Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,89 54,89
Cena regularna: 60,99
60,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Maciej J. Nowak

str. 5

Sławomir Bartnicki

str. 21 

Mariusz Pijewski

str. 36

Dorota Fleszer

str. 45 

Agnieszka Jachowicz

str. 55 

Sławomir Pastuszka

str. 70 

ORZECZNICTWO

Paweł Daniel

str. 81

SPRAWOZDANIA

Katarzyna Małysa-Sulińska
Sprawozdanie z XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego” Kraków, 19–20 października 2017 r.
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 94

 
Maciej J. Nowak
Współzarządzanie publiczne a wybrane koncepcje dotyczące systemu gospodarki przestrzennej w Polsce
W artykule dokonano wyboru najbardziej istotnych zagadnień wyróżnianych w literaturze dotyczącej współzarządzania publicznego i zweryfi kowano to, jak są one uwzględniane w trzech koncepcjach systemu gospodarki przestrzennej. Celem artykułu jest ocena zgodności przedłożonych koncepcji systemu gospodarki przestrzennej z wybranymi postulatami wynikającymi ze współzarządzania publicznego, a także ocena konieczności stopnia uwzględnienia tych postulatów w systemie gospodarki przestrzennej. Analiza została uzupełniona wynikami badań przeprowadzonych w gminach.

Początek strony


Sławomir Bartnicki
Uwarunkowania dominacji ubiegających się o reelekcję do organu wykonawczego gmin w wyborach w 2014 r. w gminach niebędących miastami na prawach powiatu
Celem artykułu jest ujawnienie kierunku i siły wpływu wybranych zmiennych, głównie cech gmin, na szanse reelekcji wójtów i burmistrzów w wyborach w 2014 r. W tym celu zastosowano wieloetapowy dobór gmin do analizy, polegający na ich segmentacji i wyodrębnieniu populacji zbilansowanej. Wnioski sugerują, że w tej grupie stanowisk szanse reelekcji zależą m.in. od poziomu wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita, posiadania większości w radzie gminy czy okresu sprawowania władzy1.

Początek strony


Mariusz Pijewski
Zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego dochodów pozwalających na realizację przypisanych im zadań publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Jednym ze skutków przyjętego przez Polskę demokratycznego modelu zarządzania państwem było wprowadzenie z dniem 1.01.1999 r. trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa oraz utworzenie nowych jednostek samorządu terytorialnego – powiatów i samorządowych województw. Powstanie nowych szczebli administracji samorządowej wymagało zmiany istniejącego systemu fi nansów publicznych. Organizacja jednostek samorządu terytorialnego jest efektem procesów decentralizacji. System fi nansów samorządowych powinien odzwierciedlać postępującą decentralizację wykonywania zadań publicznych. Za decentralizacją zadań publicznych powinna następować decentralizacja fi nansów publicznych. O ile pierwszy aspekt decentralizacji fi nansów publicznych, rozumiany jako zwiększanie udziału samorządów w ogólnych zasobach środków publicznych, jest stosunkowo łatwy do wykazania – potwierdzeniem tak pojmowanej decentralizacji jest analiza zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kolejnych latach, potwierdzająca rosnącą relację wydatków dokonywanych z tych budżetów do PKB – o tyle znacznie wolniej przebiega proces wzmacniania władztwa fi nansowego jednostek samorządu.

Początek strony


Dorota Fleszer
Prawo do lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego na gruncie orzecznictwa
W naszej strefi e klimatycznej mieszkanie zaliczane jest do dóbr niezbędnych do godnej egzystencji człowieka. Jest to również dobro kosztowne, nie każdy jest w stanie je sobie zapewnić samodzielnym staraniem. Dlatego też wraz z rozszerzaniem się zakresu opiekuńczej działalności państwa pojawiły się formy pomocy mieszkaniowej. Jedną z nich jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Nie oznacza to jednak, że gmina ma obowiązek zapewnić mieszkanie każdemu mieszkańcowi gminy. Wyłącznymi przesłankami wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy są kryterium dochodowe, które rada gminy ustala w uchwale, a także warunki zamieszkiwania kwalifi kujące wnioskodawcę do ich poprawy.

Początek strony


Agnieszka Jachowicz
Czy indywidualny współczynnik zadłużenia jest wyrazem sytuacji fi nansowej samorządów – analiza na przykładzie woj. małopolskiego
Każdy samorząd prowadzi swoją gospodarkę fi nansową. Zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Najczęściej stojące do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego dochody nie wystarczają, by w pełni realizować nałożone na samorząd zadania – stąd decyzje organów jednostek samorządu terytorialnego o zaciąganiu zobowiązań. Celem artykułu jest próba wykazania, że indywidualny wskaźnik zadłużenia, liczony według art. 243 ustawy o fi nansach publicznych, nie w pełni ukazuje kondycję fi nansową samorządów. Obecna regulacja koncentruje się wyłącznie na kwestii zadłużenia, nie uwzględnia jednak problemu długu, co – zdaniem autorki – może i powinno budzić niepokój.

Początek strony


Sławomir Pastuszka
Sytuacja demografi czna gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2010–2015
Celem opracowania jest ocena potencjału demografi cznego gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przemian, jakim ten potencjał podlega. Do realizacji tego celu wykorzystano metody analizy literatury przedmiotu, statystyki opisowej oraz analizy skupień. Badaniu poddano dynamikę liczby ludności, przyrost naturalny, saldo migracji, strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku oraz indeks starości, notowane w latach 2010–2015.
Wykazano, że sytuacja demografi czna w gminach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest wyraźnie zróżnicowana. Najlepsze perspektywy demografi czne występują w gminach: Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno i Strawczyn. Najmniej korzystna sytuacja demografi czna występuje przede wszystkim w Kielcach, a następnie w gminach drugiego pierścienia – w Chmielniku i Zagnańsku. Notują one ujemny przyrost naturalny, niewielki napływ ludności oraz niekorzystną strukturę wiekową.

Początek strony


Paweł Daniel
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 czerwca 2017 r. (II SAB/Po 87/17)
Skład orzekający: przewodniczący – sędzia WSA Barbara Drzazga
Skoro wojewoda na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie występuje w roli organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, to skierowaną do niego skargę (...) na zamknięcie przez zespół interdyscyplinarny (...) procedury „Niebieskiej Karty” należy uznać za skargę złożoną w trybie skargowym określonym w Dziale VIII k.p.a. Zgodnie zaś z ugruntowanym orzecznictwem sądowoadministracyjnym ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a. nie podlega kognicji sądów administracyjnych (...). Skarga z art. 227 k.p.a. jest bowiem odformalizowanym środkiem ochrony różnych interesów jednostki, niedającym podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego (...). Działania podejmowane przez organ w trybie postępowania w zakresie skarg i wniosków, normowanym przepisami działu VIII k.p.a., nie mają formy aktu lub czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a. (...). W rezultacie, zważywszy na wyżej powołaną treść art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. kognicji sądów administracyjnych nie podlega również bezczynność organu w sprawie rozpatrywanej w trybie skargowym określonym w Dziale VIII k.p.a.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Maciej J. Nowak

p. 5

Sławomir Bartnicki

p. 21 

Mariusz Pijewski

p. 36

Dorota Fleszer

p. 45 

Agnieszka Jachowicz

p. 55 

Sławomir Pastuszka

p. 70 

CASE LAW

Paweł Daniel

p. 81

REPORTS

Katarzyna Małysa-Sulińska
Report on the 11th Academic Seminar of the Chair of Territorial Self-Government Law of the Jagiellonian University Constitutional empowerment of territorial self-government, Kraków 19–20 October 2017
p. 89

Table of Contents & Abstracts
p. 94

 
Maciej J. Nowak
Public co-management and selected concepts of the spatial management system in Poland
A selection has made in this paper of the most important issues distinguished in the literature regarding public co-management. They have been checked for how they are taken into account in three concepts of the spatial management system. The objective of the paper is to assess the compliance of the concept of the spatial management system with selected postulates arising from public co-management, as well as to assess the need to take these postulates into account in the spatial management system. The analysis has been supplemented with the results of studies conducted in municipalities.

Back to top


Sławomir Bartnicki
Determinants of the dominance of candidates running for re-election to municipal executive authorities in the 2004 elections in municipalities which are not cities with the rights of counties
The objective of this Article is to present the direction and strength of the impact of selected variables, mainly the characteristics of the municipalities, on the chances of re-election of mayors in the 2014 elections. A multistage process was used to select municipalities for analysis, involving their segmentation and the identifi cation of the balanced population. The conclusions suggest that, in this group of offi ces, the chances of re- -election depend, inter alia, on the level of asset-related per capita investment expenditure, having a majority in the municipal council and the length of time of holding the offi ce.

Back to top


Mariusz Pijewski
The assurance of an income for territorial self-government units for fulfi lling the public tasks assigned to them in the light of the case law of the Constitutional Tribunal
The case law of the Constitutional Tribunal shows that, despite the existing requirement to ensure that territorial self-government units have an income which corresponds to the tasks assigned to them, the lawmakers are entitled to modify the sources of income of territorial self-government units, even if these modifi cations lead to a deterioration of the fi nancial situation of the given unit. Such action lies within the powers of the lawmakers to regulate the bases of fi nancial management at all levels of the organization of the State. The imposition by law of successive responsibilities on territorial self-government units will often cause a return to the discussion on the principles of distributing public funds and testing the constitutionality of such legislation, which is not a straightforward task, bearing in mind that the Constitutional Tribunal does not have analytical tools enabling it to formulate an unambiguous assessment of the system of fi nancing the tasks allocated to territorial self-government units. This is because equipping self-governments with their own income, as well as supplementary fi nancing – in the case of the imposition of new tasks on the self-government – is a responsibility that must be fulfi lled by the central authorities.

Back to top


Dorota Fleszer
The right to a council fl at based on case law
In our climatic zone, a fl at is classifi ed as a good that is required for decent human existence. It is also an expensive good, which not everyone is able to obtain it on their own. Therefore, new forms of housing aid have appeared together with the increase in the scope of the State’s institutional care activities. One of these is the creation of conditions for satisfying the housing needs of the self-government community. However, this does not mean that the municipality is obliged to provide housing to every inhabitant of the municipality. The only premises for renting council housing are the income criterion, which the municipal council specifi es in a resolution, as well as the conditions of residence qualifying the applicant to improve them.

Back to top


Agnieszka Jachowicz
Individual indebtedness ratio as a sign of the fi nancial standing of territorial self-government – analysis using the example of the Małopolska Voivodship
Every self-government handles its own fi nancial management. The objective of the self-government is to satisfy the needs of the local community. The income at the disposal of the territorial self-government units is most frequently insuffi cient for fully implementing the tasks imposed on the self-government – hence the decisions of the bodies of self-government units to assume liabilities. The objective of this paper is to attempt to demonstrate that an individual debt ratio, calculated in accordance with Article 243 of the Public Finance Act, does not fully demonstrate the fi nancial standing of self-governments. The new regulation focuses exclusively on matters of indebtedness, but it does not take into account the problem of debt, which, according to the authoress, can and should give rise to concern.

Back to top


Sławomir Pastuszka
The demographic situation in the municipalities of the Kielce Functional Area in the years 2010–2015
The objective of the paper is to assess the demographic potential of the municipalities of the Kielce Functional Area and the transformations that this potential is undergoing. Methods of analysis of the literature on the subject, descriptive statistics and analysis of agglomerates were used to achieve this objective. The rate of growth of population size, natural growth, net migration, the structure of the population by economic age groups and the index of old age recorded in 2010–2015 were studied.
It was demonstrated that the demographic situation in the municipalities of the Kielce Functional Area is clearly differentiated. The best demographic prospects are in the Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno and Strawczyn municipalities. The least favourable demographic situation is primarily in Kielce, followed by the municipalities of the second ring: in Chmielnik and Zagnańsk. They are recording negative natural growth, a negligible infl ow of people and an unfavourable age structure.

Back to top


Paweł Daniel
Commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 14 June 2017 (II SAB/Po 87/17) (possibility of appealing to the administrative court against actions taken within the framework of the “Blue Card”) (approving commentary)
The ruling in question refers to the ability to appeal against actions taken by an interdisciplinary team under the “Blue Card” procedure. The considerations lead to the conclusion that both the initiation and the ending of the “Blue card” procedure affect the legal situation of entities, which means that the application of the principles of a restrictive interpretation, the result of which is the inability to contest the procedure itself before the administrative court, reduces the protection of its participants. Therefore, it would be necessary to accept the position of the Voivodship Administrative Court in Poznań that the end of the “Blue Card” procedure by the interdisciplinary group can be subjected to administrative court control by fi ling a complaint about public administration operations regarding the rights or duties arising from the provisions of the law (Article 3 § 2, item 4 of Law on conduct before the administrative courts).

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Teresa
13-03-2018
Ocena: 5/5
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora