Iryna Manczak
  Media społecznościowe w działalności marketingowej miast
  W artykule autorka prezentuje wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej miast, w tym serwisów społecznościowych. Na wstępie podjętych rozważań zwraca uwagę na kluczowe wyznaczniki współczesnej kultury dzielenia się informacjami. Kolejno przedstawia media społecznościowe jako jeden z paradygmatów komunikacji marketingowej, wyszczególnia cechy serwisów społecznościowych oraz eksponuje wątki związane z działalnością marketingową miasta w serwisach społecznościowych.

  Początek strony


  Marek Bugdol
  Organizacyjne problemy wdrażania e-usług w administracji samorządowej
  Istnieje dużo barier związanych z pełnym wdrożeniem e-usług, tj. takich, które w całości mogą być zrealizowane tylko drogą internetową. Są to bariery o charakterze prawnym (np. obowiązek osobistego stawiennictwa), psychologicznym (niechęć przed nowym), technicznym (brak technicznych możliwości, odpowiedniego oprogramowania itp.) czy organizacyjnym (np. organizacja pracy, kształt struktury organizacyjnej, przebieg procesów realizacji usług administracyjnych). W artykule autor omawia problemy organizacyjne związane z wdrażaniem idei e-usług w administracji publicznej. Autor dokonuje analizy istniejących struktur organizacyjnych, procesów realizacji usług; identyfi kuje tym samym główne bariery wprowadzania e-usług i formułuje zalecenia praktyczne.

  Początek strony


  Agnieszka Pawłowska
  Jednostki samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania
  W artykule autorka przedstawia typy jednostek samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz dynamikę zmian ich liczby na podstawie danych federalnego Urzędu Statystycznego; szczególne kompetencje w zakresie tworzenia i znoszenia jednostek samorządu terytorialnego mają władze stanowe. Autorka poddaje analizie warunki, jakie muszą spełniać jednostki osadnicze, by stać się podmiotami prawa publicznego. Szczególną uwagę zwraca na rolę mieszkańców w procesie powoływania jednostek samorządowych. W tle rozważań autorka umieszcza zagadnienie redukcji liczby gmin w Polsce.

  Początek strony


  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2014 r. (I OSK 545/13)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon, sędzia NSA Jolanta Rudnicka (sprawozdawca), sędzia del. WSA Mirosław Gdesz.
  Decyzja ustalająca opłaty dodatkowe na podstawie art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest decyzją konstytutywną. Wyklucza to ustalanie tych opłat za lata poprzedzające jej wydanie.

  Początek strony


  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 21 maja 2013 r. (II SA/Ol 263/13)
  Skład orzekający: przewodniczący sędzia WSA Hanna Raszkowska, sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora (sprawozdawca), sędzia WSA Beata Jezielska.
  Tylko rada powiatu może powołać i odwołać skarbnika powiatu, z tym jednak zastrzeżeniem, że wniosek może złożyć wyłącznie starosta. Uchwała podjęta przez radę z własnej inicjatywy, a więc z pominięciem wniosku starosty, jako sprzeczna z prawem jest nieważna.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  From the editor
  p. 5

  ARTICLES

  Paweł Swianiewicz
 • Territorial reforms – European experience of the last decade
 • p. 7

  Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
 • EGTC 2.0? Reform of the regulation on a European grouping of territorial cooperation - an opportunity to revive cross-border cooperation of public entities
 • p. 23

  Sławomira Kańduła
 • The horizontal alignment of fi nancial disequilibrium in the budgets of the municipalities of Central and Eastern European countries
 • p. 38

  Zbigniew Kmieciak
 • Self-government appeal boards and the formula of instances in administrative proceedings (in the light of comparative law)
 • p. 57

  Mariusz Kotulski
 • Protection against inaction and tardiness in administrative proceedings
 • p. 67

  Dorota Fleszer
 • Prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages under the case law of the administrative courts
 • p. 78

  CASE LAW

  Marcin Rulka
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 11 June 2013 (II SA/Po 341/13); critical commentary
 • p. 88

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Paweł Swianiewicz
  Territorial reforms – European experience of the last decade
  The last decade has brought a signifi cant revival of discussions on territorial reforms in many European countries. These discussions are also becoming increasingly clearly refl ected in the debates held in Poland. In the article, the author discusses the reforms conducted in the last decade in Georgia, Denmark, Latvia, the Netherlands, Finland, Greece, Ireland and Albania, mainly referring to the municipal level reforms. Based on the experiences in question, he discusses the conditions of successful territorial reforms, especially including the conditions which must be satisfi ed in order for the reforms to be conducted in cooperation with the self governments, not only with the use of coercion to impose changes in local communities.

  Back to top


  Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki
  EGTC 2.0? Reform of the regulation on a European grouping of territorial cooperation - an opportunity to revive cross-border cooperation of public entities
  The regulation making amendments regarding European groupings of territorial cooperation (EGTC), constituting a legal form dedicated to territorial cooperation of authorities and public entities, entered into force in the middle of 2014. In the article, the authors present the main changes and attempt to answer the question of whether the objectives of the reformers were actually implemented. They also highlight the importance of the EGTC in the new 2014–2020 programming period and present the changes in public procurement which affect the functioning of the groups.

  Back to top


  Sławomira Kańduła
  The horizontal alignment of financial disequilibrium in the budgets of the municipalities of Central and Eastern European countries
  Excessive differences between municipalities appearing as their own income at varying levels and various spending needs per inhabitant constitute a major problem, which is why many States apply mechanisms to eliminate them. The objective of this article is to present the experiences of selected countries of Central and Eastern Europe in designing mechanisms aligning the level of income and expenditure per inhabitant. According to the authoress, the review of foreign solutions can be a starting point for assessing the alignment mechanism used in Poland and may be an inspiration for its reform.

  Back to top


  Zbigniew Kmieciak
  Self-government appeal boards and the formula of instances in administrative proceedings (in the light of comparative law)
  The article is an attempt to answer the question about the future of self-government appeal boards and the structure of an appeal in administrative proceedings. The opportunity to analyse this issue – in comparative law terms – by the author, who is one of the co-authors of the draft Act on self-government appeal boards, arises from the 25th anniversary of the launch of the institution of the boards, which initially operated at the self-government general assemblies, into our legal order.

  Back to top


  Mariusz Kotulski
  Protection against inaction and tardiness in administrative proceedings
  The legislature has given parties to proceedings on jurisdiction specifi c procedural measures intended to counteract inaction and excessive tardiness in administrative proceedings. In the article, the author points out that their diversity in terms of terminology and structure, however, is incomprehensible, which leads to inconsistency in adjudication. In analysing the legal situation and the line of judgements of the administrative courts, the author proposes the urgent amendment of Article 149 of the Act on proceedings before administrative courts and administrative procedures in this respect.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  Prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages under the case law of the administrative courts
  The intention of the legislature is not to introduce a total prohibition on selling, serving and consuming alcoholic beverages. However, taverns selling alcohol in certain places and buildings are undesirable. As the authoress emphasizes, the municipal council may, by statutory authority, extend the statutorily defi ned list of places and buildings encompassed by the prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 11 June 2013 (II SA/Po 341/13); critical commentary
  When examining a resolution confi rming the expiry of a councillor’s mandate from the point of view of compliance with Article 25a of the Act on municipal self-government, preventing a councillor from taking part in voting if it applies to his legal interest, an administrative court should analyse whether a vote cast by a councillor not authorized to vote had an impact on the passage of the resolution.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora