Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


KONKURS

Informacja o przebiegu XII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy
str. 5

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2014 r., nadesłanych do XII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”
str. 7

Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r.
str. 10

ARTYKUŁY

Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Tomasz Skica
 • Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorpcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego
 • str. 11

  Paweł Galiński
 • Ewolucja finansów samorządu terytorialnego w Republice Irlandii w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
 • str. 26

  Tomasz Sienkiewicz
 • Opłata adiacencka – kiedy i na jakiej podstawie?
 • str. 37

  Michał Wróblewski, Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Sobczyk, Katarzyna Lar
 • Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej w ochronie zdrowia
 • str. 46

  Marcin Rulka
 • Referendum w sprawie organizacji przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.
 • str. 56

  Magdalena Stachowicz, Szymon Mamrot
 • Standaryzacja jako czynnik optymalizacji usług świadczonych przez administrację publiczną
 • str. 67

  Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
 • Samorząd lokalny w Kirgistanie – zagadnienia ustrojowoprawne
 • str. 79

  ORZECZNICTWO

  Paweł Daniel
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2014 r. (II OSK 2910/13); glosa aprobująca
 • str. 82

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Tomasz Skica
  Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorpcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego
  Władze publiczne coraz mocniej limitują zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule autorzy oceniają możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2009 r., wprowadzających indywidualny wskaźnik zadłużenia. Autorzy, na podstawie danych finansowych za lata 2008-2012, określają hipotetyczny indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2011-2013 dla gmin ogółem oraz grupowanych na podstawie kryterium poziomu urbanizacji.

  Początek strony


  Paweł Galiński
  Ewolucja finansów samorządu terytorialnego w Republice Irlandii w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
  W artykule autor charakteryzuje ewolucję finansów jednostek samorządu terytorialnego w Republice Irlandii w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej. Istotne zmiany w tym systemie omawia na tle kształtowania się organizacji samorządu terytorialnego. Przede wszystkim analizuje źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich strukturę w podziale na dochody o charakterze własnym i transfery z budżetu państwa. Charakteryzuje również zakres zadań tych jednostek i kierunki wydatkowania środków publicznych na szczeblu samorządowym. Ponadto przedstawia sposób zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego w Republice Irlandii, jego specyfikę oraz wielkość, w tym w relacji do długu publicznego ogółem i produktu krajowego brutto. W rezultacie wskazuje na główne czynniki, które wpływały na zmiany w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w tym kraju.

  Początek strony


  Tomasz Sienkiewicz
  Opłata adiacencka – kiedy i na jakiej podstawie?
  Opracowanie przedstawia warunki i zasady wprowadzenia opłaty adiacenckiej przez gminy. Na podstawie analizy aktów prawnych oraz orzecznictwa autor prezentuje procedury obowiązujące przy wprowadzaniu opłaty z perspektywy organów administracji i właściciela. Wskazuje podstawy prawne, na które może się powołać organ gminy podczas wprowadzania opłaty oraz możliwości skutecznego jej uniknięcia przez właściciela nieruchomości, ponadto zwraca uwagę na zasadność naliczania opłaty z ekonomicznego punktu widzenia oraz warunki i konsekwencje ich uiszczania w systemie ratalnym.

  Początek strony


  Michał Wróblewski, Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Sobczyk, Katarzyna Lar
  Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej w ochronie zdrowia
  Delegacja zadań publicznych w Polsce przez administrację publiczną do organizacji non-profi t wciąż jest niedostateczna, w szczególności na poziomie gmin wiejskich, a także w przypadku administracji państwowej. Autorzy w artykule ukazują stopień współpracy samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim z organizacjami pożytku publicznego w dziedzinie ochrony zdrowia. Prezentują także najczęściej stosowane formy wsparcia finansowego i pozafinansowego realizowane przez administrację publiczną dla tych organizacji.

  Początek strony


  Marcin Rulka
  Referendum w sprawie organizacji przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.
  W artykule autor stara się udzielić odpowiedzi na kilka pytań, które pojawiły się w związku z przeprowadzonym 25.05.2014 r. w Krakowie referendum w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r., dotyczących m.in. dopuszczalności przeprowadzenia referendum obejmującego tylko Kraków oraz jego terminu. Autor stwierdza, że w przypadku ubiegania się w przyszłości przez jedno z polskich miast o organizację Igrzysk Olimpijskich byłoby wskazane postawienie przez władze państwowe obowiązku udokumentowania (najlepiej wynikiem referendum) poparcia przez jego mieszkańców idei organizacji tej imprezy sportowej.

  Początek strony


  Magdalena Stachowicz, Szymon Mamrot
  Standaryzacja jako czynnik optymalizacji usług świadczonych przez administrację publiczną
  W artykule autorzy przedstawiają cztery potencjalne obszary standaryzacji: katalog procedur administracyjnych, jednolite opisy procedur, jednolite wzory dokumentów oraz modele procesów realizowanych przez urzędy. Opisują korzyści z wprowadzenia standaryzacji oraz przedstawiają wybrane działania, jakie dotychczas były realizowane w Polsce w tym zakresie. Autorzy sygnalizują istnienie różnych koncepcji standaryzacji i przedstawiają konsekwencje ich zastosowania w przypadku specyficznego świadczeniodawcyusług, jakim jest administracja publiczna. Na uwagę zasługuje także szczegółowe omówienie nowatorskiej koncepcji zastosowania ujednoliconych modeli procesów w administracji publicznej.

  Początek strony


  Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
  Samorząd lokalny w Kirgistanie – zagadnienia ustrojowoprawne
  W artykule autorzy przedstawiają oraz oceniają rozwiązania prawne w zakresie samorządu lokalnego w Kirgistanie. Problematyka ta zasługuje na szczególne potraktowanie z uwagi na to, że w państwie tym w ostatnich latach przeprowadzono wiele reform, w tym w szczególności dotyczących praw człowieka oraz samorządu lokalnego. Warto podkreślić, że w Kirgistanie procesy demokratyzacyjne zaowocowały najpierw rewolucją tulipanową (marzec 2005 r.), a po kilku latach kolejną rewolucją i uchwaleniem w czerwcu 2010 r. nowej konstytucji.

  Początek strony


  Paweł Daniel
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2014 r. (II OSK 2910/13); glosa aprobująca
  Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Jerzy Stelmasiak, sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia del. WSA Wanda Zielińska-Baran.
  1. Nie można pojęciom o tradycyjnie i językowo ukształtowanej treści, wbrew intencjom ustawodawcy, nadawać innego znaczenia tylko dlatego, że pozwala to na „obejście” ustawy o funduszu sołeckim, adresowanej jedynie do sołectw i środowisk wiejskich, a nie do wszystkich jednostek pomocniczych.
  2. W określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie (istnienie) sołectwa w mieście, ale w granicach i na podstawie prawa.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  COMPETITION

  Information on the progress of the XII Edition of the Prof. Michał Kulesza Competition
  p. 5

  Minutes of the meeting of the Competition Commission for evaluating doctorate theses, as well as masters’ and bachelors’ dissertations defended in 2014, which were submitted for the 12th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition organized by Wolters Kluwer Polska and the “Territorial Self-government” Editorial Office p. 7

  Announcement of the 13th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2015
  p. 10

  ARTICLES

  Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Tomasz Skica
 • Impact of an individual ratio of debt to debt absorption capability by territorial self-government units
 • p. 11

  Paweł Galiński
 • Evolution of territorial self-government in the Republic of Ireland during its membership of the European Union
 • p. 26

  Tomasz Sienkiewicz
 • Betterment levy – when and on what basis?
 • p. 37

  Michał Wróblewski, Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Sobczyk, Katarzyna Lar
 • Cooperation of public administration with social economy entities in healthcare
 • p. 46

  Marcin Rulka
 • Referendum on the organization of the Winter Olympics by Kraków in 2022 w 2022 r.
 • p. 56

  Magdalena Stachowicz, Szymon Mamrot
 • Standardization as a factor for optimizing the services provided by public administration
 • p. 67

  Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
 • Local self-government in Kyrgyzstan – systemic and legal issues
 • p. 79

  CASE LAW

  Paweł Daniel
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 February 2014 (II OSK 2910/13); approving commentary
 • p. 82

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Tomasz Skica
  Impact of an individual ratio of debt to debt absorption capability by territorial self-government units
  The public authorities are increasingly reducing the debts of territorial self-government units in Poland. In the article, the authors assess the ability of territorial self-government units to draw debt in connection with the entry into force of the provisions of the Public Finance Act of 2009, introducing an individual debt ratio. Based on the financial data for the period 2008-2012, the authors specify the hypothetical individual debt ratio for 2011-2013 for municipalities as a whole, as well as grouped on the basis of the level of urbanization criterion.

  Back to top


  Paweł Galiński
  Evolution of territorial self-government in the Republic of Ireland during its membership of the European Union
  In the article, the author describes the evolution of territorial self-government in the Republic of Ireland during its membership of the European Union. He discusses the signifi cant changes in this system in the light of the territorial self-government organizations forming there. He primarily analyses the sources of income of territorial self-government units and their structure by income of the nature of own income and income from transfers from the State budget. He also describes the scope of tasks of these units and the places of spending public funds at the territorial self-government level. He additionally presents the method in which territorial self-government units in the Republic of Ireland draw debt, its nature and amount, including with respect to the total public debt and gross domestic product. As a result, he specifi es the key factors that contributed to the changes in the system of fi nance of territorial self-government units in that country.

  Back to top


  Tomasz Sienkiewicz
  Betterment levy – when and on what basis?
  The article presents the conditions and principles of the introduction of the betterment levy by municipalities. Based on the analysis of the legislation and court judgements, the author presents the procedures which are applicable when introducing the levy from the point of view of the administrative authorities and the owner. He indicates the legal grounds to which a municipal authority can refer when introducing a levy and the possibility of the property owner effectively avoiding it. He also draws attention to the justifi cation for charging the levy from the economic point of view, as well as the conditions and consequences of paying it in instalments.

  Back to top


  Michał Wróblewski, Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Sobczyk, Katarzyna Lar
  Cooperation of public administration with social economy entities in healthcare
  The delegation of public tasks in Poland by the public administration to non-profi t organizations is still inadequate, especially at the level of rural municipalities, as well as in the case of State administration. The authors of the article present the degree of cooperation between territorial self-government at all of its levels, as well as State administration at the voivodship level and public benefit organizations in the area of healthcare. They also present the forms of fi nancial and non-fi nancial support of these organizations most commonly applied by the public administration.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Referendum on the organization of the Winter Olympics by Kraków in 2022
  In the article, the author tries to answer several questions which have arisen in connection with the referendum held on 25 May 2014 in Kraków on the organization of the Winter Olympics in 2022, regarding, among other things, the admissibility of holding a referendum encompassing only Kraków, as well as its timing. The author concludes that, in the event of a Polish city applying to organize Olympic Games in the future, it would be advisable for the public authorities to set the obligation to document (ideally as a result of a referendum) the support by its inhabitants of the idea of organizing this sporting event.

  Back to top


  Magdalena Stachowicz, Szymon Mamrot
  Standardization as a factor for optimizing the services provided by public administration
  In the article, the authors present four potential areas for standardization: the list of administrative procedures, uniform descriptions of the procedures, uniform document templates and models of the processes performed by the government offi ces. They describe the benefits of standardization and present selected actions which have been conducted to date in Poland in this regard. The authors indicate the existence of various concepts of standardization and present the consequences of their application in the case of provider-specifi c services, namely public administration. A detailed discussion of an innovative concept of applying unifi ed models of processes in public administration is also worth noting.

  Back to top


  Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
  Local self-government in Kyrgyzstan – systemic and legal issues
  In the article, the authors present and evaluate the legal solutions in the area of local self-government in Kyrgyzstan. This issue deserves special treatment in view of the fact that numerous reforms have been conducted in that country in recent years, including, in particular, regarding human rights and local self-government. It is worth noting that the democratization processes in Kyrgyzstan initially resulted in the tulip revolution (March 2005) and, after several years, another revolution and the adoption of a new Constitution in June 2010.

  Back to top


  Paweł Daniel
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 February 2014 (II OSK 2910/13); approving commentary

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora