Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
103,95 103,95
Cena regularna: 115,50
115,50
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Jerzy Korczak

str. 5

Mariusz W. Sienkiewicz

str. 35

Agata Barczewska-Dziobek

str. 48

Justyna Kuśnierz-Chmiel

str. 63

Anna Wierzbica

str. 75

Małgorzata Mędrala

str. 87

Monika Augustyniak

str. 98

Grzegorz Maroń

str. 111

Dorota Wilkowska-Kołakowska

str. 127

Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra

str. 139

Monika Zakrzewska

str. 150

RECENZJE I OMÓWIENIA

Bogusław Przywora
Bogdan Dolnicki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Portugalii. Analiza prawnoporównawcza. Lokal government in Poland and Portugal. Comparative legal analysis, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
str. 163

ORZECZNICTWO

Jarosław Witkowski

str. 168

Kamilla Grobicka-Madej

str. 175

Indeks rzeczowy publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2015 r.
str. 182

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2015 r.
str. 187

Table of Contents & Abstracts
str. 189
Jerzy Korczak
Kierunki zmian w regulacjach prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania gminy - z perspektywy 25-lecia samorządu terytorialnego
Dwudziestopięciolecie restytucji samorządu terytorialnego było okazją do wielu analiz i podsumowań przeprowadzanych w różnych płaszczyznach postrzegania miejsca samorządu w ustroju państwa i kategorii jego zadań. Jednym z elementów wspólnych tych opracowań jest zmienność przepisów prawa, nie jest to jednak zagadnienie dla nich kluczowe, zaś tak długi okres funkcjonowania jednej z najważniejszych instytucji państwa w okresie postransformacyjnym skłania wręcz do zajęcia się przyczyną zmienności prawnych podstaw funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i jej dynamiką. W publikacji autor podejmuje próbę bardziej przekrojowej analizy, która ma za zadanie ustalenie zakresu zmian, ich przedmiotu i charakteru, a wreszcie następstw dotyczących ustroju gminy, jej zadań i form ich wykonywania.

Początek strony


Mariusz W. Sienkiewicz
Przekształcenia organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej w Polsce po 1989 r.
Celem artykułu jest analiza ewolucji funkcjonowania gospodarki komunalnej w Polsce po 1989 r. na płaszczyźnie prawnej, organizacyjnej oraz funkcjonalnej. Omówione w artykule zagadnienia odnoszą się w szczególności do przemian organizacyjnych i prawnych w tym obszarze, jakie wystąpiły w ostatnim ćwierćwieczu. Badania dotyczą także analizy podstawowych problemów oraz perspektyw funkcjonowania określonych rozwiązań w sferze usług komunalnych.

Początek strony


Agata Barczewska-Dziobek
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - geneza rozwiązań
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce ostatecznie zostało uregulowane w 2003 r. przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła niezbędne definicje oraz zasady i formy współpracy; zdefi niowała także przedmiot współdziałania sektora publicznego i pozarządowego na rzecz pożytku publicznego. Niemniej jednak przed powołaniem tych regulacji pojawiło się w skali kraju wiele rozwiązań opartych na przepisach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł zawiera prezentację aktów prawa miejscowego tworzonych w okresie przed obowiązywaniem regulacji systematyzującej to zagadnienie.

Początek strony


Justyna Kuśnierz-Chmiel
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców województwa
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na szczególną formę demokracji bezpośredniej, jaką jest inicjatywa uchwałodawcza. Autorka omawia istniejące i proponowane uregulowania prawne w zakresie inicjatywy uchwałodawczej na poziomie samorządu województwa. Analizie poddaje treść statutów poszczególnych województw, która stanowi źródło informacji na temat katalogów podmiotów mających inicjatywę uchwałodawczą w poszczególnych województwach, jak również przedstawia złożony przez Prezydenta RP projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Początek strony


Anna Wierzbica
Pozycja prawna przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa)
Dokonanie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady (sejmiku) jest obowiązkiem każdego organu stanowiącego. Pomimo że regulacje prawne dotyczące statusu prawnego osób kierujących radą gminy, radą powiatu czy sejmikiem województwa istnieją od samego początku funkcjonowania ustrojowych ustaw samorządowych, to nadal wywołują one wątpliwości. Dotyczy to w szczególności procedury powoływania i odwoływania przewodniczącego rady (sejmiku) oraz ewentualnego prawa do uczestniczenia w tej procedurze przez kandydatów na omawiane stanowiska, względnie osób z nich odwoływanych. Autorka zwraca uwagę, że niejasny jest także charakter prawny uchwały organu stanowiącego, której przedmiotem jest przyjęcie rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady (sejmiku).

Początek strony


Małgorzata Mędrala
Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych
W artykule autorka omawia problemy interpretacyjne związane z ustawowym wymogiem uprzedniego uzyskania przez pracodawcę zgody organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Przepisy ustaw ustrojowych stanowią, że rada lub sejmik odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Autorka stawia pytanie o zakres swobody odpowiednich organów w ramach wyrażania zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, analizując trzy grupy poglądów. Autorka stoi na stanowisku, że organ ma obowiązek odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy jedynie w przypadku, gdy podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, zaś w innych przypadkach ma obowiązek wyrazić zgodę po stwierdzeniu, iż zwolnienie ma inne tło niż wykonywanie mandatu.

Początek strony


Monika Augustyniak
Organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie komisji w organach stanowiących gmin, powiatów i województw w Polsce i we Francji. Wybrane zagadnienia
W artykule autorka przedstawia organizację wewnętrzną oraz formy działania komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w polskim i francuskim porządku prawnym. Organy stanowiące gmin, powiatów i województw sprawują władzę na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez powołanie wyspecjalizowanych merytorycznie zespołów do realizacji ściśle określonych zadań wskazanych ustawą lub statutem danej jednostki. Komisje organów stanowiących zarówno w Polsce, jak i we Francji to ciała kolegialne, które posiadają kompetencje o charakterze opiniodawczo-wnioskowym, uchwałodawczym, kontrolnym i rozstrzygającym np. w uproszczonym postępowaniu skargowym. Całość przedstawionych rozważań jest zaprezentowana w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Początek strony


Grzegorz Maroń
"Uchwały problemowe" organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie uchwał dotyczących zagadnień bioetycznych
Uchwała problemowa to jedna z kategorii uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w celu wyartykułowania stanowiska w sprawach związanych z bieżącą działalnością tego organu, jak również społecznie doniosłych i będących przedmiotem aktualnej publicznej debaty. Najczęściej autor uchwały problemowej zwraca się w niej do konkretnych organów władzy publicznej lub innych podmiotów, ewentualnie całej wspólnoty samorządowej o podjęcie stosownych działań dla realizacji oczekiwanego przez radę (sejmik) stanu rzeczy. Uchwały problemowe przynależą do niewładczych form działania organów jednostek samorządu terytorialnego; nie są one ani aktem normatywnym (powszechnie czy wewnętrznie obowiązującym), ani też klasycznym aktem stosowania prawa, co oznacza, że nie formułują norm generalno-abstrakcyjnych. Jako przykład autor omawia uchwały dotyczące zagadnień bioetycznych, takich jak aborcja, eutanazja czy in vitro.

Początek strony


Dorota Wilkowska-Kołakowska
Rola rzeczoznawców majątkowych i geodetów w gospodarowaniu nieruchomościami w gminie
Wykonywane przez geodetę i rzeczoznawcę majątkowego czynności prawne i faktyczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami w gminie obejmują nie tylko obsługę gminnego zasobu nieruchomości, ale także uczestnictwo w prowadzonych przez organy gminy postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie gminy. W związku z powyższym istotne jest zagwarantowanie należytego poziomu merytorycznego i etycznego biegłych wykonujących te zadania. Zdaniem autorki może się do tego przyczynić się utworzenie samorządów zawodowych rzeczoznawców majątkowych i geodetów i ustawowe określenie zasad współpracy samorządu zawodowego wskazanych zawodów z samorządem gminnym.

Początek strony


Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra
O możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w sprawie rozgraniczeniowej
Celem artykułu jest ustalenie okoliczności, w jakich możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w sprawie rozgraniczeniowej. Podjęte przez autorów badania wskazują, że powyższa możliwość dotyczy jedynie tych decyzji, co do których nie wniesiono skutecznie żądania rozpoznania sprawy przez sąd powszechny, a więc decyzji, które w następstwie wniosku strony niezadowolonej z rozgraniczenia nie utraciły mocy prawnej z uwagi na rozstrzygnięcie sądu.

Początek strony


Monika Zakrzewska
Rola organów wykonawczych gmin w rozwiązywaniu konfliktów interesów związanych z realizacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie budowy spalarni odpadów
Artykuł przedstawia problematykę konfliktów interesów związanych z wydawaniem przez organy wykonawcze gmin zezwoleń inwestycyjnych na realizację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Samorządy gminne są odpowiedzialne za zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji tych instalacji oraz za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Realizacja tych zadań - jak podkreśla autorka - wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań o charakterze ustrojowym zmierzających do utworzenia w Polsce "społeczeństwa recyklingu".

Początek strony


Jarosław Witkowski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2013 r. (I OSK 1300/13)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Barbara Adamiak, sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska (sprawozdawca), sędzia WSA (del.) Jacek Fronczyk.
Nauczyciel wspomagający współpracuje zarówno z pedagogiem, jak i psychologiem szkolnym czy doradcą zawodowym, bowiem ich cele i zadania wzajemnie się uzupełniają. W związku z tym należy uznać, że nauczyciel wspomagający realizuje swoje obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Sytuację taką przewiduje delegacja ustawowa zawarta w powołanym art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela.

Początek strony


Kamilla Grobicka-Madej
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 8 maja 2014 r. (II SA/Sz 553/13)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Barbara Gebel (sprawozdawca), sędzia WSA Arkadiusz Windak, sędzia WSA Maria Mysiak.
Wójt gminy nie może zlekceważyć głosu społeczności (zwłaszcza lokalnej) w procedurze poprzedzającej uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Jerzy Korczak
 • Courses of change in legal regulations constituting grounds for the functioning of the municipality - from the point of view of the 25th anniversary of territorial self-government
 • p. 5

  Mariusz W. Sienkiewicz
 • Legal and organizational transformations of municipal management in Poland after 1989
 • p. 35

  Agata Barczewska-Dziobek
 • Cooperation between territorial self-government units and NGOs - genesis of solutions
 • p. 48

  Justyna Kuśnierz-Chmiel
 • Legislative initiative of the inhabitants of the voivodship
 • p. 63

  Anna Wierzbica
 • Legal position of a Chairperson and Deputy Chairperson of a municipal (county, voivodship) council
 • p. 75

  Małgorzata Mędrala
 • Comments on the special protection of the employment of councillors
 • p. 87

  Monika Augustyniak
 • Internal organization and the functioning of commissions in the legislative bodies of municipalities, counties and voivodships in Poland and France. Selected issues
 • p. 98

  Grzegorz Maroń
 • "Non-binding resolutions" of the legislative bodies of territorial self-government units using the example of resolutions regarding bioethical issues
 • p. 111

  Dorota Wilkowska-Kołakowska
 • The role of property valuers and surveyors in real property management in the municipality
 • p. 127

  Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra
 • The possibility of overruling a final administrative decision issued in a demarcation case
 • p. 139

  Monika Zakrzewska
 • The role of the executive bodies of municipalities in resolving conflicts of interest related to the construction of regional municipal waste processing plants using the example of the construction of a waste incineration plant
 • p. 150

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Bogusław Przywora
  Bogdan Dolnicki (ed.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Portugalii. Analiza prawnoporównawcza. Local government in Poland and Portugal. Comparative legal analysis, Wolters Kluwer, Warsaw 2015
  p. 163

  CASE LAW

  Jarosław Witkowski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 October 2013 (I OSK 1300/13); critical commentary
 • p. 168

  Kamilla Grobicka-Madej
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 8 May 2014 (II SA/Sz 553/13), approving commentary
 • p. 175

  Index of publications in "Territorial Self-Government" in 2015
  p. 182

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2015
  p. 187

  Table of Contents & Abstracts
  p. 189
  Jerzy Korczak
  Courses of change in legal regulations constituting grounds for the functioning of the municipality - from the point of view of the 25th anniversary of territorial self-government
  The twenty-fifth anniversary of the restitution of territorial self-government was an opportunity for many analyses and summaries on different planes of perceiving the place of territorial self-government in the structure of the State and the category of its tasks. One of the common elements of these studies is the volatility of the provisions of the law, but this is not a key issue for them, while such a long period of operation of one of the most important institutions of the State in the post-transformation period even encourages a review of the reasons for the volatility of the legal grounds of the functioning of territorial self-government units and its rate of change. In the publication, the author attempts to perform a greater cross-sectional analysis, the purpose of which is to determine the scope of changes, their subject matter and character and, finally, the consequences of the structure of the municipality, its tasks and the forms in which they are fulfilled.

  Back to top


  Mariusz W. Sienkiewicz
  Legal and organizational transformations of municipal management in Poland after 1989
  The objective of the article is to analyse the evolution of the functioning of municipal management in Poland after 1989, on the legal, organizational and functional levels. The issues discussed in the article apply, in particular, to the organizational and legal changes in this area, which have taken in over the past twenty-five years. The studies also apply to the analysis of the basic problems and perspectives of the functioning of specific solutions in the area of municipal services.

  Back to top


  Agata Barczewska-Dziobek
  Cooperation between territorial self-government units and NGOs - genesis of solutions
  Cooperation between territorial self-government units and non-governmental organizations in Poland finally became settled in 2003 by the provisions of the Act on public benefit activities and volunteering. The Act has introduced the necessary definitions, as well as principles and forms of cooperation; it has also defined the subject matter of cooperation between the public sector and non governmental sector in the interests of public benefit. Even so, before these regulations were laid down, many solutions appeared throughout the country based on the structural regulations of territorial self-government units. The article contains a presentation of the acts of local law created during the period before the validity of the regulation putting order to this matter.

  Back to top


  Justyna Kuśnierz-Chmiel
  Legislative initiative of the inhabitants of the voivodship
  The objective of this article is to draw attention to the particular form of direct democracy, which is the legislative initiative. The authoress discusses the existing and proposed legal regulations regarding the legislative initiative at the level of the voivodship self government. She analyses the wording of the statutes of individual voivodships, which constitute a source of information on the lists of entities having a legislative initiative in individual voivodships, as well as presenting the bill presented by the President of the Republic of Poland on cooperation in territorial self-government supporting local and regional development, as well as the amendment of certain acts.

  Back to top


  Anna Wierzbica
  Legal position of a Chairperson and Deputy Chairperson of a municipal (county, voivodship) council
  Each legislative body is responsible for selecting the Chairperson and Deputy Chairperson of the Council. Although the legal regulations regarding the legal status of the people managing the municipal, county or voivodship council have existed since the beginning of the functioning of the systemic acts on self-government, they still give rise to doubts. This applies, in particular, to the procedures of appointing and dismissing the chairperson of the council and the possible right of candidates to the position in question or people being dismissed from them to participate in this procedure. The authoress points out that the legal nature of a resolution of the legislative body, the subject matter of which is the acceptance of the resignation of the Chairperson or the Deputy Chairperson of the council, is unclear.

  Back to top


  Małgorzata Mędrala
  Comments on the special protection of the employment of councillors
  In the article, the authoress discusses the interpretation problems related to the statutory requirement for the employer to obtain prior consent from the legislative body of the territorial self-government for the termination of a councillor's employment. The provisions of the systemic Acts provide that the council shall refuse to give its consent to the termination of employment of a councillor, if the grounds for terminating such employment are events related to performance of the mandate by the councillor. The authoress asks about the extent of freedom of the respective authorities for giving consent to the termination of a councillor's employment, analysing three groups of views. The authoress takes the view that the body is only obliged to refuse to give its consent to the termination of a councillor's employment if the grounds for the termination are events related to the performance by the councillor of his mandate, whereas, in other cases, it is required to give its consent after determining that the dismissal has a different background than the performance of the mandate.

  Back to top


  Monika Augustyniak
  Internal organization and the functioning of commissions in the legislative bodies of municipalities, counties and voivodships in Poland and France. Selected issues
  In the article, the authoress presents the internal organization and forms of operation of commissions of the legislative bodies of territorial self-government units in the Polish and French legal orders. The legislative bodies of municipalities, counties and voivodships exercise authority at local and regional level through the appointment of substantively specialized groups for implementing specific tasks, referred to by an Act or the statutes of the given unit. The commissions of the legislative bodies, both in Poland and in France, are collegial bodies, which have powers of an advisory and consultative, legislative, control and settling nature for instance in simplified complaint proceedings. All the considerations have been presented in the light of the case law of the administrative courts.

  Back to top


  Grzegorz Maroń
  "Non-binding resolutions" of the legislative bodies of territorial self-government units using the example of resolutions regarding bioethical issues
  A non-binding resolution is one of the categories of resolution passed by the legislative bodies of territorial self-government units in order to articulate a position in cases related to the current activity of that body, as well as activities which are socially significant and constitute the subject-matter of a current public debate. Most frequently, the author of the non-binding resolution refers in it to specific public authorities or other entities, or possibly the entire self-government community to take appropriate steps to implement the state of affairs expected by the council. Non-binding resolutions are non-governing forms of activity of the bodies of territorial self government units; they are neither normative acts (universally or internally binding), nor a classic act of applying the law, which means that they do not formulate general and abstract norms. As an example, the author discusses resolutions on bioethical issues, such as abortion, euthanasia or in vitro.

  Back to top


  Dorota Wilkowska-Kołakowska
  The role of property valuers and surveyors in real property management in the municipality
  The legal and factual activities related to real property management in the municipality performed by a surveyor and property valuer encompass not only support for the municipal housing stock, but also participation in administrative proceedings being handled by the municipality regarding properties located within the municipality. Therefore, it is very important to ensure that the experts performing these tasks are of an appropriate technical and ethical level. According to the authoress, this can contribute to the establishment of professional associations of property valuers and surveyors and the statutory definition of the principles of cooperation between the professional association of specified professions and the municipal self-government.

  Back to top


  Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra
  The possibility of overruling a final administrative decision issued in a demarcation case
  The objective of the article is to establish the circumstances in which it is possible to file a petition to overrule a final administrative decision issued in a demarcation case. The studies performed by the authors indicate that the possibility only applies to such decisions, with respect to which petitions for a court of general jurisdiction to hear a case were not filed effectively and hence decisions arising from the petition of the party which is dissatisfied with the demarcation, which have not lost their legal force in view of the court issuing a decision.

  Back to top


  Monika Zakrzewska
  The role of the executive bodies of municipalities in resolving conflicts of interest related to the construction of regional municipal waste processing plants using the example of the construction of a waste incineration plant
  The article presents the issue of conflicts of interest related to the executive bodies of municipalities issuing investment permits for the construction of regional municipal waste processing plants. Municipal self-governments are responsible for ensuring the construction, maintenance and operation of these installations, as well as for the achievement of appropriate levels of recycling, preparation for re-use and recovery using other methods, as well as the reduction in the mass of biodegradable municipal waste transferred for disposal. The implementation of these tasks - as the authoress emphasizes - requires the introduction of new solutions of a systemic nature intended to create a "recycling society" in Poland.

  Back to top


  Jarosław Witkowski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 October 2013 (I OSK 1300/13); critical commentary
  A support teacher works with both the educationalist and the school psychologist or careers counsellor, because their objectives and tasks are complementary. Therefore, it should be accepted that the support teacher performs his tasks specified for positions with different weekly obligatory working times. Such a situation provides for the statutory delegation contained in the said Article 42, para. 7, item 3 of the Teacher's Charter of 26 January 1982.

  Back to top


  Kamilla Grobicka-Madej
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 8 May 2014 (II SA/Sz 553/13), approving commentary
  The mayor cannot ignore the voice of the community (especially the local community) in the procedure preceding the adoption of a local land use plan.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora