Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,61 92,61
Cena regularna: 102,90
102,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Kazimierz Frieske

str. 5

Marta Banat

str. 13

Dawid Sześciło

str. 26

Jakub Ryszard Stempień

str. 33

Krzysztof Mączka, Piotr Matczak

str. 45

Paweł Swianiewicz

str. 55

Marta Lackowska

str. 72

Piotr Lisowski

str. 88

Dorota Konopka, Julita Sitniewska

str. 107

Beata Wieteska-Rosiak

str. 122

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Katarzyna Gendek-Ufa

str. 130

Michał Jabłoński

str. 145

Paweł Daniel

str. 154

ORZECZNICTWO

Hubert Izdebski

str. 163

RECEZNJE I OMÓWIENIA

Wiesława Miemiec
Andrzej Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową
(Warszawa 2012, Wolters Kluwer)
str. 169

Sławomira Kańduła
Krzysztof Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
(Warszawa 2013, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
str. 175

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 180

Indeks rzeczowy publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2013 r.
str. 183

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2013 r.
str. 188

Table of Contents & Abstracts
str. 190
Kazimierz W. Frieske
Polowanie na jednorożca: demokratyczna administracja publiczna?
W artykule autor przekonuje, że nie wszystko, co "partycypacyjne" jest złotem, a zatem, że idea demokracji partycypacyjnej - atrakcyjna co do zasady - w toku jej implementacji, wyszukiwania rozmaitych instytucjonalnych form jej realizacji, takich jak demokracja referendalna, sondaże deliberacyjne, panele obywatelskie czy modne ostatnio budżety obywatelskie, nastręcza wiele trudności. Bywa też, że staje się ona zbiorem pustych frazesów służących rozładowywaniu rozmaitych napięć społecznych czy wzmocnieniu legitymizacji instytucji politycznych. Odwołując się do systematycznie gromadzonej wiedzy, autor demonstruje też i to, że zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ponadnarodowym realizacja normatywnych założeń demokracji partycypacyjnej, takich jak np. równość wszystkich uczestników "dyskursu" czy "obywatelskich deliberacji" jest trudna, jeśli nie zgoła niemożliwa, zaś sama idea obywatelskiej partycypacji jest deformowana do postaci lobbingu konkurujących ze sobą grup interesu.

Początek strony


Marta Banat
Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym
Konsultacje społeczne umożliwiają członkom wspólnoty samorządowej uczestniczenie w zarządzaniu sprawami publicznymi. Do umocnienia tej instytucji może przyczynić się właściwy kształt regulacji prawnych. Na przestrzeni lat można zaobserwować znaczne zmiany w tym zakresie. Obecnie ustawodawca pozostawia bardzo duży zakres swobody organom jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określania ich zasad i trybu przeprowadzania. Zdaniem autorki praktyka pokazuje jednak, że konieczne jest ponowne uregulowanie w sposób bardziej precyzyjny zasadniczych kwestii w tej materii w drodze ustawowej, co uczyni je niewątpliwe jeszcze efektywniejszą formą prowadzenia dialogu.

Początek strony


Dawid Sześciło
Konsultacje społeczne w gminie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Artykuł prezentuje najważniejsze wątki orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych przez władze gminne. Autor przeprowadza w nim także analizę regulacji w tym zakresie zawartej w ustawie o samorządzie gminnym. Rozważa ponadto potrzebę przyjęcia bardziej szczegółowych ustawowych ram gminnych konsultacji społecznych, co zostało zaproponowane w pierwotnej wersji prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

Początek strony


Jakub Ryszard Stempień
Obywatelska kontrola administracji samorządowej - rola i doświadczenia polskich organizacji strażniczych
Artykuł omawia wyniki badań własnych, dotyczących obywatelskiego monitoringu administracji samorządowej w Polsce. Analiza jest prowadzona w perspektywie teoretycznej, wyznaczanej przez model "Principal-Agent". Podstawowy przedmiot rozważań stanowi działalność wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych (tzw. organizacji strażniczych), które podejmują się kontrolowania instytucji administracji publicznej (instytucji i urzędów różnych szczebli). Szczególna uwaga jest skoncentrowana na monitoringu administracji samorządowej.

Początek strony


Krzysztof Mączka, Piotr Matczak
Sąd obywatelski - aplikacja w warunkach polskich. Przypadek ulicy Umultowskiej w Poznaniu
Sąd obywatelski to technika konsultacji społecznych inspirowana instytucją ławników ugruntowaną w sądownictwie Stanów Zjednoczonych. Przedmiotem artykułu jest analiza pierwszego przeprowadzonego w Polsce sądu obywatelskiego, który został zorganizowany w celu rozwiązania sporu dotyczącego charakteru jednej z poznańskich ulic. Wnioski z przeprowadzonych badań koncentrują się na wadach i zaletach techniki oraz problemach towarzyszących realizacji sądu w Poznaniu, które można jednak traktować jako uniwersalne.

Początek strony


Paweł Swianiewicz
Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?
Jednostki pomocnicze (dzielnice, osiedla) są tworzone w większości dużych miast. Ich pozycja w polityce miejskiej jest zazwyczaj słaba, choć występują znaczące różnice między miastami. Niskie jest także zainteresowanie mieszkańców działalnością rad osiedlowych. W artykule autor testuje zmienne wyjaśniające różnice między miastami, a także rozważa negatywne sprzężenie zwrotne między obojętnością mieszkańców i wąskim zakresem zadań powierzanych radom osiedlowym. Ponadto stawia pytanie o możliwość przełamania tego sprzężenia zwrotnego.

Początek strony


Marta Lackowska
Czy mieszkańcy wielkich miast potrzebują jednostek pomocniczych?
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie jednostek pomocniczych w największych miastach Polski przedstawione z punktu widzenia mieszkańców. Obranie takiej perspektywy wynika z analizy argumentów najczęściej przytaczanych w debacie nad decentralizacją wewnątrzmiejską - odnoszą się one do animacji lokalnych społeczności i zwiększania ich zaangażowania w zarządzanie miejskie. Celem rozważań jest sprawdzenie, czy obecnie działające struktury osiedlowe ożywiają lokalną demokrację, a tym samym, czy spełniają i są w stanie spełniać zadania przed nimi stawiane. Wnioski, acz pesymistyczne, nie są pozbawione elementów wskazujących na odgrywanie przez rady osiedlowe roli struktur zbliżających mieszkańców do władzy samorządowej, co w przypadku wielkich miast wydaje się szczególnie istotne.

Początek strony


Piotr Lisowski
Stołeczne dzielnice - szczególny przypadek jednostek pomocniczych gminy jako subpodstawowych podmiotów administracji publicznej
Autor analizuje wybrane zagadnienia z zakresu problematyki sytuacji ustrojowoprawnej stołecznych dzielnic, wykazując specyfikę tej kategorii jednostek pomocniczych gmin. Wykorzystując proponowany model siatki terminologiczno-pojęciowej, identyfikuje kluczowe uwarunkowania i atrybuty dzielnic m.st. Warszawy i kwalifikuje ich status w strukturze administracji samorządowej jako subpodstawowych (subgminnych) podmiotów administracji publicznej. Wyniki analizy potwierdzają specyfikę zarówno samorządowych relacji strukturalnych występujących w ramach stołecznych dzielnic (tj. wewnętrznych sensu largo), jak i łączących te podmioty z m.st. Warszawą (tj. relacji mikrozewnętrznych). Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają konsekwencje gminnego pochodzenia stołecznych dzielnic.

Początek strony


Dorota Konopka, Julita Sitniewska
Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy urzędem a jego klientem (raport z badań w wybranych urzędach województwa dolnośląskiego)
W artykule autorki wskazują na społeczne uwarunkowania efektywnego funkcjonowania administracji publicznej, podkreślając znaczenie pozytywnych relacji między urzędem a obywatelem. W opracowaniu przedstawiają raport z badań socjologicznych wybranych dziesięciu urzędów województwa dolnośląskiego. Głównym celem badania była analiza komunikacji wewnętrznej administracji i administracji z otoczeniem mającej na celu lepszą realizację zadań publicznych oraz wskazanie na te elementy działania, które urzędy powinny usprawnić w celu budowy zaufania społecznego, wizerunku kompetentnego urzędnika i przyjaznego urzędu.

Początek strony


Beata Wieteska-Rosiak
Odpowiedzialne praktyki w urzędach gmin i starostwach powiatowych na przykładzie regionu łódzkiego
W ostatnich latach koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji nabrała dużego znaczenia w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z normą ISO 26000 odpowiedzialnie społecznie i środowiskowo może być każda organizacja, w tym także urzędy gmin oraz starostwa powiatowe. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród urzędów gmin i starostw powiatów województwa łódzkiego. Celem badań była identyfikacja odpowiedzialnych działań podejmowanych w urzędach wobec pracowników, klientów, społeczeństwa, dostawców, sfery zarządzania oraz środowiska.

Początek strony


Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Katarzyna Gendek-Ufa
Środki publiczne w finansowaniu organizacji pozarządowych
Artykuł prezentuje dane dotyczące organizacji pozarządowych korzystających z różnych źródeł finansowania w latach 2003-2009. Omawia wybrane źródła finansowania organizacji pozarządowych (pochodzące z administracji rządowej i samorządowej oraz z zagranicy) i przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez autorki z zakresu finansowania organizacji pozarządowych. Autorki prezentują ponadto ranking źródeł środków finansowych w badanych organizacjach pozarządowych oraz powody trudności w ich pozyskiwaniu.

Początek strony


Michał Jabłoński
Kilka uwag o konsekwencjach niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia referendum lokalnego - w przypadku jego wiążącego charakteru
Artykuł porusza tematykę referendum lokalnego. Uwaga autora skupia się na istocie referendum jako prawnej formy podejmowania rozstrzygnięć przez wspólnotę samorządową i zestawieniu charakteru referendum, w tym kontekście, z rozstrzygnięciami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to przede wszystkim analizy, jakie konsekwencje wywołuje rozstrzygnięcie referendalne niezgodne z prawem, czy istnieje obowiązek wdrożenia takiego rozstrzygnięcia, oraz jakie są prawne możliwości zapobiegania niezgodnym z prawem rozstrzygnięciom referendalnym.

Początek strony


Paweł Daniel
Bezpłatne udostępnianie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez organ administracji publicznej - uwagi o stosowaniu art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Przedmiotem opracowania jest przepis art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z którym podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującemu zadania publiczne nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze. W artykule autor podejmuje rozważania dotyczące zarówno zakresu przedmiotowego, jak i podmiotowego stosowania powyższej regulacji. Dokonana analiza doprowadza do wniosku, że obecnie dane zgromadzone w rejestrze mogą być bezpłatnie udostępniane jedynie przez podmioty publiczne, z wyłączeniem podmiotów, którym powierzono prowadzenie rejestru na podstawie ustawowego upoważnienia. Ponadto o bezpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy nie mogą występować podmioty, którym powierzono lub zlecono realizację zadania publicznego w drodze umowy.

Początek strony


Hubert Izdebski
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 maja 2013 r. (II SA/Ol 196/13)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk, sędzia WSA Katarzyna Matczak (sprawozdawca), sędzia WSA Adam Matuszak
Załącznik skarżonej uchwały, którym - poza prezydentem miasta, grupie radnych, komisjom rady miasta, klubom radnych - przyznano inicjatywę uchwałodawczą również grupie osób stanowiącej co najmniej 1% mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze, nie narusza w sposób istotny prawa, gdyż zawarta w tym przepisie kompetencja dla inicjatywy obywatelskiej pozostaje "w granicach prawa" wynikającego z art. 169 ust. 4 Konstytucji RP rozumianego jako generalne uprawnienie do kształtowania treści statutu. Skoro wprowadzone uprawnienie nie narusza żadnego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Konstytucji RP czy też innego aktu normatywnego, to nie sposób uznać, że taki przepis jest z nimi niezgodny i pozostaje poza pojęciem "w granicach ustaw".

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Kazimierz Frieske
 • Search for the unicorn: democratic public administration?
 • p. 5

  Marta Banat
 • Public consultations in territorial self-government
 • p. 13

  Dawid Sześciło
 • Public consultations in the municipality in the light of the line of rulings of the administrative courts
 • p. 26

  Jakub Ryszard Stempień
 • Civic control of self-government administration - the role and experience of Polish watchdog organizations
 • p. 33

  Krzysztof Mączka, Piotr Matczak
 • Civil court - application in the Polish context.
  The case of ulica Umultowska in Poznań
 • p. 45

  Paweł Swianiewicz
 • Auxiliary units in large cities: vicious circle of marginalization or dead end?
 • p. 55

  Marta Lackowska
 • Do the inhabitants of large cities need auxiliary units?
 • p. 72

  Piotr Lisowski
 • The capital city's districts - a special case of the municipality's auxiliary units as sub-basic public administration entities
 • p. 88

  Dorota Konopka, Julita Sitniewska
 • Efficient and effective communication as an element of building trust between the government office and the client (report on sociological studies of selected offices from the Dolnośląskie Voivodship)
 • p. 107

  Beata Wieteska-Rosiak
 • Responsible practices in municipal and county offices using the example of the Łódź region
 • p. 122

  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Katarzyna Gendek-Ufa
 • Public funds in the financing of non-governmental organizations
 • p. 130

  Michał Jabłoński
 • Comments on the consequences of the illegal settlement of a local referendum - in the case of its binding nature
 • p. 145

  Paweł Daniel
 • Free sharing of data contained in a register kept by a body of public administration - comments on the application of Article 15 of the Act on computerization of the activities of entities performing public tasks of 17 February 2005
 • p. 154

  CASE LAW

  Hubert Izdebski
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 14 May 2013 (II SA/Ol 196/13); approving commentary
 • p. 163

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Wiesława Miemiec
  Andrzej Niezgoda, The Allocation of Resources Among Government and Self-Government Administration
  (Warsaw 2012, Wolters Kluwer)
  p. 169

  Sławomira Kańduła
  Krzysztof Surówka, Financial Autonomy of Territorial Self-Government in Poland
  (Warsaw 2013, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
  p. 175

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 180

  Index of publications in "Territorial Self-Government" in 2013
  p. 183

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2013
  p. 188

  Table of Contents & Abstracts
  p. 190
  Kazimierz W. Frieske
  Search for the unicorn: democratic public administration?
  The author argues in the article that not everything that is "participatory" is gold and therefore that the idea of participatory democracy - being attractive in principle - creates numerous difficulties during implementation, while searching for various institutional forms of its implementation, such as referendum-based democracy, deliberative polls, civic panels and the recently trendy civic budgets. It also happens that it becomes a set of empty phrases used to suppress various social tensions or strengthen the legitimacy of political institutions. While referring to systematically gathered information, the author also demonstrates that, at both the local level, as well as the supra-national level, it is quite difficult, if not impossible to achieve the normative objectives of participative democracy, such as equality of all participants of the "discourse" or "civic deliberations", while the idea of civic participation is distorted into a form of lobbying of competing interest groups.

  Back to top


  Marta Banat
  Public consultations in territorial self-government
  Public consultations enable members of the self-government community to participate in managing public affairs. The correct shape of the legal regulations can contribute to the strengthening of this institution. Significant changes can be observed in this area over the years. The legislator currently leaves a very large area of freedom for territorial self-government authorities in the specification of their principles and procedure for conducting them. According to the authoress, experience shows, however, that more precise re-regulation of the fundamental issues by statute is needed in this area, which will doubtless make them an even more effective form of dialogue.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Public consultations in the municipality in the light of the line of rulings of the administrative courts
  The article presents the most important arguments of administrative court rulings on the principles and procedure of municipal authorities holding public consultations. The author also analyses the regulations on this in the Act on Municipal Self-Government. He additionally considers the need to adopt a more detailed legislative framework for municipal public consultations, which was proposed in the original version of the presidential bill on the strengthening of the participation of residents in the activities of territorial self-governments, on the cooperation of municipalities, counties and voivodships and on the amendment of certain acts.

  Back to top


  Jakub Ryszard Stempień
  Civic control of self-government administration - the role and experience of Polish watchdog organizations
  The article discusses the results of the author's studies regarding civic monitoring of self-government administration in Poland. The analysis is conducted in the theoretical perspective defined by the "Principal-Agent" model. The primary area of the considerations is the activity of specialized non-governmental organizations (the so-called watchdog organizations), which monitor public administration institutions (institutions and offices of various levels). Special attention is paid to the monitoring of territorial self-government administration.

  Back to top


  Krzysztof Mączka, Piotr Matczak
  Civil court - application in the Polish context. The case of ulica Umultowska in Poznań
  The civil court is a technique of public consultations inspired by the institution of jurors established in the United States judiciary. The article presents an analysis of the first civil court held in Poland, which was organized to settle a dispute regarding the nature of one of Poznań's streets. The conclusions from the analyses focus on the advantages and disadvantages of the techniques and problems accompanying the court in Poznań, although these can be treated as universal.

  Back to top


  Paweł Swianiewicz
  Auxiliary units in large cities: vicious circle of marginalization or dead end?
  Auxiliary units (districts or housing estates) are created in most major cities. Their position in urban politics is usually weak, although there are substantial differences between cities. The population's level of interest in the activities of housing estate councils is also low. In this article, the author tests variables which explain the differences between cities and considers the negative feedback between the indifference of residents and the narrow range of tasks entrusted to housing estate councils. He additionally asks the question of how to overcome this negative feedback.

  Back to top


  Marta Lackowska
  Do the inhabitants of large cities need auxiliary units?
  This article is about the functioning of auxiliary units in the largest cities of Poland presented from the point of view of the residents. Such a perspective arises from the analysis of the most commonly cited arguments in the debate on intra-urban decentralization - they apply to the simulation of local communities and the increase of their involvement in urban management. The objective of the considerations is to examine whether the current housing estate structures bring life to local democracy and, similarly, whether they meet and are able to meet the demands placed on them. The conclusions, albeit pessimistic, are not deprived of elements suggesting that the role of structures bringing residents closer to self-government authorities, played by housing estate councils, appears to be particularly important in the case of large cities.

  Back to top


  Piotr Lisowski
  The capital city's districts - a special case of the municipality's auxiliary units as sub-basic public administration entities
  The author examines selected aspects of the issue of the systemic and legal situation of the capital's districts, indicating the uniqueness of this category of auxiliary units of municipalities. Using the proposed model of the terminological/conceptual grid, he identifies the key conditions and attributes of Warsaw's districts and classifies their status in the structure of self-government administration as sub-basic (sub-municipality) public administration entities. The results of the analysis confirm the unique nature of self-government structural relations appearing within the capital's districts (i.e. internal relations, in the broader sense), as well as those connecting these entities with the Capital City of Warsaw (i.e. mico-external relations). The key role in this respect is played by the consequences of the ex-municipality origin of the capital's districts.

  Back to top


  Dorota Konopka, Julita Sitniewska
  Efficient and effective communication as an element of building trust between the government office and the client (report on sociological studies of selected offices from the Dolnośląskie Voivodship)
  In the article, the authoresses indicate the social conditions for the effective functioning of public administration, emphasizing the importance of positive relations between the government office and the citizen. They present a report on the sociological research of ten selected self-government offices in the Dolnośląskie Voivodship. The main objective of the study was to analyse the internal communications within the administration and between the administration and the environment in order to better fulfil the public tasks and to specify those elements of activities which government offices should improve to build public confidence, an image of a competent official and a friendly authority.

  Back to top


  Beata Wieteska-Rosiak
  Responsible practices in municipal and county offices using the example of the Łódź region
  The concept of social responsibility of an organization has become very important in the sector of companies in recent years. In accordance with ISO 26000, any organization can be socially and environmentally responsible, including municipal and county offices. The article presents the results of surveys conducted among municipal and county offices in the Łódź Voivodship. The objective of the study was to identify responsible actions conducted in the offices with respect to the employees, customers, society, suppliers, the management sphere and the environment.

  Back to top


  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Katarzyna Gendek-Ufa
  Public funds in the financing of non-governmental organizations
  The article presents data on non-governmental organizations using various sources of financing in 2003-2009. It discusses selected sources of NGO financing (from governmental and self-governmental administration, as well as from abroad) and presents the results of the analyses conducted by the authoresses regarding NGO financing. In addition, the authoresses present a ranking of financial sources of the NGOs studied and the reasons for difficulties in obtaining funding.

  Back to top


  Michał Jabłoński
  Comments on the consequences of the illegal settlement of a local referendum - in the case of its binding nature
  The article refers to the subject of the local referendum. The author focuses on the essence of the referendum as a legal form of decision-making by the self-government community and compares the nature of the referendum, in this context, with decisions made by the authorities of territorial self-government units. This primarily applies to the analysis, the consequences of which incite a referendum outcome which is in conflict with the law, whether there is an obligation to implement such an outcome and what legal possibilities there are for preventing a referendum outcome which is in conflict with the law.

  Back to top


  Paweł Daniel
  Free sharing of data contained in a register kept by a body of public administration - comments on the application of Article 15 of the Act on computerization of the activities of entities performing public tasks of 17 February 2005
  The article applies to the provision of Article 15 of the Act on computerization of the activities of entities performing public tasks of 17 February 2005, according to which the entity keeping a public register shall provide access free of charge to the data in the register it keeps for public entities or for non-public entities performing public tasks. In the article, the author discusses both the subjective and objective scope of application of this regulation. The analysis leads to the conclusion that the data currently kept in the register may only be made available free of charge by public entities, with the exception of entities, which are given the responsibility of keeping the register on the basis of a statutory authorization. Furthermore, entities which have been contractually entrusted with or commissioned to perform public tasks cannot request access to data free of charge under Article 15 of the Act.

  Back to top


  Hubert Izdebski
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 14 May 2013 (II SA/Ol 196/13); approving commentary
  The annex to the contested resolution, which - in addition to the city mayor, a group of councillors, city council committees and councillor clubs - also awarded the resolution-adopting initiative to a group of people representing at least 1% of the city's residents with the right to vote, is not essentially in breach of the law, because the competence contained in this regulation for the civic initiative remains "within the limits of the law" under Article 169, para. 4 of the Constitution of the Republic of Poland, understood as the general right to define the wording of a statute. Since the right which has been introduced does not affect any of the provisions of the Act on Municipal Self-Government, the Constitution of the Republic of Poland or another regulatory act, it cannot be accepted that such a regulation is inconsistent with them and is not encompassed by the notion of "within the limits of acts."

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora