Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Jerzy Regulski

str. 5

Katarzyna Zajda

str. 10

Grażyna Piechota

str. 21

Jan Gola, Grzegorz Klich

str. 36

Joanna Uliasz

str. 51

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 63

Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor

str. 66

DYLEMATY

Antoni Jeżowski

str. 75

SPRAWOZDANIA

Jakub Kociubiński, Bartosz Olszewski
Konferencja naukowa "Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych", Wrocław, 21-22 października 2011 r.
str. 85

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 92
Jerzy Regulski
Samorządność i społeczeństwo obywatelskie - kilka pytań i wiele wątpliwości
Czy społeczeństwo obywatelskie to zdolność obywateli do kierowania własnym państwem, czy też zdolność do załatwiania własnych spraw poza jego strukturami? Czy działania obywatelskie to tylko te, które podejmują organizacje pozarządowe? A więc, czy udział w samorządzie jest działaniem obywatelskim? Na czy polegają różnice mandatu władz lokalnych i organizacji pozarządowych? Zdaniem autora właśnie na takie pytania musimy sobie odpowiedzieć, jeśli chcemy zwiększać udział obywateli w działalności publicznej, jeśli chcemy nadać naszemu samorządowi bardziej "obywatelski" charakter.

Początek strony


Katarzyna Zajda
Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy - współdziałanie na rzecz rozwoju wsi. Studium przypadku gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego
Reprezentanci władzy lokalnej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców mogą współpracować w ramach partnerstwa. Jego przykładem, dość powszechnie występującym na obszarach wiejskich, są lokalne grupy działania. Wspierają one jednostki samorządu terytorialnego m.in. w niwelowaniu społeczno-gospodarczych problemów wsi. Są jednak obszary nieobjęte ich wsparciem - przykładem jest powiat radomszczański w województwie łódzkim. W artykule autorka przedstawia relacje pomiędzy władzami lokalnymi gmin wiejskich, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi z tego obszaru oraz ocenia ich szanse na partnerską współpracę na rzecz rozwoju wsi.

Początek strony


Grażyna Piechota
Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu)
W artykule autorka analizuje udział jednostek pomocniczych w procesie zarządzania gminą na podstawie wyników badań zrealizowanych przy jej udziale w 2011 r. w wybranych miastach województwa śląskiego. Autorka opisuje funkcjonowanie jednostek pomocniczych (dzielnic i osiedli) z uwzględnieniem procesów ich komunikowania się z lokalną społecznością, przywołując opinie lokalnych liderów bezpośrednio zaangażowanych w funkcjonowanie jednostek zarówno na temat praktycznego działania jednostek, jak i sugerowanych zmian, które pozwalałyby na bardziej efektywne zarządzanie jednostkami i wzmocnienie ich roli w strukturach samorządu.

Początek strony


Jan Gola, Grzegorz Klich
Pojęcie mienia publicznego - dylematy
W artykule autorzy charakteryzują mienie publiczne, które ma specyficzny, instrumentalny charakter uwarunkowany interesem publicznym. Omawiają różnice między własnością, mieniem oraz majątkiem, wskazują podstawowe cechy mienia państwowego, mienia samorządowego (komunalnego) oraz mienia prywatnego oraz wyodrębniają mienie publiczne w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, odnosząc się przy tym do kryterium funkcjonalnego. Autorzy przedstawiają także trzy kategorie mienia publicznego: powszechne, służące administracji i skarbowe, oraz analizują zasady podzielności i niepodzielności mienia publicznego, przybliżając tym samym aspekty zasady prawidłowego zarządu mieniem publicznym.

Początek strony


Joanna Uliasz
Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne
Główny wątek artykułu to relacja dwóch gwarantowanych w Konstytucji RP praw: prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne oraz podmiotowego prawa dostępu obywatela do informacji. Autorka omawia zakres ochrony prywatności, kwestię braku w ustawodawstwie jednolitej definicji legalnej osoby pełniącej funkcje publiczne oraz dylematy pojawiające się przy rozstrzyganiu o pierwszeństwie tych konkurujących ze sobą konstytucyjnych praw. Analizując orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, formułuje ponadto kilka uwag mających za cel doprecyzowanie warunków usprawiedliwionej ingerencji w prywatność osób pełniących funkcje publiczne.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Universita del Salento v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce i in.
1. Prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych umożliwia pominięcie procedury zamówieniowej w przypadku zawarcia umowy, na mocy której podmioty publiczne ustanawiają między sobą współpracę, jeżeli przedmiotem takiej umowy jest zapewnienie wykonania misji publicznej wspólnej dla tych podmiotów.
2. Umowa ta musi jednak służyć wyłącznie realizacji celów leżących w interesie publicznym, a ponadto nie może prowadzić do uprzywilejowania prywatnego usługodawcy względem jego konkurentów.

Początek strony


Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r. (II OSK 401/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Jerzy Stelmasiak, sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia WSA Grzegorz Czerwiński
1. Odmawianie radnym możliwości cofnięcia oświadczenia woli, dotkniętego poważnymi wadami, z braku odpowiedniej publicznoprawnej regulacji byłoby rozwiązaniem stawiającym radnych w sytuacji gorszej niż sytuacja osób składających cywilnoprawne oświadczenia woli.
2. Waga aktów wyborczych sprawia, że ewentualne cofnięcie oświadczenia woli o zrzeczeniu się mandatu nie może być swobodne, może wystąpić tylko w sytuacjach szczególnych i tylko przed podjęciem przez organ stanowiący uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Ocena, czy wystąpiły takie szczególne okoliczności uzasadniające - z uwagi na poważną wadę oświadczenia woli - dopuszczalność jego cofnięcia, należy do organu stanowiącego, który powinien posiłkowo posłużyć się przepisami kodeksu cywilnego (art. 61 i art. 82-88).

Początek strony


Antoni Jeżowski
Litera prawa
Każda profesja, wykonawcy każdego zawodu, mają swój specyficzny język, czasem zwany żargonem. Tak też jest w środowisku prawników. Ale nie zawsze jest to kod odczytywany w tzw. normalnych warunkach. Okazuje się - zdaniem autora - że język prawa nie zawsze jest językiem prawników. Niekiedy to wina zbyt mobilnego polskiego prawa - nawet najgorliwsi jego wyznawcy nie nadążają za zmianami w nim zachodzącymi; czasem to efekt ignorancji i lekceważenia spraw takimi, jak je nazywa język prawa. Artykuł stanowi doskonały powód do tego, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy instytucje powołane do przestrzegania litery prawa są/powinny jej być bezgranicznie wierne.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Jerzy Regulski
 • Self-governance and the civic society - a few questions and numerous doubts
 • p. 5

  Katarzyna Zajda
 • Local authorities, NGOs and entrepreneurs - cooperation in rural development. Case study of rural municipalities in the Radomszczański County
 • p. 10

  Grażyna Piechota
 • Auxiliary units in the management structures of the Polish municipality (analysis of the functioning of auxiliary units in Silesian cities on the rights of a county)
 • p. 21

  Jan Gola, Grzegorz Klich
 • The notion of public property - dilemmas
 • p. 36

  Joanna Uliasz
 • The right to privacy of people holding public posts
 • p. 51

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2012 in case C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Universitŕ del Salento v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce et al
 • p. 63

  Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2012 (II OSK 401/12), partially approving commentary
 • p. 66

  DILEMMAS

  Antoni Jeżowski
 • The letter of the law
 • p. 75

  REPORTS

  Jakub Kociubiński, Bartosz Olszewski
  Scientific Conference "Mediation in an open society. Legal, social and economic aspects of mediation in the area of operation of public authorities," Wrocław, 21-22 October 2011
  p. 85

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 89

  Table of Contents & Abstracts
  p. 92
  Jerzy Regulski
  Self-governance and the civic society - a few questions and numerous doubts
  Is a civic society the ability of citizens to manage their own State, or the ability to handle their own affairs outside its structures? Are civic activities only those which are undertaken by NGOs? Therefore, is involvement in self-government a civic activity? What do the differences between holding an office in local authorities and NGOs involve? According to the author, we need to respond to precisely such questions if we want to increase the involvement of citizens in public activity and if we want our self-government to assume a more "civic" nature.

  Back to top


  Katarzyna Zajda
  Local authorities, NGOs and entrepreneurs - cooperation in rural development. Case study of rural municipalities in the Radomszczański County
  Representatives of local authorities, NGOs and entrepreneurs can work together within a partnership. Examples, which are reasonably commonly encountered in rural areas, are local action groups. They support territorial self-government units in such areas as narrowing the socio-economic problems of rural areas. Nevertheless, there are areas which are not encompassed by their support - an example is the Radomszczański County in the Łódź Voivodship. In this article, the authoress presents the relationship between the local authorities of rural municipalities, entrepreneurs and NGOs in this area and assesses their chances of partnership cooperation in rural development.

  Back to top


  Grażyna Piechota
  Auxiliary units in the management structures of the Polish municipality (analysis of the functioning of auxiliary units in Silesian cities on the rights of a county)
  In the article, the authoress examines the involvement of auxiliary units in the process of managing the municipality based on the results of studies in which she was involved in 2011 at selected cities of the Silesian Voivodship. She describes the functioning of auxiliary units (districts and estates), taking into account the processes in which they communicate with the local community, citing opinions of community leaders directly involved in the functioning of the units, both on the practical operation of the units and the suggested changes which would enable the more effective management of the units and the reinforcement of their role in the self-government structures.

  Back to top


  Jan Gola, Grzegorz Klich
  The notion of public property - dilemmas
  The article describes public property, which has a specific, instrumental nature which depends on public interest. It discusses the differences between ownership, property and assets, indicates the basic features of State property, self-government (municipal) property and private property and subdivides public property in the subjective and objective sense, while referring to the functional criterion. The authors also present three categories of public property, universal, administrative and fiscal, and analyse the principle of divisibility and indivisibility of public property, thereby describing the aspects of the principles of correct management of public property.

  Back to top


  Joanna Uliasz
  The right to privacy of people holding public posts
  The main subject of the article is the relationship between two rights guaranteed by the Polish Constitution: the right to privacy of people holding public posts and the citizen's personal right of access to information. The authoress discusses the extent to which privacy is protected, the absence from the legislation of a single legal definition of a person holding a public post and dilemmas appearing in the determination of the priority of these competing constitutional rights. In her analysis of the case law of the Constitutional Tribunal and the common courts, she also makes a number of comments to clarify the conditions for justified interference in the privacy of people holding public posts.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2012 in case C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Universitŕ del Salento v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce et al
  European Union public procurement law precludes national legislation which authorises the conclusion, without an invitation to tender, of a contract by which public entities establish cooperation among each other where the purpose of such a contract is not to ensure that a public task that those entities all have to perform is carried out, where that contract is not governed solely by considerations and requirements relating to the pursuit of objectives in the public interest or where it is such as to place a private provider of services in a position of advantage vis-ŕ-vis his competitors.

  Back to top


  Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2012 (II OSK 401/12), partially approving commentary
  1. The refusal of the ability for councillors to withdraw a statement of will, which has serious defects, in the absence of an appropriate public law regulation would be a solution which places councillors in a worse situation than the situation of persons making civil law statements of will.
  2. The importance of electoral legislation means that the possible withdrawal of a statement of will on stepping down from office cannot be free; it can only take place in specific circumstances and only before the authority adopts a resolution confirming the expiry of the mandate. The assessment as to whether such exceptional circumstances justifying - because of the serious defect in the statement of will - the admissibility of withdrawing it rests with the authority, which should apply the provisions of the Civil Code (Articles 61 and Article 82-88) as support.

  Back to top


  Antoni Jeżowski
  The letter of the law
  Every profession, everyone working in any occupation has a unique language, sometimes referred to as jargon. This is also the case among lawyers. But this is not always a code interpreted in 'normal conditions'. It transpires that - according to the author - the language of the law is not always the language of lawyers. This is frequently due to the excessively rapidly changing Polish law - even its most ardent followers cannot keep up with the changes taking place in it; sometimes this is the effect of ignorance and disregard of matters such as how the language of the law calls them. The article constitutes an excellent background for pausing for a moment and considering whether the institutions appointed to safeguard the letter of the law are/should be limitlessly faithful to it.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora