Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Marcin Bogdański

str. 5

Anna Haładyj

str. 18

Danuta Kurzyna-Chmiel

str. 26

Ambroży Mituś

str. 37

Dominik Miedziak

str. 50

Sławomir Pastuszka

str. 60

RECENZJE I OMÓWIENIA

Stefan Płażek
Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
str. 80

ORZECZNICTWO

Krystian M. Ziemski

str. 82

SPRAWOZDANIA

Bogusław Przywora
Sprawozdanie z X Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego "Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji", Kraków 17 listopada 2016 r.
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Marcin Bogdański
Wybrane zagrożenia dla rozwoju małych i średnich miast w Polsce
Celem analiz zaprezentowanych w artykule jest wyodrębnienie podstawowych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Dokonując przeglądu wybranych współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, autor wskazuje te z nich, które ograniczają bazę ekonomiczną i potencjał badanych ośrodków miejskich. W opinii autora można zaobserwować kilka procesów, które w długim okresie będą stanowiły barierę ograniczającą rozwój małych i średnich miast, co w konsekwencji będzie prowadziło do spadku ich znaczenia w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: niekorzystne tendencje demografi czne, procesy restrukturyzacji gospodarki narodowej, ekspansję sieci sklepów dyskontowych oraz stopniową ewolucję zachowań konsumentów wywołaną rozwojem sieci Internet.

Początek strony


Anna Haładyj
Granice partycypacji w podejmowaniu decyzji publicznych - przyczynek do dyskusji
Postulaty związane z uspołecznianiem procesów podejmowania decyzji publicznych formułowane są w literaturze przedmiotu nieustannie. Jednocześnie stosunkowo rzadko diagnozowane są negatywne konsekwencje związane z szerokim uspołecznianiem procesów decyzyjnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że poszerzanie zakresu spraw, w których może partycypować społeczeństwo, wywołuje określone ryzyka. W artykule autorka stawia tezę o konieczności sformułowania granic partycypacji społecznej w sprawach publicznych, celem opracowania czyniąc analizę zasadniczych kategorii granic, pojmowanych jako zewnętrzne i wewnętrzne granice prawne, a także granic poza- i paraprawnych, tj. wynikających z aksjologii, prakseologii oraz socjologii. Tekst ma stanowić w założeniu przyczynek do dyskusji nad kształtem partycypacji społecznej ujmowanej także w kontekście jej ograniczeń.

Początek strony


Danuta Kurzyna-Chmiel
Szkoły jako zakłady publiczne
Przedmiotem analizy objęte zostaną szkoły należące do systemu oświaty. Przedstawienie wybranych poglądów doktryny w kontekście analizy rozwiązań prawnych pozwoli autorce na sformułowanie wniosków co do współczesnego pojmowania zakładu publicznego. Zjawiskiem wyraźnym jest rozwój administracji świadczącej i coraz szerszy udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań oświatowych. Zdecydowaną większość szkół zakładają i prowadzą jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie. Zapewnienie realizacji zadań oświatowych jest obowiązkiem wyłącznie tych podmiotów. Tylko też one gwarantują najpełniejszą realizację świadczeń oświatowych o cechach trwałości. Ustrojodawca dopuszcza tworzenie także przez podmioty niepubliczne szkół, co znacznie rozszerza ofertę świadczeń. W polskim modelu wszystkie szkoły są nadzorowane i kontrolowane przez państwo. Niemniej w stosunku do szkół niepublicznych o nadzorze mowa w wybranych obszarach, zwłaszcza nadzoru pedagogicznego, a jego zakres zależy od rodzaju szkoły niepublicznej. Zakłady, które można by nazwać prywatnymi, tj. szkoły niepubliczne, często ulegają "upublicznieniu".

Początek strony


Ambroży Mituś
Działalność bibliotek samorządowych - rodzaje i zasady prowadzenia
Przedmiotem artykułu jest analiza działalności kulturalnej prowadzonej przez biblioteki samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) oraz analiza możliwości i zakresu prowadzenia przez biblioteki innej działalności niż działalność kulturalna, w tym działalności gospodarczej. Celem artykułu jest ukazanie m.in. istoty działalności kulturalnej, określenie zakresu zadań i płatności za usługi świadczone przez biblioteki samorządowe. Szczególne miejsce w poczynionych rozważaniach zajmuje kwestia działalności zarobkowej bibliotek samorządowych.

Początek strony


Dominik Miedziak
Samowolne zajęcie lokalu mieszkalnego a prawo do lokalu socjalnego
Artykuł jest poświęcony w szczególności regulacjom zawartym w art. 24 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, który stanowi o braku uprawnień do lokalu socjalnego w przypadku samowolnego zajęcia lokalu. Artykuł odwołuje się również do przepisów konstytucyjnych, które są punktem wyjścia w zakresie omawianej problematyki, a zwłaszcza w odniesieniu do przeciwdziałania bezdomności i obowiązków ciążących w tym zakresie na władzy publicznej. Tekst uwzględnia także orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki dostarczania lokalu socjalnego.

Początek strony


Sławomir Pastuszka
Długookresowe przemiany w rozwoju społeczno-gospodarczym wschodnich Niemiec
Z perspektywy długoletniej przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne wschodnich Niemiec mogą służyć jako modelowy przykład wpływu polityki na sytuację gospodarczą i społeczną kraju. Dominująca do II wojny światowej militarystyczna i ekspansjonistyczna polityka, wywodząca się z tradycji pruskiej, zawiodła, czego dobitnym świadectwem są straty demograficzne, terytorialne i gospodarcze, jakich doznały całe Niemcy na skutek obu wojen światowych. Polityką realistyczną - zdaniem autora - uwzględniającą obiektywne procesy gospodarcze, społeczne i uwarunkowania polityczne wydaje się być natomiast ta, która leży u podstaw realizowanego procesu jednoczenia dwóch państw niemieckich i w jej ramach polityka rozwoju wschodnich landów, wchodzących wcześniej w skład Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W stosunkowo dużym stopniu przyczyniła się do wzmocnienia ich gospodarek i podniesienia ogólnej konkurencyjności wschodnioniemieckiego makroregionu, a także do umocnienia międzynarodowej pozycji całych Niemiec.

Początek strony


Krystian M. Ziemski
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Jan Rudowski, sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), sędzia NSA Zdzisław Kostka (współsprawozdawca), sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska- Nowacka, sędzia NSA Bogusław Dauter, sędzia NSA Anna Łuczaj, sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.
1. W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od dnia jej podjęcia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Marcin Bogdański
 • Selected factors forming the economic base of small and medium-sized towns in Poland
 • p. 5

  Anna Haładyj
 • The limits of participation in public decision-making - a contribution to the discussion
 • p. 18

  Danuta Kurzyna-Chmiel
 • Schools as public establishments
 • p. 26

  Ambroży Mituś
 • The activities of self-government libraries - types and principles of management
 • p. 37

  Dominik Miedziak
 • Unauthorized occupation of housing and the right to council housing
 • p. 50

  Sławomir Pastuszka
 • Long-term changes in the socio-economic development of eastern Germany
 • p. 60

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Stefan Płażek
  Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina, The Act on Self-Government Employees. Commentary, Wolters Kluwer, Warsaw 2016
  p. 80

  CASE LAW

  Krystian M. Ziemski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 19 December 2016 (II FPS 3/16); critical commentary (The admissibility of the municipal council to transfer the powers of the tax authority specified in Article 6q, para. 1 of the Act on Maintaining Cleanliness and Orderliness in Municipalities in the procedure of Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government)
 • p. 82

  REPORTS

  Bogusław Przywora
  Report on the 10th Seminar of the Department of Territorial Self-Government Law of the Jagiellonian University "The nature and structure of territorial self-government tasks - the need for a reinterpretation", Kraków 17 November 2016
  p. 92

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Marcin Bogdański
  Selected factors forming the economic base of small and medium-sized towns in Poland
  The objective of the analyses presented in the article was to highlight the main conditions of the functioning and development of small and medium- sized towns in Poland. While reviewing selected contemporary socio-economic processes, the author mentions those which restrict the economic base and the potential of the urban centres studied. According to the author, several processes can be observed, which, in the long term, will be a barrier that limits the development of small and medium-sized towns, which, in turn, will lead to a decline in their significance in the country's socio-economic system. The most important of them include adverse demographic trends, processes of restructuring of the national economy, the expansion of chains of discount stores and the gradual evolution of consumer behaviour brought about by the development of the Internet.

  Back to top


  Anna Haładyj
  The limits of participation in public decision-making - a contribution to the discussion
  Postulates related to the socialization of public decision-making processes are constantly being formulated in the literature on the subject. At the same time, negative consequences related to the extensive socialization of decision-making processes are relatively rarely analysed. There is, in fact, no doubt that the increase in the range of matters in which the public can participate incites specific risks. In the article, the authoress raises the argument about the need to formulate limits of public participation in public matters, making the objective of the paper the analysis of the fundamental categories of limits, understood as external and internal legal limits, as well as non-legal limits and limits related to the law, namely those arising from axiology, praxeology and sociology. By assumption, the paper is to be a contribution to the discussion on the shape of public participation also construed in the context of its limitations.

  Back to top


  Danuta Kurzyna-Chmiel
  Schools as public establishments
  The analysis applies to schools in the education system. The presentation of selected views of the legal doctrine in the context of the analysis of legislation enables the authoress to formulate proposals as to the modern understanding of a public establishment. The development of provisioning administration and an increasingly greater involvement of non-public entities in the fulfi lment of educational tasks is a clear phenomenon. The decided majority of schools have been established and are managed by territorial self-government units and ministers. Only these entities are obliged to assure the fulfilment of educational tasks. Additionally, only they provide the most complete fulfilment of sustainable educational benefits. The creators of the system also enable non-public entities to establish schools, which greatly extends the range of benefits. In the Polish model, all schools are supervised and controlled by the state. Even so, with respect to non-public schools, there can be talk of supervision in selected areas, especially educational supervision, while its scope depends on the type of non-public school. Establishments, which can be called private, namely non-public schools, often succumb to "becoming public".

  Back to top


  Ambroży Mituś
  The activities of self-government libraries - types and principles of management
  The paper constitutes an analysis of the cultural activities conducted by self-government libraries (municipal, county and voivodship), as well as an analysis of the possibilities and extent to which libraries can conduct activities other than cultural activities, including business activities. The objective of the paper is to show, among others, the essence of cultural activities, as well as specify the range of tasks and payments for services provided by self-government libraries. The matter of income-generating activities of self-government libraries has a special place in the considerations.

  Back to top


  Dominik Miedziak
  Unauthorized occupation of housing and the right to council housing
  The paper is devoted, in particular, to the regulations of Article 24 of the Act on the protection of the rights of tenants, housing resources of municipalities and the amendment of the Polish Civil Code of 21 June 2001, which provides for the lack of right to council housing in the event of the unauthorized occupation of housing. The article also refers to the provisions of the Constitution, which constitute the starting point in the matter at hand and, in particular, in relation to the prevention of homelessness and the obligations of the public authorities in this respect. It also takes into account the case law of the courts on the matter of the provision of council housing.

  Back to top


  Sławomir Pastuszka
  Long-term changes in the socio-economic development of eastern Germany
  From the long-term perspective, economic, social and political changes in eastern Germany can serve as a model example of the influence of politics on the country's economic and social situation. The militaristic and expansionist policy arising from the Prussian tradition, which dominated until the Second World War, failed. The this is emphatically demonstrated by the demographic, territorial and economic losses, which the whole of Germany experienced as a result of both World Wars. According to the author, a realistic policy, which takes into account the objective economic,social and political processes, seems to be one which lies at the heart of the ongoing process of the reunification of the two German states, a part of which is the development policy of the eastern lands, formerly comprising the German Democratic Republic. It contributed to a relatively large extent to the strengthening of their economies and raising the overall competitiveness of the eastern German macro-region, as well as the strengthening of the international position of the whole of Germany.

  Back to top


  Krystian M. Ziemski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 19 December 2016 (II FPS 3/16)
  1. In matters of fees for municipal waste management, the provision of Article 6q, para. 1 of the Act on Maintaining Cleanliness and Orderliness in Municipalities of 13 September 1996 disables the application of the provision of Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government of 8 March 1990.
  2. The interpretation from the resolution is binding from the date on which it was made.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora